Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Pronájem bytových jednotek

Pronájem bytových jednotek ve vlastnictví města Louny upravují pravidla Rady města Loun č. P7/2017 „pro nájem bytů v majetku města Loun" v platném znění.

Výběr nájemce obálkovým výběrem
Výběr nájemce bytu se provádí obálkovým výběrem, jehož konání je minimálně 30 dnů předem oznámeno na úřední desce, webových stránkách města, případně v místním tisku. Účastníkem může být kterákoliv fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:
a) dosáhla věku 18 let,
b) nemá u Města Louny evidovány dluhy po lhůtě splatnosti, včetně všech osob starších 15 let žijících s ním ve společné domácnosti – doloží čestným prohlášením,
c) není vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení nebo nájemcem bytu na dobu neurčitou ani členem žádného bytového družstva – doloží čestným prohlášením,
d) má trvalý pobyt na území města Louny včetně městských částí Brloh a Nečichy – doloží kopií občanského průkazu, nebo je v pracovním poměru u zaměstnavatele na území města Louny – doloží originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení zaměstnavatele nebo pracovní smlouvy,
e) prokáže, že minimální požadovaná výše nájemného odpovídá jeho příjmovým možnostem, případně příjmovým možnostem všech osob, které by byt užívaly společně s žadatelem – dokladem se rozumí zejména originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů ze závislé činnosti (ne starší 3 měsíců) nebo úředně ověřené daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok s podacím razítkem příslušného Finančního úřadu.

Rozhodujícím kritériem pro výběr nájemce nabízeného bytu je zájemcem nabídnuté platební období, tj. období, na které zájemce nabízí zaplacení nájemného předem, nejpozději do 10. dne příslušného platebního období. Minimální platební období je požadováno v délce 12 měsíců. Délka nabídnutého platebního období musí být určena v celých měsících.

Výběr nájemce bytu na základě žádosti
V případě, že z obálkového výběru nevzejde žádný nájemce bytu, je zveřejněna nabídka nájmu bytu způsobem v místě obvyklým (na úřední desce a webových stránkách města) bez omezení termínu pro podání žádosti – tzv. volná nabídka. Byt lze pronajmout žadateli, který podá na podatelnu MÚ Louny písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy. Žadatel musí splňovat výše uvedené podmínky pro přidělení bytu.

Aktuální informace o konání obálkového výběru nájemce nebo o uvolněných bytových jednotkách, které lze získat na základě žádosti, naleznete na internetových stránkách města
http://mesta.obce.cz/louny/vismo/vyberova-rizeni.asp

Prodej bytových jednotek z vlastnictví města Louny byl zastaven usnesením Zastupitelstva města Loun č. 18/2015 ze dne 27.04.2015.

Bližší informace:
Městský úřad v Lounech, odbor správy majetku, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
kancelář č. 405, Ing. Ingrid Juklová, tel.: 415 621 165, e-mail: i.juklova@mulouny.cz
22.11.2016 14:14:27 - aktualizováno 29.6.2017 13:43:22 | přečteno 191x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: byt , bydlení , nájem
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load