Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Doručování písemností osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MÚ

Doručování zásilek osobám s TP na ohlašovně městského úřadu Louny, Mírové náměstí 35

Změny v doručování úředních zásilek – odpovědnost má občan

Změny, které nastaly od 1. července 2009 v právních úpravách doručování úředních a soudních písemností, podstatně mění postavení odesílatele a příjemce. Do této doby bylo víceméně věcí odesílatele (soudu, správního orgánu,…), jak zastihne příjemce a zajistí doručení výzvy, rozhodnutí nebo usnesení, dnes je tomu přesně naopak. Prakticky tak skončila doba, kdy se takovému doručení dalo donekonečna vyhýbat. Pravidla jsou díky nové legislativě nastavena tak, že je úřední zásilka považovaná za doručenou při splnění potřebných podmínek bez ohledu na fakt, zda adresát zásilku vůbec obdržel, viděl, nebo četl (fikce doručení).
 

Způsob doručování úřední pošty

  1. Orgán veřejné moci, který občanovi písemnost zasílá, vždy přednostně použije datovou schránku, pokud ji občan má zřízenou. Písemnost zaslaná do datové schránky se považuje vždy za doručenou po 10 dnech od vložení nebo okamžikem otevření datové schránky (podle toho, co nastane dříve).
  2. Občan, který se zdržuje na adrese svého trvalého pobytu a nemá datovou schránku, nemusí dělat vůbec nic. Nedojde k žádné zásadní změně stávajícího stavu. Pošta mu bude doručována jako dosud. Bude nadále dostávat doporučené zásilky s pruhem. Zásilky mu budou doručeny nebo si je vyzvednete na poště. Zaznamená jen změnu v tom, že kromě obálek s modrým a červeným pruhem přibudou obálky s pruhem zeleným.
  3. Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého pobytu, má možnost na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování, která se zapíše do evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní orgány.
  4. Správním orgánům lze nahlásit další adresu, kam občan požaduje zasílat úřední písemnosti v souvislosti s konkrétním běžícím správním řízením.
  5. Za určitých okolností lze požádat správní orgán, aby občanovi zasílal úřední poštu elektronicky na dohodnutou emailovou adresu.
  6. V souvislosti s elektronizací veřejné správy a zrychlování jejího chodu se stále častěji používá institut „doručení na místě“, kdy občan obdrží úřední rozhodnutí okamžitě při ukončení jednání. Ale tento způsob doručení nelze využít vždy.


Další možnosti zajištění doručování úředních zásilek – nutno domluvit na poště


Občan, který v dané situaci nemůže využít ani jeden z výše uvedených způsobů doručení písemnosti, může využít služeb České pošty. Česká pošta nabízí službu „odnáška pošty“, kdy adresátovi s adresou TP na Mírovém náměstí 35, Louny, uloží došlou poštu po úložní dobu na přepážce pošty Louny1 – tato služba je bezplatná.
Další možností je pak placená služba – P.O.BOX. Pošta zásilky určené adresátovi nedoručuje domů, ale ukládá je do speciální schránky na poště a občan si schránku vybírá.
 

Fikce doručení

Při doručování podle Správního řádu i Občanského soudního řádu nastává tzv. „fikce doručení“. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (zpravidla na poště), nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když si adresát písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její obsah. Písemnost tak nabude právní moci se všemi právními důsledky.
V případě, že adresát prokáže, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu (např. dlouhodobý pobyt v cizině, pobyt v nemocnici) nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může v zákonem stanovených lhůtách požádat odesílající správní, nebo soudní orgán o prominutí zmeškání úkonu.
 

Adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa - Louny, Mírové náměstí 35, ohlašovna Louny. Tato adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím především pro vydání osobních dokladů. Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v budově MěÚ nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. MěÚ není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo s Českou poštou s. p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, atd.). Oznámení pošty o doručení zásilek bude zveřejňováno na internetových stránkách Města Louny – odkaz
 

Město Louny a občané s adresou trvalého pobytu na adrese Mírové náměstí 35

 
Počínaje dnem 01.04.2010  město Louny nebude přebírat žádnou korespondenci pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Louny, Mírové náměstí 35. Výjimkou je pouze oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením, která bude převzata a uložena na podatelně MěÚ.

Každý občan si může zajistit doručování své pošty některým z výše uvedených vhodných způsobů.

Informace České pošty:

Vážená(ý) paní(e),
rádi bychom Vás tímto informovali o další možnosti přebírání pošty, která je Vám nyní doručována na adresu Městského úřadu v Lounech. Věříme, že tento způsob by Vám mohl vyhovovat přinejmenším stejně, jako docházení na adresu městského úřadu a osobní přebírání pošty.
 
Službou, kterou Vám můžeme nabídnout, je ODNÁŠKA POŠTY.

 
Jedná se o neplacenou službu, při jejímž využití Vám budou zásilky adresované na Vaše jméno a adresu Mírové náměstí 35, 440 01 Louny ukládány po dobu úložní doby na přepážce pošty Louny 1. Vyzvedávat je pak můžete po dobu úložní lhůty  v otevíracích hodinách pošty, tj.:
Po – Pá 8.00-18.00 hod, So 8.00 -12.00 hod.
 
Žádost o zřízení této služby je možno podat osobně na jakékoliv přepážce pošty Louny 1, Štefánikova 1465, 440 01 Louny 1. Možné alternativy ( odnáška pro nezletilé děti a další členy domácnosti) Vám budou vysvětleny na místě. S sebou je potřeba přinést pouze Občanský průkaz.
 
V případě dotazů můžete kontaktovat poštu na tel. číslech 415 652 755.
 
S pozdravem
 
Vaše Česká pošta s.p

Aktuální seznam písemností k doručení


30.12.2016 9:15:42 | přečteno 225x | Podatelna PodatelnaCelý článek
 
5.12.2016 9:10:40 | přečteno 225x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load