Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu žádá ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít, tzn. vlastník pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku nebo statutární zástupce. Žádost o odnětí pozemku ze ZPF musí být podána a vyřízena před vydáním územního rozhodnutí, neboť je jeho součástí. Lze žádat o odnětí trvalé nebo dočasné.

Žádost se podává u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být záměrem odnětí dotčen, tj. buď u Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, nebo u Městského úřadu Postoloprty, odboru rozvoje města.

K žádosti je nutné přiložit: Aktuální výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických popř. uživatelských vztahů, kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí půdy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků popř. nájemců k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF (nejde- li o odnětí, při kterém se odnětí odvody nepředepisují) plán rekultivace, má- li být půda po ukončení vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní nádrže, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejího hospodárného využití..

Přidělení ornice z městské deponie


O přidělení ornice žádá vlastník pozemku. Svoji žádost odůvodní a uvede množství požadované ornice. K žádosti doloží výpis z katastru nemovitostí nebo informaci o parcele, na které bude ornice využita. Žádost lze podat u Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Žádost o souhlas s odnětím pozemku ze ZPF a žádost o přidělení ornice najdete v sekci formuláře.

2.12.2016 11:30:37 | přečteno 98x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load