Suche

Sozialpflegesplan

1. Účel Komunitního plánu sociální péče Města Loun

Komunitní plán sociální péče v sobě shrnuje politické zadání, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data shromážděná v průběhu plánování od všech skupin a jejich členů v procesu komunitního plánování.

Komunitní plán sociální péče (dále jen komunitní plán) je třetím dokumentem, který je v současné době revidován a bude prodloužen o následující 2 roky. V tomto období bude nadále udržovat, popř. rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům Města Loun a citlivě reagovala na jejich potřeby.

Zpracování komunitního plánu i katalogu služeb sociální péče finančně zajistilo Město Louny. Jeho realizace bude v následujících dvou letech financována vícezdrojově, např. z rezortních ministerstev ČR, Ústeckého kraje, a to i prostřednictvím individuálních projektů ESF, Města Loun a případně dalších dotačních titulů.

Vzhledem k tomu, že komunitní plán je otevřenou záležitostí, může se v průběhu jeho realizace objevit další potřebná služba, kterou bude potřeba do komunitního plánu, se schválením Rady města Loun, dodatečně zapracovat. Metodologie využitá při zpracování plánu vycházela ze zkušeností metodického vedení z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, které má bohaté zkušenosti s tvorbou komunitních plánů z více měst v ČR a na Slovensku.


2. Hodnoty a cíle komunitního plánu

Komunitní plán se opírá o několik základních humánních hodnot:
 • poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů města
 • poskytovat takové služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku
 • zajistit při poskytování sociálních služeb dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana
 • respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a respektovat jeho soukromí v maximální možné míře
 • poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních schopností každého člověka

Komunitní plán má přispět k naplnění těchto pěti základních cílů:

 • umožnit lidem důstojný život doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí
 • vytvářet a rozšiřovat síť služeb tak, aby se vyhovělo novým, dosud neřešeným potřebám a požadavkům lidí ve všech oblastech sociální pomoci
 • usilovat o vyváženost služeb směrem od péče institucionální k péči komunitní
 • usilovat o poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě a to dle standardů kvality
 • postupně zajistit rovné podmínky pro kvalitní poskytovatele služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné finanční zdroje na realizaci cílů a opatření komunitního plánu


3. Přínos komunitního plánování pro obec

 • zapojení všech účastníků systému sociální péče do přípravy a realizace komunitního plánu
 • zvýšení míry zapojení občanů do dění města
 • podpora dialogu a spolupráce mezi občany města, zvýšení pocitu příslušnosti ke komunitě
 • umožnění objevovat nové lidské i materiální zdroje
 • zvýšení kvality a dostupnosti péče
 • snaha, aby sociální péče odpovídala místním potřebám
 • zvýšení efektivity investovaných prostředků
 • vynakládání finančních prostředků pouze na potřebné služby sociální péče

Více se dočtete v 3. Komunitní plán sociální péče města Loun na období 2012 - 2016.

Navigation

 

Aktualitäten

Alle Aktualitäten
Ich will die Aktualitäten per e-mail schicken:
 
Město Louny

Partnerstädte

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
+420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Stadtverwaltungskontakten
Sprechstunden
 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load