Contacts

Search

Clash of interests

Informace evidenčního orgánu

k vedení registru oznámení podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění (dále jen zákon)


Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře města Loun:

Tajemnice Městského úřadu Louny  (dále „MÚ“) jako evidenční orgán pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) zákona.

Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán  jsou:

a) členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a členové zastupitelstva města, kteří před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

b) členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

c) vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností.

Termíny podání čestných prohlášení :

Oznámení o:

a) osobním zájmu,

b) o činnostech,

c) o majetku,

d) o příjmech, darech a závazcích

podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok výkonu funkce nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v písemné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, na stanoveném formuláři.

Postup při podávání čestných prohlášení:

Písemná čestná prohlášení se podávají v listinné nebo elektronické podobě k rukám tajemnice MÚ. Evidenci a  úschovu čestných prohlášení v listinné podobě zabezpečuje tajemnice MÚ. 

Postup při nahlížení do registru:

Dle § 13 odst. 2 zákona má každá osoba právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště žadatele a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách www.mulouny.cz).

Žádost lze podat:

a) osobně u evidenčního orgánu – Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ, Mírové nám. 35, Louny, kancelář č. 314, tel. 415 621 126, e-mail capkova@mulouny.cz

Pro osobní nahlížení do registru je vhodné se předem s tajemnicí MÚ domluvit na konkrétním termínu.

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na výše uvedené adrese,

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánupodatelna@mulouny.cz

Registr oznámení v elektronické podobě je veden na základě pověření tajemnice MÚ vedoucím oddělení informatiky popř. jeho zástupcem na internetových stránkách Městského úřadu Louny (odkaz - https://www.obec.cz/registroznameni/index.asp?id_org=100307).

Postup pro nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě:

v  po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru,

v  uživatelské jméno a přístupové heslo bude v souladu s § 13 odst. 4 doručeno žadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou s výjimkou žádosti podané osobně u evidenčního orgánu,

v  je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě (za přestupek dle § 23 odst. 3) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč)

Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

 
Město Louny

Twin-town

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Phone: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Contacts
Trade office
Office hours 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load