Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na kulturní činnost.

Článek I.

Úvodní ustanovení
Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Loun na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury.
 
 
Článek II.
Zdroje
Zdroje pro poskytování příspěvků určených na kulturní činnost jsou:
- finanční prostředky, které jsou schvalovány v rámci rozpočtu města Loun pro daný kalendářní rok, kapitola 41 – finanční prostředky kulturní komise
- případné nevyčerpané zdroje kulturní komise z předcházejících období
 
 
Článek III.
Použití prostředků
1. Finanční prostředky vymezené v čl. II lze použít:
 
a)jako příspěvek na podporu činnosti
- úhrada nutných provozních nákladů žadatele,
- pořízení hmotného a nehmotného neinvestičního majetku prokazatelně sloužícího pro dotovanou činnost,
- další náklady spojené s činností,
 
b)jako příspěvek na podporu konkrétního jednorázového projektu (akce)
- vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci,
- pronájem prostor potřebných k zajištění akce,
- vydání určité publikace či tiskoviny,
- technické zabezpečení akce,
- zajištění cen pro soutěže,
- na dopravu,
- další náklady spojené s projektem,
 
2. Finanční prostředky vymezené v čl. II nelze použít na úhradu odměn nebo mezd žadatele, pohoštění a občerstvení.
 
 
Článek IV.
Rozdělení finančních prostředků
1. Dle těchto pravidel bude z celkové částky dle čl. II rozděleno 75 % prostředků na činnost a projekty.
 
2. Zbývajících 25 % prostředků bude vyčleněno pro oprávněné žádosti vzniklé během kalendářního roku.
 
 
 
 
Článek V.
Žadatelé o příspěvek
1. O příspěvek na činnost nebo na projekt mohou žádat fyzické a právnické osoby, které:
a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun nebo
b) jejichž činnost ve smyslu čl. I je provozována na území města Loun nebo
c) jejich činnost je vykonávána ve prospěch města Loun
 
2. Žadatelem o příspěvek nemohou být příspěvkové organizace města a organizace nebo osoby, kterým již byl poskytnut finanční příspěvek z jiné komise nebo finančního výboru.
 
 
Článek VI.
Předkládání žádostí a jejich náležitosti
1. Žádosti o příspěvek na činnost nebo konkrétní projekt se podávají nejpozději do 31. 1. kalendářního roku, ve kterém má být příspěvek poskytnut.
 
2. Žadatel musí předložit žádost na předepsaném, řádně a úplně vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel.
 
 
3. Formulář je možné získat na internetových stránkách města (www.mulouny.cz– městský úřad/informace obyvatelům/kancelář úřadu), nebo přímo na úřadě v Městském informačním středisku Louny, Mírové nám. 35, Louny.
 
 
4. Žadatel je povinen písemnou žádost podat v řádném termínu na podatelnu městského úřadu na adresu: Městský úřad Louny, kulturní komise, Mírové nám. 35, 440 23  Louny.
 
5. Tajemník kulturní komise:
a) zkontroluje úplnost žádosti,
b) v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění údajů,
c) zkompletuje a připraví žádost pro projednání v komisi, která ji vyhodnotí,
 
 
Článek VII.
Posouzení žádostí, hodnotící kritéria
Předložené žádosti na poskytnutí finančních prostředků posuzuje kulturní komise jak po stránce formální tak obsahové.
Hlavní hodnotící kritéria:
- žádost obsahuje všechny údaje, je úplná a byla včas předložena,
- žádost má reálný rozpočet a záměr,
- účelnost projektu (akce) nebo činnosti a její dopad na veřejné dění ve městě,
- přínos činnosti nebo projektu (akce) pro město a jeho obyvatele,
- prezentace města Louny,
- zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozího období,
- zapojení mládeže a veřejnosti na akci,
- zda se jedná o akci či činnost místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru,
- hospodárnost projektu, podíl spolufinancování,
- žadatel nemá vůči městu Louny žádné závazky.
Článek VIII.
Poskytnutí finančního příspěvku
1. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že žadatel nemá vůči Městu Louny žádné závazky po lhůtě splatnosti.
 
2. Maximální výše přiznaných finančních prostředků může činit pro jeden subjekt nejvýše 30.000,- Kč na daný kalendářní rok.
 
3. Při stanovení výše příspěvku se vychází z celkového objemu finančních prostředků kulturní komise, které lze v daném roce na příspěvky vyčlenit.
 
4. Poskytnutí příspěvku dle těchto pravidel schvaluje Rada města Loun. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
 
5. Po schválení poskytnutí příspěvku v radě města jsou finanční prostředky poukázány na základě písemné smlouvy, jejíž text zpracuje ekonomický odbor MÚ, na bankovní účet žadatele. Finanční příspěvek je účelový a přidělené prostředky lze použít pouze na účel, na který byly schváleny.
 
6. Finanční příspěvek musí být využit v rámci kalendářního roku, na který byla žádost podána. Žadatel má povinnost předložit ekonomickému odboru MÚ vyúčtování prostředků dle uzavřené smlouvy, nejpozději však do 20. 12. daného kalendářního roku.
 
 
Článek IX.
Přechodná ustanovení
Pro rok 2007 mohou být žádosti o finanční příspěvek podávány do 15. 5. 2007.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí o výši přidělené dotace radou města na doporučení kulturní komise je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přiděleného příspěvku nebo jeho zamítnutí.
 
2. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech.
 
3. Tato pravidla Rady města Loun č. P 4/2007, včetně přílohy č. 1, schválená usnesením Rady města Loun č. 92/2007 dne 14. 3. 2007 nabývají účinnosti 1. 4. 2007.
 
 
 
Ing. Jan K e r n e r 
starosta města 


Mgr. Jan Č e r m á k
místostarosta
18.11.2016 13:14:56 | přečteno 82x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load