Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Starostové

STAROSTOVÉ města Loun (1787 - 2014)

Správu královského města Loun v minulosti zajišťoval sbor do funkce dosazených měšťanů (městská rada) a rychtář, tj. královský nebo císařský úředník se soudní pravomocí. Jmenování členů městské rady (konšelů, z latinského consules) prováděl pravidelně královský podkomoří nebo jím pověřený úředník. Tato tzv. obnova rady probíhala každoročně, konšelů bylo zpravidla dvanáct a v čele města se každý měsíc střídali. První konšel, který se ujal úřadu po obnově, byl nazýván primasem, titul purkmistra (starosty, z německého Bürgermeister) se v pozdější době přenášel na každého úřadujícího konšela. Mimoto bývali do městské rady jmenováni tzv. starší obce (kmeti, reprezentanti), kteří zastupovali přímo obyvatele města, tedy obec města Loun.

Zatímco rychtář (z německého Richter, soudce) vykonával za pomoci rady jurisdikci, městská rada s primasem a staršími obce byla odpovědná především za hospodaření obce. Tento stav se zachoval s malými obměnami až do konce třetí čtvrtiny 18. století, kdy v rámci správních reforem císaře Josefa II. došlo k přechodu na nový systém městské samosprávy.

Tento přechod se projevil tím, že roku 1787 byl do čela Loun výslovně jmenován purkmistr Jan Martinides z Grillov. V úřadě působil až do další obnovy, kdy byl vystřídán měšťanem Ferdinandem Leopoldem Pletingrem, jmenovaným v roce 1788.

Po uvedeném přechodném období byl do Loun uveden tzv. magistrát, do jehož čela byli jmenováni tzv. zkoušení purkmistři neboli primátoři. Ti byli sice nadále dosazováni, avšak nedocházelo již k pravidelným ročním obnovám správního sboru obce a purkmistři často úřadovali i několik let bez přerušení.

Lounští purkmistři jmenovaní v letech 1788 - 1849

Václav Senft
Původem z Krupky, do úřadu purkmistra uveden 24. září 1788, resignaci podal 10, září 1789, z úřadu odstoupil patrně až 21. listopadu 1789.

Jan Martinides z Grillova
Úřad nastoupil 2. prosince 1789, ve funkci byl ponechán až do závěru roku 1793.

Augustin Christ z Goldberka
Dosazen počátkem roku 1794, úřad vykonával až do posledních týdnů 1795, kdy na vlastní žádost odstoupil.

Václav Senft
Opakovaně jmenován purkmistrem koncem roku 1795, úřadoval do 22. února 1799, kdy resignoval.

František Filzbauer
Purkmistrem Loun od roku 1800, úřadoval nepřetržitě až do 12. listopadu 1808, kdy došlo k výměně.

Johann Flössl
Do úřadu jmenován již 12. dubna 1808, funkce se však ujal patrně až koncem roku, resignoval v říjnu 1830, 31. října t.r. neočekávaně a patrně vlivem duševní choroby spáchal sebevraždu v řece Ohři.

Josef Pihera
Původem z východočeské Poličky, do úřadu nastoupil 18. srpna 1832, v Lounech pak působil až do roku 1836, kdy byl jmenován do funkce purkmistra rodného města.

František Rudolf Grünwald
Jmenován v průběhu roku 1836, úřad purkmistra však nastoupil až po Piherově odchodu; v čele magistrátu působil do konce roku 1838.

JUDr. Jan Rafael Wladika
Funkci nastoupil počátkem roku 1839 a vykonával ji do poloviny srpna 1845, kdy byl jmenován soudcem v jižních Čechách.

JUDr. Matyáš Rudolf Křížek
Do úřadu purkmistra ustanoven ke dni 16. srpna 1845, ve funkci ponechán do roku 1849, kdy odešel jako okresní soudce do Sedlčan.

Matyáš Rudolf Křížek byl posledním lounským zkoušeným purkmistrem před zavedením volených samospráv obcí rakouské monarchie (prozatímní obecní zákon v rámci císařského patentu č. 170 říš. zákon. ze dne 17. března 1849 a pozdější předpisy související). Ve spolupráci s krajským hejtmanstvím zajišťoval také uvádění nového administrativního systému v život.

V přechodném období od zrušení josefského magistrátu do prvních řádných obecních voleb byl v čele Loun prozatímní správní výbor 21 měšťanů, v jejichž čele stanul Jiří Jan Hauser, majitel domu U Tří lip čp. 36 na náměstí. Tento muž nebyl purkmistrem v pravém slova smyslu, neboť první řádné volby zastupitelstva se konaly až ve dnech 21. - 24. srpna 1850.

Lounští starostové svobodně volení v letech 1850 - 1918

Josef Valter (1809 - 1887)
Lounský statkář a měšťan, úřad starosty vykonával od svého zvolení 24. srpna 1850 do února 1861, kdy proběhly nové volby zastupitelstva.

MgPh. Bedřich Sekera (1819 - 1869)
Lounský lékárník, původem z Mnichova Hradiště, starostou zvolen 27. února 1861, úřad vykonával jen do 12. ledna 1862, kdy ze zdravotních důvodů resignoval.

Adolf Kuchinka (1824 - 1870)
Lounský měšťan, po Sekerově resignaci krátce působil jako tzv. úřadující I. radní, ve funkci starosty potvrzen doplňovací volbou 13. dubna 1862, opakovaně zvolen v řádných volbách 21. srpna 1864, pro údajnou urážku své osoby resignoval 2. července 1866.

Jan Kostka (1803 - 1875)
Lounský měšťan, řeznický mistr, zvolen v doplňovací volbě 12. července 1866, opakovaně v řádných volbách 17. srpna 1867, pro neshody v městské radě a po interpelacích v zastupitelstvu resignoval 28. října téhož roku.

Alois Greif (1809 - 1874)
Lounský měšťan, statkář, po Kostkově resignaci působil jako úřadující I. radní, starostou zvolen v doplňovací volbě 25. listopadu 1867, poté opakovaně v řádných volbách 23. ledna 1868, pro neshody v zastupitelstvu však již 30. září odstoupil.

Antonín Vidman (1830 - 1918)
Lounský měšťan, statkář, představitel mladočechů, po Greifově resignaci zvolen starostou v doplňovací volbě 1. října 1868, poté opakovaně v řádných volbách v letech 1871 a 1874, z rozhodnutí okresního hejtmanství bylo však 20. května 1877 lounské zastupitelstvo pro překročení svých pravomocí rozpuštěno; v čele jmenované správní komise města až do ledna 1878 působil okresní soudce Bedřich Wagner.

MUDr. Josef Frotzel (1845 - 1900)
Lounský rodák, lékař a později zakladatel i ředitel první veřejné nemocnice, starostou zvolen v řádných volbách 10. ledna 1878, výkonu této funkce se vzdal 5. října 1881, údajně pro rozrůstající se klientelu své ordinace.

JUDr. Petr Pavel Hilbert (1834 - 1906)
Plzeňský rodák, zemský advokát, představitel Národní strany svobodomyslné, starostou poprvé zvolen po Frotzelově resignaci v doplňovací volbě 27. října 1881, poté ještě pětkrát v řádných volbách, pod tlakem socialistické opozice v zastupitelstvu resignoval 1. května 1899; v historii lounské samosprávy byl nejdéle úřadujícím starostou.

JUDr. Valentin Stopka (1842 - 1915)
Pocházel z moravských Napajedel, až do své smrti působil v Lounech jako notář a dá se říci, že byl důstojným a politicky spřízněným pokračovatelem v realizaci Hilbertových projektů; starostou se stal po doplňovací volbě, konané 10. května 1899, sám pak resignoval 31. července 1903.

JUDr. Jan Veltrubský z Veltrub (1839 - 1911)
Rodák z Rakovníka, příslušník staré české šlechty, v Lounech působil jako advokát; starostou zvolen poprvé po Stopkově resignaci v doplňovací volbě 13. srpna 1903, poté opakovaně v řádných volbách; jako jediný z volených lounských starostů zemřel v době výkonu svého mandátu, a to na radnici dne 26. srpna 1911.

Adolf Šaroch (1859 - 1924)
Lounský měšťan, živnostník, po smrti Veltrubského byl 28. srpna 1911 dočasně pověřen výkonem povinností starosty jako úřadující I. radní, ve funkci starosty potvrzen až po doplňovacích volbách zastupitelstva 4. června 1912; pro závažná pochybení v hospodaření města bylo zastupitelstvo 12. srpna 1913 rozpuštěno a zároveň byla jmenována správní komise, v jejímž čele stanul jako předseda rytmistr Vilém Günther; ten vykonával povinnosti správce města po celou dobu I. světové války. Šaroch se již do funkce starosty nevrátil.

Lounští starostové svobodně volení v letech 1918 - 1940

František Kozel (1875 - 1932)
Pocházel z Horního Ročova a byl stavitelem; když 2. května 1918 proběhla první ustavující schůze zastupitelstva z voleb v roce 1912, byl v nepřítomnosti zvolen novým starostou; výkonu funkce se však ujal teprve po návratu z armády 25. září 1918 a úřadoval pouze v přechodném období do vypsání řádných voleb v roce 1919.

Josef Fousek (1875 - 1942)
Rodák z Donína, úředník ČSD, dlouholetý předseda pobočky Československé strany národně socialistické v Lounech; starostou zvolen v řádných volbách roku 1919, výkonu úřadu se ujal 1. října, avšak pro závažná pochybení přinucen 19. dubna 1922 vlastní volební stranou k resignaci.

Eduard Fastr (* 1877)
Rodák z Kutné Hory, nakladatel a vydavatel, člen strany národně socialistické; starostou zvolen prozatímně 2. května 1922, úřad vykonával do své resignace v říjnu 1923.

Josef Rybka (1875 - 1949)
Původem z Toušeně, profesor lounského gymnázia, později okresní školní inspektor, člen národně socialistické strany; starostou zvolen po Fastrově resignaci v doplňovací volbě 4. října 1923, ve funkci setrval do 17. srpna 1925, kdy byl služebně přeložen na místo ředitele jednoho pražského gymnázia.

Josef Fousek (1875 - 1942)
Starostou za vítěznou národně socialistickou stranu zvolen v řádných volbách v září 1925, dnem 8. listopadu 1926 však bylo lounské zastupitelstvo úředně rozpuštěno; v čele správní komise, jmenované 29. listopadu t.r., působil Fousek jako předseda až do vypsání nových řádných obecních voleb na jaře 1927; v těchto volbách byl 5. dubna opět zvolen starostou, což se opakovalo také ve volbách roku 1931 a 1938; na nátlak protektorátních úřadů a pro zdravotní potíže ohlásil na podzim 1940 svoji resignaci, která byla okresním úřadem potvrzena teprve 4. prosince; krátce nato, 31. prosince 1940, bylo lounské zastupitelstvo rozpuštěno a nahrazeno správní komisí, do jejíhož vedení byl jmenován bývalý radní František Liehne; komise úřadovala od 1. ledna 1941 do 1. dubna 1942, kdy byla zrušena a do čela městské správy jmenován vládní komisař JUDr Heinz Rochlitzer (zatčen 4. května 1945 a souzen v Lounech). Josef Fousek byl v roce 1942 na udání zatčen gestapem a umučen nebo popraven.

Předsedové národního výboru v letech 1945 - 1990

Na základě dekretu prezidenta Beneše a pozdějších zákonů byly správními orgány města volené a Komunistickou stranou Československa kontrolované národní výbory, v jejichž čele působili v letech 1945 - 1990 tito předsedové:

 • Jaroslav Süssmilich, zvolený 5. května 1945 na ustavujícím zasedání místního národního výboru v hostinci U Somolů; funkci vykonával do května 1946;
 • Ferdinand Mayer, zvolen v červnu 1946, ve funkci do prosince 1948;
 • Jindřich Moravec, zvolen 18. prosince 1948, ve funkci do 16. července 1952;
 • Vlastimil Nedvěd, zvolen 17. července 1952, ve funkci do 12. listopadu 1953;
 • Bohuslav Macek, zvolen 13. listopadu 1953, ve funkci do února 1963;
 • Svatoslav Hejzl, zvolen v únoru 1963, ve funkci do 9. prosince 1971;
 • Jaroslav Dudjak, zvolen 10. prosince 1971, ve funkci do 8. listopadu 1976;
 • JUDr. Vladimír Drápal, zvolen 9. listopadu 1976, ve funkci do 27. září 1987;
 • JUDr. Miroslav Zrůst, zvolen 28. září 1987, z funkce odvolán 28. února 1990;
 • Ing. Emil Volkmann, kooptován dnem 1. března 1990, ve funkci do 2. prosince 1990;

Lounští starostové volení od roku 1990

Ing. Emil Volkmann (* 1938)
Rodák z Jimlína, elektrotechnik, člen Občanské demokratické strany, starostou Loun poprvé zvolen podle nového zákona o obcích dne 3. prosince 1990, poté opakovaně v řádných volbách pro funkční období 1994 - 1998 a 1998 - 2002. Za jeho působení vznikl výrok 'Louny - Perla na řece Ohři'.

Ing. Jan Kerner (* 1964)
Narodil se 21. září v Mostě. V Lounech absolvoval Gymnázium Václava Hlavatého, na které navázal studiem strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze a strojní inženýr se v něm dodneška nezapře – svým kladným vztahem k přesnosti a číslům se dobře orientuje ve světě projektů, map, v rozborech a rozpočtech. Mezi jeho koníčky patří především pohyb – lyžování, cyklistika, výlety s rodinou a samozřejmě také politika jak domácí tak zahraniční. Je ženatý a má tři děti. Je členem Občanské demokratické strany. Starostou Loun byl poprvézvolen 11. listopadu 2002 pro funkční období 2002 - 2006, znovu pak pro období 2006 - 2010. Po komunálních volbách na podzim roku 2010 byl 18. listopadu opět zastupitelstvem města zvolen do funkce starosty města. V průběhu tohoto volebního období pak v únoru 2012 na svou funkci rezignoval.

Radovan Šabata (*1956)

Do funkce starosty města Loun byl zastupitelstvem zvolen v průběhu volebního období 2010 - 2014 dne 13. února 2012. 

18.11.2016 16:04:36 | přečteno 451x | Romana Lencova

Navigace

Město

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load