Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Chráněná území

Oblík

Chráněná území v územním obvodu Městského úřadu Louny (obce s rozšířenou působností)

Národní přírodní rezervace (NPR)


NPR Malý a Velký Štít

k.ú.- Vinařice - rozloha: 8,61 ha
Vyhláška ONV Louny, účinnost od 1. října 1989. Předmětem ochrany  je ekosystém opukových skalních hran a sutí s populací ohrožené medvědice lékařské a zimostrázku alpského.

NPR Oblík

k. ú. - Mnichov, Raná - rozloha: 20,50 ha
Zřízena výnosem ministerstva kultury v roce 1967. Území mezinárodního významu s výskytem cenných suchomilných společenstev jako hlaváčku jarního, koniklece lučního českého, divizny brunátné, kozince bezlodyžného, rakouského a dánského. NPR Oblík se nachází na území CHKO České středohoří.

NPR Raná

k. ú. - Raná - rozloha: 10,94 ha
Zřízena výnosem ministerstva kultury v roce 1951 a původně od roku 1936 byla městskou rezervací Loun. Lokalita významná dochovanými xerotermními travinnými společenstvy s výskytem kriticky ohroženého ovsíře stepního. NPR Raná se nachází na území CHKO České středohoří.

Národní přírodní památky (NPP)


NPP Kamenná slunce
k. ú. - Hnojnice - rozloha: 0,82 ha
Vyhlášení v roce  1953. Předmětem ochrany  jsou tzv. kamenná slunce ve stěně bývalého zemníku tvořená jádry jílovitých zemin obklopenými paprskovitými prasklinami. NPR Kamenná slunce se nachází na území CHKO České středohoří.
 

NPP Velký vrch u Vršovic

k.ú. - Vršovice - rozloha: 24,99 ha
Zřízení  vyhláškou ONV Louny, účinnost od 1. října 1989 z důvodu ochrany stanoviště teplomilných hub mediteránního typu, s nimiž se zde vyskytují i ohrožené druhy rostlin.

Přírodní rezervace (PR)

PR Čičov

k.ú. - Hořenec - rozloha: 7,20 ha
Vyhlášena v roce 1951. Ochrana je zaměřená na travinná společenstva stepního charakteru s hojným výskytem koniklece lučního českého. PR Číčov se nachází na území CHKO České středohoří.

Přírodní památky (PP)


PP Březno u Postoloprt
k.ú. - Březno u Postoloprt - rozloha: 1,76 ha
Zřízena nařízením OkÚ Louny č. 1/1998 ze dne 19. srpna 1998, účinnost dnem vyhlášení. Unikátní vrstevní sled slínovce svrchní křídy s bohatou fosilní faunou.

PP Koštice

k. ú. - Želevice - rozloha: 1,94 ha
Zřízena vyhláškou ONV Louny, účinnost od 1. října 1989. Mimořádně cenná lokalita z hlediska výskytu slanomilných rostlin, ojedinělá na území ČR.

PP Štola Stradonice

k.ú. - Stradonice - rozloha: 10,05 ha
Vyhlášena nařízením OkÚ Louny č. 12/1999 ze dne 1. prosince 1999, účinnost dnem 1. ledna 2000. Posláním přírodní památky je ochrana zimoviště ohrožených netopýrů.

PP Tobiášův vrch

k.ú. - Kozly - rozloha: 1,53 ha
Vyhlášena 1951 (původně v r.1936) pro ochranu zvláště chráněných rostlin včetně koniklece otevřeného. PP Tobiášův vrch se nachází na území CHKO České středohoří.

PP V hlubokém

k.ú. - Strádonice - rozloha: 3,79 ha
Vyhlášena 1970 (1947) k ochraně společenstva listnatého lesa s převažujícím dubem a bohatým bylinným patrem na opukovém podkladu.
 

PP Údolí Hasiny u Lipence

k. ú. - Lipenec, Malnice - rozloha: 16,82 ha
Vyhlášeno nařízení OkÚ Louny ze dne 16. 10. 2002, účinnost od 1. 11. 2002. Ochrana významného paleontologického naleziště druhohorních organizmů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a biokoridoru potoka Hasiny.
Nachází se ve správním obvodu MěÚ Louny ( k. ú. Malnice) i Žatec (Lipenec)

PP Třtěnské stráně

k.ú. - Třtěno - rozloha: 19,16 ha
Vyhlášeno vyhláška správy CHKO České středohoří  z 20. 12. 2002, účinnost od 6. 1. 2003. Ochrana jedinečné lokality tzv. „bílých strání“ s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
PP Blšanský Chlum

PP Blšanský Chlum

k.ú. Blšany u Loun a Chlumčany u Loun – rozloha 7,35 ha
Vyhlášena Nařízením Ústeckého kraje č. 16/2012 ze dne 9. května 2012. Předmětem ochrany je přástevník kostivalový, a xerotermní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin jako např. kozince rakouského, lnu rakouského a vzácných a ohrožených druhů motýlů.

 

Chráněná krajinná oblast České středohoří


Toto velkoplošné chráněné území zaujímá rozlohu 1061,13 km2 na území sedmi okresů (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem) a zasahuje též do územního obvodu Městského úřadu Louny, obce rozšířenou působností. Nejvyšší bod je vrchol Milešovky 836,5 m n. mořem. Vyhlášeno výnosem ministerstva kultury v roce 1976. Na území se nachází v současné době 43 maloplošných chráněných území. V našem územním obvodu se nachází NPR Oblík, NPR Raná, PP Tobiášův vrch, NPP Kamenná slunce a PR Čičov. Správa CHKO sídlí v Litoměřicích. Další informace získáte na adrese cstred@schko.cz a Správa CHKO České středohoří

Přírodní park Džbán


Vyhlášen v roce 1994 okresními úřady Louny, Kladno a Rakovník. Posláním parku je zachovat ráz krajiny džbánské křídové tabule s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru, faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň při umožnění únosného turistického využití a rekreace, únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření v obcích.

ŽP

Blšanský chlum

Blšanský chlum

 
Kamenná slunce

Kamenná slunce

 
Kamenná slunce 1

Kamenná slunce 1

 
mapa dzban

mapa dzban

 
Oblík

Oblík

 
Raná

Raná

 
ježci

ježci

 
Průvodce Lounska

Průvodce Lounska

 
 
1.12.2016 12:36:08 | přečteno 130x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load