Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)

 •  vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
 •  vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli
 • podává zprávy k návrhu na svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka dětí v řízeních před soudem
 • sleduje vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo do péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • poskytuje pomoc a poradenství fyzickým osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti

Potřebné náležitosti a požadované doklady

 • žádost na předepsaném formuláři
 • dotazník na předepsaném formuláři
 • občanský průkaz nebo doklad o povolení k trvalému pobytu
 • rodný list, oddací list, případně rozsudek o rozvodu
 • životopis
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • fotografie žadatele
 • opis rejstříku trestů
 • údaje o ekonomických a osobních poměrech žadatele
 • souhlas se zasláním zprávy o psychologickém posouzení žadatele

Způsob podání a postup vyřizování

 •  potřebné doklady včetně žádosti se podávají osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Specifické informace

 •  v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče se ověřuje pověst žadatelů v místě bydliště
 •  evidence žadatelů je vedena Krajských úřadem Ústeckého kraje
 •  Krajský úřad Ústeckého kraje provádí přípravu pěstounů včetně psychologického vyšetření

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

 • uzavírá s osobami pečujícími dohodu o výkonu pěstounské péče
 • sleduje výkon pěstounské péče a poskytuje osobám pečujícím pomoc a podporu při plnění povinností vyplývající z pěstounské nebo poručenské péče

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci

 • osoba pečující má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítěte; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče
 • právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let
 • právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
 • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
 • právo na pomoc při plnění povinností, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku
 • povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
 • povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí
 • v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak

18.11.2016 12:21:06 | přečteno 86x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load