Suche

Schulwesen

Ve správní obvodu Louny je zřízeno celkem 39 školských zařízení. 
Oddělení školství a příspěvkových organizací zajišťuje
SAMOSPRÁVA
zajišťuje metodické řízení příspěvkových organizací města
zpracovává rozpočet kapitoly 14 - příspěvkové organizace
měsíčně poukazuje všem příspěvkovým organizacím provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu
provádí dohled nad hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem:
 kontroluje pololetní a roční rozbory hospodaření příspěvkových organizací
 kontroluje a předává na příslušný krajský úřad za každé čtvrtletí roku uzávěrky za příspěvkové organizace
zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství, které jsou v kompetenci samosprávy obcí
spolupracuje s komisí pro výchovu a vzdělávání
podává žádost o zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení
připravuje konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských organizací zřízených Městem Louny (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a to včetně jejich zveřejnění a následných úkonů
spolupracuje s interním auditorem na kontrole příspěvkových organizací
STÁTNÍ SPRÁVA
zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením za ORP Louny a předává je příslušnému krajskému úřadu za příslušný kalendářní rok
zpracovává přípravu podkladů pro dohadovací řízení a předložení na příslušný krajský úřad
zpracovává návrhy úprav rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu v průběhu kalendářního roku a předává je příslušnému krajskému úřadu
průběžně kontroluje a sleduje čerpání státních prostředků a plnění jednotlivých ukazatelů včetně návrhů na odstranění nedostatků
připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování KÚ
eviduje a zpracovává údaje z jednotlivých účelových dotací (projektů) ze státního rozpočtu, do kterých se školy a školská zařízení přihlašují
kontroluje a analyticky vyhodnocuje čtvrtletní výkazy o mzdových prostředcích a pracovnících škol a školských zařízení podle druhu a typu zařízení
vede dokumentaci škol a školských zařízení, shromažďuje a zpracovává statistické výkaznictví za regionální školství, ze školní matriky, metodicky a odborně vede příspěvkové organizace v oblasti výkaznictví, kontroluje správnost odeslaných údajů a zajišťuje přenos dat na MŠMT
při své činnosti spolupracuje s nadřízenými orgány, krajským úřadem, MŠMT apod.
vede přestupkovou agendu v oblastí školství 
Kontakty

Navigation

Schulwesen

 

Aktualitäten

Alle Aktualitäten
Ich will die Aktualitäten per e-mail schicken:
 
Město Louny

Partnerstädte

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
+420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Stadtverwaltungskontakten
Sprechstunden
 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load