Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Sdělení původcům odpadů

právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady 

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vyplývá původcům odpadů několik povinností, které jsou dány ustanoveními § 16 - povinnosti původců odpadů:

  1. Původce odpadů je povinen zařazovat a shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Postup pro zařazování odpadů je stanoven vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.
  2. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání osobě oprávněné k jejich převzetí (osoba oprávněna podle zákona o odpadech a živnostenského zákona).

Z toho vyplývá, že povinností původců odpadů je odpad třídit a dále předávat pouze oprávněným osobám. Ke splnění této povinnosti je možné využít služeb sběrného dvora umístěného v ul. Václava Majera 2898, Louny – areál oprávněné společnosti k nakládání s odpady Marius Pedersen a.s., či služeb jiné společnosti, která má oprávnění k nakládání s odpady k jejich převzetí.

V oblasti separovaného odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony) město Louny nabízí fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám možnost smluvně se zapojit v oblasti nakládání s těmito odpady do systému města. Na základě uzavřené smlouvy lze využívat nádoby na separovaný odpad, které jsou rozmístěny po městě a jsou určeny pouze pro potřeby občanů. Cena je stanovena na 1.200 Kč bez DPH/rok.

V případě zájmu o zapojení se do systému obce kontaktujte pracovnici odboru správy majetku Ing. Vladimíru Váchovou, tel. 415 621 147, e-mail: v.vachova@mulouny.cz.

Dále upozorňujeme, že každý podnikající subjekt má povinnost:

  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
  •  podle produkce odpadů za kalendářní rok (více jak 100 t ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů) je povinností zaslat do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnost hlášení o produkci a nakládání s odpady.

V případě dotazů ohledně povinností fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob kontaktujte pracovnici Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ing. Marcelu Novákovou, tel. 415 621 279, e-mail: marcela.novakova@mulouny.cz

odpad

15.3.2017 11:27:49 | přečteno 114x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load