Contacts

Search

Town council commissions

Jednací řád komisí Rady města Loun - červenec 2015

Jednací řád komisí Rady města Loun (dále jen „komise“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování komisí.

Čl. 1

Postavení komise

(1) Rada města Loun (dále jen „RM“) zřizuje a zrušuje komise v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Komise je iniciativním a poradním orgánem RM.

(3) Komise předloží RM ke schválení Statut komise, kterým upraví podrobnější náplň své činnosti. RM ukládá komisi úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

(4) Komise je ze své činnosti odpovědná RM.

(5) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává RM. Komise si z řad svých členů zvolí, na nejbližším zasedání komise následujícím po jejím zřízení, aklamací místopředsedu.

(6) Počet členů komise stanoví RM Počet členů komise je vždy lichý, komise má minimálně 5 členy.

(7) Funkce člena komise zaniká:

a) zvolením nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady)

b) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena komise, a to dnem, který člen komise jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno starostovi,

c) úmrtím člena komise,

d) odvoláním.

Čl. 2

Jednání komise

(1) Komise se schází podle potřeby. Na prvním jednání komise v daném kalendářním roce komise schválí harmonogram jednání komise v příslušném kalendářním roce.

(2) Komisi svolává písemně doručením na e-mailové adresy členů komise nejpozději 7 pracovních dnů před datem jednání komise předseda komise a určuje místo, čas a program jednání komise. Součástí pozvánky jsou všechny podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání. Ve výjimečných případech lze na základě rozhodnutí předsedy komise podkladové materiály členům komise doručit i v kratším termínu nejpozději však 1 den před jednáním komise.

(3) Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise případně městský úřad.

(4) Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání komise, předem oznámí prostřednictvím tajemníka komise předsedovi komise důvody své nepřítomnosti (telefonicky popř. e-mailem).

(5) Jednání komise je neveřejné.

(6) Jednání komise se zúčastňují její členové, jejich členství je nezastupitelné. Člen RM se může účastnit jednání komise s hlasem poradním. Předseda komise může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání komise zúčastňují s hlasem poradním. O účasti dalších přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

(7) Tajemník Městského úřadu určí pro každou komisi z řad zaměstnanců úřadu tajemníka, který zajišťuje pro komisi administrativní a další potřebné technické a organizační práce. Tajemník není členem komise. Tajemník je povinen účastnit se jednání komise s hlasem poradním.

(8) Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí jednání komise místopředseda popř. jiný člen komise pověřený předsedou.

(9) O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

(10) O každém jednání pořizuje tajemník komise zápis do 7 dnů po ukončení jednání komise.

V zápisu se vždy uvede:

a) počet přítomných členů komise,

b) schválený program jednání komise,

c) projednání jednotlivých bodů programu, obsah rozpravy a vystoupení účastníků jednání,

d) průběh a jmenovitý výsledek všech hlasování,

e) přijatá usnesení.

Zápis podepisuje předseda komise, popř. jiný člen komise, který jednání z pověření předsedy řídí a ověřovatel zápisu. Zápis z jednání komise obdrží do 7 dnů po ukončení jednání všichni členové komise. Originál zápisu je uložen na příslušném odboru městského úřadu (u příslušného tajemníka komise). Zápisy z jednání komisí jsou v anonymizované podobě zveřejňovány do 7 pracovních dnů na internetových stránkách města.

Čl. 3

Usnesení komise a hlasování

(1) Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich jmenovaných členů.

(2) Usnesení komise je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise.

(3) Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty komise jsou předkládány předsedou komise jako samostatné materiály k projednání v RM.

(4) Ve výjimečném případě, především z časových důvodů, mohou jednotlivý členové komise k předloženému návrhu předsedou komise hlasovat per rollam tzn. elektronicky e-mailem. O výsledku hlasování pořídí tajemník komise zápis, který je předložen k projednání RM.

Čl. 4

Jiná ustanovení

(1) V zájmu úspěšného plnění společných úkolů komise vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise jednat společně (po dohodě obou předsedů komise na návrh RM, starosty nebo předsedy komise) a podávat radě společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. Starosta pověří tajemníka jedné z komisí zpracováním společného zápisu z jednání. Usnesení z tohoto společného jednání je přijaté pokud pro něj vysloví souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů zúčastněných komisí.

(2) Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností komise, zabezpečuje příslušný tajemník komise.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

(1) S tímto jednacím řádem budou prokazatelným způsobem seznámeni předsedové komisí a ostatní členové komise.

(2) Tento jednací řád vydala Rada města Loun na své schůzi dne 20. července 2015 usnesením č. 255/2015. Nabývá účinnosti dnem schválení RM.


Radovan Šabata, v. r .  a  Mgr. Jan Čermák, v. r.

 starosta města                       místostarosta


Navigation

Town council commissions

 

Top news

All news
I want to send the news to email:
 
Město Louny

Twin-town

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Phone: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Contacts
Trade office
Office hours 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load