Suche

Pflichtangaben zum Veröffentlichen

1. Název

Město Louny
 

2. Důvod a způsob založení

Město Louny je územní samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a organizační řád obecního úřadu).
Podle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění vykonává město Louny pro daný správný obvod státní správu jako obec s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem.
 

3. ikona souboruOrganizační struktura


4. Kontakty

4.1. Kontaktní poštovní a fakturační adresa

 • Poštovní adresa:
 • Město Louny
 • Mírové náměstí 35
 • 440 23 Louny
 • Fakturační adresa:
 • Město Louny
 • Mírové náměstí 35
 • 440 23 Louny
 • IČ: 00265209
 • DIČ: CZ00265209

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3. Úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla
4.5. Čísla faxu

 • Městský úřad, Mírové náměstí 35, Louny: +420 415 621 100
 • Městský úřad, Pod Nemocnicí 2379, Louny: +420 415 621 200

4.6. Adresa internetové stránky

 • Oficiální internetové stránky Města Loun a Městského úřadu Louny: www.mulouny.cz

4.7. Adresa e-podatelny
4.8. Další elektronické adresy

 • e-mailové adresy zaměstnanců úřadu jsou uvedeny v kontaktech

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a. s. , pobočka Louny, číslo účtu: 19-1020793399/0800
 

6. IČ

IČ: 00265209
 

7. DIČ

DIČ: CZ00265209
 

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet města
 

9. Žádosti o informace

elektronicky na adresu: info@mulouny.cz
v  písemné podobě viz. bod 4.1 – kontaktní poštovní a fakturační adresa
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu (odboru MěÚ), který předmětné rozhodnutí vydal.O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí. Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.
 

12. Formuláře

Odbor správní
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor správy majetku
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odbor ekonomický
Odbor kanceláře úřadu
Odbor živnostenský
 


13. Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1. Vydané právní předpisy
 
14.2. Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Předpokládaná úhrada u požadované informace je předem sdělena žadateli. Vydání této informace je podmíněno zaplacením úhrady.

- mzdové náklady

- Informace, jejichž vyhledání a zpracování si vyžádá nejvýše 30 minut práce úředníka, jsou poskytovány bezplatně.
- Za poskytnutí informací, jejichž vyhledání a zpracování si vyžádá čas přesahující 30 minut práce úředníka, bude městský úřad žádat úhradu, jejíž výše se vypočte takto:

1. prvních 30 minut práce úředníka zdarma 

2. za každých dalších 30 minut práce úředníka 125,- Kč
 
Vydání informace dle tohoto bodu je podmíněno zaplacením úhrady. Centrální evidenci vede pověřený zaměstnanec KÚ.

 - materiálové náklady

Je-li informace pro žadatele kopírována, je za její poskytování žádána náhrada ve výši stanovené PŘ t.j. ve výši:

kopírování formát A4 formát A3
černobílé - 1 strana 3,00 Kč 5,00 Kč
černobílé - oboustranné 4,00 Kč 6,00 Kč
barevné - 1 strana 8,00 Kč 16,00 Kč
barevné - oboustranné 15,00 Kč 30,00 Kč
 
Je-li informace pro žadatele poskytována na nosiči dat, bude tato zpoplatněna částkou 50,- Kč * uvedené částky jsou vč. DPH

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nadřízený orgán doposud nevydal Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.
 
15.3. Ceník pronájmu zasedacích místností Městského úřadu Louny
 
- velká zasedací místnost č.p. 35, Mírové nám. 200 Kč/hod.*

- malá zasedací místnost č.k. 105, č.p. 35, Mírové nám.  100 Kč/hod.*

- zasedací místnost č.k. 104, č.p. 2379, Pod Nemocnicí  200 Kč/hod.*
* uvedené částky jsou vč. DPH

s výjimkou neziskových organizací se sídlem na území města Loun působících v sociální, kulturní a sportovní oblasti a školských zařízení se sídlem a území města Loun, kteří mají tyto pronájmy bezplatně.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Nebyly vydány
 
16.2. Výhradní licence
Nebyly vydány

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

 
18. Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Navigation

Pflichtangaben zum Veröffentlichen

 

Aktualitäten

Alle Aktualitäten
Ich will die Aktualitäten per e-mail schicken:
 
Město Louny

Partnerstädte

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
+420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Stadtverwaltungskontakten
Sprechstunden
 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load