Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Elektronická podatelna

Doručování písemností osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MÚ

Zřízení podatelny vychází ze:

 • zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhlášky Ministerstva informatiky č. 378/2006 Sb.
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů:

1) Elektronická podatelna:

Formy podání na elektronickou podatelnu:

 zaslání datové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@mulouny.cz
 doručení datové zprávy na technickém nosiči:
 Informační středisko

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

Elektronické adresy odborů městského úřadu, jednotlivých zaměstnanců města neslouží k přijímání výše uvedených datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, ani k přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb. Tyto elektronické adresy jsou určeny k běžné elektronické korespondenci mezi zaměstnanci města a fyzickými nebo právnickými osobami.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu e-podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Město Louny neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v sídle ani jiných budovách města.

2) Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Datové zprávy jsou přijímány na technických nosičích typu:

 • disketa 3.5“ 1,44 MB
 • CD-ROM

Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost.
Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Louny
Mírové nám. 35
440 23 Louny
Osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Louny
Mírové nám.35
440 23 Louny

Po
 8:00 - 17:00
Út 8:00 - 15:30
St
 8:00 -17:00
Čt 8:00 -15:30
 8:00 - 12:00

3) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Po doručení datové zprávy odesílá e-podatelna automaticky odpověď o doručení datové zprávy, a to na elektronickou adresu odesílatele. Tato odpověď není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Automatické odpovědi jsou odesílány e-podatelnou 1x během pracovního dne.

Potvrzení o zaevidování datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě vymínil.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na technickém nosiči bude probíhat tak, že při předání technického nosiče bude vystaveno potvrzení o přijetí technického nosiče (tato potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Následující pracovní den bude potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě (je-li toto v datové zprávě výslovně vymíněno) nebo jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města na elektronickou adresu odesilatele přijaté datové zprávy na technickém nosiči.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance města,
 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

4) Vzor potvrzení o doručení datové zprávy:

Vzor potvrzení o doručení datové zprávy (automaticky odesílané e-podatelnou)

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission

Datum / Date: RRRR-MM-DD HH:MM:SS

Předmět / Subject:

Identifikátor / Identier: MULNXXXXXXXX

Vzor potvrzení o zaevidování datové zprávy

Město Louny, [aktualni_datum]

Vaše podání ze dne: DD.MM.RRRR HH:MM:SS podané [adresa_e_podatelny]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: [PID=identifikator_pisemnosti]

Datum zaevidování: [datum_podani_pisemnosti]

Vaše evidenční údaje: [udaje_o_zadavateli_podani]

Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu: [vysl_kontroly_el_podpisu]

Kontrola certifikátu elektronického podpisu: [vysl_kontroly_certifikatu]

S pozdravem [jmeno_referenta_epodatelny]

............................

5) Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech souborů: txt, rtf, doc, xls, pdf, jpg.
Datové zprávy v jiných než uvedených formátech souborů nebudou zpracovávány. Odesílatel bude o této skutečnosti informován.
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 3 MB.

6) Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně, jako podle bodu 3).

7) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu h.kucerova@mulouny.cz, případně poštou na adresu městského úřadu.

8) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

7.12.2016 15:25:02 | přečteno 1682x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load