Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinněprávní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.

Sociálně-právní ochranou dětí  se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
 • pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana dětí obecně,

 • každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče,
 • každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
 • dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatele zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte,  přihlíží k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje,
 • dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech týkajících se jeho osoby; o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit,
 • rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen

 • sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,
 • činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte, a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 • zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny  individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve vzájemné spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem,  odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny,
 • pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Péče o rodinu a děti

Sociální pracovníci pracují v režimu:
 • zastupování dětí v řízeních před soudem (kolizní opatrovnictví), tj.řízení,  v nichž  nemohou rodiče zastoupit  děti z důvodu  střetu zájmu (nejčastěji v řízení o úpravě poměrů dětí –  výchovy a výživy, styku s rodičem,  dědictví). Kolizní opatrovník je povinen zastávat práva nezletilého dítěte na spravedlivý proces. Je odpovědný za procesní aktivitu, využívání procesních nástrojů, které právní předpisy k ochraně práva zakotvují. Zajišťuje  účinné zapojení  dítěte do procesu, jenž se ho týká způsobem odpovídajícím stupni vyspělosti dítěte. Děje se tak poskytováním informací dítěti, provádění pohovoru s dítětem. OSPOD v roli kolizního opatrovníka  směřuje rodiče k dohodě a hájí zájem dítěte nikoli rodičů,
 • situace, kdy děti či rodiče potřebují poradenství v oblasti výchovy, vztahů a konfliktů v rodině je sociální pracovník povinen poskytnout  poradenství v souladu s §2 odst. 1 zákona o sociálních službách, který garantuje každému nárok na bezplatné  poskytnutí základního sociálního  poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Poskytované informace  ze strany OSPOD nepovedou k řešení samotných skutkových okolností případu, ale v poskytnutí součinnosti rodiči při činění dalších kroků,
 • problematiky dětí zneužívaných, týraných a zanedbávaných, dětí ohrožených zařazených do §6  zákona OSPOD, kdy účelem soustavy sociálně právní ochrany dětí je intervenovat v rodině v případě, že ochranu dítěte před nepřiměřeným, tj. předvídatelným a závažným ohrožením nedokáží rodiče zajistit sami.  V případech, kdy jsou práva dětí porušována nejhrubším způsobem a vyšší intenzitou je ohrožen jejich příznivý vývoj  je dítěti poskytována sociální ochrana a kontrola. Ta spočívá  ve využívání nástrojů, které umožňuje zákon o sociálně právní ochraně dětí.

Náhradní rodinná péče

Sociální pracovníci zejména
 • vyhledávají osoby, vhodné stát se osvojiteli či pěstouny,
 • přijímají žádosti a další příslušné poklady pro evidenci osob, které mají zájem stát se osvojiteli či pěstouny,
 • poskytují poradenství pěstounům a osobám, které mají zájem stát se pěstouny,
 • sledují vývoj dětí, svěřených do pěstounské péče a péče jiných fyzických osob, odpovědných za výchovu svěřených dětí,
 • uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťují doprovázení těchto osob,
 • vykonávají funkci opatrovníka či poručníka, a to do doby než je soudem ustanovena poručníkem jiná osoba.

Pracovníci dohod náhradní rodinné péče

 • připravují podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • vedou spisovou dokumentaci dohod NRP dle  platné směrnice MPSV,
 • vedou přehledy aktivit, které jsou hrazeny pro pěstounskou rodinu dle zákona,
 • vybírají a předávají podklady pro proplácení služeb pro pěstouny dle zákona,
 • vybírají dodavatele služeb pro pěstounské rodiny,
 • úzce spolupracují s pracovníky OSPOD, kteří vykonávají agendu NRP v režimu sociálně právní ochrany dětí,
 • připravují podklady pro veřejné zakázky na dodavatele služeb pro pěstouny,
 • spolupracují s dalšími organizacemi, NNO poskytujícími služby pro pěstouny,
 • zajišťují služby pro pěstouny (vzdělávací aktivity atd..).

Kurátoři pro děti a mládež

Sociální pracovníci řeší zejména:
 • problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného,
 • problematiku mladistvých, kteří se dopustili trestného činu či přestupku a bylo vůči nim zahájeno trestní či přestupkové řízení,
 • problematiku dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování.
Komise sociálně-právní ochrany dětí
 • zřízena starostou obce,
 • rozhoduje, navrhuje, posuzuje, doporučuje a koordinuje činnost sociálně-právní ochrany dětí,
 • pořádá případové konference-
18.11.2016 12:24:03 - aktualizováno 26.7.2017 12:31:21 | přečteno 236x | Romana Lencova
Štítky: sirotek
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load