Elektronická podatena


Elektronická podatelna

Zřízení podatelny vychází ze:
  • zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
  • vyhlášky Ministerstva informatiky č. 378/2006 Sb.
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů:

1) Elektronická podatelna:

Formy podání na elektronickou podatelnu:
 
- zaslání datové zprávy na elektronickou adresu:
  podatelna@mulouny.cz
- doručení datové zprávy na technickém nosiči
  Informační středisko
Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.
Elektronické adresy odborů městského úřadu, jednotlivých zaměstnanců města neslouží k přijímání výše uvedených datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, ani k přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb. Tyto elektronické adresy jsou určeny k běžné elektronické korespondenci mezi zaměstnanci města a fyzickými nebo právnickými osobami.
Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu e-podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
Město Louny neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v sídle ani jiných budovách města.

2) Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Datové zprávy jsou přijímány na technických nosičích typu:
- disketa 3.5“ 1,44 MB,
- CD-ROM.
Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost.
Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Louny
Mírové nám. 35
440 23 Louny
Osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Louny
Mírové nám.35
440 23 Louny
 
Po 8 – 17
Út 8 – 15:30
St 8 – 17
Čt 8 – 15:30
Pá 8 – 12

3) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Po doručení datové zprávy odesílá e-podatelna automaticky odpověď o doručení datové zprávy, a to na elektronickou adresu odesílatele. Tato odpověď není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Automatické odpovědi jsou odesílány e-podatelnou 1x během pracovního dne.
Potvrzení o zaevidování datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě vymínil.
Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na technickém nosiči bude probíhat tak, že při předání technického nosiče bude vystaveno potvrzení o přijetí technického nosiče (tato potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Následující pracovní den bude potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě (je-li toto v datové zprávě výslovně vymíněno) nebo jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města na elektronickou adresu odesilatele přijaté datové zprávy na technickém nosiči.
Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:
- uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance města,
- datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
- charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

4) Vzor potvrzení o doručení datové zprávy:

Vzor potvrzení o doručení datové zprávy (automaticky odesílané e-podatelnou)
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
Předmět / Subject: 
Identifikátor / Identier: MULNXXXXXXXX
Vzor potvrzení o zaevidování datové zprávy
Město Louny, [aktualni_datum]
Vaše podání ze dne: DD.MM.RRRR HH:MM:SS podané [adresa_e_podatelny]
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji: 
Identifikátor dokumentu: [PID=identifikator_pisemnosti]
Datum zaevidování: [datum_podani_pisemnosti]
Vaše evidenční údaje: [udaje_o_zadavateli_podani]
Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem: 
Kontrola elektronického podpisu: [vysl_kontroly_el_podpisu]
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: [vysl_kontroly_certifikatu]
S pozdravem [jmeno_referenta_epodatelny]
............................

5) Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech souborů: txt, rtf, doc, xls, pdf, jpg.
Datové zprávy v jiných než uvedených formátech souborů nebudou zpracovávány. Odesílatel bude o této skutečnosti informován.
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 3 MB.

6) Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně, jako podle bodu 3).

7) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu zeibichova@mulouny.cz, případně poštou na adresu městského úřadu.

8) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Ekostavby Louny AUTO ŠKODA MYSLIVEC CIE Automotive ČESKÁ SPOŘITELNA EPL ČEZ
;