Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor SVaZ zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti. Zabezpečuje oblast sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, prevence kriminality, drogové problematiky a zdravotnictví. Řídí se příslušnou platnou legislativou pro tyto oblasti:
 
Odbor zajišťuje 

Oddělení Sociálně-právní ochrany dětí  (SPOD)

Sociálně-právní ochrana dětí  (SPOD)

 • je vykonávána dle zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších  právních předpisů.


Sociálně - právní ochranou dětí  se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.


Sociálně-právní ochrany se zaměřuje zejména na děti

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly  čin, který  by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických  nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

Sociálně - právní ochrana obecně

 • každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče nebo upozornit orgán SPOD na porušení povinností nebo zneužití rodičovské zodpovědnosti a upozornit na dítě, na které se SPOD zaměřuje,
 • dítě má právo požádat orgány SPOD o pomoc, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu,  má právo formulovat své názory, svobodně se vyjadřovat,
 • rodič má právo žádat o pomoc orgán SPOD.


Orgány sociálně - právní ochrany mají dle zákona povinnost:

 • vyhledávat děti, na které se SPOD zaměřuje, působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově,
 • činit opatření zamezující v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje ohrožující, poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství,
 • zprostředkovat osvojení a pěstounskou péči,
 • zajišťovat programy sociální prevence.


Orgány sociálně-právní ochrany mají dle zákona oprávnění:

 • na bezplatné sdělení potřebných informací  k zabezpečení SPOD,
 • na vstup do  prostor, kde se dítě zdržuje v souvislosti se zabezpečením SPOD,
 • pořizovat snímky z tohoto prostředí.


Zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)

OSPOD vyhledává vhodné osoby, které mají zájem být náhradními rodiči. O zařazení do evidence žadatelů  o náhradní rodinnou péči a o vyřazení z této evidence rozhoduje Krajský úřad Ústí n/Labem, odbor sociálních věcí.

Potřebné náležitosti a požadované doklady
. pohovor s žadatelem
. žádost  na předepsaném formuláři
. dotazníky na předepsaném formuláři
. občanský průkaz nebo doklad o povolení k trvalému pobytu
. vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
. fotografie
. opis rejstříku trestů
. potvrzení o příjmech a výpis o bezdlužnosti bankovního i nebankovního registru
. další podklady

Způsob podání a postup vyřizování
žádost se podává osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu

Základní legislativa:
Zákon č. 104/1991sb. ve znění pozdějších předpisů. Úmluva o právech dítěte.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice MPSV ČR o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí
Vyhláška č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úsek sociální práce a prevence

Sociální práce na obci
Provádí sociální práci s těmito cílovými skupinami :

 • osobami ohroženými sociálním vyloučením zejména z důvodu ztráty bydlení,
 • osobami nezaměstnanými,
 • osobami v hmotné nouzi,
 • oběťmi  trestné činnosti a domácího násilí,
 • osobami předluženými a ohroženými dluhovou pastí, včetně poradenství k insolventnosti,
 • rodinami či jednotlivci ohroženými komplikovanou sociální situací.


Poskytuje odborné sociální poradenství ve všech oblastech sociální ochrany obyvatel, zejména:

 • sociálního zabezpečení (dávkových pojistných i nepojistných systému a systémů poskytované věcné péče a sociálních služeb,
 • pracovního práva a zaměstnanosti, včetně insolvence zaměstnavatele,
 • rodinného práva a občanskoprávní možnosti řešení tíživé nebo složité sociální situace osob,
 • předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního a občanského správního řízení, exekučních řízení apod.,
 • předává klientovi informace o dalších možnostech využití sociálních služeb, nebo služeb obdobného charakteru vedoucí k řešení klientovy situace.


Sociální šetření a práce v terénu

 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí (depistáž),
 • provádí posouzení životní situace klienta,
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu nepříznivé situace klienta,
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž  cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů,
 • popis životní situace klientů zaznamenává do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi“,
 • vede přiměřenou spisovou dokumentaci v souladu s legislativou a pokyny zaměstnavatele,
 • vypracovává zprávy a písemné podklady pro jednání participujících úřadů, policie ČR, soudů, příp. dalších institucí,
 • účastní se plánování rozvoje sociálních služeb jako člen pracovní skupiny (komunitní plánování),
 • intenzivně spolupracuje s orgány SPO,  případně se účastní případových konferencí,
 • organizuje případové konference na které zve další odborníky, kteří mohou napomoci řešení situace jeho klientů,
 • doprovází klienta na jednání u institucí, úřadů a dalších subjektů,
 • průběžně vyhodnocuje práci s klientem, výstupem může být také změna cílů, popř. ukončení spolupráce v případě naplnění cílů,
 • provádí kontrolu klienta, pokud má k tomuto od klienta souhlas.


Agenda sociálního kurátora

 • sociální pomoc zejména osobám po návratu z výkonu trestu, výkonu vazby, po ukončení ústavní a ochranné výchovy dosažením zletilosti, občanům proti nímž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a kteří ji potřebují k překonání nepříznivých sociálních dopadů, občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, občanům žijícím nedůstojným způsobem života (osobám bez přístřeší a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením ),
 • aplikace metody kontinuální sociální práce, minimalizace následků nepříznivé sociální situace klientů, komplexní a dlouhodobé působení na klienta ve smyslu poskytování všestranné pomoci, hlavně se zaměřením na mladé dospělé klienty a prvotrestané,
 • po dohodě kontaktování klientů ve věznicích, ústavech a léčebnách, azylových zařízeních a příprava plynulého přechodu těchto klientů do života mimo tato zařízení,
 • depistážní činnost a kontaktování klientů na ulici,
 • poskytování výchovné, poradenské a  popř. zprostředkování  psychoterapeutické péče,
 • vedení klientů k upevňování, event. vytváření pozitivních vazeb k okolí, zabraňování jejich sociální izolaci (se zvláštním důrazem na klienty prvotrestané a po ukončení ústavní a ochranné výchovy),
 • spoluvytváření podmínek klienta pro úspěšnou koexistenci v sociální skupině,
 • koordinace práce obecních úřadů v územním obvodu Obecního úřadu Louny v této agendě, metodické vedení,
 • vedení spisové dokumentace klientů,
 • zpracovává písemné podklady pro výplatu mimořádné okamžité pomoci v rámci dávek hmotné nouze pro potřeby úřadu práce,
 • spolupráce s participujícími institucemi,
 • účast na vzdělávacích akcích pořádaných metodicky řídícím pracovištěm a dalšími institucemi,
 • samostatné seznamování s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti aplikace v praxi.


Legislativa:
Zákon 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění,
Zákon 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění.

Agenda veřejného opatrovnictví na obci

Při výkonu agendy veřejného opatrovníka vykonává tyto činnosti

 • vykonává funkci opatrovníka v případech, kdy je obec ustanovena opatrovníkem soudem, při jednání soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům nebo dává soudu návrhy na omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • udržuje s opatrovancem spojení,
 • projevuje o něj zájem,
 • stará se o naplnění jeho práv,
 • chrání jeho zájmy,
 • vysvětluje veškeré své úkony a opatření,
 • naplňuje přání a prohlášení opatrovance a dbá jeho názorů,
 • dbá přesvědčení a vyznání opatrovance a přihlíží k nim,
 • pořizuje soupis jmění opatrovance,
 • jedenkrát ročně, vždy do 30,6., pořizuje vyúčtování, které předkládá soudu, opatrovnické radě a opatrovanci,
 • po skončení funkce vyhotovuje konečné vyúčtování, které předkládá soudu, opatrovnické radě a opatrovanci.


Legislativa:
Zákon 189/2012 Sb., v platném znění. Občanský zákoník,
Zákon 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Občanský soudní řád 99/1963 Sb., v platném znění,
Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění.


Agenda zvláštního příjemce

 • přijímá žádosti od žadatelů o ustanovení zvláštního příjemce,
 • vede správní řízení a jedná s účastníky správního řízení,
 • provádí šetření,
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce,
 • kontroluje povinnosti zvláštního příjemce.


Legislativa:
Zákon 582/1991 Sb. v platném znění, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění, správní řád.

Agenda protidrogové prevence a prevence kriminality

 • plní úkoly v rámci protidrogové politiky a prevence kriminality dle metodického vedení KÚ Ústí nad Labem,
 • poskytuje v této oblasti odborné poradenství obcím, občanům, zařízením apod.,
 • spolupracuje s protidrogovými zařízeními,
 • v rámci prevence kriminality zpracovává a vyhodnocuje projekty.


Agenda komunitního plánování - Střednědobý plán v oblasti služeb sociální péče

 • koordinuje a usměrňuje  tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,
 • pracuje s pracovními skupinami komunitního plánu města Loun,
 • zajišťuje vydávání katalogu sociálních služeb ve městě Louny.


Úsek sociálně zdravotní

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče:

 • dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
 • doprovázení pečujících osob,
 • respitní péče (respitní víkendové pobyty pro děti, příměstské tábory, atd.),
 • základní sociální poradenství,
 • odborné sociální poradenství,
 • vzdělávání pečujících osob, 
 • poskytování dalších služeb dle zákona č.359/1999 Sb.,o sociálně právní ochraně dětí po dohodě s ohledem na individuální potřeby pečujících osob a dětí.


Speciální označení motorových vozidel a osob:

Podle zákona č.361/2000 Sb, § 67

Jedná se o označení motorového vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.

Podmiňující situace
označení O7 - držitel mimořádných výhod II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně

Náležitosti a předkládané doklady

 • platný průkaz totožnosti,
 • platný průkaz mimořádných výhod,
 • staré označení k výměně, pokud bylo v minulosti vydáno.


Specifické informace

 • výměna a výdej se provádí na základě předem dohodnutého termínu (tel. 415 621 230),
 • při výdeji označení klient obdrží poučení o způsobu užívání,
 • platnost označení vozidla je časově omezena platností průkazu mimořádných výhod,
 • úřadem je vedena evidence vydaných speciálních označení vozidel a osob.


Vyplácení jednorázových náhrad ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem:

Podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. Žádost  s předepsanými doklady je možné podat v kanceláři č. 211-p. Fürstl,  informace tel. 415 621 230.

Spolupráce s úřadem práce:
Na základě žádosti ÚP ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Zdravotnictví:
Prodej tiskopisů – žádanek a receptů s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky jednotlivým zdravotnickým zařízením:

 • podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů.
 • Náležitosti a předkládané doklady
 • registrace zdravotnického zařízení,
 • objednávka s uvedením počtu požadovaných tiskopisů,
 • občanský průkaz žadatele,
 • plná moc- v případě zmocnění jiné soby k převzetí tiskopisů,
 • razítko zdravotnického zařízení,
 • peníze na zaplacení (recepty 33 Kč/blok po 25 ks, žádanky 40 Kč/blok po 25 ks).


Vyřizování  přestupků na úseku zdravotnictví:

 • dle § 29 zákona č.200/1990 o přestupcích


Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci:

 • zabezpečování agendy související s problematikou zdravotnictví pro město Louny,
 • zajišťování uzavírání smluv s Ústeckým krajem na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost a pro dospělé,
 • zajišťování uzavírání smluv s poskytovatelem ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost a pro dospělé,
 • zajišťování plnění smluv uzavřených s Ústeckým krajem a poskytovatelem ambulantní pohotovostní péče jak ze strany města Loun tak poskytovatele ambulantní pohotovostní péče.


Národnostní menšiny

 • mapuje pobyt příslušníků národnostních menšin v rámci územního obvodu,
 • přenáší a vysvětluje příslušníkům národnostních menšin rozhodnutí státní správy a samosprávy,
 • interpretuje pracovníkům státní správy a samosprávy jednání a chování komunit či jednotlivců a zprostředkovává vzájemnou komunikaci,
 • napomáhá předcházení vzniku ohnisek dlouhodobého a trvalého sociálního propadu národnostních menšin,
 • poradenství pro cizince a řešení otázek osob z třetích zemí.


Kontakty
 Formuláře


Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load