Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí

3a Městský úřad Louny zveřejňuje informace o výkonu sociálně-právní ochrany  prostřednictvím:

Elektronická podoba:
•  Katalog zdravotnických a sociálních služeb ve městě Louny

• Internetových stránek : Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)

Tištěná/é podoba/y:

 • v budově městského úřadu na veřejnosti přístupných nástěnkách formou letáků,
 • letáků s popisem činnosti sociálně- právní ochrany dětí (dále SPOD), kde je uvedena cílová skupina, principy a výkon činnost SPOD (distribuce při terénní práci, lékařské ambulance, nestátní neziskové organizace s pověřením SPOD a další),
 • zpracované informace o standardech, které jsou k nahlédnutí u vedoucí OSVaZ,
 • v rámci pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu s dětmi, děti, mládež, občany v krizi (distribuce a informace při konferenci KP a dne služeb sociální péče pro veřejnost),
 • pracovní skupiny prevence kriminality,
 • v Katalogu zdravotnických a sociálních služeb města Louny a okolí, který je  pravidelně aktualizován rozesílán poskytovatelům soc. služeb a dalším spolupracujícím institucím,
 • dalších spolupracujících sociálních služeb a institucí (probační a mediační služba, policie ČR, městská policie, nestátní neziskové organizace, školy a další).

Telefonicky:

 • poskytováním obecných informací o činnosti SPOD.

Osobně:

 • poskytováním informací o činnosti SPOD,
 • nebo podání informací (při terénní práci nebo jednání na úřadu, spolupracující instituci a další),

Základní informace o výkonu SPOD

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinněprávní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.
 
Sociálně-právní ochranou dětí  se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
 • pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně právní-ochrana dětí obecně,

 • každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče,
 • každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
 • dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatele zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte,  přihlíží k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje,
 • dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech týkajících se jeho osoby; o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit,
 • rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen

 • sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,
 • činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 • zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny  individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve vzájemné spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem,  odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny,
 • pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Péče o rodinu a děti
Sociální pracovníci pracují v režimu:

 • zastupování dětí v řízeních před soudem (kolizní opatrovnictví),  tj. řízení  v nichž  nemohou rodiče zastoupit  děti z důvodu  střetu zájmu (nejčastěji v řízení o úpravě poměrů dětí –  výchovy a výživy, styku s rodičem,  dědictví). Kolizní opatrovník je povinen zastávat práva nezletilého dítěte na spravedlivý proces. Je odpovědný za procesní aktivitu, využívání procesních nástrojů, které právní předpisy k ochraně práva zakotvují. Zajišťuje  účinné zapojení  dítěte do procesu, jenž se ho týká způsobem odpovídajícím stupni vyspělosti dítěte. Děje se tak poskytováním informací dítěti, prováděním pohovoru s dítětem. OSPOD v roli kolizního opatrovníka  směřuje rodiče k dohodě a hájí zájem dítěte nikoli rodičů,
 • situace, kdy děti či rodiče potřebují poradenství v oblasti výchovy, vztahů a konfliktů v rodině je sociální pracovník povinen poskytnout  poradenství v souladu s §2 odst. 1 zákona o sociálních službách, který garantuje každému nárok na bezplatné  poskytnutí základního sociálního  poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Poskytované informace  ze strany OSPOD nepovedou k řešení samotných skutkových okolností případu, ale v poskytnutí součinnosti rodiči při činění dalších kroků,
 • problematiky dětí zneužívaných, týraných a zanedbávaných, dětí ohrožených zařazených do §6  zákona OSPOD, kdy účelem soustavy sociálně právní ochrany dětí je intervenovat v rodině v případě, že ochranu dítěte před nepřiměřeným, tj. předvídatelným a závažným ohrožením nedokáží rodiče zajistit sami.  V případech, kdy jsou práva dětí porušována nejhrubším způsobem a vyšší intenzitou je ohrožen jejich příznivý vývoj  je dítěti poskytována sociální ochrana a kontrola. Ta spočívá  ve využívání nástrojů, které umožňuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Náhradní rodinná péče

 • vyhledávají osoby, vhodné stát se osvojiteli či pěstouny,
 • přijímají žádosti a další příslušné poklady pro evidenci osob, které mají zájem stát se osvojiteli či pěstouny,
 • poskytují poradenství pěstounům a osobám, které mají zájem stát se pěstouny,
 • sledují vývoj dětí, svěřených do pěstounské péče a péče jiných fyzických osob, odpovědných za výchovu svěřených dětí,
 • uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťují doprovázení těchto osob,
 • vykonávají funkci opatrovníka či poručníka, a to do doby než je soudem ustanovena poručníkem jiná osoba.

Pracovníci dohod náhradní rodinné péče

 • připravují podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • vedou spisovou dokumentaci dohod NRP dle  platné směrnice MPSV,
 • vedou přehledy aktivit, které jsou hrazeny pro pěstounskou rodinu dle zákona,
 • vybírají a předávají podklady pro proplácení služeb pro pěstouny dle zákona,
 • vybírají dodavatele služeb pro pěstounské rodiny,
 • úzce spolupracují s pracovníky OSPOD, kteří vykonávají agendu NRP v režimu sociálně právní ochrany dětí,
 • připravují podklady pro veřejné zakázky na dodavatele služeb pro pěstouny,
 • spolupracují s dalšími organizacemi, NNO poskytujícími služby pro pěstouny,
 • zajišťují služby pro pěstouny (vzdělávací aktivity atd..).

Kurátoři pro děti a mládež
Sociální pracovníci řeší zejména:

 • problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného,
 • problematiku mladistvých, kteří se dopustili trestného činu či přestupku a bylo vůči nim zahájeno trestní či přestupkové řízení,
 • problematiku dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování.

Komise sociálně-právní ochrany dětí

 • zřízena starostou obce,
 • rozhoduje, navrhuje, posuzuje, doporučuje a koordinuje činnost sociálně-právní ochrany dětí,
 • pořádá případové konference.

3b Informace pro veřejnost o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní
ochrany

 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují:

 • orgány sociálně-právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, obce v samostatné působnosti a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, 
 • sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně,
 • sociálně-právní ochrana je poskytována v úředních hodinách městského úřadu a po pracovní době je zajištěna pohotovostní službou. 

Informace o rozsahu poskytování sociálně právní ochrany jsou zajištěny prostřednictvím letáku o výkonu SPOD  a základními kontakty- viz. příloha č. 1.

Standardy sociálně-právní ochrany dětí jsou v písemné podobě založeny u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí  odboru SVaZ  a v elektronické podobě jsou dostupné na  Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Adresa úřadu:
Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Telefon: +420 415 621 111
Fax: +420 415 621 100
Datová schránka: gc9bxmk

26.7.2017 13:39:55 | přečteno 27x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load