ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LOUNY – III. úplná aktualizace 2014

TEXTOVÁ ČÁST ÚAP ORP LOUNY

T1TEXT

 

 

PODKADY PRO RURÚ – PŘÍLOHA A

A KARTY OBCÍ (podklad pro RURÚ)

 

KARTOGRAMY – PŘÍLOHA B:

K1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

K2 VODNÍ REŽIM

K3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

K4 OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY

K5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

K6 – a VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

K6 – b VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

K6 – c VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA

K6 – d VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SPOJE

K6 – e OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

K7 – a BILANCE POČTU OBYVATEL – MEZIROČNÍ

K7 – b BILANCE POČTU OBYVATEL – DLOUHODOBÁ

K8 HUSTOTA ZALIDNĚNÍ

K9 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH


 

 

VÝKRESY – PŘÍLOHA C:

V1 VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ

V2 VÝKRES LIMITŮ

V3 VÝKRES ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ

V4 VÝKRES PROBLÉMŮ

 

 DOKLAD O PROJEDNÁNÍ – PŘÍLOHAV D:

Doklad o projednání