Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro rok 2017 dotační program „Program regenerace městský památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „Program“).

Dotace poskytované z Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy, jinak příspěvek nelze podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů poskytnout. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Finanční prostředky z Programu nejsou určeny zejména na: na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.

Při zpracování rozpočtů je třeba vycházet z Podmínek pro přiznání příspěvku z programu v roce 2017 – viz příloha níže. Pokud bude příspěvek přiznán, bude třeba doložit rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady dle zmíněné přílohy.

Upozorňujeme, že v případě, bude-li žadatel vybrán a obdrží finanční podporu z Programu regenerace, musí v roce 2017 předložit doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Počítejte, prosím, s tím, že pokud budete žádat o příspěvek z Programu, bude nutné nejpozději do konce února 2017 mít již vybraného dodavatele na akci obnovy, na kterou budete žádat, právě podle zmíněného zákona. Do tzv. souhrnných přehledů je již nutné uvádět skutečné částky, za které bude akce realizována.

Akce může být považována za připravenou pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Další informace naleznete v Zásadách Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory (dále jen „Zásady“) ve znění Opatření, jímž se zásady mění.

Zájemci mohou podávat žádosti  včetně všech povinných příloh na předepsaném formuláři odboru správy majetku Městského úřadu Louny do

31. října 2016

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:


Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu

max. 50 %

max. 50 %

Kontaktní osoba na odboru správy majetku, oddělení rozvoje města a správy majetku – Ing. Eva Pavelková, tel.: 415 621 149, e-mail: e.pavelkova@mulouny.cz


6.12.2016 8:41:40 | přečteno 110x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load