Contacts

Search

Winter maintenance of roads

Zimní údržba, author: L.Bába
Plán zimní údržby místních komunikací v majetku Města Loun

1. Úvod

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán pro zajištění zimní údržby místních komunikací v majetku Města Loun (dále jen „plán“) práva a povinnosti při provádění zimní údržby místních komunikací (dále jen „ZÚMK“).

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit v zimním období podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků vzniklých povětrnostními podmínkami.

2. Vysvětlení některých pojmů

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“) včetně prováděcích předpisů.

Schůdností místních komunikací se rozumí takový stav těchto komunikací pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu místní komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, vlastním schopnostem a jiným zjevným okolnostem. Mezi závady ve sjízdnosti nepatří úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu neprovádí údržba buď vůbec, nebo jen omezeně.

Závadami ve schůdnosti místních komunikací se rozumí závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Schůdnost zajišťuje zhotovitel pouze na místních komunikacích určených výhradně pro chodce, na průjezdních úsecích silnic městem pouze na přechodech a na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na komunikacích pro pěší ve vlastnictví města.  

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací na většině území města.

3. Základní povinnosti zhotovitele (Technická správa města Loun, s.r.o.)

a) Zhotovitel je povinen:

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací stanovených v tomto plánu,

- zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v rozsahu stanoveném v tomto plánu,

- řídit a kontrolovat průběh provádění prací související se zimní údržbou a o této činnosti vést předepsanou evidenci,

- při zajišťování zimní údržby úzce spolupracovat s městským úřadem a s orgány městské policie a Policie ČR.

b) Pověřený pracovník zhotovitele informuje odbor SM MÚ Louny o kalamitních nebo mimořádných situacích. V případě nutnosti bude k řešení mimořádných situací svolán operační štáb MÚ.

4. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací

a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska i ekonomicky nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná, dosáhne-li vrstva napadnutého sněhu 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. S posypem místních komunikací se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu na vozovce po provedeném pluhování je do 3 cm.

b) Zdrsňování náledí nebo posyp uježděných sněhových vrstev inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření a zmírní se kluzkost. Zmírnění kluzkosti je zpravidla krátkodobé, protože provoz na komunikacích odvěje posypový materiál na okraj jízdních pruhů. Proto se v některých případech provádí posyp směsnými materiály, to je směsí inertních a chemických posypových prostředků. Posyp inertními, eventuelně směsnými materiály se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy v celé délce komunikací.

c) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací, zejména chodníků se provádí na místech, které nejsou přístupny mechanizačním prostředkům, na přechodech pro chodce a na nástupištích zastávek veřejné autobusové dopravy.

d) Odklízení sněhu na přechodech pro chodce a na nástupištích zastávek veřejné

autobusové dopravy - do 6 hodin na přechodech v šířce 1,4 m a nástupištích zastávek veřejné autobusové dopravy (v délce min. 12 m), pokud vrstva sněhu dosáhne výšku 3 cm.

5. Stanovení časových limitů pro zahájení údržby místních komunikací a lhůty

pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut v pracovní době a 60 minut po pracovní době, v době pohotovosti posádek. 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací:

I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

II. pořadí důležitosti do 12 hodin,

III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

6. Zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimní situace.

Časové limity od skončení sněžení nebo vzniku náledí.

1. Komunikace I. pořadí důležitosti - do 4 hodin

Vozovky - I. pořadí důležitosti:

Poděbradova, Fügnerova, Vladimirská, Pod Nemocnicí - cesta k Městskému úřadu II., příjezdové cesty k budově Polikliniky, Rybalkova, 5. května (od ul. Pudlovská k ul. Václava Majera), Čs. armády, otočka u nádraží ČD, Husova, Komenského náměstí, Pivovarská, Beneše z Loun, Sladovnická, Žatecká, Petra Obrovce, Prokopa Holého, Kpt. Nálepky, 17. listopadu, Cítolibská, Lipová, Hilbertova, Mírové náměstí, Bezejmenná, Zdeňka Suchana.

Chodníky - I. pořadí důležitosti:

Průtah městem od kruhového objezdu u Penny Marketu po křižovatku Rybalkova Pražská, Vrchlického, Náměstíčko, Bezejmenná, Jakoubkova, Poděbradova (od ul. Osvoboditelů k ul. Fügnerova), náměstí Rudé armády, Suzdalské náměstí, náměstí Zschopau, pěší zóna ulice Kosmonautů (včetně chodníků v majetku města k č. p. 2303 - zdravotní středisko), náměstí Benedikta Rejta, Žižkova, chodníky okolo 4. ZŠ, 28. října, u nádraží ČD, Rakovnická, Domov pro seniory, Pod Nemocnicí (včetně cestní sítě u polikliniky), Pudlovská, 5. května (od Pudlovské k ul. Václava Majera), Rybalkova, Husova, Komenského náměstí, Spojovací a kolem ZŠ k ulici Vladimirská, autobusové zastávky ve městě Louny, cesta k Městskému úřadu II., schody - u autobusového nádraží (ul. Hrnčířská), náměstí Konstantina Biebla, u hřbitova (ul. Rakovnická), u letního cvičiště (ul. Rybalkova), schody Ohře, Ve Fortně, Přemyslovců kolem ZŠ (od ul. Osvoboditelů k ul. Březinova), Mánesova, Beneše z Loun, Česká, Hilbertova, Klášterní, Korunní, Mírové náměstí, Na Valích, Sladovnická, Táboritská, Žatecká, Židovská, Fügnerova, Václava Majera (úsek od ul. 28. října k ul. Rybalkova), Zdeňka Suchana, most Veslařů.

2. Komunikace II. pořadí důležitosti - do 12 hodin

Vozovky - II. pořadí důležitosti:

Českých Bratří, U Stadionu, Šafaříkova, Skupova, Vrchlického, Pražská - dolní část, Česká, Na Valích, Jakoubkova, Táboritská, Štefánikova, náměstí Benedikta Rejta, Slovenského národního povstání v sídlišti, Kosmonautů, Březinova (úsek od ul. SNP k ul. Tomanova), Tomanova, Přemyslovců, Jana Švermy, Maroldova, Purkyňova, Havlíčkova, Holubova, Karla Stanislava Sokola, Frotzlova, Sladkovského, Emila Filly, Jungmannova, Mánesova, Chelčického, U Matky Boží, Lidická, U Spravedlnosti, U Pramenu, Pionýrů, V Domcích, Školní, Zahradní, Vodárenská, Palackého, Čeňka Zemana, Bezručova, Zeměšská, Mělecká, Březenská, Smetanova, U Nemocnice, Elišky Krásnohorské, Sailerova, 9. května, Tylova, Cukrovarská zahrada, 5. května (od náměstí Konstantina Biebla k ul. Pudlovská), Dukelská, Na Horizontu, Wolkerova, Štědrého, U Zastávky (od ul. Poděbradova k 2. odbočce (výjezd z účelové komunikace – ze skladů)), St. K. Neumanna, náměstí Petra Obrovce.

Brloh a Nečichy.

Chodníky - II. pořadí důležitosti:

Kpt. Nálepky, Přemyslovců, Jana Švermy, Březinova (úsek od ul. SNP k ul. Tomanova), Tomanova včetně sídliště, Vladimirská, Lipová, Školní, Zahradní, V Domcích, Pionýrů, Cítolibská, Vodárenská, U Pramenu, Tyršovo nám., U Spravedlnosti, Palackého, Skupova, Šafaříkova, U Stadionu, Cukrovarská zahrada, Petra Obrovce, Prokopa Holého, Kosmonautů, Slovenského národního povstání – zadní část, St. K. Neumanna, náměstí Kpt. Nálepky, 5. května (od náměstí Konstantina Biebla k ul. Pudlovská), náměstí Petra Obrovce, 17. listopadu, Holárkovy sady - cesta pod tratí (propojení ul. Maroldova a ul. Poděbradova).

3. Komunikace III. pořadí důležitosti - do 48 hodin

Vozovky - III. pořadí důležitosti:

Prof. Krátkého, Jana Jiskry, Jana Rokycany, Jana Želivského, Jana Roháče z Dubé, Záviše Bradatého, Dalimilova, Lucemburků, Myslbekova, Šrámkova, Kollárova, Topolová, Jasanová, Jarošova, Dykova, Máchova, Alešova, Klicperova, Arthura Breiského, Hálkova, Kuštova, Resslova, Františka Chlouby, Josefa Schovánka, Svatopluka Čecha, Jablonského, Vladislavova, Baarova, Krátká, Blahoslavova, Vítězslava Nezvala, Vojanova, Vrázova, Dvořákova, PhDr. Bořivoje Lůžka, Jiráskova, Horova, Dobroměřická, K Velodromu, Akátová, komunikace u finských domků (část ulice Slovenského národního povstání), Karla Aksamita, J. Süssmilicha, Sportovní, Prokopova, Jeronýmova, Karlova, parkoviště Osvoboditelů - Komenského náměstí, Martina Rakovského, Na Foukalce, Na Losech (pouze úsek od ul. Benátky k č. p. 2786), Nerudova, Novopackého, Pobřežní, Příčná, Sokolovská, Svážek, Vosátkova, Ve Vísce, Třetího pluku, V Oblouku, 5. května (od ul. Václava Majera ve směru na Blšany), Průmyslová, Parašutistů, Boženy Němcové, Říční (od ul. Husovy k areálu SČVK a.s.), Javorová, Kosmova, Platanová, Habrová, Jabloňová, Šeříková, Březinova (úsek od ul. Tomanova k ul. Jana Jiskry), Hrnčířská – nová komunikace na Rynečku, Zelené nám.

Chodníky - III. pořadí důležitosti:

Spojovací úseky chodníků v sídlištích, které vedou od hlavní linie chodníku ke vstupním dveřím nebo schodišti domů. Zadní trakty domů, garážové dvory a ostatní komunikace v majetku města.

Všechny ostatní chodníky v majetku města, nezařazené do I. a II. pořadí důležitosti:

5. května (od ul. Václava Majera ve směru na Blšany a od náměstí Konstantina Biebla k ul. Pudlovská), Arthura Breiského, Akátová, Alešova, Boženy Němcové, Baarova, Benátky - cyklostezka, Bezručova, Blahoslavova, Březinova (úsek od ul. Tomanova k ul. Jana Jiskry), Českých Bratří, Čs. armády, Dukelská, Dvořákova, Dykova, Elišky Krásnohorské, Emila Filly, Františka Chlouby, Frotzlova, Hálkova, Havlíčkova, Holubova, Horova, Chelčického, Jana Roháče z Dubé, J. Süssmilicha, Jablonského, Jana Jiskry, Jana Rokycany, Jana Želivského, Jarošova, Jasanová, Javorová, Jeronýmova, Jiráskova, Josefa Fouska, Josefa Schovánka, Jungmannova, Karla Aksamita, Karla Stanislava Sokola, Karlova, Klicperova, Kollárova, Krátká, Kuštova, Lidická, Lucemburků, Máchova, Maroldova, Mělecká, Myslbekova, Na Foukalce, náměstí Benedikta Rejta, PhDr. Bořivoje Lůžka, Pivovarská, Platanová, Pod Cukrovarem, Pod Šancemi, Poděbradova (od ul. Fügnerova k ul. Vladimirská), Prof. Krátkého, Prokopova (včetně chodníku přes parkovou plochu Ryneček), Průmyslová, Purkyňova, Resslova, Riegrova, Říční (od ul. Husova k areálu SČVK a.s.), Sailerova, Sladkovského, Smetanova, Sokolovská, Svatopluka Čecha, Svatopetrské náměstí, Svážek, Šrámkova, Štědrého, Topolová, Tylova, U Matky Boží, U Nemocnice, Vítězslava Nezvala, Vladislavova, Wolkerova, Zeměšská, Čeňka Zemana, Na Horizontu, Novopackého, Pobřežní, Postoloprtská (od kruháku u Lidlu za podchod silnice I/28), Sportovní, Václava Majera (úsek od ul. Rybalkova k ul. Průmyslová), Vojanova, Vrázova, Kimličkova, Štefánikova, Platanová, Habrová, Jabloňová, Šeříková, Kosmova (mezi ul. Lucemburků a ul. Tomanova), Hrnčířská – nová komunikace na Rynečku, Zelené nám, Třetího pluku.

Brloh a Nečichy.

7. Seznam ulic s omezenými možnostmi ZÚMK

Haškova, Chmelíkova (od ul. Vladimirská k č. p. 2783), od pěší zóny Kosmonautů k lékárně a zdrav. středisku č.p. 2303, chodník podél parkoviště u DI PČR, ul. 17.listopadu - od podchodu kolem pošty a bývalé samoobsluhy (od č.p. 2071 až k 2076), Štefánikova od č.p.1944 až k 1947, Havlíčkova - chodník

8. Seznam komunikací bez zimní údržby místních komunikací:

Místní komunikace:

Chmelíkova (od č. p. 2783 k ul. Jimlínská), Jimlínská, Vavřince z Březové, Jateční,

Líšťanská (od ul. Zeměšská na hranice k. ú. Cítoliby), komunikace od ul. Říční k Vršovicím, část ul. Na Losech (od č.p. 2786 k trati ČD).

Místní komunikace pro pěší:

propojení z ul. Čs. armády do ul. Vladislavova, v Masarykových sadech, v parku U Trati, v parku sídliště Hrnčířská, v parku u nádraží ČD, v Riegrových sadech, v Holárkových sadech (mimo cesty pod tratí), v dětských hřištích, v parkové ploše Ryneček (mimo chodníku přes parkovou plochu), v parku generála Fajtla, v parku Benátky (mimo stezky pro cyklisty), v parku U Pramenu, Pod Šancemi (hlinitopísčitá stezka pro pěší podle Ohře včetně schodišť na chodník), cyklostezka k Červenému vrchu (podél hlavní silnice), lávka pro pěší u železničního mostu (spojující ul. Pod Cukrovarem a Na Losech).

Pozn.:

Odklízení sněhu z chodníků bude provedeno

- u chodníků s šířkou do 3 m projetím pluhu v šířce min. 0,9 m,

- u chodníků nad 3 m v šířce min. 1,8 m.

Okapové chodníky, vstupní schodiště, rampy k domům apod., jsou součástí domů v majetku vlastníků domů - z toho důvodu na nich město údržbu nezajišťuje. Město Louny nezajišťuje sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků ve vlastnictví jiných subjektů, případně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Tyto komunikace nejsou zařazeny v pasportu místních komunikací.

21.11.2016 17:26:09 | read 219x | Mgr. Kamila Jarolímková

Top news

All news
I want to send the news to email:
 
Město Louny

Twin-town

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Phone: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Contacts
Trade office
Office hours 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load