Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Komise RM v Lounech

Jednací řád komisí Rady města Loun - červenec 2015

Jednací řád komisí Rady města Loun (dále jen „komise“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování komisí.

Čl. 1

Postavení komise

(1) Rada města Loun (dále jen „RM“) zřizuje a zrušuje komise v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Komise je iniciativním a poradním orgánem RM.

(3) Komise předloží RM ke schválení Statut komise, kterým upraví podrobnější náplň své činnosti. RM ukládá komisi úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

(4) Komise je ze své činnosti odpovědná RM.

(5) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává RM. Komise si z řad svých členů zvolí, na nejbližším zasedání komise následujícím po jejím zřízení, aklamací místopředsedu.

(6) Počet členů komise stanoví RM Počet členů komise je vždy lichý, komise má minimálně 5 členy.

(7) Funkce člena komise zaniká:

a) zvolením nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady)

b) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena komise, a to dnem, který člen komise jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno starostovi,

c) úmrtím člena komise,

d) odvoláním.

Čl. 2

Jednání komise

(1) Komise se schází podle potřeby. Na prvním jednání komise v daném kalendářním roce komise schválí harmonogram jednání komise v příslušném kalendářním roce.

(2) Komisi svolává písemně doručením na e-mailové adresy členů komise nejpozději 7 pracovních dnů před datem jednání komise předseda komise a určuje místo, čas a program jednání komise. Součástí pozvánky jsou všechny podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání. Ve výjimečných případech lze na základě rozhodnutí předsedy komise podkladové materiály členům komise doručit i v kratším termínu nejpozději však 1 den před jednáním komise.

(3) Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise případně městský úřad.

(4) Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání komise, předem oznámí prostřednictvím tajemníka komise předsedovi komise důvody své nepřítomnosti (telefonicky popř. e-mailem).

(5) Jednání komise je neveřejné.

(6) Jednání komise se zúčastňují její členové, jejich členství je nezastupitelné. Člen RM se může účastnit jednání komise s hlasem poradním. Předseda komise může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání komise zúčastňují s hlasem poradním. O účasti dalších přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

(7) Tajemník Městského úřadu určí pro každou komisi z řad zaměstnanců úřadu tajemníka, který zajišťuje pro komisi administrativní a další potřebné technické a organizační práce. Tajemník není členem komise. Tajemník je povinen účastnit se jednání komise s hlasem poradním.

(8) Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí jednání komise místopředseda popř. jiný člen komise pověřený předsedou.

(9) O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

(10) O každém jednání pořizuje tajemník komise zápis do 7 dnů po ukončení jednání komise.

V zápisu se vždy uvede:

a) počet přítomných členů komise,

b) schválený program jednání komise,

c) projednání jednotlivých bodů programu, obsah rozpravy a vystoupení účastníků jednání,

d) průběh a jmenovitý výsledek všech hlasování,

e) přijatá usnesení.

Zápis podepisuje předseda komise, popř. jiný člen komise, který jednání z pověření předsedy řídí a ověřovatel zápisu. Zápis z jednání komise obdrží do 7 dnů po ukončení jednání všichni členové komise. Originál zápisu je uložen na příslušném odboru městského úřadu (u příslušného tajemníka komise). Zápisy z jednání komisí jsou v anonymizované podobě zveřejňovány do 7 pracovních dnů na internetových stránkách města.

Čl. 3

Usnesení komise a hlasování

(1) Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich jmenovaných členů.

(2) Usnesení komise je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise.

(3) Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty komise jsou předkládány předsedou komise jako samostatné materiály k projednání v RM.

(4) Ve výjimečném případě, především z časových důvodů, mohou jednotlivý členové komise k předloženému návrhu předsedou komise hlasovat per rollam tzn. elektronicky e-mailem. O výsledku hlasování pořídí tajemník komise zápis, který je předložen k projednání RM.

Čl. 4

Jiná ustanovení

(1) V zájmu úspěšného plnění společných úkolů komise vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise jednat společně (po dohodě obou předsedů komise na návrh RM, starosty nebo předsedy komise) a podávat radě společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. Starosta pověří tajemníka jedné z komisí zpracováním společného zápisu z jednání. Usnesení z tohoto společného jednání je přijaté pokud pro něj vysloví souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů zúčastněných komisí.

(2) Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností komise, zabezpečuje příslušný tajemník komise.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

(1) S tímto jednacím řádem budou prokazatelným způsobem seznámeni předsedové komisí a ostatní členové komise.

(2) Tento jednací řád vydala Rada města Loun na své schůzi dne 20. července 2015 usnesením č. 255/2015. Nabývá účinnosti dnem schválení RM.


Radovan Šabata, v. r .  a  Mgr. Jan Čermák, v. r.

 starosta města                       místostarosta


 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load