Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Pracovní pomůcka - územní souhlas

Územní souhlas – § 96 stavebního zákona (SZ)

Pracovní pomůcky k novele stavebního zákona zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj

Odbor stavebního řádu MMR zpracoval v souvislosti s novelou stavebního zákona pracovní pomůcky k aplikaci § 96 stavebního zákona – územní souhlas a § 104 stavebního zákona – jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení.

Případy, u kterých postačí územní souhlas (§ 96 odst. 2)
a stavební záměry uvedené v § 103
b ohlašované stavby, jejich změny a zařízení
c změny staveb
d změny druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2
e stavby umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
f terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
g odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.


Podmínky, za který lze místo územního rozhodnutí vydat územní souhlas (§ 96 odst. 1)
a záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
b poměry v se podstatně nemění
c záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
d nejde o záměr posouzený ve zjišťovacím řízení nebo pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
   
Přílohy žádosti o územní souhlas (§ 96 odst. 3)
a doklady prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3
b souhlasná závazná stanoviska, popř. souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právní předpisů, popř. rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4
c stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
d souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 SZ, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m
e jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

Žádost o vydání územního souhlasu
Jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu Nejsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu
– žádost je úplná – žádost nesplňuje podmínky
– záměr v souladu s požadavky podle § 90 SZ – záměr nesplňuje podmínky
  – mohou být přímo dotčena práva dalších osob, kromě osob, které daly souhlas se záměrem, (mezující sousedé)
§ 96 odst. 3 stavebního zákona
§ 96 odst. 4 stavebního zákona
Stavební úřad vydá územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení
 
Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Usnesení se oznamuje pouze žadateli, nelze se proti němu odvolat.
Usnesení nabývá právní moci dnem doručení stavebníkovi (§ 76 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Doručení územního souhlasu Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí.
– žadateli – územní souhlas + ověřený situační výkres Pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle § 96 odst. 2 písm. e) SZ a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ zpracována projektantem.
 - územní souhlas s vyznačením účinnosti: Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.
• osobám, které daly souhlas (mezující sousedé)
• dotčeným orgánům
• místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem
• stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby, jde-li o stavbu podle § 15 a 16 SZ

Územní souhlas § 96 stavebního zákona
Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení.
Na vydání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.
O námitkách osob podle § 96 odst. 3 písm. d) se nerozhoduje.
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
Územní souhlas nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.


28.11.2016 14:31:03 | přečteno 247x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load