Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Dokumentace staveb

Náležitosti dokumentace staveb řeší Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části uvedené v přílohách vyhlášky 499/2006 Sb. členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Pomůcka pro lepší orientaci ve vyhlášce č. 499/2006 S b., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na „velkou“ novelu stavebního zákona, publikovaná v příloze Stavebně správní praxe č. 2/2013 časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Formuláře předepsané pro podávání některých žádostí, ohlášení, oznámení jsou v přílohách vyhlášky. Celkem se jedná o 15 formulářů. V připojené tabulce je stručně uveden přehled textové části vyhlášky a u jednotlivých druhů žádostí či oznámení, které je třeba podat na formuláři, je připojena informace o tom, ve které příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb. je příslušný formulář, a ve které příloze vyhlášky č. 499/2006 Sb. je předepsaný obsah a rozsah přikládané dokumentace či projektové dokumentace. Pro žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení není předepsaný samostatný formulář. Žadatel použije formulář pro vydání příslušného druhu územního rozhodnutí (přílohy č. 1 až 4) a připojí k němu přílohy uvedené v části C (Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení) a odpovídající dokumentaci podle vyhlášky o dokumentaci staveb.

vyhláška č. 503/2006 Sb.
vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ Obsah vyhlášky po novele Formulář Obsah a rozsah dokumentace
nebo projektové dokumentace
§ 1 Předmět úpravy

§ 2 Náležitosti žádosti o územně plánovací informaci

§ 3 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ikona souboruPříloha č. 1 Příloha č. 1
§ 4 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území ikona souboruPříloha č. 2 Příloha č. 2
§ 5 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ikona souboruPříloha č. 3 Příloha č. 3
§ 6 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ikona souboruPříloha č. 4
§ 7 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu ikona souboruPříloha č. 5
§ 7a Žádost o vydání společného ÚR a SP ikona souboruPříloha č. 6 Příloha č. 4
§ 8 Náležitosti informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání
ÚR podle § 87 odst. 2 SZ


§ 9 Obsahové náležitosti ÚR o umístění stavby

§ 10 Obsahové náležitosti ÚR o změně využití území

§ 11 Obsahové náležitosti ÚR o změně vlivu užívání stavby na území

§ 12 Obsahové náležitosti ÚR o dělení nebo scelování pozemků

§ 13 Obsahové náležitosti ÚR o ochranném pásmu

§ 13a Obsahové náležitosti společného ÚR a SP

§ 13b Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení Příloha č. 1–4 Příloha č. 1–3
§ 14 Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

§ 15 Žádost o územní souhlas ikona souboruPříloha č. 7
§ 15a Obsahové náležitosti územního souhlasu

§ 16 Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí


§ 17 Obsahové náležitosti územního opatření o stavební uzávěře

§ 18 Obsahové náležitosti územního opatření o asanaci území

§ 18a Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ ikona souboruPříloha č. 8 Příloha č. 5
§ 18b Žádost o stavební povolení ikona souboruPříloha č. 9 Příloha č. 5
§ 18c Obsahové náležitosti stavebního povolení

§ 18d Obsahové náležitosti štítku

§ 18e Náležitosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení

§ 18f Oznámení stavebního záměru s certifi kátem AI ikona souboruPříloha č. 10 Příloha č. 5
§ 18g Obsah a struktura certifi kátu podle § 117 SZ

§ 18h Oznámení o užívání stavby ikona souboruPříloha č. 11
§ 18i Žádost o kolaudační souhlas Obsahové náležitosti kolaudačního souhlasu ikona souboruPříloha č. 12
§ 18j Obsah a struktura certifi kátu podle § 122

§ 18k Žádost o povolení předčasného užívání stavby ikona souboruPříloha č. 13
§ 18l Oznámení změny v užívání stavby ikona souboruPříloha č. 14
§ 18m Obsahové náležitosti souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby

§ 18n Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení ikona souboruPříloha č. 15 Příloha č. 8
§ 18o Obsahové náležitosti souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení


§ 18p Náležitosti výzvy ke zjednání nápravy podle § 134 SZ

§ 18q Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce podle § 134 SZ

§ 18r Obsahové náležitosti rozhodnutí o stavebním příspěvku

§ 18s Stavebně technická prevence

Text a tabulka byly převzaty z přílohy časopisu Urbanismus a územní rozvoj- Stavebně správní praxe č. 2/2013 .

Výše neuvedené přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

Příloha č. 6 – Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 7 – (bez názvu)

Příloha č. 9 – Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Potvrzení existence stavby

Stavební úřad v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) může potvrdit existenci stavby, která byla postavena v minulosti a nedochovala se k ní žádná dokumentace. K uvedenému je nutné předložit ikona souboružádost s přílohami (pasport stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 7).
Vzor paspostu –

dále vyjádření příslušného obecního úřadu ke stavbě a v případě, že je stavba napojena na sítě techn. infrastruktury doložit k nim zkoužky (tlaková, těsnost) a revize (elektro, plyn, spalinová cesta, hromosvod). 

28.11.2016 14:52:04 | přečteno 209x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load