Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 14a - Návaznost výkonu sociálně právní ochrany dětí na další subjekty

14a  Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte

Pracovníci OSPOD Městského úřadu Louny se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění a směrnicí k uvedenému zákonu. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti a v případě nutnosti zprostředkovávají nebo doporučují využívání další sítě služeb. Se službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce má návaznost na individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin.


Pracovníci v rámci SPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a následně s rodinou, či s dítětem, zpracovávají individuální plán ochrany dítěte (dále IPOD). Při zpracování tohoto plánu pracovníci na základě zjištěných skutečností rozlišují míru potřebné podpory a volí způsob konkrétní pomoci (zprostředkují nebo doporučí služby jiných fyzických či právnických osob). V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých individuálních plánech ochrany dítěte, jsou mj. uvedeny jednotlivé podílející se, doporučené, či zprostředkované organizace, či služby, zapojené do konkrétní podpory rodiny a dítěte.  V IPODu mohou být uvedeny i konkrétní osoby, jako zástupci těchto organizací, podílející se na realizaci cílů IPOD.

Způsob konkrétní podpory:


Zprostředkování služby

 • Koordinátor případu sám po dohodě s rodinou a dítětem zprostředkuje poskytnutí soc. služby jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba může být zprostředkována osobním kontaktem koordinátora případu se zástupcem organizace, telefonním kontaktem, písemně (DS, e-mailem nebo dopisem) nebo po dohodě s koordinátorem případu jiným odborným pracovníkem.
 • Zástupce zprostředkovávané organizace je účasten při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či s dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.

Doporučení služby

 • Koordinátor případu může dle závažnosti  situace a schopností a možností rodiny službu pouze doporučit.
 • V tomto případě je důraz dán na aktivní přístup k řešení situace samotnou rodinou. Zároveň mají pracovníci k dispozici databázi poskytovatelů sociálních služeb v ORP Louny s adresami a kontakty na zástupce těchto organizací na katalog sociálních služeb a katalog soc. služeb ústeckého kraje.
  • Tyto databáze jsou průběžně aktualizovány.
  • Databáze služeb jsou k dispozici na www stránkách MÚ Louny.

Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami

 • Spolupráce s fyzickými a právnickými subjekty poskytujícími služby SPOD je nastavována individuálně dle potřeb a podpory rodiny a dítěte.
 • Systém spolupráce je nastaven i prostřednictvím Komise SPOD, kde jsou řešeny komplikované případy a pořádány případové konference.
  • S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci nastavované spolupráce s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.
 •  Intenzivní spolupráce probíhá i s pracovnicemi sociální práce MÚ Louny,tato spolupráce se odráží ve vymezení kompetencí  pracovníků jednotlivých oddělení a zapojení konkrétní podpory v souladu s cíli podpory v individuálních plánech ochrany dětí.
26.7.2017 13:40:45 | přečteno 22x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load