Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odbor správní

Odbor správní zpracovává agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a trvalých pobytů. Zajišťuje matriku, organizuje svatby a vítání občánků. Provádí vidimaci a legalizaci, poskytuje službu CzechPOINT. Zabezpečuje chod ústředny a příjmovou pokladnu.  Projednává přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku a přestupky dopravní.  Vede registr silničních vozidel a registr řidičů, zabezpečuje provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. Odbor se  člení na oddělení správní, přestupkové a dopravní. 
 
Odbor správní zajišťuje
Oddělení správní
zajišťuje přípravu a realizaci svatebních obřadů, vítání občánků, blahopřání jubilantům,  zlaté svatby
zajišťuje veškerou agendu, týkající se uzavření manželství
vede správní řízení ve věci změny jména a příjmení
provádí zápisy do knihy narození, včetně dodatečných záznamů
sepisuje uznání otcovství
vyřizuje žádosti o přidělení  rodného  čísla
vyřizuje veškerou agendu, týkající se úmrtí
vydává duplikáty matričních dokladů
zajišťuje chod kontaktního místa CzechPOINT
provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
provádí ověřování pravosti podpisu
zajišťuje příjem žádostí o občanský průkaz
vydává potvrzení o občanském průkazu
přijímá hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
zajišťuje předávání hotových občanských průkazů
zajišťuje službu pojízdný úřad pro agendu občanských průkazů
zajišťuje příjem žádostí o cestovní doklad
zajišťuje předávání hotových cestovních dokladů
na základě žádosti občana odesílá SMS o vyhotoveném dokladu
poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel
zabezpečuje agendu přihlašování k trvalému pobytu
vede správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu
zajišťuje chod příjmové pokladny
zajišťuje chod ústředny, přepojování hovorů
Oddělení přestupkové
projednává přestupky  proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku
projednává přestupky  dopravní
projednává návrhy osob, jimž byla uložena sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, týkajících se upuštění od výkonu zbytku zákazu této činnosti
projednává přestupky  podle zvláštních předpisů (např. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
vyřizuje odvolání proti rozhodnutím v přestupkovém řízení
zpracovává zprávy o pověsti občanů na žádost správních úřadů
projednává přestupky na základě veřejnoprávních smluv
vede rejstřík přestupků
provádí zápis  do rejstříku přestupků (i za Městskou policii)
Oddělení dopravní
vede registr řidičů
provádí záznamy o počtu bodů
projednává námitky
vede správní řízení o zadržení řidičského průkazu
rozhoduje o udělení a rozšíření řidičského oprávnění na základě žádosti o řidičské oprávnění
vydává a vyměňuje  řidičské průkazy 
vydává paměťové karty
vede správní řízení o odnětí, omezení a podmínění řidičského oprávnění
přijímá žádosti o vzdání se řidičského oprávnění
rozhoduje o vydávní registrace k provozování autoškol, o její změně a odnětí
zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám
provádí zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění
provádí přezkušování řidičů po odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění
vede registr silničních vozidel
rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru
provádí zápis změn údajů v registru silničních vozidel
schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla 
povoluje výrobu a schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
povoluje přestavbu a schvaluje technickou způsobilost silničního vozidla po přestavbě
přiděluje silničním motorových vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
vydává osvědčení o registraci vozidla
vydává technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení vozidla z registru vozidel
Kontakty
Formuláře 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load