Ankety

Třídíte odpad ?
 
20070924_143043_0_200x150.jpg
Úvodní strana
Úvodní strana

Městský úřad Louny zajišťuje v rámci samostatné působnosti:

 • výkon samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství
 • organizaci odvozu objemného a nebezpečného odpadu při sběrových sobotách
 • kontrola provádění odvozu směsného komunálního odpadu
 • organizační zajištění provozu sběrného dvora odpadů v Poděbradově ulici v Lounech
 • zajišťování sběru a odvozu biologicky rozložitelných odpadů
 • kontrola a zajištění čistoty a pořádku na plochách veřejné zeleně
 • zajištění údržby veřejné zeleně, výsadby nových dřevin, péče o stávající dřeviny
 • realizace investičních akcí na úseku veřejné zeleně
 • péče o dětská hřiště a pískoviště, zajišťování oprav vybavení hřišť, instalace nových prvků pro děti
 • péče o nalezená zvířata, ochrana zvířat proti týrání, zajištění úklidu uhynulých zvířat na území města
 • organizace celoplošné deratizace
 • označování a péče o plochy pro venčení psů

 

Městský úřad Louny v rámci přenesené působnosti například zajišťuje:

 • výkon přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech)
 • vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí
 • vydávání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • výkon přenesené působnosti vodoprávního úřadu na úseku vodního hospodářství ve smyslu zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydávání
 • povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů
 • povolení k některým činnostem
 • stavebního povolení k vodním dílům
 • stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod a studni 
 • povolení k užívání vodních děl
 • povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • souhlasu vodoprávního úřadu
 • vyjádření vodoprávního úřadu
 • kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 • souhlasu s užíváním vodního díla
 • ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav
 • povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni
 • vydávání průkazů myslivecké stráže
 • výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, vydávání souhlasu pro vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhlašování významných krajinných prvků
 • vyhlašování a ochrana památných stromů
 • vydávání souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku
 • povolování kácení stromů a dřevin na území města Louny
 • vydávání rybářských a loveckých lístků

 

 
Stránky se průběžně aktualizují.
© 2007 - Design by MB Design|Penzio Louny