Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 7 a - Prevence

7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.  Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu

Vyhledávání a monitoring ve správním obvodu MÚ Louny

Orgán SPOD vyhledává a monitoruje :

 • Aktivně  a systematicky při šetření pracovníků SPOD ve svých terénech
  • získání  podnětů od klientů, občanů, podnikatelů (např. prodejny),
  • získání informací od sociálních pracovníků obce, kteří docházejí např. do ubytoven nebo jiných ubytovacích zařízení, bytů,
  • získávání informací od občanů, kteří oznamují informace přímo na úřadě.
 • Aktivně  a systematicky při pohovorech, konzultacích, besedách, preventivních aktivitách,
  • o např. víkendové pobyty a výlety s dětmi, preventivní programy na školách a  jiných institucích,
  • o sledování situace ve svých terénech (děti bez dohledu, patřičné péče  ze strany zák. zástupců atd.).
 • Sdělením informací na základě zpracovaných letáků k jednotlivým agendám,
  • letáky přístupné veřejnosti, institucím,
 • Jednáním na poradách ředitelů škol a PPP,
  • zjištění a předávání informací na základě jednání na poradách ředitelů škol, PPP, které dále předávají pedagogickým pracovníkům.
 • Zjištění informací ze zdravotnických zařízení,
  • informují prostřednictvím emailu, telefonu, písemných zpráv nebo osobně.
 • Předávání podnětů mezi zaměstnanci st. správy a samosprávy,
  • středisko PMS Louny, MÚ Postoloprty, Městské policie Louny a Postoloprty; PČR dle problematiky, obce (městysy) I. typu.
 • Kontakty pracovníků SPOD s poskytovateli sociálních služeb (+ zařízení pověřená SPOD),
  • předání informací při osobních, telefonických jednání s poskytovateli.
 • Cestou komunitního plánování – Pracovní skupina pro rodiny s dětmi, děti, mládež a  občany v krizi,
  • pracovní skupina složená ze zástupců poskytovatelů soc. služeb, NNO, PPP, pracovníků SPOD, PMS a uživatelů,
  • při pravidelných setkání s občany Loun, kde jsou předávány informace ústně, a písemně (letáky),
  • při setkávání členů všech pracovních skupin KP (konference).
 • Cestou Komise sociálně-právní ochrany dětí při MÚ Louny,
  • předávání informací mezi členy nebo pozvanými osobami.
 • Cestou Pracovní skupiny prevence kriminality,
  • předávání informací mezi členy nebo pozvanými osobami.

Získané podněty pracovník OPOD, který informaci přijal, předá k vyhodnocení (dle § 1 a § 6 zákona 359/1999 Sb.) a dalšímu řešení koordinátorovi SPOD dle problematiky a rozdělení terénů.
O informacích o dětech je zachována mlčenlivost.

Koordinace ve správním obvodu MÚ Louny

 • Koordinaci preventivních aktivit řídí a zajišťuje vedoucí odboru SVaZ cestou
  • Komise sociálně právní ochrany dětí,
   • členy komise jsou zástupci škol, pedagogicko psychologické poradny, policie ČR, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, neziskových organizací, právníci, psychologové),
  • Komunitního plánování služeb sociální péče města Loun (koordinátor KP pracovník SPOD),
   • pracovní skupina pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi
   • zpracovaný komunitní plán,
  • Komise sociální a bytové jako poradního orgánu starosty
   • podpora sociálních služeb –  pravidla pro poskytování  finančních příspěvků,
  • Pracovní skupiny prevence kriminality (manažer PK pracovník SPOD),
   • zpracovaný Plán koncepce prevence kriminality města Loun,
  • Porad odboru SVaZ, následně porad organizačních složek OSVaZ,
  • Účastí na metodických schůzkách se starosty obcí a řediteli škol,
   •  Pravidelné metodické porady odboru SVaZ,
   • Pravidelné metodické porady organizačních složek,
   • Metodické činnost pro pověřené osoby.
 • Koordinace vhodných preventivních aktivit v problémových lokalitách,
  • Cestou Pracovní skupiny prevence kriminality ve spolupráci s pracovníky SPOD,
  • Přímo odbor SVaZ – viz výše,
  • Spolupráce s neziskovým sektorem, poskytovateli služeb soc. péče, Klub(ovnou) Luna  (volnočasové zařízení pro děti).
Vytváření podmínek pro preventivní aktivity ve správním obvodu MÚ Louny

Město Louny vytváří podmínky pro preventivní aktivity SPOD, na které přispívá ze svého rozpočtu.
 • Předkládá projekty na MV ČR v rámci prevence kriminality:
  • projekt „Šance“ – víkendové pobyty a výlety s dětmi s rizikovým chováním (včetně dětí ohrožených CAN, dětí ze sociálně slabých rodin) – projekt odboru SVaZ,
  • projekt Městské knihovny Louny – Příměstský tábor,
  • další projekty dle aktuální potřeby.
 • Podpora zařízení pro děti a mládež Klub(ovna) Luna – realizuje Městská knihovna Louny.
 • Finanční  podpora  škol a dalších příspěvkových organizací, sportovních organizací městem  (tato agenda je řízena jinými odbory).
 • Odbor SVaZ
  • koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD,
  • vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost (www.mulouny.cz),
  • realizuje projekt „Šance – Louny“
  • realizuje program SPJ (sociáoně patologické jevy) pro 6. tř. ZŠ, SŠ a gymnázia
  • nabízí a realizuje dle poptávky program „Sociální pracovnice aneb Zubatá z  Kolji“
  • realizuje další programy, projekty dle aktuální potřeby,
  • reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdravotnických zařízení,  ostatních institucí a občanů
  • dle potřeby docházejí sociální pracovníci na výchovné komise škol.
  • metodické vedení, informační schůzky.
26.7.2017 13:40:22 | přečteno 18x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load