Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odbor správy majetku

identifikace majetku města, změny vlastnictví (prodeje, koupě, směny, dary), restituce, věcná břemena, kontrola plnění podmínek nájemních smluv, správa hřbitovů, dražby

Do základních činností odboru patří právní zastupování města, poskytování právního poradenství ostatním odborům, zajišťování další právní agendy, evidence majetku města, zastupování města jako vlastníka při uzavírání smluv na prodej, nájem, koupi či jiného právního vztahu týkajícího se evidovaného majetku, zajišťuje zřizování věcných břemen/služebností. Zabezpečuje investiční výstavbu a opravy realizované městem Louny především v oblasti infrastruktury, bytové výstavby, výstavby sportovních, školských a kulturních zařízení a investic v oblasti lesního a vodního hospodářství, v souladu se schváleným rozpočtem pro příslušný rok. Pracovníci odboru zajišťují v průběhu roku úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu města jak po stránce organizační, tak i po stránce vlastní realizace schválených akcí. Dále odbor zajišťuje výkon samosprávy na úseku čistoty města, komunálního odpadu, veřejné zeleně, městského mobiliáře a místních komunikací, veřejného osvětlení, správy veřejných pohřebišť, městské autobusové dopravy, zajišťuje veškerý styk mezi městem a společností TSML v rámci plnění příslušných uzavřených smluv. Dále se zabývá výkonem státní správy rybářství a na úseku ochrany zvířat, ve věcech stanic měření emisí, vykonává i funkci dopravního úřadu pro taxislužbu. Je rovněž odborem zajišťujícím odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města včetně projektů spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, nadace apod.). Koordinuje řízení projektů napříč magistrátem města i ve vztahu k řízeným organizacím a městem založeným společnostem. Vyhledává příležitosti pro získání dotací a jiných zdrojů financování projektů města a zajišťuje nabídková či výběrová  řízení a veřejné zakázky pro město a příspěvkové organizace.

Odbor zajišťuje 
sestavování, projednávání a čerpání investičního rozpočtu města
organizace výběrových řízení pro jednotlivé zadavatele (odbory MÚ, příspěvkové organizace apod.
vyhledávání vhodných dotačních titulů, které jsou využitelné pro projekty města a příspěvkových organizací zřizovaných městem
zpracovávání a projednávání podkladů studií, investičních záměrů a povinných příloh k žádostem o dotace pro rozvojové záměry investičního i neinvestičního charakteru a rozvoj města ve spolupráci s jednotlivými odbory MÚ a příspěvkovými organizacemi zřizovaných městem
právní zastupování města, poskytování právního poradenství ostatním odborům, zajišťování další právní agendy
vyměřování a výběr místních poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství
zastupování města a zpracovávání stanovisek města jako vlastníka nemovitostí v majetku města 
dohled nad plněním rámcové smlouvy a smluv o dílo uzavřených s TSML s.r.o. a mandátní smlouvy na zajištění správy systému veřejného osvětlení
odpovědnost za zajištění správy tj. čistoty, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, údržby a úklidu veřejné zeleně a pozemků v majetku města
rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, včetně státního odborného dozoru nad činnosti SME
řešení správních deliktů a přestupků dle § 23 odst. 1) písm. a), f), b), h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
zajištění správy tj. čistoty, sjízdnosti a schůdnosti, běžné údržby a oprav, zimní údržby místních  komunikací (MK) a  dále funkčnosti,  běžné údržby a oprav dešťové kanalizace na MK prostřednictvím TSML s.r.o., příprava žádostí k projednání v dopravní komisi
zajištění správy veřejného osvětlení
realizace stavebních prací na majetku města – opravy místních komunikací, veřejného osvětlení
zajišťování odvozu komunálního odpadu včetně separovaného sběru odpadu
o zajišťování úklidu uhynulých zvířat z veřejně přístupných ploch na území města
hospodaření s byty v majetku města v souladu s platnými pravidly RM
zajišťování údržby veřejné zeleně a čistoty
zajišťování výsadby dřevin na pozemcích města s následnou péčí o vysázené dřeviny
vydávání povolení ke kácení dřevin v územním obvodu města
zajišťování péče o nalezená zvířata, vedení správních řízení, výzvy k úhradě nákladů za péči
ochrana zvířat proti týrání, vedení správních řízení
vydávání stanovisek ke zvláštnímu užívání místních komunikací v souladu se zákonem a s pravidly RM pro povolování výkopů
vydávání stanovisek k rozhodování o zařazování, vyřazování, zrušení místní komunikace, k uzavírkám místních komunikací, k rozhodnutí o připojení (sjezd, nájezd) na místní komunikaci, k rozhodování ve věci omezení veřejné přístupnosti na veřejnou přístupnou účelovou komunikaci
zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku rybářství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ve vztahu k vydávání rybářských lístků
zajišťování koncepce rozvoje města v souladu se schváleným územním plánem
zajišťování akcí, u kterých město vystupuje jako stavebník
péče o řádné využití, správu a údržbu majetku města – zvláště sportovní zařízení, školská zařízení, objekty sociálních služeb a městského úřadu
zastupování města v řízeních, kde je nutno schvalovat dodržování regulativů stanovených územním  plánem města

Kontakty 
Formuláře 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load