Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Mimořádné situace - manuál

Úvod

Město Louny vydává tento manuál, který by měl sloužit občanům Loun a jeho okolí k orientaci při mimořádných životních situacích.

Každý občan zde může nalézt podrobný popis kroků, které by bylo vhodné udělat v krizových situacích, spolu s kontakty na dostupné instituce a odborníky, na které se mohou občané v případě mimořádných životních situací (jako jsou např. úmrtí blízké osoby, požár, dopravní nehoda, přírodní pohromy, záplavy a další možné nepředvídatelné události) které přesahují běžné životní zkušenosti.

Úmrtí blízkého člověka

Smrt člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě a bývá také spojena s vyřizováním řady záležitostí.

Naše zkušenosti ukazují, že pro vyrovnání se s náhlým úmrtím blízkého člověka  je velmi důležité získat dostatek informací  o tom, co se děje s tělem zesnulého a s osobními věcmi zemřelého. Tyto informace vám poskytne Policie ČR (popř.  zdravotníci).

1/pozůstalí mají právo nahlížet do vyšetřovacího spisu (pokud je v souvislosti s úmrtím veden) a do zdravotnické dokumentace

2/ pro někoho je důležité vidět tělo zesnulého, aby se s ním mohl rozloučit,  toto poslední rozloučení je pozůstalým umožněno

3/ v některých případech žádají policisté pozůstalé, aby potvrdili totožnost zemřelého (tj. provedli identifikaci). Pokud se domníváte, že by to pro vás bylo příliš náročné, můžete tak učinit pomocí fotografií, nebo v doprovodu další osoby

4/  přímou identifikaci těla lze odmítnout

Jednotlivé kroky, které je nutné po události zařídit

1/ Zajištění pohřbu – zajišťuje pohřební služba včetně vystavení potřebných dokladů a  poskytnutí dalších informací

2/  Úřad práce, oddělení dávek státní sociální podpory – zajišťuje pohřebné. Dávka náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

3/  Městský úřad, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen HN) – zajišťuje dávky mimořádné okamžité pomoci a ostatní dávky ze systému HN dle situace,  pokud vznikne pozůstalým na tyto dávky zákonný nárok

4/  Městský úřad - matrika – vystavuje úmrtní list na základě zprávy lékaře

5/ Správa sociálního zabezpečení – zajistí „případné“ přiznání vdovského nebo  vdoveckého důchodu,  sirotčího důchodu a poskytne další potřebné informace týkající se této problematiky

6/ Pozůstalost - vyřizuje notář, který  je ustanoven soudem. Notáře si nelze vybrat. Notář vás vyzve k jednání ve věci pozůstalosti sám, a to písemnou formou. Vyřízení celé záležitosti trvá i několik měsíců

7/ Pokud není předem ustanoven tzv. správce dědictví, zablokují se veškeré účty zemřelého

8/ Další záležitosti týkající se poplatků zemřelého, pojistných smluv, zrušení smluvních závazků zemřelého (nájemní smlouvy, smlouvy na dodávky elektřiny, plynu a vody, komunikační služby, pojistné a jiné smlouvy, SIPO) musí pozůstalí vyřešit sami.

9/ Finanční, ale i morální odškodnění– se uplatňuje, pokud za smrt blízkého člověka nese někdo odpovědnost. V případě trestného činu viník, v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnavatel a další možné subjekty, které nesou vinu 

Pokud se dostanete v souvislosti s úmrtím blízké osoby do hmotné nouze, není hanbou požádat o pomoc příbuzné, přátele, obec nebo církev.

Prosazujte svá práva!

V případě, že se to nedaří, obraťte se na kontaktní místa a osoby  uvedené  v závěru této brožury.

Prožívání

Ztrátu blízkého člověka každý prožívá jinak, nikdo nemá právo člověku vnucovat reakce, které nám nejsou vlastní.

Běžně se objevují:

· Problémy se spánkem (děsivé sny)

· Tělesné obtíže

· Ztráta energie

· Nesoustředěnost

· Pocity smutku, zlosti nebo viny

· Odcizení v rodině i mezi přáteli

· Úzkost, strach a panika

· Přehnané reakce na jinak běžné podněty

· Pocit bezmoci

· Pocit neskutečna

· Neodbytné tíživé myšlenky

· Znovuprožívání události

· Nechuť k jídlu, nevolnost

· Zvýšená konzumace alkoholu, léků

· Snaha vyhýbat se některým situacím nebo místům

Truchlení

Představuje dlouhou a bolestnou cestu na níž se vyrovnáme se smrtí druhého, trvá mnoho měsíců.

Mohou se vynořit také otázky po smyslu:

Proč se to stalo?

Proč právě mně, nám?

Proč jsem tomu nemohl/a zabránit?

Pokud jsme naším prožíváním zneklidněni, můžeme vyhledat pomoc odborníků. Lékař nám může pomoci s nespavostí nebo tělesnými obtížemi, psycholog pomáhá porozumět tomu, co prožíváme, duchovní s námi může mluvit o otázkách smyslu a naděje.

Co můžeme udělat pro sebe?

· Uvědomit si, že to, co jsme prožili, není běžná lidská zkušenost a máme právo po určitou dobu „být mimo“, než se se zážitkem vyrovnáme

· Nezůstávat se svým zážitkem sami, mluvit o něm s někým jiným

· Neklást na sebe zvýšené nároky, dopřát si odpočinek

· Požádat své blízké, aby nám po určitou dobu pomohli při plnění našich běžných povinností

· Snažit se v co nejkratší možné době zapojit se do normálního života jako před traumatizující událostí

Co můžeme dělat pro člověka který prožil traumatizující situaci?

· Být mu na blízku, vyslechnout ho

· Umožnit mu projevit svoje pocity (strach, vztek, zármutek)

· Tolerovat a sledovat jeho neobvyklé projevy chování, změny nálad apod.

· Poskytnout mu péči, např. postarat se o jídlo, tekutiny

· Pomoci mu při řešení běžných denních povinností a zařizování různých záležitostí (postarat se o děti, domácí zvířata, zprostředkovat kontakt s různými úřady a institucemi, vč. kontaktu se zaměstnavatelem)

· Při přetrvávání obtíží poskytnout kontakty na lékaře nebo jiné uvedené specialisty, instituce…

· Poskytnout doprovod

Zvýšenou pozornost věnujte, prosím, především dětem, starým a osamělým lidem, nemocným či jinak oslabeným a všem těm, kteří tuto událost prožívají poprvé, kteří již před touto událostí prožívali nějakou jinou tíživou a závažnou situaci. Všem těm, kteří se po události začnou nápadně vyhýbat ostatním lidem, začínají ztrácet zájem o svou budoucnost nebo začnou nadměrně požívat alkohol, léky, stimulacia, návykové látky  apod.

Dopravní  nehoda

Role viníka

Když někdo přijde o život během dopravní nehody, je celá vzniklá psychická traumatická situace o to náročnější, pokud vnímáme svojí vinu.

Můžeme se s ní vyrovnávat aktivním projevem lítosti a účastí vůči poškozeným, snahou o zmírnění následků.

S řadou těchto psychických a traumatizujících dopadů se setkáváme i při těžkých zraněních či poraněních.

Obvykle nás čekají:

· Finanční výdaje

· A třeba i trestní řízení (včetně mimosoudního vyrovnání), trest

Specifika u dopravních nehod

1/ Podle našeho právního řádu je účastníkem dopravní nehody ten, kdo je nehodou poškozen  i ten, kdo nehodu způsobil, nebo ten, kdo nehodu nezpůsobil, ale je jejím přímým účastníkem

2/  Důležitou úlohu má i „případný“ svědek

3/  Nečekané události na nás dopadají, ať jsme poškozenými či viníky, očitými svědky, zasahujícími nebo příbuznými poškozených

4/  Uchováváme veškerou dokumentaci (účtenky, zdravotní zprávy, fotografie atp.). Nadále spolupracujeme s Policií ČR

5/  Počítejme s dalším jednáním, kdy objasňování nehody může trvat několik týdnů i měsíců  i déle

6/  V případě, že viník z místa nehody ujel a je neznámý, mají poškození, jsou-li zraněni, nárok na náhradu některých škod. Mohou se obrátit na Českou kancelář pojistitelů

7/  Poškozenými  jsou všichni pozůstalí po zemřelém při dopravní nehodě (děti, rodiče, manžel/ka, sourozenci, blízké osoby žijící ve společné domácnosti)

8/  Vinící nehody si právní pomoc hradí sami. Některé pojišťovny hradí viníkovi právní pomoc z havarijního pojištění nebo i povinného ručení

Doporučení

· Je lepší, aby viníci i poškození vyhledali právní pomoc, protože pojišťovny nemusí podat úplnou informaci o případných nárocích vč. nároku na zapůjčení náhradního vozidla.

· Vzájemnou komunikaci vám může zprostředkovat probační a mediační služba

Specifika živelných pohrom

Při náhlých pohromách a přírodních katastrofách (např. požáru či povodni) často dochází  k velkým škodám na majetku spojených se ztrátou bydlení. Může dojít k poškození majetku a zdraví dalších nezúčastněných osob, k úmrtí nebo zranění více osob najednou. Specifika těchto problematik a jejich následné řešení jsou obdobná událostem výše popsaným. Věnujte, prosím, pozornost předešlým instrukcím, které spadají pod tyto traumatizující a velmi stresující prožitky pro každého zúčastněného jedince.

Co udělat s doklady zemřelého a další informace

  • na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (buď vy, nebo pohřební služba): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
  • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
  • na oddělení pasů odevzdejte pas zemřelého
  • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého
  • na Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem můžete odevzdat vojenskou knížku zemřelého
  • na policii odevzdejte zbrojní pas, pokud byl zemřelý jeho držitelem a domluvte se na příp. uložení zbraně
  • pokud zemřelý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu
  • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví vám jej na požádání pohřební služba

Pracovní volno na pohřeb
Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., máte nárok na pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:

· a) dva dny při úmrtí manžela/ky, druha/ky, nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu
těchto osob:

· b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence
jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den,
  jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

· c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo
vnuka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří
k uvedeným fyzickým osobám , ale žila se zaměstnancem v době úmrtí
v domácnosti a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Kontakty

Pohřební služba v Lounech

Pohřební služba Města Loun

- Technická správa Města Loun, s.r.o.

Poděbradova 2384, 440 01  Louny

NON STOP pohotovost

603 291 910

603 291 911-2

Další odkazy

www.pohreb.cz

Matrika

Městský úřad Louny

Mírové nám. 35, 440 01 Louny

415 621 164

415 621 112

Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, informace o dávkách

Městský úřad Louny

Pod Nemocnicí 2379, 440 23 Louny

415 621 221-4, 278-9,208,227

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, další informace

Okresní správa sociálního zabezpečení

Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny

415 627 311-2

Pohřebné a další informace o dávkách

Úřad práce v Lounech, Oddělení dávek státní sociální pomoci

Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny

950 134 531-6

Dědické řízení – notář

Okresní soud Louny

Sladkovského 1132, 440 01 Louny

415 629 911

Katastrální úřad

Katastrální úřad

Pod Nemocnicí 2504, 440 01 Louny

415 627 621

Policie ČR Louny

Obvodní oddělení PČR Louny

Mánesova 2367, 440 01 Louny

974 437 111

974 437 651

415 652 946

Dopravní inspektorát

nám. B. Rejta 2297, 44001 louny

974 437 250-2

Městská policie Louny

Městská policie Louny

Osvoboditelů 512, 440 01 Louny

415 654 368

415 653 887

Probace a mediace

Probační a mediační služba ČR

Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny

415 653 031

Psychiatrická ambulance

PSYCHÉ – MUDr. Petra Rejnková

Beneše z Loun 321, 440 01  Louny

725 524 056

PA – MUDr. Fádi Abiad

Jeronýmova 778, Louny

776 055 486

Dětská psychiatrická léčebna (ambulance)

Rybalkova 1400, 440 01 Louny

415 620 138

Psychologická pomoc

Mgr. Marie Volkmerová (děti)

Sladovnická 21, 440 01 Louny

415 658 225

PhDr. PaedDr. Mgr. Ludmila Houdková

Purkyňova 1384, 440 01 Louny

723 189 440

Mgr. Aleš Mikolášek

Rybalkova 1400, 440 01 Louny

415 620 139

Poradna pro manželství, rodičovství a mezilidské vztahy

Sladovnická 21, 440 01 Louny

415 655 132

Česká kancelář pojistitelů

Náhrada některých škod

www.ckp.cz

Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha-Nusle

257 322 370

Asociace občanských poraden

Poskytování nezávislého, odborného, nestranného a bezplatného poradenství

www.obcanskeporadny.cz

Tachovské nám. 649/3, 130 00  Praha-Žižkov

222 780 599

České sdružení obětí dopravních nehod

Informace

 www.csodn.cz

Počátecká 1020/2, 140 00  Praha-Michle

737 859 819

604 166 173

6.12.2016 14:04:11 | přečteno 185x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Město

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load