Chat

Počet dotazů: 444 / z toho s odpovědí: 439

jedovatý keř na dětském hřišti

Lenka Křížková, 2016-11-30 08:29:52

Dobrý den,
obracím se na Vás ohledně upozornění na výskyt smrtelně jedovatého Tisu červeného, který je vysazen přímo na dětském hřišti v Zahradním městě (nyní u lanové prolézačky). Velice mne udivilo, jak je možné, že se na takovém místě, kam mají přístup malé děti, nachází tak nebezpečný keř, který navíc není ani označen.

Děkuji

Křížková

2016-11-30 08:29:52

Dobrý den, paní Křížková,
v letošním roce bylo provedeno prověření a zmapování rostlin, především keřových porostů, v blízkosti herních prvků na území města Louny. Na 5ti dětských hřištích byla umístěna informační cedule s upozorněním na možnost zdravotních potíží po užití plodů a dalších částí dřevin rostoucích v blízkosti hřiště. Konkrétně v parku Generála Františka Fajtla (hřiště č. IV) byly umístěny cedule dvě a to z důvodu velké rozlohy.

Dětská hřiště jsou budována pro občany, avšak i v těchto prostorách je důležité dodržovat určitá pravidla bezpečnosti návštěvníků. U nezletilých je doporučen doprovod dospělé osoby. Důležité informace jsou uvedeny na piktogramech, které se nacházejí u každého dětského hřiště v tomto městě.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny

dotazy k jednání ze zastupitelstva města

Ludvík Mlčuch, 2016-11-28 09:25:42

Dobrý den,
po poslechu videozáznamu ze zasedání Zastupitelstva města Louny ze 14.11.2016 mám tyto dva dotazy:

a/ kdo byl ve výběrovém řízení vybrán za provozovatele MHD pro rok 2017 a zda se uvažuje o začlenění lounské MHD do systému Dopravy ústeckého kraje ?

b/ jaký je výsledek výběrového řízení na obsazení funkce jednatele Technické správy města Louny ?

Děkuji za odpověď.
S pozdravem Ludvík Mlčuch, Louny

2016-11-28 09:25:42

odpověď a/:
Vážený pane Mlčuchu,
v roce 2017 bude v Lounech zajišťovat městskou autobusovou dopravu stejný dopravce jako nyní, tj. DPÚK a.s. Praha. O zapojení do Integrovaného dopravního systému DÚK se pro rok 2017 neuvažuje.

S pozdravem
Monika Tichá
Městský úřad v Lounech

Odpověď b/:
Dobrý den pane Mlčuchu,
výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Technické správy města Loun stále ještě probíhá. O výsledku Vás budeme informovat.

S pozdravem
Bc. Jana Dlouhá
kancelář úřadu - úsek vnitřní správy úřadu
sekretariát starosty
Městský úřad Louny

Žádost o řešení dopravní situace

Svatava Schwarzová, 2016-11-25 09:21:35

Dobrý den,
obracím se na Vás za sebe i své sousedy z Jungmannovy ulice.
Žádáme Vás tímto o řešení dopravní situace, která vzniká při výjezdu z Jungmannovy ulice do ulice Rakovnické.
Situace je zde značně nepřehledná. Auta, která parkují po pravé straně silnice, ve směru ke hřbitovu nám brání při výhledu a následnému vjezdu na hlavní silnici. Velice často musíme vjet autem až do půli silnice, abychom se mohli rozhlédnout. Je jen otázkou času, kdy se zde něco stane, protože auta, která přijíždějí z kruhového objezdu jezdí často rychle.
Víme, že už jste řešili možnost osazení křižovatky zrcadlem a z nějakého důvodu jste to zamítli.
Žádáme Vás proto, abyste tuto možnost znovu zvážili, případně tuto situaci řešili jiným způsobem.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem

Svatava Schwarzová
Jungmannova ulice, Louny

2016-11-25 09:21:35

Dobrý den, paní Schwarzová,
děkujeme za Váš podnět, který bude projednán v dopravní komisi dne 30.11. Poté bude zápis z dopravní komise projednán v radě města dne 12.12. O výsledku Vás budeme informovat v průběhu prosince 2016.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

kanalizace

Ing. Jiří Czyž, 2016-11-11 12:51:32

Dobrý den,
v prostoru pod ulicí Pobřežní je přístupová cesta k řece Ohři a uprostřed je kanalizační vstup. Tento bývá pootevřen a hrozí nebezpečí úrazu. Chodí tam děti, pejskaři, rybáři atd.
Včera byl tento poklop asi metr od otvoru a díra úplně volná.
Prosím o zabezpečení tohoto vstupu do kanalizace.

Děkuji
Ing. Czyž Jiří, Louny

2016-11-11 12:51:32

Dobrý den, pane inženýre,
děkujeme za Váš podnět, který byl předán Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. (jedná se o vodoměrnou šachtu).

Přejeme pěkný den.

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Doplňující dotaz na odpověď

Ludvík Mlčuch, 2016-11-04 09:14:58

Přeji dobrý den,
mám jenom doplňující dotaz na Vaši odpověď z 26.9.2016? Jenom připomínám, že se jednalo o prostranství pod objektem Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, pobočka Louny. Co Vám vlastník pozemku odpověděl na upozornění, které jste mu zaslali? Fotografie, kterou jsem na uvedeném místě pořídil dne 27.10.2016 kolem 10 hodiny dopoledne /kterou zašlu z mobilu syna Michala /dokazuje, že se nic nezměnilo!!
S pozdravem Ludvík Mlčuch

2016-11-04 09:14:58

Dobrý den,
vlastník pozemku byl vyzván k úklidu a úpravě pozemku. Vyjádřením k výzvě vlastník přislíbil nápravu stavu.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny

Návrh na rozšíření veřejného osvětlení

Ludvík Mlčuch, 2016-10-25 12:07:23

Dobrý den,
podávám návrh na rozšíření veřejného osvětlení o jeden stožár v lokalitě U pramene Luna. Důvodem je skutečnost, že u pramene není po setmění vidět. Děkuji za kladné vyřízení.
S pozdravem Ludvík Mlčuch, Louny

2016-10-25 12:07:23

Vážený pane Mlčuchu,
děkujeme za Váš podnět.

Váš návrh na doplnění veřejného osvětlení jsme zařadili do zásobníku akcí veřejného osvětlení. Předmětný zásobník je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či rekonstrukce veřejného osvětlení.
Dovolujeme si uvést, že pro osazení nového stožáru veřejného osvětlení je zapotřebí zpracování projektové dokumentace a následné získání stavebního povolení.

S pozdravem

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny

Návrh na zlepšení veřejného prostranství v části Loun

Ludvík Mlčuch, 2016-09-26 12:02:17

Dobrý den,
při nedělní procházce městem, zasílám Městskému úřadu v Lounech návrh na úpravu veřejného prostranství v ulici U Zastávky, nad železniční stanicí Louny-město, respektive pod budovou Správy a údržby silnic ústeckého kraje, středisko Louny. Ošetření si zaslouží nejenom zeleň, stromy a keře, ale také silniční oranžový válec, který tam stojí. Zároveň se uklidí i nepořádek v podobě plastových lahví, skleněných placatek od vodky atd. Výše popsaný stav dokládám fotografiemi, které jsem dnes pořídil mobilem. Děkuji.
S pozdravem.
Ludvík Mlčuch, Louny
[pozn. administrátora - fotky není možné připojit k dotazu]

2016-09-26 12:02:17

Dobrý den,
pozemek, na jehož stav upozorňujete, není ve vlastnictví Města Louny. Tato plocha je součástí pozemku parcelní číslo 3406/1 a dle LV 2798 je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Vlastník pozemku bude upozorněn na nevyhovující stav zeleně a vyzván k úklidu odpadků.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny

Dotaz ohledně MHD Louny

Ludvík Mlčuch, 2016-09-26 11:55:40

Dobrý den,
v lounském kulturním a sportovním měsíčníku/září 2016/ je zveřejněna Tisková zpráva –město Louny o tom, že se od 1.1.2017 zvedá jízdné v MHD Louny. Mám tento dotaz: kdo toto zvýšení schválil? Jaké podklady pro toto zvýšení byly předloženy a kde jsou občanům k dispozici k nahlédnutí? Který odbor Městského úřadu a úředník může poskytnout podrobnější informace o celém systému MHD v Lounech.
Děkuji za odpověď.
Ludvík Mlčuch, Louny.

2016-09-26 11:55:40Vážený pane Mlčuchu,
ve věci úpravy jízdného s účinností od 01.01.2017 sdělujeme, že úprava byla schválena usnesením Rady města Loun č. 256/2016 ze dne 01.08.2016. Vzhledem k tomu, že schůze rady města jsou dle zákona o obcích neveřejné, nezveřejňují se ani podklady, na základě kterých rada rozhoduje. Obecně lze říct, že k úpravě ceny jízdného bylo přistoupeno především z důvodu navýšení ceny dopravního výkonu. Náklady, ze kterých se skládá cena dopravního výkonu, byly dopravcem předloženy při projednávání této problematiky. S poukazem na náklady provozu vozového parku (vzhledem ke stáří vozidel došlo ke zvýšení nákladovosti na jejich opravy) a poslední úpravu ceny jízdného v roce 2010, bylo příslušným orgánem města rozhodnuto o úpravě ceny jízdného. Součástí ceníku však byly ponechány slevy jako např. 10% sleva v případě použití elektronické peněženky (tj. čipové karty), bezplatná přeprava pro důchodce nad 70 let, nositelé Stříbrné a Zlaté Jánského plakety, účastníky odboje, držitelé průkazu ČSBS, SPV, PTP, KPV, a to vždy při předložení příslušného průkazu, jako i snížené jízdné pro děti 6 - 15 let a občany ve věku 60 - 70 let. Město Louny hradí ze svého rozpočtu na zabezpečení provozu městské autobusové dopravy částku cca 7 mil. Kč ročně.
Vzhledem k chystanému výběrovému řízení pod názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě cestujících“, byla smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících schválena pro období od 01.01.2017 do 31.12.2017. Od roku 2018 předpokládáme zajištění provozování novými vozidly městské autobusové dopravy tak, abychom poskytli cestujícím vyšší kvalitu cestování.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

Žádost o opravu chodníku

Miloslava Šepsová, 2016-09-20 07:28:52

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jakým způsobem mohu podat žádost za společenstvo vlastníků o opravu městského chodníku vedoucího podél panelového domu v ulici Přemyslovců. Chodník je ve špatném stavu. Jaké by měla mít žádost náležitosti a kam ji mám podat?

Děkuji za odpověď,
M. Šepsová

2016-09-20 07:28:52

Dobrý den, paní Šepsová,
žádost ohledně opravy chodníku lze zasílat na emailovou adresu podatelna@mulouny.cz či na adresu: Městský úřad Louny, odbor správy majetku, Mírové nám. 35, 440 23 Louny. V žádosti uveďte o jakou komunikaci se jedná – konkrétní úsek, číslo popisné apod. Žádost můžete doplnit o fotodokumentaci.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem!

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Dětské hřiště Holárkovy sady

Ing. Jana Vasilčinová, 2016-09-16 12:51:57

Vážení,
v pondělí jsem navštívila se svou 2,5 letou vnučkou po delší době dětské hřiště v Holárkových sadech a byla jsem přímo otřesena tím, v jakém stavu se toto místo určené pro dětské hry v současné době nachází.
Nejenže všude bylo neskutečné množství prachu, protože na zemi okolo všech herních prvků je pouze udusaná zemina a chybí zde vysypání země např. kačírkem (tak jak je to naprosto běžné na dětských hřištích v jiných městech i na venkově), ale jediná dopadová plocha nacházející se na tomto hřišti nemohla být již několik měsíců vůbec vyčištěna, protože špína, spadané větve a vůbec zanedbanost této plochy není rozhodně výsledkem dětských her posledních dnů.
Dále se na tomto tzv. „dětském hřišti“ nachází neudržované dětské pískoviště, ze kterého trčí pouze uschlé bodláky a podobná „květena“ (raději jsem další obsah pískoviště nezkoumala). Jestliže město nechce toto pískoviště udržovat v provozuschopném stavu, pak nechápu, proč již dávno nebylo zdemontováno a plocha okolo něj uvedena do přijatelného stavu, takto je to pouze další nevzhledná součást tohoto odpudivého prostoru.
V neposlední řadě mám i velmi silné výhrady k tomu, že téměř součástí tohoto hřiště je plocha pro venčení psů – možná že psovi na vodítku vysvětlíte, že se má pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, rozhodně to však nevysvětlíte malému dítěti, nechcete-li ho taktéž přivázat na vodítko.
Žádám tímto o vysvětlení, jakým způsobem má město v úmyslu v budoucnosti zajistit zlepšení stavu tohoto dětského hřiště a také bych ráda znala důvod, proč se v současné době nachází v tak hrozném stavu, vlastně díky prašnosti i ohrožujícím zdraví malých dětí.

Ing. Jana Vasilčinová

2016-09-16 12:51:57

Vážená paní inženýrko,
k vašemu dotazu uvádíme, že prašnost na dětském hřišti v Holárkových sadech nedokážeme, bohužel, ovlivnit. Hřiště se nachází v parku, což na jedné straně poskytuje zejména v letním období příjemné prostředí ve stínu stromů, na straně druhé to vede ke zvýšenému výskytu listí, větví apod. Dne 01.09.2016 byl objednán úklid hřiště od větví stromů a odpadků u firmy, která zajišťuje údržbu dětských hřišť, s termínem do 18.09.2016. Úklid se samozřejmě týkal i očištění dopadové plochy, která je znečištěna již zmiňovaným prašným povrchem obzvláště v suchém období. Je třeba zmínit, že osetí trávou není možné vzhledem k hustotě vzrostlých stromů. Vysypání země kačírkem, jak uvádíte, se v našem městě provádí pouze jako předepsaná dopadová plocha pod herními prvky, nikoliv z estetických důvodů.
Pískoviště bylo zrušeno již v minulosti, obruba byla ponechána na místě. Zde vysazená zeleň je zařazena do pravidelné údržby. S ohledem na vzhled místa zamýšlí odbor správy majetku odstranit pozůstatky po pískovišti a tuto plochu zkultivovat. Realizaci předpokládáme dle finančních možností v závěru roku 2016, případně v roce příštím.
Pohyb psů na území města upravuje Obecně závazná vyhláška města Loun č. 7/2014, která stanovuje jak prostory určené k volnému pobíhání psů, tak zákaz vstupu se psy na dětská hřiště. V případě Holárkových sadů se jedná o pozemek p.č. 2630, tzn. prostor dostatečně velký k pohybu psů mimo plochy s herními prvky. I v těchto prostorách, určených k volnému pobíhání psů, musí být pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející fyzické osoby.

S pozdravem

Monika Tichá, Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
MÚ Louny

Uzavření městského koupaliště

Jiří Kodaj, 2016-09-15 10:29:10

Dobrý den.
Mohl bych dostat odpověď a vysvětlení na to, z jakého důvodu je již 14 dní zavřené městské koupaliště. Předpověď se naplnila a velmi teplé dny pokračují a koupaliště je prázdné. Děkuji
Jiří Kodaj, Louny

2016-09-15 10:29:10

Dobrý den,
dle dlouhodobě schváleného harmonogramu převodu sportovišť pod jednoho provozovatele, byla ukončena ke dni 31.8.2016 nájemní smlouva na areál Městského koupaliště v Lounech se společností Technická správa města Loun s.r.o. a od 1.9.2016 areál přebírá do svého nájmu Správa sportovních zařízení. Při plánování těchto změn nemohl nikdo předpokládat, že v září bude nadprůměrně teplé počasí.

S pozdravem

Ing. Blanka Sunkovská
vedoucí odboru správy majetku
Město Louny

Dotaz na uzavření prostor kolem kostela sv. Mikuláše

Ing. Petr Kurka, 2016-09-02 10:29:04

Dobrý den,
mám dotaz ohledně uzavření parcely č. 4847, k. ú. Louny - prostor kolem Kostela sv. Mikuláše. Tento pozemek patří Městu Louny a dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní komunikaci.
Tento prostor je ale oplocen a uzavřen, což si myslím, že je škoda, protože spojením s ulicí Ve Fortně tvoří historickou cestu kostela s řekou a určitě by umožnovala i jiný pohled na historické centrum města kolem kostela.
Můžete mi prosím sdělit důvod oplocení a uzavření veřejného prostoru?

Děkuji
Ing. Petr Kurka

2016-09-02 10:29:04

Dobrý den,
na Váš dotaz k oplocení a uzavření prostoru okolo kostela sv. Mikuláše Vám sdělujeme, že k uzavření a oddělení od místní komunikace, došlo z důvodu zabránění nepořádku a parkování vozidel na tomto pozemku. Dále byl dotázán stavební úřad, na jakém základě a kdy bylo vydáno povolení na oplocení prostoru a o výsledku Vás budeme informovat.

S pozdravem

Alice Menšíková
Odbor správy majetku
oddělení majetkoprávní
Městský úřad Louny

DOPLNĚNO DNE 2.9.2016:
k upřesnění Vašeho dotazu na uzavření prostor okolo kostela sv. Mikuláše Vám dále sdělujeme, že prostor byl uzavřen již okolo roku 1980 , jak již bylo zmíněno z důvodu zabránění nepořádku a
parkování vozidel. V současné době na p. č. 4847 v k. ú. Louny probíhají archeologické práce, po jejich ukončení bude položena nová dlažba a pozemek bude zpřístupněn veřejnosti.

S pozdravem

Alice Menšíková
Odbor správy majetku
oddělení majetkoprávní
Městský úřad Louny

Správa parku Masarykovy sady

Šárka Peterková, 2016-09-02 09:01:36

Dobrý den,
chtěla bych se touto cestou zeptat na jméno a oprávnění správce Masarykových sadů. Již několikrát se nám s manželem a našimi dětmi stalo při procházce ve zmíněném parku, že jsme byli slovně napadáni panem Hendrychem, který zde objíždí na kole a podle svých slov hlídá park hlavně v místě bývalého letního kina. Naše děti si občas na podiu hrály, nikdy toto neničily a vždy jsme byli buď já a nebo manžel přítomni. Zmíněný pan Hendrych nás a hlavně naše děti vyhazuje a zastrašuje zavoláním policie, pokud toto místo dobrovolně neopustíme.
Nikde okolo bývalého letního kina není cedule zakazující vstup do tohoto prostoru. ????

Děkuji a s pozdravem
Šárka Peterková

2016-09-02 09:01:36

Dobrý den,
areál Výstaviště Louny je pronajat společnosti Diamant Expo s. r. o. Dotaz/stížnost byla předána jednateli této společnosti Ing. Michalu Eisnerovi k řešení.

S pozdravem

Věra Sommová
Odbor správy majetku
oddělení majetkoprávní
MěÚ Louny

Ulice Na Valích

Ing. František Felcman, 2016-08-24 14:55:08

Dobrý den,
chtěl bych se informovat o pracích v ulici Na Valích (od divadla po ul. Vrchlického).
V současné době vykopávají dělníci kameny v odtokových stružkách po obou stranách ulice. Kameny jsou odváženy, údajně na dlažbu ke kostelu. Vzniklé díry jsou 30 až 50 cm hluboké a v této podobě to nelze zanechat. Ulice nemá kanalizaci a struhy slouží k odvodu vody při dešti. Nelze uvažovat, že by zde voda jen vsakovala do země, což by se projevilo ve sklepech našich domů. Stružky byly kameny vydlážděny a mělo to svůj účel k odvodu vody z ulice.

Dotaz:
Čím, kdy a jak budou chybějící kameny nahrazeny a odtokové struhy upraveny tak, aby sloužily k odtoku vody z ulice a zároveň neohrožovaly bezpečnost chodců i automobilů. Přijďte se někdy podívat, jak to vypadá při dešti - a to jsme v historickém centru města.
Vše by samozřejmě vyřešila kanalizace.

Ing. František Felcman
Na Valích 462, Louny

2016-08-24 14:55:08

Vážený pane Ing. Felcmane,
v ulici Na Valích momentálně probíhá těžba historického kamene v „zelených“ pruzích mezi chodníky a komunikací. Kámen bude využit k zádlažbě chodníku za kostelem sv. Mikuláše v Lounech, kde musí být použit historický kámen (podmínka Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Ústeckého kraje). Vytěžené kameny budou nahrazeny propustným materiálem – nejčastěji štěrkem. Původní výška terénu zůstane zachována.
V ulici Na Valích byl v minulosti tento kámen využit ke zpevnění komunikace s možností zásaku dešťových vod. Kanalizace nebyla v ulici vybudována a podélný ani příčný sklon komunikace nepřeje odvodu dešťových vod mimo ulici. I po vytěžení kamene budou dešťové vody zasakovány v těchto „zelených“ pruzích jako v minulosti. Situace se nijak nezmění. Odtokové poměry zůstanou zachovány.

S pozdravem
Dana Lávicová
Referent oddělení rozvoje města
a správy majektu odboru správy majetku

Chybějící odpadkové koše Pod Šamcemi

Lenka Stará, 2016-08-24 07:54:33

Dobrý den,
pravidelně chodím se psem pod šance na plochu určenou pro venčení psů. Nejdříve zmizel z tohoto místa jeden odpadkový koš a nyní i druhý. Velmi to znepříjemňuje situaci lidem, kteří po svých psech uklízejí. Mám to brát tak, že se na ploše speciálně určené pro venčení psů uklízet nemusí? Dělá to na mě takový dojem. Nebo to chcete znepříjemnit lidem co po svých psech uklízejí?

S pozdravem Stará

2016-08-24 07:54:33

Dobrý den, paní Stará,
děkujeme Vám za upozornění na chybějící odpadkové koše v ul. Pod Šancemi, které budou doplněny co nejdříve. Obecně samozřejmě platí povinnost odklízet psí výkaly, ať už je to na ploše pro venčení psů či na jiném veřejném prostranství.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Lounské vábení 2016

Karel Kopecký, 2016-08-18 13:50:50

Dobrý den,
měl bych prosbu, zda je možné sdělit na Vašich stránkách informaci jaké byly celkové finanční náklady na letošní "Lounské vábení", a konkrétně finanční náklady na vystoupení Big Bandu Felixe Slováčka a skupiny Mandrage. Kolují různé "zaručené" informace o zaplacených částkách, a proto si myslím, že by bylo dobré uvést věci na pravou míru a neživit nějaké spekulace....
Zároveň se i proslýchá, že tuto "akci" již příště město nebude pořádat.

Děkuji za informaci.
Karel Kopecký.

2016-08-18 13:50:50

Dobrý den,
celkové náklady letošního ročníku Letního lounského vábení zveřejníme po celkovém vyúčtování (tedy po uhrazení všech došlých faktur). Co se týče honorářů Vámi zmiňovaných účinkujících – jednalo se o částky 126,5 tis. Kč a 140 tis. Kč – uvedeno v pořadí dle dotazu.
Letní lounské vábení bude nadále pořádat město Louny.

S přáním pěkného dne

Michal Ovšonka
kancelář úřadu, úsek vnitřní správy úřadu
vedoucí úseku
Městský úřad Louny

Návrh na úpravu dopravního značení Louny - Kotěrova kolonie

Ing. Petr Kurka, 2016-08-18 07:49:07

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné upravit dopravní značení v Kotěrově kolonii.
Jedná se o značku B13 dle vyhlášky 294/2015 Sb. "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez", v kolonii je to konktrétně 6t. Tato značka je umístěna na všech vjezdech do kolonie. Bylo by možné doplnit značky B13 o dodatkové tabulky E13 s textem "Mimo zásobování".
Podobná úprava je použita např. v Maroldově ulici, kde je značka B13 s vyznačením 4t a značka je doplněna dodatkovou tabulkou E13 s textem "Mimo zásobování".
Vždy když si něco objednávám na internetu a dodání je kurýrní službou tak musím obchod upozornit, že není možné použít vozidlo nad 6t pro dovoz objednaného zboží, což je lepší než se následně domlouvat s řidičem, který odmítá vjet do této zóny.
Děkuji za prověření případně nasměrování na jaké úředníky se mohu obrátit s mým návrhem.

S pozdravem
Ing. Petr Kurka

2016-08-18 07:49:07

Vážený pane inženýre,
Váš podnět ohledně dopravního značení v Kotěrově kolonii bude předložen na jednání dopravní komise dne 07.09.2016. Poté bude zápis z dopravní komise projednán v radě města. O výsledku budete informován v průběhu října 2016.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Rekonstrukce chodníku v ulici 28.října

František Klika, 2016-08-10 13:24:34

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaký byl stanoven technologický postup při rekonstrukci chodníku v ulici 28.října (skladba podkladních vrstev a mocnost vrstvy před hutněním). Dále, zda bude zveřejněna smlouva s dodavatelem (byla-li uzavřena) na webových stránkách Města Loun a kde ji bude možné vyhledat.
Za sdělení předem děkuji.

František Klika

2016-08-10 13:24:34

Rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky v ul. 28. října vychází z projektové dokumentace zpracované firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. Roudnice nad Labem.
Navržená skladba povrchu chodníkových ploch:
Zámková dlažba tl. 60 mm
Kladecí lože DDK 4-8 tl. 40 mm
Štěrkodrť ŠDB tl. 200 mm
Celkem tl. 300 mm

Na základě zkušeností z realizace „Rekonstrukce chodníků v ul. Riegrova“, která probíhala v loňském roce, projektant předpokládal nevyhovující únosnost podloží pod konstrukcí stávajícího chodníku, což se i během realizace potvrdilo. Proto byla do PD zahrnuta i opatření ke zvýšení únosnosti zemní pláně a to odtěžení cca 0,3 m aktivní zóny zemního tělesa s tím, že je odtěžený materiál nahrazen zhutnitelným materiálem vhodným do násypového tělesa (např. zemina vhodná do násypu, kamenný odval, betonový recyklát kvalitativně srovnatelný se ŠDB apod.). Ve výkazu výměr bylo uvažováno s použitím betonového recyklátu, během realizace byl po dohodě s projektantem betonový recyklát nahrazen kamenným odvalem, který má ještě lepší vlastnosti z hlediska zhutnitelnosti (tato změna materiálu nemá vliv na cenu díla, přestože položková cena kamenného odvalu je vyšší).
Na odtěženou pláň je ukládaná separační geotextilie a následně na ní jsou kladená výše zmíněná souvrství.
S projektem je možné se blíže seznámit na odboru správy majetku, oddělení rozvoje města a správy majetku v kanceláři č. 303, M. Herold.

Smlouva se zhotovitelem je zveřejněna na webových stránkách města - viz odkaz níže : http://www.mulouny.cz/cs/mesto/smlouvy/smlouvy-uzavrene-od-1-7-2011-na-zaklade-verejnych-zakazek/smlouvy-s-plnenim-nad-500-tis-kc-bez-dph/2016

S pozdravem

Martin Herold
obor správy majetku
oddělení rozvoje města a správy majetku
Městský úřad Louny

sběr bioodpadu v LN

Zdeněk Frélich, 2016-07-25 14:59:16

(adresováno: Ing. Iveta Jungová, odbor správy majetku, MěÚ LOUNY)
Dobrý den, reaguji na vaši odpověď na můj dotaz ze 7. 7. 2016 v rubrice Dotazy - odpovědi:.
Děkuji za vysvětlení, ale nejsem s ním plně spokojen. Ve své odpovědi píšete, že sběr bioodpadu je v Lounech zajištěn jednak prostřednictvím sběrného dvora, jednak prostřednictvím přistavených kontejnerů. Mně se však jedná právě o zmíněné kontejnery. Jak jsem si přečetl na webových stránkách MÚ Louny, bylo 6 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad přistaveno v termínu od 9.4. do 10. 4. 2016 na předem určených místech. Další kontejnery budou prý přistaveny na podzim (zřejmě rovněž v dvoudenním termínu). Přitom vyhláška MŽP k novele zákona o odpadech z 12.1. 2015 hovoří jasně, že města musí zajistit třídění bioodpadu od 1. 4. do 31. 10. běžného roku, tj. sezonní svoz ve stanovených intervalech.. Stačí se podívat např. na webové stránky Litoměřic (svoz bioodpadu se provádí do nádob přistavených k rodinným domům 1 x 14 dní po CELOU sezonu, tj. od dubna do listopadu), abychom si uvědomili, jak pozadu jsou Louny v tomto směru ! Zdá se, že hlavní sezona pro svoz bioodpadu se v Lounech "scvrkla" do 2 dnů, a to pouze v dubnu a v říjnu. To snad nemůžete myslet vážně?

Zdeněk Frélich, Louny

2016-07-25 14:59:16

Vážený pane Frélichu,
jak uvádíte, novelou zákona o odpadech dostali obce povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu. Vyhláška dále upřesňuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu. V případě bioodpadů vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Je na obcích, aby si určili, jak budou sběr provádět, zda pomocí kontejnerů na sběrných dvorech, zda si postaví tzv. malou kompostárnu či zda budou bioodpady sbírat do nádob či pytlů a odvážet ke zpracovateli. Tuto povinnost město Louny splňuje prostřednictvím možnosti odevzdání biologicky rozložitelného odpadu na sběrný dvůr, a to v průběhu celého roku a zcela zdarma. Množství takto odevzdaného odpadu se rok od roku zvyšuje. Dále je možné využít v určených termínech již zmíněných velkoobjemových kontejnerů.
Řešení otázky odkládání biologicky rozložitelného odpadu projednávala také na svém jednání komise pro životní prostředí, která doporučila stávající stav ponechat.
V každém městě zajišťují sběr biologicky rozložitelného odpadu jiným způsobem, především na základě zkušeností (např. podle toho, jak občané příslušného města odpad třídí). Jelikož ani do velkoobjemových kontejnerů není vždy odkládán pouze ten odpad, na který jsou určeny, domníváme se, že by momentálně sběr bioologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím pravidelně vyvážených nádob nebyl efektivní.
Více informací o odkládání odpadu na území města Louny naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 1/2015. Momentálně neuvažujeme o změně tohoto systému.

Věříme, že je pro Vás tato odpověď dostačující.

S pozdravem

Ing. Iveta Jungová
odbor správy majetku
MěÚ LOUNY

Ulice Českých Bratří

František Klika , 2016-07-07 14:38:28

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kdy bude komunikace v ulici Českých Bratří uvedena do stavu umožňujícího klidnou a nerušenou jízdu na čemkoli beze strachu o vlastní zdraví a zdraví spolucestujících. Dále mě zajímá zda společnost odpovědná za poněkud nerovnou novou komunikaci hradí Městu Louny místní poplatky za zábor veřejného prostranství, neboť obyčejný občan platí za každé i sebemenší rýpnutí do pozemku Města Louny. Myslím si, že za dobu tohoto neutěšeného stavu komunikace to musel být pěkný peníz. Vyjádření typu, že se jedná o havárie jakéhokoli řadu považuji za výsměch všem občanům kteří si chtějí udržovat své nemovitosti a musí platit nehorázné poplatky za zábor. Momentální uzavření, ve kterém se sporadicky pracuje a které neomezuje pouze občany mající zde trvalý pobyt, ale i ostatní, kteří musí volit jinou trasu.
Zajímalo by mě kdo z úřadu je za tuto situaci zodpovědný a kdo za vlastníka komunikace stanovil podmínky za kterých tato situace nastala a kdo prováděl průběžné kontroly stavu výkopů při provádění rekonstrukce řadů.
Předem děkuji za fundovanou odpověď a přeji krásné léto

František Klika

2016-07-07 14:38:28

Vážený pane Kliko,
děkujeme za Váš dotaz.
Termín dokončení je stanoven do 31.07.2016 s tím, že do tohoto data bude provedena obnova povrchu vozovky.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla vyvolána vlastníkem inženýrské sítě, tj. Severočeskou vodárenskou společností a.s., která samozřejmě zajišťovala mimo jiné i technický dozor.
Samotná rekonstrukce byla povolena, a to na základě pravidel rady města č. P1/2014, v platném znění a dotčené pozemky byly pronajaty. Při zjištění propadů ve vozovce bylo toto reklamováno u investora akce (SVS a.s.), časem se však projevovaly další propady. S ohledem na rozsah závad bylo městem požadováno, aby byl povrch vozovky obnoven v celé její délce a šířce. Samozřejmě byl řešen samotný postup opravy. Při reklamacích se dotčený pozemek již nepronajímá.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velký rozsah prací a celé náklady jdou na vrub zhotovitele akce, byla vyjednávání zdlouhavá.

S pozdravem
Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny

2 poznámky

Dr. Zdeněk Frélich, 2016-07-07 14:33:33

Dobrý den,
mám dvě poznámky spojené vždy s dotazem na úředníky samosprávy.

1. Na jaře 2016 jsem pobýval na Moravě a všiml jsem si, že se ve městech objevily nové kontejnery na bioodpad (BIO) Očekával jsem po návratu do Loun, že to samé bude i v Lounech. Ale kde nic tu nic ! Jen pokyn, aby se tento odpad vozil do sběrného dvora. Jenže každý občan nemá zahradu nebo auto. Ptám se tedy, proč alespoň na místech k tomu určených není kontejner na BIO (proslýchá se, že např. v Krásném Dvoře na Podbořansku je podobná nádoba před každým domem). "Zaspala" snad firma Marius Pedersen, jindy tak hbitá, když jde o každoroční zvyšování poplatků za odvoz odpadu ?

2. Pořídil jsem si seniorský pas, který majitele opravňuje požadovat slevu např. na různé kulturní podniky v republice. Přestože jej často uplatňuji při návštěvách koncertů či divadelních představení v teplickém kulturním domě i jinde, v Lounech paní pokladní ve Vrchlického divadle o něčem takovém zřejmě ještě neslyšela. V Lounech se slevy důchodcům zkrátka neposkytují ! Je to záměr ?

Dr. Zdeněk Frélich, Louny

2016-07-07 14:33:33

Vážený pane doktore,
v zákoně o odpadech je stanovena povinnost biologicky rozložitelný odpad třídit, ale systém, jakým má tuto povinnost obec plnit, stanoven není. Z tohoto důvodu můžete v každé obci narazit na rozdílný systém sběru tohoto odpadu. V Lounech je sběr biologicky rozložitelného odpadu zajištěn prostřednictvím sběrného dvora, kam mohou občané tento druh odpadu odevzdat zdarma, případně prostřednictvím přistavených kontejnerů na tento odpad. V letošním roce bylo na jaře po městě rozmístěno šest velkoobjemových kontejnerů na tento odpad, a i přesto, že všechny nebyly naplněny pouze biologicky rozložitelným odpadem, plánujeme v tomto systému pokračovat i nadále a další kontejnery přistavit i na podzim.

S pozdravem
Ing. Iveta Jungová
odbor správy majetku
Městský úřad LounyDobrý den,
co se týká senior pasů a jejich uplatnění tady v Lounech, je to opravdu limitované. Ve městě a nejbližším okolí jsou mnohé kulturní a sportovní organizace, které nabízí snížené vstupné pro seniory. Pokud prodávají vstupenku se sníženým vstupným, většinou seniorovi věří a nepožadují po něm, aby se prokazoval občanským průkazem nebo jiným dokladem (např. senior pasem).
Veškeré další slevy u obchodníků domlouvá Rada seniorů ČR, jako vlastník senior pasů. Bohužel v Lounech zatím nejsou obchodníci, kteří by nabízeli určitou slevu nebo výhodu pro majitele senior pasů. S některými v současné době Rada seniorů ČR jedná a pokud domluví výhodné podmínky, jistě budou majitele senior pasů informovat. Městské informační centrum Louny je pouze sběrným a distribučním centrem těchto senior pasů, ale není jejich majitelem, ani se nepodílí na jejich aktuálnosti a adekvátnosti uplatnění.

Více na www.seniorpasy.cz, kde jsou i aktuální nabídky slev a výhod.

S pozdravem

Mgr.Blanka Tomášková
Městské informační centrum Louny
Pražská 95, LounyDobrý den,
ve Vrchlického divadle poskytujeme slevy pro majitele průkazu zdravotně postižených tak, jak nám to ukládá zákon, a to včetně doprovodu.
Viz: http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=475
Slevy v různé formě obdrží např. abonenti Vrchlického divadla (50% na amatérská představení), ev. se snažíme držet vstupné na takové výši, aby bylo přístupné všem sociálním vrstvám (50 - 100 Kč), velká divadelní představení s cenou vstupného nad 250 Kč jsou spíše výjimkou.
Dále mají slevu na koncerty dechového orchestru Lounské třináctky v KD Zastávka organizovaní členové Univerzity třetího věku při MK Louny a občanského sdružení Pomoc bližnímu. Slevy seniorům jako takovým neposkytujeme.

S pozdravem
Mgr. Vladimír Drápal, ředitel Vrchlického divadla

Podnět

Radek Strážnický, 2016-06-27 08:51:11

Dobrý den,

opětovně otevírám otázku řešení výjezdu z Jeronýmovi ulice do ulice Husova, kdy zejména vozidla přijíždějící po Husově ulici ze směru od bývalého kulturního domu, nejsou přes podélně zaparkovaná vozidla před bytovými domy vůbec vidět, a je nutné částečně najet s vozidlem až do jejich jízdního pruhu Již dříve jsem navrhoval řešit toto např. umístěním panoramatického zrcadla na protilehlý stožár pouliční lampy, Vámi navrhované podélné značení nic nevyřeší . . .

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Radek Strážnický

2016-06-27 08:51:11

Dobrý den, pane Strážnický,

Váš podnět bude projednán v dopravní komisi dne 13.07.2016. Poté bude zápis z dopravní komise předložen ke schválení radě města. O výsledku Vás budeme informovat v průběhu srpna 2016.

S pozdravem

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

pí Piklová, 2016-06-23 12:46:17

Dobrý den,
bylo by možné, aby se o řezaly větve u dětského pískoviště v Zahradní/Lipové ulici?
Roste zde vzrostlá lípa a její větve znemožňují přístup k vratkům. Jsou nízko u země a v době kvetení hrozí i létajícím (opylujicím) hmyzem bodnutí.
Děkuji Piklová

2016-06-23 12:46:17

Dobrý den paní Piklová,

po provedeném místním šetření byl Váš požadavek zadán dodavateli, který v této lokalitě provádí údržbu veřejné zeleně.

Děkujeme za připomínku ke zlepšení životního prostředí ve městě.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Nastoupilová
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Žádost o umístění odpadkového koše

Svatava Schwarzová, 2016-06-03 12:26:10

Dobrý den,

chtěla bych Vás tímto požádat za sebe i ostatní obyvatele Jungmannovy ulice, zda by nebylo možno do naší ulice umístit odpadkový koš.
Ideální místo by pro něj bylo na křížení ulic Jungmannovy a U Matky Boží.
Na tomto místě neustále někdo odhazuje odpadky, které se pak povalují po celé ulici.

Děkuji a jsem s pozdravem

Svatava Schwarzová
Jungmannova ulice, Louny

2016-06-03 12:26:10

Vážená paní Schwarzová,

děkujeme za Váš podnět ohledně instalace odpadkového koše.

Technická správa města Loun umístí odpadkový koš do ostrůvku na křižovatce ul. U Matky Boží a Jungmannova. K instalaci dojde v průběhu června 2016.

S pozdravem

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městký úřad Louny

vítání občánků

David Hampl, 2016-06-01 10:36:45

Dobrý den,
mám dotaz, zda a kdy probíhá vítání občánků v Lounech?
Narodila se nám dcera 28,1,2016 v Kadani, trvalé bydliště má v Lounech a zatím jsme neobdrželi žádné pozvání k vítání.
 
Děkuji za odpověď.
 
David Hampl

2016-06-01 10:36:45

Vážený pane Hample,
na slavnostní uvítání zveme pouze nově narozené občánky našeho města. Dle zjištění Vaše dcera v Lounech trvalý pobyt hlášen nemá. Se svým dotazem se tedy prosím obraťte na obecní úřad v místě trvalého pobytu Vašeho dítěte.

S pozdravem

Zuzana Havránková, matrikářka
Odbor správní
Městský úřad Louny

Opravy chodníků v ul. U Stadionu a Skupova

Jiří Hampl, 2016-05-23 09:59:27

Dobrý den,

mám dotaz k Vaší odpovědi ve věci opravy chodníků v ul. Skupova a U Stadionu ze dne 2016-05-09 12:01:44.

V současné době je na chodnících v této oblasti položen původní betonový povrch. Beton je vydrolený, chodník poškozený a nerovný, v některých místech již opravovaný nekvalitním litým betonem. V případě položení cementoasfaltového koberce na tento beton dojde ke zvýšení chodníku oproti chodníku navazující do ul. Husova a Šafaříkova. Musely by se také zvednout obrubníky, nebo hodláte položit asfaltový koberec i přes ně? V ulicích U Stadionu a Skupově navazují průchozí chodníky na příchozí komunikace k domům, takže bude pravděpodobně afaltový koberec sahat až ke schodištím domů. Nebo zde bude schůdeček? Asfaltové chodníky ve městě jsou postupně vyměňovány za dlažbu a prováděny bezbariérové úpravy v souladu s unijními pravidly. I v tomto nejnovějším, právě 30 let starém sídlišti, žijí imobilní lidé, kteří mají stejné právo na schůdné a kvalitní komunikace jako lidé žijící na sídlištích Louny západ kolem pěší zóny. Vámi navržené řešení považuji za zcela nevhodné. Stačí se podívat např. do ulice Tomanova, Cukrovarská zahrada a chodník od železničního přejezdu k plavecké hale. Tyto chodníky byly jednak provedeny a jednak opraveny stejnou technologií. V současné době je materiál vydrolený a chodníky jsou samá díra.

Hampl, Skupova ul.

2016-05-23 09:59:27

Dobrý den,

předpokládáme, že v případě položení asfaltobetonového koberce dojde k výměně stávajících obrubníků. Jak jsme již uváděli, jedná se o předpoklad. Přesná technologie opravy, rozsah apod. bude teprve upřesněna.

Opravy výše uvedenou technologií provádělo Město Louny v předešlých letech např. na sídlištích a to v ul. Zahradní, Lipová, Pionýrů, V Domcích apod. Také touto technologií byl opraven chodník v části ul. 17. listopadu, SNP (u Penny Marketu), Rakovnická (naproti plavecké haly; pod ul. U Spravedlnosti) ad. Opravy chodníků asfaltem jsou jednou z dalších možných variant oprav.

S pozdravem

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

chodníky v oblasti ul. U Stadionu, Skupova

pí Kučerová, 2016-05-09 12:01:44

Dobrý den,

3.6.2014 jste odpovídali ing. Vladimíru Proškovi na dotaz týkající se chodníků ve shora uvedené oblasti. Uplynuly 2 roky, stav chodníků se ještě zhoršil. Kdy město plánuje provést opravy chodníků v těchto ulicích? Děkuji za odpověď.

Kučerová

2016-05-09 12:01:44

Dobrý den, paní Kučerová,

komunikace v těchto ulicích jsou zařazeny v zásobníku oprav, jak jsme již dříve odpovídali p. Proškovi.

Ve schváleném plánu oprav a udržování na rok 2016 je u akce č. 5/2016 „Opravy chodníků většího rozsahu“ uvedeno, že v případě úspory finančních prostředků na této akci bude realizována oprava části chodníků v ul. U Stadionu. Zda bude úspora a v jaké výši na této akci, budeme s jistotou vědět zhruba do 2-3 měsíců. Poté by proběhla oprava alespoň v části ulice.

Předpokládáme, že by oprava byla provedena pouze položením asfaltobetonového koberce na současný betonový podklad. Pro rok 2017 budou navrženy k opravě chodníky i v dalších ulicích této lokality.

Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme Vám krásný den!

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Problémy s premnozenymi holuby

Štěpán Černý, 2016-05-09 11:58:50

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na opatření proti holubům. Žijeme s rodinou v ulici SNP (tzv. Účko) a po okolních stromech a méně využívaných balkónech hnízdí velké množství holubů, kteří posedávají po balkónech a střechách a znečišťují okolí. Vadí nám toto znečištění a nebezpečí šíření roztočů a chorob.
Prosím o informaci o možných opatřeních případně o provedení zákroku

Předem děkuji

Štěpán Černý

2016-05-09 11:58:50

Dobrý den pane Černý,

počet holubů je v průběhu celého roku redukován prostřednictvím čtyř odchytových klecí a po část roku odstřelem. Odstřel holubů lze provádět pouze na základě platného rozhodnutí, ve kterém je uvedeno období, po které je odstřel holubů povolen. Naposledy byl na území města Louny odstřel holubů povolen v období od září 2015 do února 2016. Jelikož momentálně probíhá hnízdění ptáků (nejen holubů), nedoporučuje se z hlediska hluku odstřel provádět. V této době připravujeme podání žádosti nové. Věříme, že naší žádosti bude vyhověno a na základě vydaného povolení budeme moci organizovat odstřel holubů i nadále.

S pozdravem

Ing. Iveta Jungová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny

dotaz

Monika Pulchartová, 2016-04-25 10:58:27

Dobrý den,
je možnost odkoupení vyřazených herních prvků z dětských hřišť?

Děkuji

Monika Pulchartová

2016-04-25 10:58:27

Vážená paní Pulchartová,

vyřazené herní prvky z dětských hřišť město Louny neprodává, jedná se o herní prvky nesplňující příslušné normy. Jejich likvidace probíhá v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

Zrušení hřiště

Pavel Hons, 2016-04-06 16:34:15

Dobrý den,

v posledních dnech bylo zčásti zrušeno hřiště, které jste na webu Městského úřadu pojmenovali, "za Dřevákem". Nejsem sám, kdo je touto věcí velmi rozhořčen, kromě houpačky zde chybí červené hrazdy a modrá prolézačka. Oba tyto prvky byly bez technických závad, nezabíraly prostor ale hlavně byly četně využívané. Kromě areálu na letním cvičišti to byly dlouhou dobu jeidné veřejné hrazdy v Lounech. Jaký byl tedy důvod zrušení? Úřadem plánované vybudování "Trojspřeží" do tohoto prostoru nijak nezasahovalo. Věřím, že toto hřiště není poslední, již dříve bylo zrušeno hřiště v ulici Palackého. Velmi mne mrzí, že z našeho města mizí jednoduché, ale o to lépe využitelné prvky pro rozvoj fyzické kondice, které dle mého názoru předčí i nově vybudované prvky, jako například v Holárkových sadech. Děkuji za odpověď.

Pavel Hons

2016-04-06 16:34:15

Vážený pane Honsi,

Město Louny nese odpovědnost za herní prvky, jako i za bezpečnost jejich užívání. Herní prvky na hřišti nad bývalým „Dřevákem“ byly demontovány z důvodu nesouladu s normou ČSN EN 1176 a 1177. Takové herní prvky byly demontovány ze všech hřišť v Lounech a městské části Brloh. Na území města Loun, jako i v jeho městských částech, se nachází celkem 33 dětských hřišť a 19 hřišť na míčové hry, pokrytí je tedy rozsáhlé. S ohledem na finanční možnosti města je obnova herních prvků prováděna postupně.

Co se týče rozvoje fyzické kondice, doporučujeme využít mimo jiné workoutové hřiště na Letním cvičišti v Lounech či fitness prvky v parku Holárkovy sady.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

třešeň

Eva Srbecká, 2016-03-21 10:06:26

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem , proč bylo nutné porazit krásnou vzrostlou třešeň , která podle mne nebránila ničemu.
Jedná se o strom na zelené ploše u parkoviště ulice Osvoboditelů a začínající ulice Na Valích.
Myslím, že zeleně a uprostřed města je málo. Šla jsem ten den kdy byla likvidována kolem a hrozně mne to překvapilo.

Děkuji za odpověď Srbecká Eva, Osvoboditelů Louny

2016-03-21 10:06:26

Vážená paní Srbecká,

vzhledem k problematice neustálého přeplňování kontejnerů v ulici Na Valích bylo přijato navržené řešení a to vybudování podzemních kontejnerů, které budou mít větší kapacitu, než ty stávající. Místo, kde se momentálně nádoby na odpad nacházejí se ukázalo jako nevhodné, a proto muselo být navrženo místo jiné. Vhodnějším místem se ukázal prostor kde se nacházela Vámi zmiňovaná dřevina, která musela být z tohoto důvodu odstraněna. Po realizaci výstavby podzemních kontejnerů bude provedena náhradní výsadba, která tuto lokalitu opět o zeleň doplní.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Nastoupilová
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

jizdní řád MHD Louny 565002

Iveta Poláková, 2016-03-07 09:20:47

Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem,proč autobus MHD 565002 jede už ve 4.45 od Luny přes Průmyslovou zonu,když další ve 4.54 jede také,a pak následuje další 5.20???? Pokud vím pracovní doba na prumyslové zoně začíná v 6 hodin ráno!!!!A my zaměstnanci Kauflandu ,kteří musíme být v 5 hod. ráno v supermarketu,jsme nuceni vystupovat u Autoškoly a chodit zbytek cesty pěšky,abychom byly v čas na pracovišti!!!! Přitom ve 4.45 v autobuse žádný zaměstnanec na průmyslovou zonu nejede.Zajimalo by nás,kdo tvoří jizdní řád??? Ten snad ani MHD nejezdí.Přitom do supermarketu ráno jede daleko víc lidí ,než o hodinu dřív na zonu. Určitě ,by bylo lepší pro nás vystupovat na zastávce u Kauflandu,než u Autoškoly,ušetřilo by nám to čas,a přes zonu jezdit není možné,nejsme včas na pracovišti.Děkuji za odpověd Poláková

2016-03-07 09:20:47

Vážená paní Poláková,

jízdní řády jsou takto nastaveny s ohledem na veřejnou linkovou dopravu osobní, veřejnou dopravu drážní, potřeby cestujících, zaměstnavatelů a samozřejmě veřejnosti. Oběhy vozidel, trasa dopravní cesty, frekvence spojů obou linek městské autobusové dopravy, je řádně konzultována s dopravcem, využitelnosti vozidel cestujícími a v neposlední řadě i potřebou počtu spojů během školních prázdnin. Co se týče umístění autobusových zastávek, je trasa dopravní cesty nastavena tak, aby tato forma dopravy poskytla maximální průjezd městem s minimální docházkovou vzdáleností.

Děkujeme za Váš podnět a zůstáváme s pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

dotaz

Monika Pulchartová, 2016-02-26 11:00:03

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda by jste mohli na silnici Vladimírská (nad podchodem) domalovat parkovací čáry. Je zde BM studio a je na denním pořádku, že účastnice parkují přes dvě parkovací místa. A my majitelé bytů si nemáme po páté hodině kde zaparkovat.

Děkuji

Pulchartová

2016-02-26 11:00:03

Dobrý den,

je nám líto, ale v současné době nemůžeme Vašemu požadavku vyhovět. V tuto chvíli probíhá příprava investiční akce „Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská“, do konce dubna je termín podání žádostí o dotace. V případě, že dotaci získáme, bude ve 2. pololetí akce realizována. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci podchodu bude položen nový asfaltový povrch, je v tuto chvíli nové vodorovné značení bezpředmětné. V každém případě budeme na Váš požadavek pamatovat při řešení míst na parkování po ukončení rekonstrukce.

S pozdravem

Ing. Blanka Sunkovská
vedoucí odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Eva Pidrmanová, 2016-02-17 16:14:14

Dobrý den,

posílám dotaz z 18.11.2015 na který jsem ještě nedostala odpověď.
Na autobusových zastávkách je nově namontováno sklo na zadní části konstrukce, okap a lavička na kterou při dešti prší, protože zastávky nejsou kryté z boků. Žádám o odpověď.

Eva Pidrmanová


Dobrý den,
mám dotaz ohledně nových autobusových zastávek v ulici Riegrova v Lounech. Na zastávkách jsou přístřešky pro cestující, které jsou velice nepraktické - je to pouze kovová konstrukce se stříškou. Lidi čekající na autobus opravdu neochrání před deštěm a větrem.

Proč jsou čekárny na autobus v ul. Riegrova jiné, než čekárny v ostatních částech Loun - ty jsou kryté a ochraňují cestující před nepřízní počasí ?

Děkuji za odpověď.

E. Pidrmanová

2016-02-17 16:14:14

Vážená paní Pidrmanová,

přístřešky pro autobusové zastávky na ul. Riegrova byly navrženy projektantem z důvodu prostorového omezení a možnosti pohybu zdravotně a tělesně postižených bez bočních stěn. Chodník v místě zastávek není dostatečně široký pro umístění přístřešků i s bočními stěnami a rozšíření chodníku v místě nebylo možné.

Dodatečně byly přístřešky doplněny o zadní stěnu, lavičku a dešťové svody.

Děkuji a s pozdravem

Dana Lávicová

odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Chodník v ulici Hrnčířská

Olga Salačová, 2016-01-27 10:16:17

Dobrý den,

plánuje se oprava povrchu chodníku ulice Hrnčířská v pohledu od kruhového objezdu u Penny směrem ke křižovatce u Billy po pravé straně? Chodník je dost široký, v případě rekonstrukce, neuvažujete o výsadbě nějakého pruhu zeleně, tak jako je to přes silnici u Albertu a autobusového nádraží?

Děkuji za odpověď Salačová

2016-01-27 10:16:17

Vážená paní Salačová,

chodník v ul. Hrnčířská je zařazen v zásobníku oprav komunikací, ze kterého je sestavován plán běžných oprav komunikací na příslušný rok. Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či rekonstrukce komunikací. Na opravu tohoto chodníku byla již v minulosti zpracována i projektová dokumentace.

Město Louny zajisté plánuje do budoucna provedení opravy tohoto chodníku. V současné době však nelze určit časový rámec.

Děkujeme Vám za Váš zájem o věci veřejné a jsme s pozdravem!

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Vlastislava Opatová, 2016-01-12 11:58:01

Vážení,

dne 8.1.2016 jsem použila městskou autobusovou dopravu. Odjížděla jsem ze zastávky v ulici 28.října pod Kauflandem směrem ke kotelně. Přijel autobus, který nebyl nízkopodlažní a ve svém věku 86 let jsem se jen s obtížemi dostala dovnitř. Při vystupování jsem z autobusu málem vypadla. Nevím, z jakých důvodů nejel nízkopodlažní vůz. Protože autobusem jezdím často k lékaři na polikliniku, mám obavy, jak pojedu příště, pokud bude stále jezdit tento starý autobus. Můžete prosím zjednat nápravu? Nerada bych při další jízdě takovýmto autobusem přišla k úrazu.

Děkuji

S pozdravem

Vlastislava Opatová

2016-01-12 11:58:01

Vážená paní Opatová,

nízkopodlažní autobusy nejsou nasazeny na každém spoji městské autobusové dopravy v Lounech. Vozový park obsahuje celkem 7 vozidel, z nichž pouze 4 jsou nízkopodlažní. Město neovlivňuje nasazení nízkopodlažních vozidel, toto je pouze na dopravci, který zajišťuje městskou autobusovou dopravu v Lounech.

Skutečnosti, kterou uvádíte, je nám velice líto. Dopravce byl požádán, aby v případě nenasazení nízkopodlažního vozidla, pomohl cestujícím se sníženou pohyblivostí řidič autobusu.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

Skládka Nečichy

Radek Strážnický, 2016-01-08 13:51:13

Dobrý den,

obracím se na kompetentní osoby s žádostí o zřízení nápravy ve způsobu ukládání zahradního odpadu na pronajatém pozemku č 79/1 v obci Nečichy. Tento je pronajat firmě, která zde "provozuje" skládku zahradního odpadu tak, že tento je nekontrolovaně ukládán mimo vyhrazený prostor skládky, nájemcem není nijak korigován (shrnut, zkompostován, apod), a zasahuje tímto do manipulačního prostoru pro vjezd a výjezd zemědělské techniky z přilehlých budov a dvorů. Dále v důsledku tlení tohoto odpadu dochází k úniku tekutých látek, které následně odtékají, a mají za následek podmáčení příjezdové cesty, v létě i zápach. Žádám o přesné vytyčení prostoru skládky a nařízení nájemci důsledně dodržovat správu skládky vzhledem k výše uvedenému.

Děkuji a jsem s pozdravem

Radek Strážnický

2016-01-08 13:51:13

Dobrý den pane Strážnický,

Vaši žádost považujeme za podnět k provedení šetření, které proběhne ve druhém týdnu roku 2016. Věc bude řešena s nájemcem pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Nečichy na základě konkrétních zjištění , a to ve smyslu práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy. Na předmětném šetření předpokládáme přítomnost zaměstnance odboru životního prostředí Městského úřadu Louny. O přijatých opatřeních a závěrech vás budeme v případě vašeho zájmu informovat.

Mgr. Eliška Pidrmanová
vedoucí majetkoprávního oddělení
odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Letní cvičiště Louny

pí Piklová, 2016-01-07 09:31:04

Dobrý den,

při procházce jsem zjistila, že je letní cvičiště uzamčené. Jak a kdy se dá do areálu dostat a kdo ho spravuje... popř. na koho se obrátit v případě problému.

Děkuji Piklová

2016-01-07 09:31:04

Vážená paní Piklová,

v prosinci 2015 došlo k uzavření areálu Letního cvičiště z důvodu zajištění nutných oprav před předáním areálu novému správci. Od 1.1.2016 provozuje areál Letního cvičiště Správa sportovních zařízení města Loun, p. o., zastoupená ředitelem Bc. Radkem Příhodou a správcem Bc. Romanem Veselým (vesely@sszml.cz), na které se můžete obracet v případě problému.

Váš dotaz jsme s novým správcem konzultovali a dle jeho sdělení se otevření areálu plánuje od 1.4.2016. V současné době pracují na následujících bodech, které jsou důležité pro provoz areálu a bezpečnost a pohodlný pobyt návštěvníků a to:
- příprava provozního řádu pro návštěvníky
- stanovení pravidel provozu v souvislosti s místní restaurací
- zpracování režimu otevírání a uzavírání areálu
- zpracování pravidel pro odvoz odpadu z areálu

S pozdravem

Eva Hejná
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Poděkování

Ing. Vladimír Prošek, 2016-01-06 07:52:28

Dobrý den,
chci se omluvit za svou netrpělivost a zároveň poděkovat (za sebe i občany, kteří žijí na tomto sídlišti) městu Louny (zejména pak panu Blahoutovi), za, snad už konečné, zlikvidování autovraku v ul. Skupova v Lounech.
Zároveň také děkuji za umístění nové značky před kotelnou, označující parkoviště, která také přidala pár nových parkovacích míst...

Děkuji a jsem s pozdravem

S přáním pěkného dne
Ing. Vladimír Prošek jr.

2016-01-06 07:52:28

.

Dětské hřiště v parku U Trati

Mgr. Klára Veselá, 2015-11-26 13:03:22

Vážení,

obracím se na Vás ohledně nové podoby dětského hřiště v parku U trati, kde právě proběhla demontáž herních prvků a bylo započato s instalací multifunkčního lanového prvku. Chtěla bych osoby kompetentní v této otázce poprosit, aby nezapomněly ani na děti předškolního a mladšího školního věku, jimž byly určeny nyní odstraněné herní prvky. V těsné blízkosti tohoto hřiště je situována kromě ZŠ Kpt. O. Jaroše také stejnojmenná mateřská škola, nedaleko pak další MŠ Louny Čs. armády, a mnoho mladších dětí si na hřiště do parku U trati - třeba právě cestou ze školy či školky - chodilo s rodiči rádo hrát. Nový lanový herní prvek, určený dle mého spíše starším dětem, zaujal místo bývalého pískoviště, prostor po dalších šesti demontovaných herních prvcích (dvě houpačky závěsné, dvě houpačky překlápěcí a dvě prolézačky), v současnosti zející prázdnotou, tak vybízí k osazení třeba právě nějakou pěknou houpačkou či kolotočem. Samotné odstranění nevyhovujících herních prvků nesplňujících normu ČSN EN 1176 samozřejmě kvituji, jen by mne, stejně jako našeho malého chlapečka, který minulý týden v parku usedavě plakal, kam se poděla „jeho“ houpačka, mrzelo, kdyby dětské hřiště v parku U trati už nemělo těm nejmenším co nabídnout.

Děkuji za Vaši odpověď

Mgr. Klára Veselá

2015-11-26 13:03:22

Vážená paní magistro,

lanová herní sestava je určena především starším dětem vzhledem k blízkosti základní školy. Příští týden proběhne montáž lanových paprsků u tohoto herního prvku. Nicméně nechceme zapomenout ani na děti předškolního věku a je záměr města umístit v tomto parku i herní prvky pro menší návštěvníky hřiště. Zakoupení pružinových houpadel proběhne ještě v letošním roce, samotná instalace pak v příštím roce dle klimatických podmínek, instalace houpačky v roce 2016, resp. 2017, dle finančních možností města.

Děkujeme za váš podnět k umístění herních prvků pro děti předškolního věku.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

Opět autovrak

Ing. Vladimír Prošek, 2015-11-26 13:00:40

Rád bych "poděkoval" městu Louny za to, že na mojí žádost (aby byl nějakým způsobem odstraněn autovrak ze sídliště Hrnčířská (resp. ul. Skupova), který tam již 3 roky spokojeně hnije a zabírá parkovací místo), reagovalo tím, že celou situaci zmonitorovalo, auto odtáhlo, a poté ho cca za měsíc vrátilo zpátky na své místo s lístečkem, že pokud ho majitel neodstraní do 2 měsíců, tak bude na jeho náklady zlikvidováno. Už je to přes půl roku, majitel nic neodstranil a auto si vesele a spokojeně hnije dál.. Tak Vám mnohokrát děkuji za vyřešení této situace a až příště zas bude s něčím problém, velmi rád se na Vás obrátím..


PS: Hlavně zase nezapomeňte k nám do ulice poslat tu Vaší neohroženou a udatnou MP, aby tam "botičkovala" špatně zaparkovaná auta, která tam pro nedostatek míst ohrožují svým špatným stáním bezpečnost naší planety.

S pozdravem VP

2015-11-26 13:00:40

Vážený pane inženýre,

děkujeme za Vaše připomenutí ohledně autovraku v ul. Skupova. Věřte nám, že jsme na toto nezapomněli. Bohužel se na území města Louny takovýchto autovraků nachází hned několik. I u těchto proběhl zákonný postup včetně daných lhůt, tj. prověření vozidla, výzva majiteli (pokud byl znám) apod. Nyní všechna tato vozidla budou postupně likvidována (cca během 3 týdnů).

Omlouváme se Vám, že jsme tuto likvidaci konkrétního autovraku v ul. Skupova nezajistili dříve.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Dotaz - Retardéry Hilbertova, Pivovarská

Vladimír Prošek, 2015-11-24 10:17:37

Dobrý den,
ještě bych měl jednu věc... Rád bych se zeptal, jestli město neuvažuje o výstavbě nějakých vyšších retardérů (jako na začátku ulice Česká) přímo v centru města (konkrétně ulice Hilbertova a Pivovarská), kde i přes fakt, že je zde značka označující zónu s povolenou rychlostí (tuším že 20 km/h), zde auta doslova jezdí jako šílená, dovoluji si odhadnout, i rychlostí překračující 50 km/h. Je to nejenom nebezpečné pro lidi, kteří se jdou do města projít, ale i nepříjemné, když kolem proletí auto vysokou rychlostí, dvakrát objede náměstí a jede zase zpátky. Větší hustota vyšších retardérů, které by bránily autům se rychle rozjet, by tento stav jistě vyřešil a také by si méně lidí "zkracovalo" cestu přes město a jeli tam pouze ti, co tam opravdu potřebují.

Děkuji za Vaši odpověď

S přáním pěkného dne
Vladimír Prošek

2015-11-24 10:17:37

Dobrý den, pane Prošku,

děkujeme za Váš podnět, který bude předložen k projednání v dopravní komisi dne 2.12.2015. Poté bude zápis z dopravní komise postoupen radě města ke schválení. O výsledku Vás budeme informovat v lednu 2016.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Klub důchodců

Jana Prokůpková, 2015-11-20 08:40:46

Dobrý den,

začátkem roku 2015 jsem se přistěhovala do Loun. Obracím se na Vás s prosbou o informaci ohledně klubu důchodců, včetně programu (kulturní akce, výlety apod.) a tel. spojení na kompetentní osobu.

S pozdravem

Jana Prokůpková

2015-11-20 08:40:46

Vážená paní Prokůpková,

v Lounech působí Senior klub, který vede paní Vilma Svobodová. Klub sídlí v ulici Přemyslovců 2206. Můžete se podívat na jejich internetové stránky, kde najdete všechny důležité informace: http://www.lclubsenior.estranky.cz/. Kontakt na paní Svobodovou je senior.louny@seznam.cz nebo tel. 605 214 704.

S pozdravem

Hana Kučerová
kancelář úřadu
Městský úřad Louny

Rozsvícení vánočního stromečku

Žaneta Postlová, 2015-11-20 08:23:02

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo má nyní na starosti akci rozsvícení vánočního stromečku. Půlka listopadu za námi a nikde se o této akci nejde nic dozvědět. Bude se letos vůbec konat? Docela mě mrzí tento nijaký přístup že strany toho, kdo to má na starosti.
Každý rok je toto reklamováno dlouho dopředu, informace jsou na internetu, vylepené plakáty, letáky ve schránkách a letos? NIC! VŮBEC NIC!!!!

Děkuji za odpověď.
Postlová

2015-11-20 08:23:02

Dobrý den paní Postlová,

Dovolte, abych Vám odpověděla na Vaše dotazy, jež se týkají kulturní akce „ Lounský advent 2015“. Celou akci, která je v letošním roce vícedenní zajišťuje městské informační centrum.

Začátek celé akce je tradiční rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí, jež se bude konat o první adventní neděli, tj. 29.11.2015 od 13:00 hod. Tato akce je uvedena v kulturním měsíčníku – listopad 2015 na titulní straně a poté ještě na straně 2. Kulturní měsíčník vyšel koncem měsíce října a na informačním centru jste si jej mohla vyzvednout již dne 29.10.2015.

Zde je rovněž uvedena akce, kterou pořádáme společně s městskou knihovnou v Lounech – tj. zdobení stromečků pro MŠ v atriu knihovny. Strana 2 měsíčníku.

Na webových stránkách www.louny.eu je od 25.10. 2015 uveden detailní přehled akcí v kalendáři akcí, jež najdete v pravé části homepage.

Další informace jsou v informační televizi, jež je umístěna na informačním centru, výloha do pražské ulice, a kde je detailní přehled programu celého adventu, jež je pořádán v Lounech. Zde si také můžete již od 7.11.2015 vyzvednout informační leták s detailním programem všech adventních nedělí a s přehledem dalších vánočně laděných akcí , jež se budou konat v měsících listopad a prosinec 2015 v Lounech a jež jsou pořádány různými organizacemi, spolky a kluby.

Plakáty, jak bývá zvykem, budou vyvěšeny ve 48. kalendářním týdnu na oficiálních plakátovacích plochách města a v jednotlivých školách a školkách.

Dále jsou informace na turistických portálech www.branadocech.cz a www.dolnipoohri.eu - od začátku listopadu 2015.

Věřím, že Vás příliš nezarmoutím faktem, že letáky do poštovních schránek v letošním roce nebudou, ale jsou volně k vyzvednutí na Městském informačním centru v Lounech, na Pražské ulici.

Pokud budete mít další dotazy, rádi Vám je zodpovíme.

S pozdravem

Mgr.Blanka Tomášková
Městské informační centrum Louny

Dana Jurečková, 2015-11-16 16:57:58

Dobrý den,

plánuje se oprava povrchu chodníku ulice U PRAMANU v Lounech?

Děkuji za odpověď

2015-11-16 16:57:58

Vážená paní Jurečková,

chodníky v ul. U Pramenu jsou zařazeny v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého je sestavován plán běžných oprav komunikací na příslušný rok. Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či rekonstrukce komunikací.

V letošním roce byla např. provedena oprava chodníku ve zmiňované ulici u domů č.p. 2488 a 2490, společně s chodníkem v ul. Zahradní 2476-2480 a v části ul. Cítolibská. V těchto opravách máme v plánu i nadále pokračovat, podobně jako v dalších lokalitách města.

V současné době nelze určit časový rámec. V případě nutnosti zajistíme lokální výspravy komunikací.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

dotaz k opravě silnice u Luny

Martina Košťálová, 2015-11-16 08:24:10

Dobrý den
všimla jsem si dle značek na silnici,že se bude konečně opravovat v ulici  SNP silnice. Chci se zeptat,kdy se začne s opravou a také jak bude tato oprava probíhat. Denně od Luny dojíždím busem do Prahy (a nejen já), zajímá mne zda bude i během opravy stanice pro bus do Prahy na stejném místě, nebo jinde a kde? Děkuji za odpověď Martina Košťálová

2015-11-16 08:24:10

Vážená paní Košťálová,

opravu silnice č. II/246 v ul. SNP zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Louny. Níže uvádíme kontakty na SÚS ÚK:

tel. 415 652 005; email: miklos.ln@susuk.cz

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

dotaz - stížnost

Lucie Slatinová, 2015-11-09 12:07:03

Dobrý den,
nepíši dotaz, ale spíše stížnost na údržbu místního hřbitova v obci Brloh.
Dnes je 2.11 (památka zesnulých) a hřbitov v obci Brloh je neupravený a celý zapadaný listím. Dokud to měla firma pana Žáčka hřbitov byl vždy uklizen a upraven, tohle by se nikdy nestalo, aby na dušičky byl v takovém stavu. Máme zde osadní výbor (nevím jestli si ten už stěžoval), ale jestli ano, tak je vidět, že neúspěšně. Je to ostuda a neúcta k zesnulým. V příloze posílám fotky, dnes 2.11 odpoledne vyfocené.

S pozdravem

Lucie Slatinová

2015-11-09 12:07:03

Vážená paní Slatinová,

na všech pěti hřbitovech, které máme ve správě se listí uklízí průběžně a postupně. Na hřbitově v Brloze bylo listí uklizeno k 26. 10. 2015. Dále se s úklidem listí pokračovalo na dalších hřbitovech. Jelikož listí padá postupně, jen obtížně lze zajistit, aby všechny hřbitovy byly k uvedenému datu bez listí.
Další termín úklidu listí na hřbitově v Brloze proběhl tento týden.
Spadané listí na hřbitově není rozhodně projevem neúcty k zesnulým.

S pozdravem

Jiřina Šedivá
Vedoucí pohřební služby a správy hřbitovů Louny

dotaz

Lucie Slatinová, 2015-11-09 12:03:09

Dobrý den,
chci se zeptat, proč bylo zlikvidováno a odvezeno dětské hřiště (klouzačka, houpačka, pískoviště ..atd) v obci Brloh?? Je tady cca 20 dětí a nemají si kde hrát (hlavně, že v Lounech je hřišť plno), v dolní části obce je "hřiště" (klec) v ní nic není, nikdo jí nevyužívá. Myslím, že by to bylo dobré místo na umístění a udělání nového hřiště.

Děkuji

Slatinová Lucie

2015-11-09 12:03:09

Vážená paní Slatinová,

dětské hřiště v obci Brloh bylo demontováno z důvodu nesouladu s ČSN EN 1176 a se souhlasem Osadního výboru Brloh. V případě zájmu o instalaci nových herních prvků doporučujeme požádat Město Louny, odbor správy majetku, prostřednictvím Osadního výboru Brloh. Předpokládaný termín instalace nových herních prvků je v II. pololetí 2016, případně rok 2017, dle finančních možností.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku
Městský úřad v Lounech

dotaz

Jaromír Paseka, 2015-10-27 14:40:49

Dobrý den!

Již dříve jsem se ptal ohledně zábran za kynologickým cvičištěm směrem na Dobroměřice. Odpověděli jste mi, že budou tyto zábrany posunuty blíže katastru města Loun a budou ukotveny. Toto bylo provedeno jen polovičatě, neboť neukotvená část zábran se stále posunuje, tak, jak to každému vyhovuje a tudíž toto opatření nesplňuje svůj účel. Dle mého názoru posuňte zábrany pod silniční most a druhou část zábrany ukotvěte do pilíře tohoto mostu. Myslím, že kvůli dvěma otvorům tento most nespadne. Myslím, že na radnici pracuje dost fundovaných úředníků, kteří se s tímto nevelkým problémem(ukotvení zábrany) bez problémů poperou.

S pozdravem,

Jaromír Paseka

2015-10-27 14:40:49

Dobrý den, pane Paseko,

levá část zábrany směrem k městu Louny, o které se zmiňujete, byla přivařena k dalším zábranám. Věříme, že s tímto již nebude manipulováno. Z pochopitelných důvodů nemůžeme zrealizovat Váš návrh týkající se připevnění zábrany do mostního pilíře, protože most není v majetku Města Louny a také by mohlo dojít k narušení stavu, např. statiky mostu.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Nikola Mlejnková, 2015-09-30 08:02:31

Dobrý den,
zajímalo by mne, kdy se konečně začne topit? Bydlíme na Zahradní ulici a i přesto, že už je poměrně velká zima (hlavně v noci), tak je topení stále studené a v bytě je velmi chladno.
Děkuji za odpověď.
Mlejnková

2015-09-30 08:02:31

Dobrý den, paní Mlejnková,

město Louny v Zahradní ulici nevlastní a ani nepronajímá žádné byty. S dotazem je tedy potřeba obrátit se na vlastníka nebo správce bytu, ve kterém bydlíte.

S pozdravem
 
Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

zpomalovací prahy v Husově ulici

pí Hamplová, 2015-09-29 08:36:51

Dobrý den,
připojuji se k dotazu tazatele Malíka z 11.9.2015 k retardérům v Husově ulici s tím, zda by bylo možné instalovat tyto prahy i u jiných přechodů. U přechodu proti malé poště, u přechodu do Jeronýmovy ulice i u přechodu k pekařství u Stolínů ze stejného důvodu. Vysoký provoz a nebezpečné přechody. Navíc jsou kolem přechodů pro chodce vyznačena parkoviště těsně k přechodům pro chodce, zvláště u křižovatky Jeronýmova. Při parkování auta na tomto parkovišti musí chodec vkročit až do vozovky, protože přes zaparkované auto nevidí ani chodec, ani řidič projíždějícího vozidla. Tato situace je nebezpečná pro oba účastníky silničního provozu. V sídlišti Hrnčířská bydlí hodně starých lidí, uprostřed sídliště je školka, proto se v těchto místech pohybuje hodně osob se sníženou schopností pohybu malých dětí s rodiči i starých lidí. Zpomalením provozu by se zároveň mohl snížit i obtěžující hluk z dopravy v Husově ulici.

Děkuji Hamplová

2015-09-29 08:36:51

Dobrý den,

Váš podnět bude předložen k projednání v dopravní komisi v říjnu 2015. Poté bude zápis z dopravní komise schvalovat rada města. O výsledku budete informován do poloviny listopadu 2015.

S pozdravem

Petr Blahout
odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Dotaz

Vodičkovi, 2015-09-24 08:00:12

Dobrý den.
 
Jsme důchodci a se ženou jsme se rozhodli, že budeme bydlet v domku našeho syna na Lounsku (je tu krásně a lepší vzduch nežli v paneláku ve městě v rušné ulici)  i přes to, že jsme vlastníky bytu v panelovém domě v jiném městě. Adresu tohoto bytu máme v OP jako trvalé bydliště a z určitých osobních důvodů ji dosud nemůžeme a ani v budoucnu nehodláme měnit.
A to je ten problém. Protože se již nehlásí na MÚ přechodné bydliště, nemáme žádný doklad o tom, že nebydlíme v trvalém bydlišti ale jinde., což nám u "některých" institucí způsobuje problémy. Třeba tím, že nám prý nemohou zaslat doporučený dopis do skutečného bydliště, protože prý musí být adresován na trvalé bydliště dle OP.
 
Proto se ptám, zdali existuje nějaké řešení a to také z toho důvodu, že nám končí platnost OP, takže případné údaje by se již zaznamenali v novém OP.
 
Děkujeme za odpověď - Vodičkovi

2015-09-24 08:00:12

Dobrý den,

v novém OP může být uveden pouze trvalý pobyt. Pokud se zdržujete jinde a přejete si, aby vám orgány veřejné moci (OVM) doručovaly korespondenci na tuto adresu, lze si zřídit doručovací adresu a to na ohlašovně MÚ nebo OÚ v místě Vašeho trvalého pobytu.
Spousta občanů využívá placené služby České pošty - přesměrování.

Přeji hezký den

Olga Fuxová
Evidence obyvatel
Odbor správní
Městský úřad Louny

p. Kukačka, 2015-09-22 08:27:43

Dobry den
chtel bych se zeptat jdo ma nastarost v ulici kpt.naleky u garazi na ty louce to krovi neboli stromy (liskace apod.) bydli v nich bezdomovci a obtezuji tam male deti ktere si hraji na hristi neslo by stim neco delat nebo to nak poradne prostrihat aby se clovek nebal pustit dite ven
predem moc dekuji za odpoved Kukacka.

2015-09-22 08:27:43

Dobrý den,

ohledně údržby zeleně blízko garáží u dětského hřiště kpt. Nálepky sdělujeme, že se jedná se o pozemek, který má v pronájmu společnost Diamant expo s.r.o. Nájemce upozorníme na současný stav a potřebu zvýšení dohledu v těchto prostorách. V případě výskytu bezdomovců, kteří obtěžují děti v okolí dětského hřiště, je potřeba kontaktovat příslušné orgány.
Děkujeme za Váš podnět.

Přeji příjemný den


Bc. Radoslav Kindl
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny

oznámení

Jaromír Paseka, 2015-09-17 10:51:13

Dobrý den!

Do ulice K Velodroumu byla dána dopravní značka „Slepá ulice“. Ze strany od Dobroměřic jste umístili betonový zátaras, který ovšem nesplňuje svůj účel, neboť je otočeny kolmo k vozovce a tak mohou auta projíždět, jak potřebují. Byl jsem přítomen tomu, jak dva muži, kteří jezdí na kynologické cvičiště s auty a přívěsy se psy zátaras odtáhly a na mé upozornění, proč to dělají, tak mi řekli „ať se starám o sebe“. Pokud bude zátaras jen takto volně umístěný a nebude napevno nějak přidělaný, tak tyto dopravní značky“Slepá ulice“ nebudou splňovat svůj účel.

S pozdravem,

Jaromír Paseka

2015-09-17 10:51:13

Dobrý den,

uvedené zábrany v ul. K Velodromu byly v pondělí 14.09. ještě posunuty blíže k začátku města Loun. Tyto zábrany budou ukotveny napevno. Nepovoleným odtažením či přemístěním těchto zábran jsou porušována pravidla silničního provozu.

Děkujeme Vám za podnět a jsme s pozdravem!

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Dotaz

Vladimír Malík, 2015-09-11 14:11:45

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda by se do ulice Husova u křižovatky Husova / Říční / Jablonského dalo dát zpomalovací zařízení ( retardér) jezdí zde hodně aut a motorek opravdu hodně rychle a chodí zde hodně dětí. stala se tu nejedna dopravní nehoda a myslím že omezení rychlosti prahem by zde bylo na místě. předem děkuji za odpověď
Malík

2015-09-11 14:11:45

Dobrý den,

Váš podnět bude předložen k projednání v dopravní komisi v říjnu 2015. Poté bude zápis z dopravní komise schvalovat rada města. O výsledku budete informován do poloviny listopadu 2015.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Sociální zařízení na hlavním hřbitově

Josef Rychnovský, 2015-09-09 17:04:55

Svým e-mailem z 3.7.2015 jsem upozornil na kritický stav sociálního zařízení na hlavním lounském hřbitově.

Naposledy jsem dostal níže uvedené vyjádření v tom smyslu, že bude "ostudné sociální zařízení odstraněno".

To se také stalo za cenu toho, že na hlavním lounském hřbitově dnes není sociální zařízení žádné !!! JE TO NORMÁLNÍ ????? NENÍ TO TRAPNÉ !!!!!

A tak se dotazuji: Co mají dělat návštěvníci hlavního lounského hřbitovva, když nastane situace a mají potřebu ulevit svým potížím ???????

Nečekám ani tak odpověď, ale hlavně nápravu stavu !!!

Josef Rychnovský,
Javorová 2892
440 01 Louny

2015-09-09 17:04:55

Vážený pane Rychnovský,

ostudné suché záchody byly z hlavního hřbitova odstraněny v souladu s plánem údržby hřbitovů na r. 2015. Město Louny se stará o pět hřbitovů, z toho tři v Lounech, a na žádném z nich sociální zařízení není. V nejbližší době bude na hlavním hřbitově umístěna jedna mobilní toaleta

S pozdravem

Ing. Jaroslav Opat
ředitel
Technická správa města Loun s.r.o.

Odpadní nádoby kolem in line dráhy

Jana Traxmandlová, 2015-07-20 14:07:32

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda uvažujete nad rozmístěním odpadních nádob v ulicích K Velodromu a Dobroměřická kolem nově propojené in line dráhy. Ulice se plní odpadky a psími exkrementy bez možnosti je vyhodit do košů. Koše jsou umístěny pouze u kamenné scenerie a u výstupu z parku, dále však nikoli.

S pozdravem

Jana Traxmandlová

2015-07-20 14:07:32

Dobrý den,
v propoji ul. Dobroměřická a K Velodromu jsou umístěny 2 odpadkové koše, na obou stranách této stezky. Vývoz košů je zatím nastaven v týdenní frekvenci.

Děkujeme za Váš dotaz.

S pozdravem

Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny

Čipování psů II.

Klára Kossová, 2015-07-20 13:29:15

Dobrý den ještě jednou,
odpověď pro mě bohužel dostačující není. Skutečně si myslíte, že když jsem proti tomu týrat psa tím, že ho vystavím tomu, aby mu někdo aplikoval cizí předmět pod kůži, budu ho týrat tím, že ho nechám otetovat??? Stále existují staré dobré psí známky, pokud je mi známo, a stres způsoben týráním psa vystavnému čipování a tetování mi přijde mnohem horší, než stres způsoben případným odloučením. Skutečně netuším, proč by mi mělo město podobným nechutným diktátorským způsobem nařizovat, že musím svého psa týrat. Městský úřad Louny je bohužel znám svým negativním postojem ke zvířatům - viz doporučení pana starosty policii a útulkům, aby nepřijímaly nalezené kočky, či tím, že pravidelně přiotravuje psy roundupem - a nyní nám nařizujete naše psy týrat. Nechtělo by to na problematiku psů přijmout spíše vyhlášky a zaměstance tak, aby se projevil alespoň minimální cit ke zví řatům, namísto naprosté ignorance???
K. Kossová

2015-07-20 13:29:15

Vážená paní Kossová,

týráním zvířat se zabývá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde je pojem týrání vymezen. Označení psa čipem ani tetováním zde uvedeny nejsou, nejedná se tedy o týrání zvířat. Kromě toho čipování psů je zcela běžná praxe i v jiných městech či státech Evropy. Navíc chovatel má možnost obrátit se na veterinárního lékaře, který po posouzení stavu psa může vydat písemné stanovisko, že čipování by mohlo způsobit ohrožení jeho zdraví nebo života - v tomto případě se povinnost trvalého označení na psa nevztahuje (viz čl.I. Obecně závazné vyhlášky města Loun č. 5/2013). Tato vyhláška byla vydána zastupitelstvem města zcela v souladu se všemi zákonnými zmocněními a byla schválena ministerstvem vnitra ČR.

Co se týče "doporučení pana starosty policii a útulkům, aby nepřijímaly nalezené kočky" je nutno uvést, že kočka je tvor, který se přirozeně toulá a nelze tak bezpečně určit, zda jde o kočku opuštěnou. Z tohoto důvodu dochází k odchytu pouze koček poraněných, pro které město Louny zabezpečuje péči.

Dále uvádíte: "pravidelně přiotravuje psy roundupem". Vzhledem k výskytu plevele na chodnících či cestní síti a následné péči o vzhled města, jako i zabránění šíření alergenů, je nutné provést postřik herbicidem. Aby s touto skutečností byli chovatelé zvířat seznámeni, byl na webových stránkách Města Louny zveřejněn harmonogram plánovaných likvidací plevele. Jedná se o aplikaci v nízké koncentraci a na komunikacích, rozhodně ne na plochách určených pro venčení či volné pobíhání psů. Dohlíží-li chovatel na svého psa při pohybu na veřejných prostranstvích, nemělo by k žádné otravě dojít.
Doposud nám ani nebyl žádný případ otravy či úmrtí zvířete související s tímto postřikem nahlášen.

Na základě výše uvedených skutečností neuvažujeme o změně příslušné vyhlášky.

Děkujeme za vyjádření Vašeho názoru.

S pozdravem

Ing. Iveta Jungová
Referent dboru správy majetku
MÚ Louny

Pavel Novotný, 2015-07-03 13:11:31

Dobrý den.
Mám na vás dotaz ohledně využití bývalého hotelu Graf.
Vzhledem k vyhrocené situaci s uprchlíky z arabských zemí se na vás obracím s prosbou zda li by město Louny nemohlo hotel pronajmout a ubytovat zde uprchlíky z afrických zemí.Bylo by to vnímáno jako humanitární gesto demokratické země, kterým doufám ČR je.

Novotný Pavel

2015-07-03 13:11:31

Vážený pane Novotný,

problematika migrace uprchlíků z arabských či afrických zemí je řešena na úrovni EU a za naši zemi českou vládou. Rozhodování o přijetí či nepřijetí uprchlíků, případně o udělení azylu, Městu Louny nepřísluší a není kompetentní v této věci vyvíjet žádné aktivity. Navíc Vámi zmiňovaná budova není ve vlastnictví Města Loun, tudíž s ní nemůžeme žádným způsobem disponovat.

Děkujeme za Váš námět.

S pozdravem

Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny

Posezení na naučné stezce Lužehrady

Olga Salačová, 2015-06-16 12:13:43

Dobrý den,
bylo by možné navrátit posezení pro turisty na naučné stezce Lužerady (u Ohře poblíž památného dubu) původnímu účelu? V současné době ho užívá nějaký bezdomovec a návštěvníci se tomuto místu spíše vyhýbají. Posezení bylo pořízené z finančních prostředků Města Louny.
Předem děkuji za odpověď

O. Salačová

2015-06-16 12:13:43

Dobrý den paní Salačová,

dne 15.06.2015 jsem společně s Městskou policií Louny zkontrolovala místo posezení pro turisty na naučné stezce Lužerady. Posezení je funkční a návštěvníci jej mohou využívat.

S pozdravem

Bc. Jana Bayerová
vedoucí oddělení životního prostředí
MÚ Louny

Hřiště ul. Kpt. Nálepky

Ivana Seidlová, 2015-06-15 15:43:42

Dobrý den,
 
reaguji na odpověď paní Tiché na dotaz paní Petrlíkové ohledně hřiště v ul. Kpt. Nálepky. Jediné na co bylo paní Tichou odpovězeno, bylo to, kdy bude nainstalován herní prvek na hřišti a jak postupovat ohledně krytí na pískoviště. Nějak nechápu jak s dotazem souvisí to, že firma Zahradníček zaměstnává postižené občany a mají tím pádem zvláštní režim práce a kolik město vynaložilo na opravy jiných hracích ploch ve městě.
 
Paní Peterlíkovou hlavně zajímalo jak je to s úklidem hracích ploch, kdo ho zajišťuje a v jakých intervalech. To, že si po svých dětech uklízíme je samozřejmostí a nejen po nich, uklízíme i po "puberťácích", kteří se na hřišti scházejí ve večerních hodinách a něco jako úklid po sobě jim nic neříká. Ale uklízet opadané jehličí, listí atd. z veřejné zeleně a prohrabávat pískoviště a odklízet z něj výkaly po volně pobíhajících kočkách a psech opravdu není starost naše, ale města. Proto prosím o odpověď, kdo má úklid na starosti a v jakých intervalech.
 
Předem děkuji
 
Ivana Seidlová

2015-06-15 15:43:42

Vážená paní Seidlová,
v mojí odpovědi byla informace o zaměstnancích firmy Zahradníček s.r.o., protože se o nich paní Petrlíková ve svém dotazu zmiňovala. Částka vynaložená na opravu a údržbu dětských hřišť byla uvedena z důvodu jejich zamýšlené modernizace, která však probíhá pomalu, bohužel, právě díky častým projevům vandalismu. Tím jsme chtěli nejen paní Petrlíkovou, ale celou veřejnost informovat, do jaké výše se až mohou vyšplhat náklady na opravu dětských hřišť.

Město Louny nezajišťuje pravidelný úklid dětských hřišť od odpadků, rozházeného písku a ani úklid psích/kočičích exkrementů, provádí systematickou kontrolu stavu. V letošním roce Město Louny zabezpečilo 2 překopání písku, v termínech do 30.06. a 30.09. Co se týče spadaného listí či jehličí, toto je "daň" za stín, který stromy tvoří a který je žádaný, navíc by případná eliminace stromů bezesporu vyvolala velmi negativní reakci občanů. Přikrytí pískoviště v režimu, který jsem Vám navrhla v minulé odpovědi, je možným řešením Vašeho požadavku na jeho kvalitu.

Pohyb psů v Lounech upravuje obecně závazná vyhláška č. 7/2014 "kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích". V čl. 3 této vyhlášky je výslovně zakázán vstup psů na dětská hřiště a pískoviště.
Nedodržení ustanovení této vyhlášky je přestupkem, za který hrozí chovateli pokuta. Stejně tak odkládáním odpadků mimo vyhrazená místa se fyzická osoba dopouští podezření za spáchání přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Pakliže někdo nerespektuje obecně platná pravidla, lze pro sjednání pořádku kontaktovat příslušné orgány. Bohužel, volnému pohybu koček (zpravidla toulavých), nedokážeme zabránit.

Věřím, že je tato odpověď pro Vás dostatečná.

S pozdravem

Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

pí Petrlíková, 2015-06-10 16:16:12

Dobrý den,

Minulý rok byl z hřiště ul.Kpt.Nálepky ( tzv. v hokejce ) odebrán herní prvek s klouzačkou kvůli svému špatnému stavu. Chtěla bych se zeptat kdy bude na hřiště namontován nový? Děti už jsou velice nedočkavé a stále se ptají.
Další otázka se týká úklidu hřiště a pískoviště. Kdo má na starosti tuto činnost a v jakém časovém rozmezí? ( zametení kolem pískoviště - a nejen tam, prohrabání pískoviště popř. vyčištění písku - prosetí - atd.) Je možné pískoviště opatřit stahovací plachtou - krytem - proti opadanému listí, jehličí, pouličním kočkám apod.? Občas vídáme zaměstnance fa.Zahradníček kteří posedí, posvačí a pokračují...nevím zda je tento přístup dostačující! Již několikrát jsme byli nuceni si hřiště uklidit samy, i když to není naše povinnost.

Děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne
Petrlíková

2015-06-10 16:16:12

Dobrý den paní Petrlíková,

dle rámcové smlouvy bude herní sestava za dětském hřišti Kpt. Nálepky instalována nejpozději do 30.06.2015. V této lhůtě dojde i k překopání písku na pískovišti uvedeného hřiště a úklidu prostoru okolo pískoviště bezprostředně po jeho překopání.
Pokud trváte na pořízení zakrývací plachty pískoviště, je třeba svolat schůzi Společenství vlastníků jednotek tak, aby si SVJ určilo fyzickou osobu, která bude zakrývání a odkrývání pískoviště zajišťovat. Tuto informaci je třeba sdělit městu Louny, které pak na své náklady zajistí zakoupení zakrývací plachty a předá zástupci SVJ.
Zmiňovaní zaměstnanci fy. Zahradníček mají s ohledem na jejich postižení zvláštní režim práce. Udržování čistoty a pořádku na dětských hřištích je vizitkou jejich uživatelů. Pro informaci uvádíme, že město Louny vynaložilo v roce 2014 jen na opravu a údržbu dětských hřišť částku ve výši 750 tis. Kč (z toho např. oprava dopadové plochy v Masarykových sadech u sestavy se dvěma řetízkovými houpačkami činila 41 tis. Kč). V květnu tohoto roku byly v Parku generála Fajtla zcizeny schody k herní sestavě. Náklady na výrobu nových schodů nebyly k dnešnímu dni vyčísleny.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku

Lounský kulturní měsíčník

Klára Kossová, 2015-05-26 13:17:37

Dobrý den,

Znovu zasílám svůj dotaz z 19.2.2015, který, nevím proč nebyl zveřejněn. Dotaz zasílám znovu, protože situace se bohužel nezlepšila - naopak.

Ráda bych se zeptala ohledně lounského kulturního měsíčníku. Jsem zvyklá pro něj chodit na radnici dolů na informace, kde ale bohužel opakovaně není k dostání. Slečna tam mě nasměrovala na lounské informační centrum. Tam chodím už od prosince, ale bohužel ani jednou úspěšně, jelikož tam měsíčník stále nemají. Nejen že mají tu drzost mě poslat zpět na radnici na informace, kam, jak jsem byla již informována, sami vědí že ho nedodávají, ale navíc mi na můj dotaz, zda by byl takový problém zařídit dotisk či objednat větší počet měsíčníků bylo řečeno, že je zadarmo, neplatím ho, tudíž si nemám v podstatě nač stěžovat. Takže se táži zde, je opravdu takový problém objednat na daný měsíc větší počet měsíčníků? Nebo ho chcete po mně zaplatit? Děvčata z informací z radnice mi sice dobře poradila, že v knihovně či kině je měsíčník stále k dostání, ale já se ptám, není to opravdu ostuda, že lounské informační centrum kulturní měsíčník nedostává a ještě se svými zákazníky jedná takto???

S pozdravem

K. Kossová

2015-05-26 13:17:37

Dobrý den paní Kossová,

K situaci s měsíčníkem mohu konstatovat, že jich dostáváme od Digonu 350 kusů většinou poslední pracovní den v měsíci. Pokud zbudou nějaké výtisky v Dikonu, paní Podrábská nám je kolem 10. dne měsíce přináší nebo si pro ně chodíme. Netuším, kdo počet výtisků u firmy Digon objednává, ale my – Městské informační centrum to nejsme. My dodáváme pouze podklady pro akce MIC.

Musím přiznat, že výtisky jsou během několika málo dní rozebrány. Na radnici dáváme opravdu minimum pouze do sekretariátu. Na horní budovu MU Louny Digon rozváží výtisky sám.

Opravdu netuším, kdo Vás poslal na recepci radnice, protože všichni víme, že tam měsíčníky nedáváme. Je pravdou, že pokud už my sami výtisky nemáme, posíláme zájemce do Městské knihovny v Lounech nebo do Kina. Tam je většinou mají celý měsíc.

Neumím si představit, že by některá z nás s Vámi jednala, tak jak píšete. Pokud tato situace opravdu nastala, dodatečně se Vám omlouvám za desinformaci.

V budoucnu se budeme snažit ovlivnit počty rozdávaných výtisků. Ale kdo o tomto rozhoduje, zatím nevím, ale pokusím se zjistit.

S pozdravem

Mgr.Blanka Tomášková

Městské informační centrum Louny
Pražská 95, Louny

Dotaz na výstavbu sportoviště

David Uhlíř, 2015-05-26 10:28:59

Dobrý den,
podle územního plánu města Loun jsem zjistil, že lokalita mezi nemocnicí a ulicí Rakovnická je vedena jako - plocha občanského vybavení. Pozemek, co si pamatuji, je již dlouho nevyužíván. Chtěl bych se tedy zeptat, zda-li by se takový pozemek nedal přeměnit na hřiště, nebo ještě lépe BMX park, neboli také Pump track. Podobná verze BMX parku tam, v hodně malé verzi, již existovala, ale tu už zanesl čas. Jen tak z osobní iniciativy jsem kontaktoval jednu českou firmu, která již realizovala několik takovýchto parků a při velikosti zhruba 40x20m by se cena takového parku pohybovala zhruba kolem 350 tisíc korun. (Opravdu se jednalo jen o orientační dotaz bez jakýchkoliv specifik!!). Zajímalo by mne, koho bych v takovém případě mohl kontaktovat pro případnou realizaci. Věřím, že na takovéto sportoviště by se vcelku snadno dala sehnat i dotace (mimochodem ta daná firma má zkušenosti i s vyřizováním dotací pro takovéto projekty). Momentálně jsem v zahraničí, takže osobní obchůzky úřadů jsou pro mne v tuto chvíli tabu, spíš se chci jen poinformovat, jakým způsobem bych případně mohl postupovat a je-li něco, co můžu vyřídit takto online. Děkuji za odpověď.

S pozdravem

David Uhlíř

2015-05-26 10:28:59

Dobrý den, pane Uhlíři,

děkujeme za Váš podnět. Město Louny momentálně neplánuje výstavbu takového sportoviště, i když do sportovního vyžití investuje nemalé prostředky, o čemž svědčí nedávné zřízení workout hřiště na letním cvičišti, instalace fitness prvků v Holárkových sadech, vybudování propoje ulic Dobroměřická a K Velodromu, čímž vznikne okruh využitelný jako in-line dráha... Realizace akcí je limitována rozpočtovanými finančními prostředky, navíc Vámi zmíněná lokalita není ve vlastnictví Města Louny, nejdříve by tedy muselo dojít k majetkoprávnímu vypořádání. Vybudování BMX parku se však do budoucna nezříkáme, případná realizace bude posouzena s ohledem na všechny možnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

S přáním pěkného dne

Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny

, 2015-05-12 11:58:15

Z deníku Svobodný hlas, jsme se dozvěděli, že byl pozastaven prodej bytů v majetku města a dnes nám to Česká televize potvrdila, kdy zde v domě natáčela dokument. Konkrétně se jedná o byty v nástavbě na Suzdalském náměstí 2278-2281, které jsou ve vlastnictví města. Vzhledem k tomu, že jsme většinový vlastníci, žádáme o podrobné informace, jak bude město postupovat v případě, kdy bude schválen zákon o sociálním bydlení.
Zásadně nesouhlasíme, aby město nastěhovalo do bytů sociálně slabé a problémové rodiny, kteří budou ničit společný majetek SVJ. Jak je možné, že město neprodlouží nájemní smlouvu a nebo byt neprodá stávajícím nájemníkům, kteří v nástavbě bydlí?
Pokud vedení města nebude jednat se SVJ a neseznámí je se svým plánem jak naloží s byty ve svém vlastnictvím, budeme iniciovat petici a cílem bude shromáždit deset tisíc podpisů, což je hranice, kdy se peticí bude muset zabývat Senát.

Shromáždění vlastníků SVJ
Suzdalské nám. 2278-2281
Louny

2015-05-12 11:58:15

Dobrý den,

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.04.2015 schválilo usnesením č. 18/2015 pozastavení prodeje bytových jednotek. Město Louny, tak jako každý jiný vlastník, má právo se svým majetkem nakládat dle vlastního uvážení, tzn. i rozhodnout se prodat či neprodat nemovitost. Žádný výnos o dalším neprodlužování nájemních smluv stávajícím nájemníkům schválený nebyl, při nakládání s byty bude i nadále postupováno v souladu s Pravidly Rady města Loun č. P 14/2013 v platném znění.

Městu Louny v současnosti nejsou známy povinnosti, které mu budou zákonem o sociálním bydlení uloženy, tudíž Vám nemůžeme podat podrobné informace o dalším postupu. Bydlení dle tohoto zákona má být zajištěno prioritním skupinám, kam mimo jiné patří senioři, rodiny s dětmi, osoby zdravotně postižené a pod. Netýká se to tedy jenom "sociálně slabých a problémových rodin, které budou ničit společný majetek SVJ". Tyto obavy jsou předčasné. Město Louny určitě využije všech zákonných možností na ochranu majetku svého či SVJ, jehož je členem.

Věřím, že je tato odpověď pro Vás dostatečná.

S pozdravem

Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku

Vítání občánků

pí Škuthanová, 2015-05-06 14:28:54

Dobrý den,
mám dotaz ohledně vítání občánků,jsme narozeni v únoru ve Slaném a bydlíme v Lounech,tak jestli se musíme zaregistrovat nebo nám příjde domů pozvánka?Každý nám říká něco jiného . Děkuji za odpověď.
Škuthanová

2015-05-06 14:28:54

Vážená paní,
na vítání nově narozených občánků našeho města zveme rodiče zasláním pozvánky na adresu trvalého pobytu dítěte. Pozvánku zasíláme, když je miminku cca 3 měsíce.

Zuzana Havránková
matrikářka

p. Kukačka, 2015-05-06 14:27:12

Dobry den chtel bych se zeptat kdy date slybenou klouzacku na kpt.nalepky 2229 deti se ptaji co co jim mam rict a mel bych prozbu jestly by bylo mozne vymenit tam lavicky za nake s operadly na zada od tehle starych boli zada uz mam i od nich zdravotni problemy byly by hezky teba takovy jako jsou na siroke tam jsou take nove dekuji za odpoved Kukacka.

2015-05-06 14:27:12

Vážený pane Kukačko,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že herní sestava na dětském hřišti kpt. Nálepky a v Holárkových sadech bude instalována nejpozději do 30.06.2015.

Výměnu laviček v současné době nepředpokládáme z důvodu finanční náročnosti oprav herních prvků způsobených především vandalismem.

S pozdravem

Monika Tichá
odbor správy majetku

Čipování psů

K. Kossová, 2015-04-30 14:56:27

Dobrý den,
chystáme se pořídit si psa, ovšem nesouhlasíme s povinným čipováním psů. Jednak jej chápeme jako přílišný a zbytečný zásah do těla živého tvora, a pak také nechápeme, proč by nám měl někdo nařizovat, abychom svého pejska očipovali povinně, když by to měl být naše svobodné rozhodnutí (cítím z toho závan velmi nepopulárních režimů). Je možné se vůči čipování psa nějak odvolat? Popř. jaký nám hrozí postih za neočipování psa?
Předem děkuji za odpověď a doufám v to, že se někdo nakazí zdravým rozumem a toto nesmyslné nařízení se zruší..
K. Kossová

2015-04-30 14:56:27

Vážená paní Kossová,

povinnost nechat psa označit čipem či tetováním je dána obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013. Jejím hlavním cílem je zjednodušit proces návratu psa ke svému chovateli. Pokud je tedy pes trvale označen jedním z těchto způsobů a tento údaj je uveden v evidenci psů vedené Městským úřadem v Lounech, jsou výdaje za umístění psa v útulku buď nižší či vůbec žádné a v neposlední řadě není pes zbytečně dlouho vystavován stresu z odloučení od svého chovatele.
V případě, že nesouhlasíte s trvalým označením psa čipem, můžete zvolit variantu označení tetováním.
Věříme, že je tato odpověď pro Vás dostačující.

S pozdravem

Ing. Iveta Vlasáková
referent odboru správy majetku
MÚ Louny

Roundup rapid

Jana Traxmandlová, 2015-04-23 14:13:40

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, z jakého důvodu nejsou občané informování o tom, kdy a jaká lokalita je/byla/bude ošetřena pesticidem Roundup Rapid, který je po aplikaci 14 dní toxický (například pro děti a zvířata).
Sama chovám dva psy, za které řádně platím poplatky, sbírám po nich exkrementy a "odměnou" mi jsou jejich zažívací potíže (zvracení, průjmy) po aplikaci této látky. Fakt, že byla látka aplikovaná, se dozvím vždy pozdě, když už psi mají potíže.
Tuto záležitost jsem se snažila již loni řešit telefonicky, ovšem neúspěšně. Když už je potřeba tuto chemikálii aplikovat a nestačí jen ruce s motykou, důrazně vás žádám o rozmístění informačních cedulí (stačí kus klacku se zataveným papírem s informací o začátku a konci postřiku,netřeba dělat nákladné okrasné informativní tabule), které budou rozmístěny nejpozději před aplikací Roundupu.

S pozdravem

Jana Traxmandlová

2015-04-23 14:13:40

Dobrý den, paní Traxmandlová,

děkujeme Vám za Váš podnět. Informace ohledně provádění likvidace plevele jsme umístili na naše internetové stránky www.mulouny.cz do rubriky „NEPŘEHLÉDNĚTE!“. Zde jsou uvedeny mj. termíny a lokality, kde je likvidace prováděna.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku

Holubi

J. Vaníčková, 2015-03-10 07:57:17

Dobrý den,v loňském roce jsem se ptala zda by nešlo něco udělat s holuby na Tyršově náměstí.Odpověď byla že odstřel lze provádět od října do března. Žádný odstřel ani odchyt se tu nekonal.A tak na okapu našeho domu holubi z loňského ,,odchovu’’ si už budují hnízdo vedle rodičů.Takže letos na balkon nebudeme moci chodit,natož věšet prádlo.Možná ani větrat ne,protože holubí trus není moc zdravý. S pozdravem J.Vaníčková

2015-03-10 07:57:17

Dobrý den paní Vaníčková,

odstřel holubů lze provádět skutečně pouze v období října až března. Toto je možné na základě podané žádosti a následně vydaného rozhodnutí, které odstřel povoluje. Žádost byla podána, ale na vydané rozhodnutí bylo podáno odvolání. Na základě těchto procesních kroků nabylo rozhodnutí právní moci minulý týden. Z tohoto důvodu nebyl odstřel doposud proveden. Odborem správy majetku bude podána na další období nová žádost, na základě které by mělo být rozhodnutí vydáno a od října letošního roku by již mělo opět docházet k odstřelům pravidelným.
Vzhledem k nutnosti redukce počtu holubů ve městě byly již v minulosti na budovy nainstalovány odchytové klece a koncem roku 2014 k nim přibyla klec další.
Věříme, že se nám do budoucna podaří počet holubů snížit.

S pozdravem

Ing. Iveta Vlasáková
referent odboru správy majetku
MÚ Louny

Úklid

Jindřich Srbecký, 2015-03-04 12:17:17

Dobry den.
Rad bych se zeptal na uklid v Lounech. Pripada mi to, ze se v nyni absolutne neuklizi drobne papirky ci lahve, ktere jsou odhozene ve meste.
Konkretne mam na mysli park za byvalou "hudebkou", mezi ulicemi Purkynova a Maroldova. Tam je nyni takovy neporadek, a to uz nekolik dni, ze to je neskutecna ostuda. Konkretne u stromu a kolem lavicek.
Dale me zaujaly v negativnim slova smyslu strouhy kolem silnice v ulici Zemesska a dale na uzke ulici v polich vedouci az k vodarne ve smeru od Zemesske-opet neskutecny neporadek-dokonce i vysypane odpadky.
Bude se v Lounech jeste uklizet tento zdanlive drobny neporadek, nebo to bude jako v Zatci, kde se uz neuklizi ani po psech? To by bylo velmi spatne. Vzdy jsem si velmi vazil relativni cistoty mesta Louny i v zimnich obdobich, kdy je logicke, ze se neuklizi tak jako v lete ci na jare...
Dekuji za odpoved.
S pozdravem

Jindrich Srbecky

2015-03-04 12:17:17

Vážený pane Srbecký,
problematiku nepořádku v blízkosti lavičky v Holárkových sadech a v ulici Zeměšská řešíme opakovaně. Dle smlouvy na údržbu veřejné zeleně se zde odpadky sbírají 1x týdně. Bohužel u lavičky v Holárkových sadech se schází mládež, která nejen že dělá nepořádek, ale často i ničí městský mobiliář (lavičky, informační cedule). V ulici Zeměšská a podél cesty vedoucí k vodárně dochází k odstraňování odpadu i nad rámec smlouvy na údržbu veřejné zeleně, a to v rámci úklidu černých skládek. Obě zmiňované plochy byly uklizeny bezprostředně po Vašem upozornění.

Město Louny vynakládá každoročně nemalé částky na úklid veřejných prostor - úklid nepořádku ze zeleně je řešen v rámci údržby veřejného zeleně, a to včetně sběru psích exkrementů 1x měsíčně. Úklid chodníků je prováděn v rámci čištění města, v různé frekvenci dle lokality, rovněž včetně úklidu psích exkrementů. Snahou je udržení čistoty města v rámci rozpočtových finančních prostředků.
Děkujeme za Váš podnět a zájem o prostředí, ve kterém žijete.

S pozdravem

Ing.Ingrid Juklová
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
MÚ Louny

p. Dvořáček, 2015-03-03 13:53:27

Dobrý den,
vážená paní/pane mám k vám prosbu. Jsem vlastníkem dvou nebytových prostorů v osobním vlastnictví v domě ve kterém je společenství nájemníků. Jeden nebytový prostor je veden jako sklepní prostor a druhý prostor je veden jako prádelna. (typ prádelny které v domech bývaly k užívání pro nájemníky domu)
Rád bych věděl, zda bez svolení společenství nájemníků mohu jako majitel těchto prostorů, mít v některém z těchto prostorů (nebo v kterémkoliv z nich) počítač a občas si tam na počítači dělat nějakou svou práci.
Užíval bych to pouze já jako majitel uvedených prostorů, tzn. že by to nebylo přístupné pro veřejnost, ale využíval bych to pouze pro své osobní účely.
Předem vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď, s pozdravem Dvořáček

2015-03-03 13:53:27

Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že v rámci dotazy@mulouny.cz jsou příslušní pracovníci oprávněni vyjadřovat se pouze k dotazům, které se týkají působnosti města Loun.
S pozdravem Mgr. Radek Homolka
odbor správy majetku

Křižovatka

Pavel Srbecký, 2015-03-02 16:50:40

Dobrý den,
chci se zeptat, kdo je za medializací údajně nebezpečné křižovatky ul.Osvoboditelů - Komenského n. tzn. "u Billy". Četl jsem o ní v Lounském pressu a MF dnes . Já této u křižovatky bydlím, koukám na ní denně a nijak přetížená mi nepřipadá. Ve špičce je o něco více aut z Komenského nám. , jinak přes den naprostý klid a auta jsou pouštěna dvěmi světelnými křižovatkami které jsou těsně před touto. Nebezpečná též není a na to stačilo pořádné osvětlení, takže se celý rok 2014 nic nestalo. Pro ještě větší bezpečí chodců by stačil radar a měření rychlosti - není plánován? Dále by stačilo občas i měření České policie, hlavně o víkendech. Nejhloupější nápad je instalace dalších již třetích!!! světel na trase cca 300m! Myslím si, že je v dnešní době i ekologický nesmysl, zplodiny, hluk apod. a toho obávají obyvatelé všech přilehlých ulic!. V lepším případě ještě kruhový objezd. Ale obojí je plýtvání veřejnými prostředky, myslím si, že peníze se dají použít ve městě na důležitější projekty nebo opravy!!! Rád bych věděl, zda existuje nějaká studie o této řešení této křižovatky.
Co tedy konkrétně město chystá?

Děkuji za odpověď Srbecký P.

2015-03-02 16:50:40

Dobrý den, pane Srbecký,
dne 12.01.2015 bylo usnesením rady města č. 5/2015 uloženo odboru správy majetku posoudit možnosti dopravního řešení křižovatky Osvoboditelů – Komenského nám. v Lounech. V současné chvíli Vám nemůžeme nic konkrétního sdělit a to z důvodu, že nyní prověřujeme možné varianty řešení. Případná dopravní řešení pak budou provedena i na základě výše finančních nákladů.
V podnětu se zmiňujete také o radaru. Město Louny má v plánu v letošním roce nákup radaru, který bude měřit rychlost projíždějících vozidel a zároveň provádět statistiku (počet vozidel, nejvyšší rychlost…). Předpokládáme, že bychom tento radar pak v různých časových intervalech přemisťovali na různá místa ve městě.

Děkujeme Vám za pochopení a jsme s pozdravem.

Petr Blahout
referent odboru správy majetku

Startovací byty

Dana Hanušová , 2015-02-19 10:23:45

Dobrý den
obracím se na Vás s prosbou zda město Louny má startovací byty a na koho se mohu obrátit.co vše k tomu náleží.

děkuji Hanušová Dana

2015-02-19 10:23:45

Dobrý den, paní Hanušová,
bytové jednotky ve vlastnictví města Louny jsou pronajímány v souladu s Pravidly Rady města Loun č. P 14/2013 "pro nakládání s byty v majetku města Loun". Podmínkou pronájmu uvolněného bytu je mimo jiné úhrada stanovené zálohy nájemného a peněžní jistoty. Aktuální nabídku pronájmu najdete na úřední desce a na internetových stránkách města www.mulouny.cz, kde jsou rovněž zveřejněna výše uvedená pravidla.

V případě nejasností mne můžete kontaktovat na tel. č. 415 621 165 nebo e-mailu i.juklova@mulouny.cz

S pozdravem

Ing. Ingrid Juklová
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
odbor správy majetku MÚ Louny

Parkování v centru města Loun

Milada Kusáková , 2015-01-16 14:38:51

Dobrý den,

prosila bych vás o odpověď na následující otázky.

Z jakého důvodu je zpoplatněna parkovací karta ve vymezených oblastech v centru města částkou 1.000,- Kč pouze pro občany s trvalým pobytem v těchto částech?

Bydlím již třetím rokem v nájemním bytě v Lounech v ulici Beneše z Loun na základě řádné nájemní smlouvy, avšak z osobních důvodů v tomto bytě nemám trvalé bydliště. Ve městě bydlím celoročně, utrácím v něm své peníze a s parkováním svého vozidla mám neustále problémy. Tím, že bydlím v centru, parkuji tam, kde zabírám místo lidem, kteří bydlí v přilehlých panelácích (naproti Žatecké bráně, případně další ulice na sídlišti).

Ráda bych si koupila parkovací kartu, ale jedinou možností, kterou mám, je karta na Mírové náměstí (na kterém, když je zaplněné, stejně nemám nárok zaparkovat), která stojí 8.000,- Kč/rok, což je nemalá částka.

Druhá má otázka je, zda by se dalo požádat o výjimku z nařízení (či usnesení) RM v této věci - tedy, zda by mi nemohla být vydána parkovací karta za 1.000,- Kč na základě skutečnosti, že v ulici Beneše z Loun bydlím tak, jako bych zde měla přihlášen trvalý pobyt.

Děkuji vám za odpověď a zdravím vás
Milada Kusáková

2015-01-16 14:38:51

Vážená paní Kusáková,

Rada města Loun vydala za účelem organizování dopravy na území města Nařízení města Loun č. 1/2012, jehož přílohou je Ceník, který blíže specifikuje platební podmínky. Tento dokument vychází ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, kde se v § 23 hovoří o "stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce". Určení cenové hladiny je pak v kompetenci příslušného orgánu obce, v tomto případě rady města.

Snížená cena parkovací karty ve výši 1.000 Kč/rok pro parkovací místa u parkovacích automatů platí pro občany, kteří mají ve vymezených oblastech trvalý pobyt. Jedná se o rozhodnutí, které nenarušuje významným způsobem účelnost nařízení, současně je ale vstřícným krokem pro občany města, kteří se zde zdržují trvale. Všichni ostatní zájemci mají možnost si zakoupit parkovací kartu dle platného ceníku nebo využít k parkovaní vozidla místa mimo vymezenou oblast území města. Z uvedeného vyplývá, že Vašemu požadavku není možné vyhovět.

Věřím, že je toto vysvětlení pro Vás dostatečné.

S pozdravem

Ing. Ingrid Juklová
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
odbor správy majetku MÚ Louny

Vánoční mimořádný svoz odpadů

Jan Kerner , 2014-12-23 12:08:08

Dobrý den,
budou letos stejně jako v minulých letech prováděny mimořádné vánoční svozy odpadu? Na webových stránkách města o tom žádná zmínka není.

Děkuji za informaci
Jan Kerner

2014-12-23 12:08:08

Vážený pane Kernere,

ohledně zveřejnění Vámi dotazované informace došlo k menším komplikacím, nyní by mělo být vše v pořádku. Mimořádné vývozy proběhnou v tyto dny:

- 26.12.2014 plasty

- 27.12.2014 komunální odpad + papír

- 02.01.2015 plasty

- 03.01.2015 komunální odpad + papír

S pozdravem

Ing. Iveta Vlasáková
Odbor správy majetku
MÚ Louny

Přechod u Lídlu

Petr Macke, 2014-12-18 07:32:06

Dobrý den, mám pro Vás na MÚ Louny pouze námět k řešení. U supermarketu Lídl je směrem do města přechod pro chodce přes komunikaci, po které zajíždějí auta k prodejně Lídl i nákladní auta se zbožím. Pokud se jede po hlavní silnici od kotelny tak u okružáku se zabočuje hned doprava k Lídlu. Tento přechod však vůbec není osvětlen, není tam vůbec žádné veřejné osvětlení a pokud tam auto zajíždí spatří chodce na poslední chvíli. Trochu tam pouze dopadá světlo od vily Parýzkové naproti Lídlu, kde je rovněž přechod, a ten je alespoň trochu osvětlen a je to silnice od Žatce do centra Loun. Bylo by vhodné u toho přechodu, který jsem výše popsal, udělat alespoň nějaké veřejné osvětlení, aby se tam nestala nějaká vážná dopravní nehoda, neboť tam často chodí i děti na nákup a důchodci. Bylo by vhodné aby případně dopravní komise města se tím zabývala, než se tam stane nějaké neštěstí. S pozdravem Macke Petr, který přes tento přechod 2x denně chodí cestou do práce. Děkuji předem i za odpověď.

Petr Macke

2014-12-18 07:32:06

Vážený pane Macke,
děkujeme za Váš podnět, rozšířením veřejného osvětlení v předmětné lokalitě se budeme zabývat.

Pro realizaci je nutno zadat zpracování projektové dokumentace, která musí obsahovat veškerá vyjádření správců sítí, dotčených orgánů apod., dále je potřeba vydat rozhodnutí zvláštního užívání komunikace pro uložení sítí a poté i územní souhlas. Výstavba nového veřejného osvětlení bude komplikována tím, že pozemky jsou ve vlastnictví více subjektů a dispozičním řešením stávajícího VO.

Proces realizace je limitován technickými možnostmi i rozpočtovanými finančními prostředky města.

S pozdravem

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny

tlačítka u semaforů

Vlastimil Zlatohlávek , 2014-12-10 09:22:30

Na přechodu ulice Osvoboditelů u Poděbradovy a Štefánikovy ulice jsou umístěna tlačítka pro chodce a na druhé straně tabulky nabádající k použití těchto tlačítek. Jsou tlačítka funkční??? Pokud ne, odstraňte je i tabulky, pokud ano, pro svítí neustále.

Přeji hezký den
Vlastimil Zlatohlávek

2014-12-10 09:22:30

Vážený pane Zlatohlávku,
předmětná tlačítka jsou funkční, jejich stav jsme nechali na základě Vašeho podmětu mimořádně prověřit správcem tohoto zařízení. Kontroly celého světelného signalizačního systému probíhají pravidelně.

Veškerá tlačítka jsou propojena, tj. při zmačknutí jednoho tlačítka se rozsvítí všechna, toto může budit dojem, že svítí neustále.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem
Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny

Chodníky a silice

Jana Vařáková , 2014-12-01 15:50:13

Dobrý den,
nemohla jsem uvěřit svým očím, když jsem šla se psem na procházku do Zahradního města. Budují se tam rozsáhlé chodníky se zámkovou dlažbou, nové asfaltky a asi dosti finančně náročné úpravy celého NEOBYDLENÉHO areálu. Pracovalo se i v neděli ! Nechápu , komu to prospěje, když o kousek dál, např. v ulici Čeňka Zemana, jsou chodníky, po kterých se už několik let nedá chodit, natož jet třeba s malým dítětem v kočárku. A některé silnice v tzv. kolonii, třeba v ulici, jdoucí ke školce, tam by si člověk zlomil nohu. Kdo rozhoduje o prioritách v této oblasti? Je to nehorázné a určitě nejsem sama, kdo si toho všiml.
Velmi se lidé v kolonii zlobili na tehdejšího starostu p. Kernera kvůli jeho nesmyslným jednosměrkám v této lokalitě a byli jsme docela rádi, že starostou se stal p. Šabata.
Ale je vidět, že i p. Šabata upřednostňuje jiné priority než zájem o okrajovou část města, notabene, když zde převážně bydlí starší generace.
Před třemi lety jsme se na malinkou chvilinku zaradovali, když jsme viděli jednoho dělníka pracovat na chodníku u školky. Ale brzy nás euforie přešla, když nám dotyčný pán sdělil, že dělá jen kraj chodníku, dál ne. Jen nájezd, aby se vyhovělo normám EU. Tak to nás doslova dostalo do kolen.
Byla bych ráda, kdyby mohl někdo tyto údaje vysvětlit.
Děkuji.

Jana Vařáková

2014-12-01 15:50:13

Vážená paní Vařáková,
opravy komunikací většího rozsahu jsou realizovány v rámci investičních akcí. Jednotlivé akce jsou zařazovány do investičního rozpočtu na základě projednání v komisích Rady města a schvalovány Zastupitelstvem města, avšak s ohledem na limitované možnosti rozpočtu města jsou některé akce v pořadí i několik let. Rekonstrukce Zeleného náměstí v Zahradním městě byla plánována dlouhodobě a k realizaci došlo na základě přidělení dotace, která pokryje většinu nákladů.
Pro rok 2015 je v rámci investiční akce "Oprava komunikací a chodníků většího rozsahu" plánována oprava chodníku v ul. Čeňka Zemana od kruhového objezdu k ul. Kuštova. Dále je pro příští rok plánována rekonstrukce chodníků v ul. Riegrova, jejíž realizace je rovněž zamýšlena za předpokladu přidělení dotace. Několik dalších komunikací (chodníky i vozovky) v lokalitě "Kolonie" je již zařazeno v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého je čerpáno při sestavování rozpočtů - investičního a provozního.
Podobných podnětů od občanů na opravy komunikací máme velké množství, jejich realizace je však omezena plánovanými finančními prostředky. Stav komunikací je monitorován a dle potřeby jsou prováděny místní výspravy.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Dotaz

Jitka Kržová , 2014-12-01 15:49:15

Dobrý den,
slyšela jsem již o několika případech, kdy došlo k otravě psů v ulici SNP a okolí. Město prý v těchto místech dávalo jed na krysy. Je to pravda nebo pouhá fáma?

Děkuji
Jitka Kržová

2014-12-01 15:49:15

Vážená paní Kržová,
Město Louny nechalo provést ochrannou deratizaci v ulici Kosmonautů z důvodu výskytu hlodavců. Deratizace, kterou prováděla oprávněná firma, proběhla dne 10.11.2014 nasypáním přípravku do nor, které se nacházely v blízkosti vchodů do panelových domů č.p. 2275, 2285, 2288, 2289, 2290 a 2291. Na provedení deratizace bylo upozorněno vylepením letáků na vchodové dveře těchto i okolních domů.

Dle sdělení firmy oprávněné k provádění deratizace byly návnady dány pouze do nor a to dostatečně hluboko. Pes by se k nim tedy za normálních okolností neměl dostat. Jako návnada byl použit přípravek Hubex L.

Aktuálně nemáme žádné informace o tom, že by v důsledku deratizace k otravě nějakého psa došlo.

S pozdravem
Ing. Iveta Vlasáková
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

dotaz k opravě kanalizace,silnic v okolí Tyršova náměstí

Miroslav Čáp, 2014-11-20 12:13:42

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat do kdy budou probíhat práce na komunikacích v okolí Tyršova náměstí? Uznávám rekonstrukce kanalizace se musí udělat ale že by to muselo trvat tak dlouho??? V ulici Štefánikova se firma pohybuje nahoru a dolu snad už pomalu tři měsíce(vyhrabou, zahrabou). Katastrofální situace s parkováním v okolí náměstí spolu s nesmyslnými jednosměrnými silnicemi, dále prašnost a hluk si celkem slušně vychutnávají občané, kteří mají byty v přilehlých domech. Další hrůza je překopaná silnice v ulici Fügnerova a boční ulice Chelčického. Po rozdrcení asfaltu v metrovém pruhu se cca 40dní nic nedělo a všichni řidiči co projížděli jednosměrnými silnicemi ulice Fügnerova skákali s auty přes tyto nepříjemné zpomalovací pruhy z nahrnutého asfaltu. To nemůže někdo z města nad vybranými firmami pro rekonstrukci dohlížet a trochu na ně tlačit???
S pozdravem a přáním hezkého dne Miroslav Čáp

2014-11-20 12:13:42

Vážený pane Čápe,
v ulici Štefánikova probíhala rekonstrukce kanalizačního řadu, která byla dokončena v pátek 14.11.2014. Investorem akce byla Severočeská vodárenská společnost a.s. Realizace akce trvala cca 80 dnů a došlo k výměně cca 240 m kanalizačního řadu. Za technologický postup prováděné rekonstrukce nese odpovědnost zhotovitel, tj. firma vybraná investorem akce.

V ulicích Chelčického, Fügnerova a Lidická probíhala rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu, investorem akce byla opět Severočeská vodárenská společnost a.s.

Křižovatka ulic Chelčická x Fügnerova byla rovněž dokončena v pátek 14.11.2014, vyfrézování vozovky bylo provedeno při rekonstrukci předmětných řadů, v té době bylo na tuto skutečnost upozorněno dopravním značením (snížení rychlosti a práce na silnici). Obnova povrchu vozovky byla provedena současně s obnovou povrchu vozovky v ulici Chelčického.

Město Louny, jako vlastník předmětných komunikací, průběh prací pravidelně monitoruje.

Omlouváme se za dočasné omezení v předmětných lokalitách.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny

Vítání občánků

, 2014-11-07 08:32:40

Dobrý den,na výtání občánků chodí domu pozvánka nebo se musíme nějak nahlásit samy?Děkuji za odpověď.

2014-11-07 08:32:40

Vážený pane,
v současné době zveme na vítání nově narozených dětí zasláním pozvánky na adresu trvalého pobytu dítěte. V případě jakékoliv změny budou informace včas uveřejněny na našich webových stránkách.

Zuzana Havránková
matrikářka
Odbor správní
Městský úřad Louny

Simona Sucháňová

Uvolněné kostky na chodníku Žatecká 13, Louny, 2014-11-05 10:15:20

Dobrý den,
v Lounech , ulici Žatecká na chodníku před č.p. 13 jsou uvolněné kostky na chodníku. Jedná se o první řadu kostek , která je na mříži ze sklepního průduchu. Kostky jsou volné a část je jich poházená vedle u zdi.
Prosím o radu, kam směřovat požadavek o nápravu stavu.Děkuji.

S pozdravem,
Simona Sucháňová
Okna Macek a.s.
Žatecká 13, 440 01 Louny

2014-11-05 10:15:20

Dobrý den, paní Sucháňová,
opravy chodníků zabezpečuje odbor správy majetku, p. Petr Blahout. Po prověření stavu Vás v průběhu příštího týdne kontaktuje a navrhne řešení.

S pozdravem
Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku

otevření zastávky

Věra Kodlová , 2014-10-30 13:03:50

Dobrý den,
ráda bych věděla kdy dojde k otevření restaurace a sálu " Zastávka " v Poděbradově ulici. Děkuji za odpověď Věra Kodlová =

2014-10-30 13:03:50

Dobrý den paní Kodlová,
konkrétní termín otevření kulturního domu „Zastávka“ bohužel není možné v tuto chvíli sdělit. Vzhledem k tomu, že stavba vykazuje nedodělky, které brání jejímu užívání, nebyla dosud od dodavatele převzata. V současné době se řeší odstranění nedostatků zjištěných při kontrole objektu zástupci Hasičského záchranného sboru s tím, že na odstranění je závislé vydání jejich souhlasného stanoviska a i následné vydání povolení stavebního úřadu k užívání stavby. Je plánováno, že provoz kulturního domu bude zahájen okamžitě po vydání patřičných povolení.

S pozdravem
Jitka Bažantová
Městský úřad Louny
odbor správy majetku
oddělení rozvoje města a správy majetku

rekonstrukce silnice

Dana Kopecká , 2014-10-17 09:45:09

Dobrý den,
několik týdnů byla před vjezdem ke garážím v ulici Parašutistů umístěna cedule, že zde bude probíhat rekonstrukce silnice a to od 18.9.2014. Bohužel až do dne 29.9.2014 se nic nedělo. Včera když jsem chtěla odjet do zaměstnání jsem se do garáže bohužel nedostala. Silnice byla vybagrovaná. Dotazem na pracovníky, kteří zde pracovali mně bylo sděleno, že neví jak bude postup prací prováděn, dnes, že budou údajně silnici frézovat. Ve 14:00 hod. na stavbě nebyl nikdo. Na dveřích asi třech garáží je sice vylepen leták, že stavba zde bude probíhat a to zřejmě do listopadu. Jak je možné, že jsme jako vlastnící garáží nebyli informování o záměru města a ptám se jak je možné, že jedna silnice která měří cca 200 m bude rekonstruovaná 2 měsíce. Bohužel s autem z garáže nemůžu ani vyjet, protože nájezdy do garáží pracovníci firmy vybagrovali. Prosím o upřesnění jaký bude postup rekonstrukce, popř. na koho se můžu obrátit s dotazem.

Děkuji Vám za odpověď.
Dana Kopecká

2014-10-17 09:45:09

Vážená paní Kopecká,
komunikace u garáží se rekonstruuje v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky“ – 2. etapa. Všechny informace k této akci byly vyvěšeny na webových stránkách Města Loun dne 4.9.2014. Při předání stavby zhotoviteli byly na garáže vyvěšeny doplňující informace, které měly upozornit majitele garáží o stavbě. Z technických důvodů bylo zahájení samotné realizace stavby posunuto. Zajíždění ke garážím je řešeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení, ta byla projednána s orgány státní správy a bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba bude prováděna na dvě etapy. V první etapě bude uzavřena zadní část komunikace mezi garážemi, po dokončení I. etapy budou práce pokračovat v přední části komunikace a k zadní části povede objízdná trasa kolem školy. Po Vašem telefonátu 1.10.2014 bylo okamžitě ze strany zhotovitele i investora umožněno vyjetí zaparkovaného auta z garáže.
V případě nejasností se můžete obrátit na : Dana Lávicová, tel.: 415 621 124, e-mail: lavicova@mulouny.cz

Děkujeme za pochopení
S pozdravem
Dana Lávicová
odbor správy majetku
oddělení rozvoje města a správy majetku
Městský úřad Louny

Parkování - "inteligentní" botičkování a ignorace

, 2014-10-17 09:39:27

Vážené a milé město Louny,

půjdu rovnou k jádru věci. Bydlím v ulici U Stadionu na sídlišti Hrnčířská. Jako naši zástupci jistě znáte celé město, tak Vám ani nemusím připomínat, jak špatně se zde parkuje a od 18. hodiny odpolední zde prakticky není možno slušně zaparkovat, a proto většina řidičů, kteří po této době přijedou, parkují, kde a jak se dá. Minulý týden jsem přijel později (po 8 hodině večerní) a zaparkoval jsem částečně již v obytné zóně (viz foto 1), ovšem kolem mne byla spousta místa a mé vozidlo nikomu nepřekáželo. Když jsem pak v ráno v 6.30 přišel ke svému vozu a zjistil, že má nasazenou botičku (a se mnou ještě několik dalších "chudáků"), byl jsem přinejmenším řádně iritován. A proto se ptám. Je to skutečně nutné?! To nemá naše MP nic lepšího na práci, než jezdit večer po ulicích a nasazovat botičky na sídlištích? Večer, když naši nepřizpůsobiví občané na dávkách dělají brajgl před non-stopama, to policistu vidět není, ale nasadit botu v 9 hodin večer na auto zaparkované na sídlišti, které tak "brutálním způsobem" porušuje zákon, to je holt jiné kafe. Jelikož obdržené nežádoucí obutí mého vozu mělo za následek pozdní příjezd do práce (mě i mé ženy), rád bych tedy touto cestou poučil ředitele MP Louny o tom, že ne vždy je nutné nasazovat na auto botu (viz příslušný zákon, který doufám znáte) a že, světe div se, existují takové lístečky, kterým se jednoduše říká Oznámení. Takové oznámení vypíše městský strážník, kde řidiče informuje o přestupku a poté dá lísteček za stěrač vozu. Řidič tak může klidně odjet a přestupek vyřídit později (třeba odpoledne).


A nyní k druhé věci, která se týká ignorace a na kterou si zde na sídlišti stěžuje více lidí. Ve stejném prostoru (viz výše) parkuje již dva roky vozidlo, které má vypuštěné pneumatiky a jedná se evidentně o nepojízdné vozidlo (viz foto 2). Sice stojí na parkovacím místě, ale když probíhá blokové čištění, toto auto není odtaženo a dokonce nikdy nedostalo ani žádné oznámení, aby majitel vrak odklidil. Bezdůvodně zde zabírá parkovací místo, kterých zde rozhodně není nazbyt. Ptám se tedy, co to má znamenat?! Proč MP tuto situaci ignoruje?! Jedná se snad o nějaký druh protekce vůči majiteli tohoto vozu nebo jsou strážníci prostě jen líní něco řešit??? Když si já v době blokového čištění vypustím pneumatiky, tak mě také neodtáhnete???
Chovejte se tedy prosím více jako lidi, zkuste zapojit zdravý selský rozum a zkuste více používat tu kulatou věc, kterou máte na krku... Jste placení z našich peněz, tak podle toho jednejte.

--
S přáním pěkného dne
Váš Občan, kterého jste v pondělí ráno pěkně nas...

2014-10-17 09:39:27

Dobrý den,
městská policie dle zákona o městské policii č.553/1991 Sb. v případě zjištění páchání jakéhokoli protiprávního jednání provede zákrok, úkon či jiné opatření. To samé městská policie provede v případě oznámení od občanů poté, co oznámení prověří a shledá toto oznámení pravdivým. Ve Vašem případě to znamená, že zjistí li strážník, či je na městskou policii oznámeno, špatné parkování v obytné zóně, je provedena kontrola této zóny a případné porušení zákona je řešeno dle konkrétní situace v rámci možností zákona. Kritickým místem této obytné zóny je hlavně příjezdová komunikace k MŠ, kde často vozidla brání zásobování a mohou tak tvořit i překážku v provozu na pozemní komunikaci.
Městská policie Louny nepoužívá tzv. Oznámení, které se v jiných městech dává za stěrače vozidel a to z důvodu, že tato oznámení jsou náchylná k povětrnostním podmínkám, ne každý řidič se na oznámení dostaví a z toho vyplývá další agenda obesílání přestupců a za další, naše služebna není na vyřizování takovéto agendy uzpůsobena ani prostorově, ani personálně.

Kontrola nočního parkování vozidel na sídlištích skutečně nepatří mezi hlavní úkoly městské policie, ale jak jsem již uvedl, jeli toto jednání z jakéhokoli důvodu zjištěno, je povinností MP tuto problematiku lokálně řešit a to bez rozdílu, abychom předešli právě možné protekci, jak uvádíte.
Co se týká Vámi zmiňovaného odstaveného vozidla na parkovišti v ulici Skupova –Šafaříkova, tak na toto vozidlo byli pracovníci Technické správy strážníkem během blokového čištění, které proběhlo dne 7.10.2014, upozorněni. Jak bylo s tímto vozidlem naloženo je již otázkou na TS, která za blokové čištění zodpovídá, nikoli na městskou policii.

Jako člen Dopravní komise Rady města Louny jsem na posledním jednání dal podnět k navýšení parkovacích míst v této lokalitě. Tento podnět bude projednán během místního šetření, které proběhne ještě v měsíci říjnu tohoto roku.

Radek Baláš
ředitel MP Louny

Trideni odpadu

Jan Šťastný , 2014-10-17 09:31:19

Dobrý den,musím reagovat na odpovědi o aktivním třídění odpadu.Aktivně se třídilo pře dvěma lety,od té doby co nějaká chytrá hlava nechala vyměnit kontejnery na tříděny odpad,je tohle třídění výsměch lidem do očí.Kontejnery otevřené takže tam může dát každý co chce.Nechápu že to někdo vůbec dovolil.Přitom by stačilo dát tam kus řetězu a zámek a je po problému.Ale ano chápu,ono je lepší než tohle řešit tak všude namalovat žluté čáry aby lidi neměli čas poukazovat na tyhle problémy ale aby jezdili hodinu okolo svého bydliště a hledali parkovací místo.

Jan Štastný.

2014-10-17 09:31:19

Vážený pane Šťastný,
nádoby na separovaný odpad dodává odpovědná firma, výměna probíhá s ohledem na technický vývoj nádob a svozových vozidel, která je vyváží. Nádoby, které byly po městě rozmístěny v minulosti (tzv. „zvony“), byly vyměněny za modernější, a to z důvodu koroze a následného narušení nádoby. Uzamčení všech kontejnerů na separovaný odpad není možné, při stávajícím množství by to značně ztížilo jejich vývoz. Čistota vytříděného odpadu je závislá na přístupu občanů k této problematice, i proto jsou na webových stránkách a v tisku Městským úřadem v Lounech informováni o správném způsobu třídění, který by měl být pro další nakládání s vytříděným odpadem dodržen.

Obecně vodorovné dopravní značení je vyznačováno po projednání dopravní komise a schválení radou města. Nejčastěji jsou žluté čáry vyznačovány v místech, kde se vyskytují dopravní problémy. Bohužel někdy tyto problémy vytváří samotní řidiči a to nerespektováním obecně závazných právních předpisů. Žluté čáry jsou také např. instalovány v některých místech za účelem zajištění bezproblémového průjezdu vozidel IZS ad.

S pozdravem
Ing. Iveta Vlasáková a Petr Blahout
Odbor správy majetku
MÚ Louny

dotaz

Jaroslav H. , 2014-10-08 16:49:25

Dobrý den,
včera na rozhlasové stanici Radio Most hlásili, že město Chomutov snížilo roční poplatek za týdenní odvoz komunálního odpadu na 200,- Kč.
V Mostě je roční poplatek 250,- Kč.
V Ústí a Děčíně 500,- Kč.
Proč v Lounech svoz odpadu stojí 2000,- Kč ?
Díky
Jaroslav H.

2014-10-08 16:49:25

Dobrý den,

poplatek za odpad je v každém městě stanoven jiným způsobem, někde jako místní poplatek vztažen na občana, jinde na nemovitost, jako je tomu například právě v Lounech. Město Louny hradí náklady na nakládání s odpady, které jsou vyšší, než příjmy z poplatků vybraných od občanů a odměna získaná za odevzdání vytříděného odpadu.

Dle vyhlášky č. 9/2014 musí být nádoba na komunální odpad pořízena ke každé nemovitosti bez ohledu na to, kolik osob v ní žije. Občané si ovšem můžou zvolit podle svých potřeb velikost nádoby i frekvenci vývozu. Poplatek za komunální odpad zahrnuje rovněž možnost odevzdání některých druhů odpadů ve sběrném dvoře zdarma, či sběrové soboty. Tyto služby si v mnoha městech občané musí hradit sami.

Závěrem je tedy nutno zmínit, že poplatky za komunální odpad se město od města liší, stejně tak se ovšem liší i poskytované služby, což není na první pohled tak zřejmé. K případnému snížení nákladů v budoucnu může přispět každý občan aktivním tříděním odpadu.

S pozdravem

Ing. Iveta Vlasáková
odbor správy majetku
MÚ Louny

Dotaz

Tvrdíková , 2014-10-08 16:48:21

Dobry den chtela bych se zeptat proc jste v ulici kpt.nalepky 2229 (tvz.hokejka) odebraly z hriste klouzacku,kde se maji ted deti asi tak klouzat nebo zamyslite dat novou.
Co mam ted rict detem kdyz se mi ptaji.
Hezky den Tvrdikova maminka dvou deti.

2014-10-08 16:48:21

Vážená paní Tvrdíková,
herní sestava se skluzavkou byla z dětského hřiště č. 32 Kpt. Nálepky demontována z důvodu pokročilé hniloby nosných sloupků. Předpokládáme, že v příštím roce dojde k instalaci nového prvku tak, aby děti měly k dispozici herní prvek s maximální bezpečností.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem
Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

Veřejné osvětlení

Petr Skála , 2014-09-15 10:05:21

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,veřejné osvětlení v ulici Kpt.Nálepky u hřbitovní zdi nesvítí celé prázdniny.Bude ještě někdy svítit? Firma tady byla na začátku léeta,světlo jakoby vyzkoušela odjela a světlo nesvítí stejně.
Děkuji.

Petr Skála

2014-09-15 10:05:21

Vážený pane Skálo,
děkujeme za Vaše upozornění.
Správce veřejného osvětlení provedl na základě Vašeho podnětu mimořádnou kontrolu předmětného veřejného osvětlení s tím, že nebyla zjištěna žádná porucha a osvětlení bylo funkční. Na základě tohoto nálezu jste byl správcem kontaktován s žádostí o upřesnění nesvítící lampy, kterého jste informoval, že je již vše v pořádku.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
MÚ Louny

pískoviště v ul. Kpt. Nálepky v Lounech

, 2014-09-15 10:03:49

Dobrý den,
chci se zeptat jak to bude s pískovištěm v ulici Kpt. Nálepky 2230-2233, číslo hřiště 32. Podle výsledků vypsané veřejné zakázky na výměnu písku v pískovištích, neměl být na tomto pískovišti písek měněn, v seznamu pískovišť není toto pískoviště uvedeno. Ale tento týden ve středu a čtvrtek (3.-4.9.) byl písek z tohoto pískoviště odvezen a přes pískoviště byly pouze nataženy bílo-červené pásky, což je jen okrajově opravdu nedostatečné zabezpečení, svědčí o tom i to že už se tam jedno dítko spadlo. Pískem však zatím zavezeno nebylo a dle toho co říkali pracovníci firmy, kteří písek odváželi, by ani nemělo být zavezeno pískem ale hlínou a tím pádem by došlo k zrušení pískoviště.
 
Pokud je to opravdu tak, že by mělo být pískoviště zrušeno, prosím o sdělení, kdo a na základě čeho rozhodl o zrušení pískoviště, protože s tímto rozhodnutím nesouhlasím a stejně tak i spousta ostatních rodičů v okolí.
 
Děkuji za odpověď
Ivana Seidlová
_______________________________

Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o bližší informace co se dětského pískoviště ul. Kpt. Nálepky ( v hokejce ) týče. Z jakého důvodu se má pískoviště rušit? Dětské hřiště je tady dost vytížené, je tu spousta malých dětí a další sem chodí z blízkého okolí. Je tu bezpečno bez dopravy. A o zrušení tu nechce nikdo ani slyšet.
 
Z doslechu tu všichni víme, ( i jsme to párkrát viděli ) že to může být na popud nevrlé osoby a asi i mdlého rozumu, která si nemůže vyvětrat protože tu děti křičí - ano, děti ve škole nemůžou křičet, doma taky ne, tak kde jinde než venku?? Pokud si tato ,,osoba,, nemůže větrat z druhé strany....protože je tam bohužel silnice....no tak silnici zavřeme, parkoviště taky a necháme si tam vysázet kytičky - přesně tak jak to máte v plánu vně vydlabaného pískoviště!?!
 
Proč se sem nikdo nepřijde podívat když jsou děti venku?? Proč se nikdo neptá rodičů kteří sem s dětmi chodí?? Proč jim rušíte radost?? Dětské hřiště bez písku není dětské hřiště!!  Tak je necháme ať se hrabou v hlíně s kytkama?  Proč nesázíte kytky právě z druhé strany od parkovišť, kde jsou tu plochy naprosto neupravené? Nebo to je právě to místo kde necháme ty naše děti??? Nebo někdo u tohoto rozhodnutí na městě v tu danou chvíli nepřemýšlel? Kde si hrajou Vaše děti ??? Není snad nic důležitějšího pro město než spokojené mladé rodiny s dětmi????
 
Myslím si, že na tuto odpověď budeme všichni čekat, ale mezi tím budeme za hřiště bojovat !!
 
Hezký den Petrlíková Petra - maminka dvou dětí !
 
________________________________

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat kdo rozhodl o zrušení pískoviště na sídlišti kpt. Nálepky (tvz.hokejka) ?
To opravdu nikoho nezajímá kde si děti z téměř celého sídliště budou hrát ? Vždyť to hřiště s pískovištěm
je nejvíce využívané ze všech co na sídlišti jsou. Podle informací,které mám ,místo písku mají být kytky.
Myslíte že je to dobrý nápad ? Kam si potom mají chodit maminky s dětma hrát ?
Sama jsem to hřiště využívala , když byl syn malý a teď tam chodím s vnoučatama.
Pokud někomu vadí hluk ,který děti dělají ,tak ať si vzpomene na své dětství nebo svých dětí.

Petrlíková Anna
babička dvou vnuků

2014-09-15 10:03:49

Dobrý den,
po velkém ohlasu občanů za zachování pískoviště jsme se rozhodli toto pískoviště prozatím ponechat. Zavezení pískem bude provedeno co nejdříve.
Současně jsme ale obdrželi i žádost o jeho zrušení. Vzhledem ke skutečnosti, že je komplikované nalézt kompromisní řešení mezi jednotlivými požadavky, bude město Louny nadále uplatňovat tento postup: v případě návrhu na zrušení pískoviště osloví Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), aby tento návrh projednalo a vydalo souhlasné (nebo nesouhlasné) stanovisko s jeho zrušením, vyjadřující většinový názor obyvatel dané lokality. Občané se tak budou moci vyjádřit k případnému zrušení na schůzích SVJ, čímž bude zajištěna užší spolupráce mezi zástupci SVJ a městem Louny, vedoucí k větší spokojenosti zúčastněných.

S pozdravem
Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

Dotaz

R. Sýkora , 2014-08-29 12:52:47

Dobry den mam podobný dotaz jako se ptala pí Šestáková bude se prosím někdy opravovat chodník v ulici Přemyslovců za domem čp. 2043-2052? Je v katastrofálním stavu a když tu máte jít tak je to na zlomení nohou. Někde chybí dlaždice, některý jsou popraskaný a hlavně chodník se propadá na několika místech. Děkuji za odpověď. za dům čp. 2048 R. Sýkora

2014-08-29 12:52:47

Vážený pane Sýkoro,
děkujeme za Váš podnět. I Vámi zmiňovaný chodník (podobně jako ostatní chodníky v ul. Přemyslovců) je zařazen v zásobníku oprav místních komunikací. Podobných podnětů na opravy komunikací máme velké množství. Finanční prostředky plánované na opravy jsou však dosti omezené.

Po domluvě s Technickou správou města Loun s.r.o. bude do 15.09.2014 provedena za domy č.p. 2043-2052 lokální oprava uvolněné či doplnění chybějící dlažby v chodníku.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku

Blažena Šestaková, 2014-08-22 14:10:11

Dobry den, bude se prosim nekdy opravovat chodnik v ulici Premyslovcu dum 2012-2018 naproti skolce? Je v katstrofalnim stavu. Dekuji za odpoved. Sestakova

2014-08-22 14:10:11

Dobrý den,
Vámi zmiňované chodníky jsou zařazeny již v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého je sestavován plán běžných oprav komunikací na příslušný rok. Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či rekonstrukce komunikací.
V příštím roce plánujeme provést opravu chodníku v ul. Přemyslovců podél domů č.p. 2013-2018.
S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Mírové nám. 35
440 23 Louny
Tel.: 415 621 129

holubi

, 2014-08-06 13:13:21

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli by nešlo něco udělat s holuby na Tyršově náměstí.Hnízdí v okapech,ucpávají je a hlavně jsou znečištěné balkony od trusu.Děkuji.

2014-08-06 13:13:21

Dobrý den,
problematikou holubů se dlouhodobě zabýváme. Jejich počet redukujeme v období od října do března odstřelem (odstřel je povolen jen po tuto část roku) a po celý rok pomocí odchytových klecí, které jsou rozmístěny v centru města a Poděbradově ulici. Věříme, že se nám po uplynutí doby hájení podaří populaci holubů ve městě výrazněji snížit.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Iveta Vlasáková
referent odboru správy majetku

kanalizace ul. Osvoboditelů

Josef Lahodný , 2014-08-01 14:30:36

Dobrý den,

Rád bych požádal o radu, kam zajít se s žádostí o úpravu dešťové kanalizace v ulici Osvoboditelů u domu č.p. 3036 (nový dům Ryneček).

V pátek 25.7.2013 po silném dešti se voda ze silnice (rozstřikovaná auty) dostala až do domu.

Děkuji za radu.

S pozdravem Josef Lahodný

2014-08-01 14:30:36

Vážený pane Lahodný,
ve Vámi popisovaném případě se doporučujeme obrátit na správce komunikace a to Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, provoz Louny, Poděbradova 2653, Louny.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku

kanalizační vpusti, hřbitov v Brloze

V. Richterová , 2014-07-30 07:33:30

Dobrý den,
dnešní bouřka s prudkým lijákem opět ukázala, jaká byla chyba, že byly zrušeny kanalizační vpusti v ulici Petra Obrovce. Stalo se to před několika lety, když zde byla rozšiřována silnice. Dnes večer tekla ulicí opět řeka vody, která se tentokrát přelévala až na chodník. Uvažujete o obnově kanálů, které byly v minulosti po straně vozovky?

Další dotaz se týká hřbitova v Brloze. Jsou zde vysoké přerostlé lípy, ze kterých stále padají nejen listy a uschlé květy, ale také větve apod. Kolem hřbitova jsou navíc přerostlé jírovce a jasany. Je otázkou času, kdy některý ze stromů vítr vyvrátí a způsobí velké škody na majetku. Proč nejsou tyto stromy zmlazovány tak, jako to děláte ve v Lounech? Proč není hřbitov uzamykán, jako to bývalo v době, když se o hřbitov starala paní z Brloha?

Z kostela v Brloze navíc neustále padají tašky a kusy omítky v místě, kde se kolem kostela prochází. Návštěvníci hřbitova jsou ohroženi na zdraví. Tuto připomínku zašlu i panu děkanovi.

Děkuji Vám za odpovědi. V. Richterová, Louny.


2014-07-30 07:33:30

Dobrý den paní Richterová,

k Vaším dotazům ze dne 25.7.2014 sdělujeme, že stávající uliční vpusti pobírají vodu v obvyklém množství bez problémů. Dne 25.7.2014 se však jednalo o přívalový déšť s obrovským množstvím srážek, což způsobilo Vámi zmiňovanou řeku vody, a to i v jiných částech města. Stav uličních vpustí je monitorován, provádí se jejich čištění. Město Louny v současnosti neplánuje realizaci úprav vpustí.

Dřeviny, které se nacházejí v blízkosti hřbitova, tj. na stráni podél komunikace, jsou v dobrém zdravotním stavu, nedochází u nich k prosychání ani nejeví sebemenší známky vývratu či poškození. Pojem „přerostlé“ dřeviny není definován. Samotný fakt, že je dřevina vzrostlá neznamená, že je nutné ji kácet. Ořezy, které se provádějí ve městě Louny, se dělají na zapěstovaných dřevinách určených k hlavovému řezu korun, což ovšem není možné na stromech vzrostlých.

Město Louny má hřbitov v Brloze na pozemku p.č. 25/2, ostatní plocha – hřbitov, urnový háj v k.ú. Brloh pronajatý od Římskokatolické farnosti Cítoliby. Správu hřbitova provádí na základě Smlouvy o zajištění hřbitovních a pohřebních služeb Technická správa města Loun s.r.o., která na základě této smlouvy trvale pečuje o údržbu a obnovu zeleně (trávníků, keřů a ostatních dřevin). Letos bylo provedeno pokácení 1ks jasanu.

Kostel v Brloze je vlastnictví Římskokatolické farnosti Cítoliby, která je povinna zajišťovat opravy a údržbu.

Dle Řádu veřejného pohřebiště jsou hřbitovy v Nečichách a Brloze pro nájemce hrobových míst přístupné bez omezení celoročně a z tohoto důvodu nejsou uzamykány.

S pozdravem Mgr. Radek Homolka
vedoucí oddělení odboru správy majetku MÚ Louny

dotaz

Matyášová , 2014-07-28 14:55:06

Dobrý den, prosím o sdělení, zda je nějaký kontakt na jídelnu hospodyňka, Poděbradova ul. Louny, popřípadě odkaz, kde je možno toto zjistit. Děkuji za odpověď. Matyášová, Louny.

2014-07-28 14:55:06

Dobrý den,
kontakt na jídelnu Hospodyňka je 734 231 235, Poděbradova ulice 639
Jsou pouze na facebooku.

S pozdravem
Mgr.Blanka Tomášková
Městské informační centrum Louny

dotaz

Jaromír Paseka, 2014-07-24 14:25:11

Dobrý den!
Chci se zeptat, co mám vše provést, když chci prodat své ojeté vozidlo? Jakou agendu to obnáší a jaké doklady potřebuji při odhlášení?
Děkuji, Jaromír Paseka.

2014-07-24 14:25:11

Dobrý den,

při odhlášení vozidla na nového provozovatele/vlastníka je třeba u místně a věcně příslušného registru silničních vozidel podat „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“. K vyplněné žádosti se dokládá osvědčení o registraci vozidla část I a II („malý“ a „velký“ technický průkaz) a doklad totožnosti. K provedení změny je dále třeba znát nacionále nového vlastníka/provozovatele v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště u fyzických osob, případně název, sídlo a IČO u právnických osob. Žádost podává vlastník vozidla zapsaný v registru silničních vozidel nebo osoba zmocněná plnou mocí vlastníkem vozidla.

Žádost o zápis změn údajů je třeba podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Příslušným pro zápis změn je obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Žádost se podává na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici buď přímo u ORP nebo na adrese: http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/dulezite-informace/informace-odboru/odbor-spravni/formulare-ke-stazeni/odbor-spravni-zadost-o-zapis-zmen.html .

S pozdravem

Ing. Radek Lávic

správní odbor, oddělení dopravní
vedoucí dopravního oddělení

rychlost

Petrlík, 2014-07-24 14:22:45

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat zda by nebylo možné vrátit retardéry na silnici mezi ZŠ Prokopa Holého a hřbitovem .Důvodem je mnoho rychle jezdících aut a je jen otázkou času než se stane neštěstí.Děkuji a nashledanou Petrlík

2014-07-24 14:22:45

Vážený pane Petrlíku,
demontáž zpomalovacích prahů byla provedena z důvodu opravy vozovky. Vzhledem k již špatnému stavu těchto retardérů dojde k výměně za nové. Nyní se řeší technické detaily a jejich přesné umístění. Předpokládáme instalaci do konce srpna 2014.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku Městského úřadu Louny

Jana Červená, 2014-07-15 13:57:08

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda vyhláška města Loun určuje nějaké podmínky v zahrádkářské kolonii pro sečení trávy, pořez stromů atd. zda jsou nějaká omezení o sobotách a nedělích nebo zda se může sekat, kácet bez časového omezení.
děkuji za odpověď
Jana Červená

2014-07-15 13:57:08

Dobrý den, paní Červená,

seče travnatých ploch, ať už na soukromých pozemcích či na veřejných prostranstvích, nejsou Obecně závaznou vyhláškou města Loun číslo 3/2009 nijak omezeny. Seče travnatých ploch tedy můžete provádět v sobotu i v neděli bez omezení.
Prořezy dřevin je možné provádět téměř celý rok s přihlédnutím na danou dřevinu (ovocné stromy, jehličnany). Kácení dřevin podléhá zákonu na ochranu přírody a krajiny číslo 114/1992 Sb., konkrétně vyhlášce číslo 189/2013, která stanovuje podmínky pro kácení dřevin na soukromých pozemcích. Kácení dřevin je možné provádět zpravidla od začátku listopadu do konce března, tj. v době vegetačního klidu. V zahrádkářských koloniích je nutné mít povolení ke kácení dřevin, vydané Městským úřadem Louny, pokud má dřevina větší obvod než 80 cm měřeno ve výšce 130 cm od země. Provádění prořezů či kácení dřevin rovněž není vyhláškou města nijak omezeno.

S pozdravem

Ing. Kateřina Lavičková
odbor správy majetku MÚ Louny

Dotaz k MŠ Přemyslovců

, 2014-07-01 08:05:39

Dobrý den, dovolte mi se zeptat. Pokud ve výše zmíněné školce se dějí ze strany paní ředitelky kroky (změny), které se nelíbí většině rodičů, máme nějakou šanci těmto krokům zabránit? P. ředitelka nerada odpovídá na naše dotazy. To že změnila sestavy dvojic učitelek v jednotlivých třídách asi neovlivníme, to je v její kompetenci, i přesto, že se učitelky bouří a s jejím rozhodnutím zásadně nesouhlasí. Bohužel tato ponurá atmosféra a nastavení nových kolektivních dvojic učitelek bude mít negativní dopad zejména na děti. Budu v tomto problému p. učitelkám držet palce a věřím, že se zachovají jako profesionálky a budou s problémy statečně bojovat. Těžko se jako rodiče však smíříme s jiným problémem.

A to, že naše děti navštěvující 3 .oddělení by měly v příštím školním roce nastoupit do 4.oddělení - do třídy předškoláků, kde je multimediální tabule( jen pro zmínku, kterou jsme též před dvěma roky zaplatili a naše děti ji ještě ani neviděly.) Tato třída je vybavena větším nábytkem, aby se dodržela hygiena práce a samozřejmě vybavenost her a zázemí je přizpůsobené k přípravě dětí do školy. Bohužel nesmyslné rozhodnutí p. ředitelky nedovolí našim budoucím předškolákům tuto třídu pravidelně navštěvovat a chce je ponechat ve stejné třídě. Jak se můžeme proti tomuto rozhodnutí bránit a bojovat za naše děti, aby měly co nejlepší zázemí pro přípravu na školní docházku?

Děkujeme za odpověď - Pelcová, Razímová, Kalejová, Bradáčová, Karásková a spousta dalších nespokojených rodičů ............

2014-07-01 08:05:39

Dobrý den,
situaci v Mateřské škole Přemyslovců jsme prokonzultovali s paní ředitelkou Mgr. Holubovou. Dle vyjádření paní ředitelky nejsou děti ještě pro příští školní rok do tříd rozděleny. Seznamy dětí a učitelek v jednotlivých třídách pro nadcházející školní rok budou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole v měsíci srpnu, před začátkem školního roku. Paní ředitelka rovněž plánuje seznámit rodiče s uspořádáním tříd ve školce na schůzce při zahájení školního roku. Jak 3. třída, tak 4. třída jsou určeny pro děti ve věku 5 a 6 let. Obě třídy jsou naprosto rovnocenné, jsou vybaveny obdobným nábytkem, hračkami, pomůckami a doplňky, které odpovídají věku dětí a splňují všechny hygienické předpisy. Jediný rozdíl je v tom, že ve 3. třídě je tělocvična a ve 4. třídě interaktivní tabule. Na kvalitu přípravy do školy to však nemá žádný vliv. Děti se ale mohou v rámci svých činností ve třídách střídat a interaktivní tabuli mohou využívat i děti z ostatních tříd. Všechny paní učitelky v mateřské škole jsou plně kvalifikované, změna sestavy dvojic učitelek ve třídách jistě nebude mít negativní dopad na děti, naopak to přinese i něco nového a pozitivního.

Děkujeme Vám za důvěru, vždy jsme rádi za zpětnou vazbu od rodičů. Přesto doporučujeme obrátit se přímo na paní ředitelku nebo vznést své připomínky na rodičovských schůzkách. Rozdělení dětí i učitelek do tříd je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

Hezký den
Ing. Martina Kladivová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací

chodník husova ulice

Vladimír Malík , 2014-06-26 14:57:16

Dobrý den, chtěl jsem upozornit na propadlé chodníky a chybějící kryty od sklepů na nich v ulici Husova po celé délce od prodejny kol Fiala až po železniční přejezd v této ulici, a to hlavně u prodejny s nápoji naproti pekárně. Bylo by zapotřebí toto opravit než se tam něco stane a nějaké dítě tam spadne a nějak se zraní, tento problém s krytem od sklepení je i v ulici Jablonského předem děkuji za brzkou nápravu.

2014-06-26 14:57:16

Vážený pane Malíku,

děkujeme Vám za upozornění. Propadlý chodník v ul. Husova před č.p. 643 byl již opraven Technickou správou města Loun, s.r.o. Dále jsme vyzvali majitele nemovitostí v dotčeném úseku ul. Husova, aby důkladněji zajistili sklepní prostory – např. instalací poklopů apod. Totéž se týká ul. Jablonského. Poté, co budou majiteli zabezpečeny sklepní prostory, které způsobují na několika místech propad chodníku, bude tento v případě potřeby opraven.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku

Zákaz parkování

Petr Skála , 2014-06-26 14:56:17

Dobrý den,zajíma mě proč a kdo prosadil zákaz parkování v ulici Kpt.Nálepky nad hospodou Autobus .Už takhle je tady katastrofa zaparkovat a ted ještě došlo k takovému omezení.Přijde mi že zde neustále dochází k ubírání míst k parkování.Přitom silnice zde je dostatečně široká,parkovalo se tu takhle x let.

Nebo pány radní nezajímá kde mají obyvatelé tohoto sidliště parkovat?Argument že tu jsou velká parkoviště není na místě.Stačí když odpovědná osoba se přijde podívat ale večer ne ráno kdy lidé odjíždí do zaměstnání.

Petr Skála

2014-06-26 14:56:17

Dobrý den,

dopravní značení bylo realizováno na základě projednání v dopravní komisi s následným schválením

radou města na základě požadavku řidičů městské autobusové dopravy a městské policie Louny.

Václav Zlatohlávek
tajemník dopravní komise

Ornice

Pospíšilová , 2014-05-30 13:21:38

Dobrý den,
potřebujeme na pozemek k vyrovnání a úpravám navést ornici.Kde se dá prosím ornice sehnat?Děkuji

Pospíšilová

2014-05-30 13:21:38

Dobrý den paní Pospíšilová,

o přidělení ornice je možné požádat podáním žádosti na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách www.mulouny.cz/zivotniprostredi pod odkazem „Formuláře“.

V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Požadavek je třeba odůvodnit a upřesnit množství a místo určení ornice. Žádost vyřizuje v rámci agendy ochrany zemědělského půdního fondu Bc. Mottlová, tel. 415621239.

Žádosti jsou posuzovány individuálně, na přidělení ornice, která byla skryta při stavební, těžební a průmyslové činnosti z pozemků zemědělského půdního fondu, není právní nárok.

Ornice je poskytována bezplatně, pouze za náklady dopravy.

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městský úřad Louny

Luděk Pešta , 2014-05-29 08:27:28

Dobrý den
Mám dotaz ohledně poplatku za odvoz komunálního odpadu.Bydlím v pronájmu a platíme městu Louny roční poplatek.
Budu se stěhovat do jiného nájemního bytu kde budu platit měsíčně poplatek za odvoz odpadu.Dojde k tomu že zaplatím poplatek dvakrát. Mohu požádat Město Louny o vrácení peněz které jsem zaplatil.

Pešta Luděk

2014-05-29 08:27:28

Dobrý den pane Pešto,
jestliže jste zaplatil roční poplatek za odvoz komunálního odpadu na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a firmou Marius Pedersen a.s., která je oprávněná v této záležitosti zastupovat Město Louny, můžete z důvodu změny bydliště požádat o vyúčtování k danému dni a přeplatek Vám bude vyplacen. V tomto případě se obraťte přímo na společnost Marius Pedersen a.s. Pokud má ale smlouvu uzavřenou majitel bytu, je potřeba, aby se s Vámi v této věci vyrovnal on.

Věřím, že je tato informace pro Vás dostačující.

S pozdravem
Ing. Iveta Vlasáková
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny

Prokopova ulice - parkování /zákaz stání/ 6.00 - 18.00hod.

Miluše Křivanová , 2014-05-21 07:59:23

Dobrý den,
chci se zeptat, proč je u nás v ulici zákaz stání již od 6.00 až do 18.00 z důvodu dobře rekonstrukce chodniků, když zde v této době/ dnes 15.5.2014 ráno ani v 7.00 hod. a odpoledne již po 15.00 hod. nikdo nedělá/. Nedá se zde nikde zaparkovat, protože u nás v ulici stojí zaměstnanci T - Mobile a parkoviště u Kulturního domu je zcela plné.Když zde nepracují, proč není zkrácena doba zákazu stání?

2014-05-21 07:59:23

Dobrý den,
původně bylo plánováno, že oprava bude probíhat v níže uvedených časech. Jedná se nám o to, aby oprava byla provedena v co možná nejkratší době. Po domluvě s dodavatelskou firmou bude tento čas upraven na 7 – 17 hod.

Omlouváme se za způsobené potíže a jsme s pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

otázky k ročníkové práci

Krumlová , 2014-05-13 11:53:39

Dobrý den,
jsem studentka 2. ročníku dálkového studia v Praze a zadali nám ve škole v rámci praxe ročníkovou práci. Spoustu informací jsem si našla u Vás na webových stránkách. Ale nikde jsem bohužel nenašla strategické plány a cíle.Mohli by jste mi prosím poradit, kde bych to mohla najít nebo mi tuto otázku zodpovědět.
Děkuji Vám za ochotu a Váš čas.
S pozdravem a přáním hezkého dne Krumlová

2014-05-13 11:53:39

Vážená paní Krumlová, město Louny nemá strategický plán rozvoje města zpracován. Základním strategickým dokumentem pro rozvoj města je Územní plán, který byl schválen na konci roku 2010 a je dosud platný. Na internetových stránkách je k dispozici jak v textové tak grafické části. Dalšími dokumenty je systém řízení jakosti zavedený ovšem pouze pro Městský úřad Louny. Základní dokumenty včetně cílů jakosti pro jednotlivé roky najdete na internetových stránkách pod odkazem městský úřad/systém řízení jakosti.

Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková
tajemnice Městského úřadu Louny

revitalizace sídliště v ulici Kpt. Nálepky

Tomáš Ploc , 2014-05-07 13:17:54

Dobrý den
chtěl bych se zeptat, kdy bude pokračovat revitalizace sídliště v ulici Kpt. Nálepky. Naposledy bylo oznámeno, že II. etapa započne na jaře roku 2014. Nyní je již polovina jara za námi a stále se nic neděje. Dále by mne zajímalo, proč se pod pojmem rozšíření komunikace schovávalo vytvoření parkoviště pro podélné stání, navíc tvořené zámkovou dlažbou, kdežto oprava chodníku podél silnice "U kotelny" k autobusové zastávce "Otočka u kotelny" sestávala v položení asfaltovho koberce. Nemá to někdo, kdo o tom rozhoduje, trochu popletené, co by mělo sloužit chodcům a co automobilům?

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem s přáním smyslupnějších rozhodnutí,

Ploc Tomáš

2014-05-07 13:17:54

Vážený pane Ploci,
k Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Akce „Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky – II. etapa“ bude realizována pouze v případě získání dotace od MMR z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Žádost o dotaci byla odeslána v únoru 2014 – více o akci na www.mulouny.cz/investice/regenerace-paneloveho-sidliste-kpt-nalepky.

V rámci celkové rekonstrukce stávajících chodníků v ul. Kpt. Nálepky podél obytné zástavby čp. 2239 – 2244 došlo k rozšíření komunikace pro obousměrný provoz na 6,00 m a to zrušením chodníku pod opěrnou zdí, čímž vznikl prostor pro umístění parkovacích míst a pohyb chodců je řešen pouze po horním chodníku. Požadavek na rozšíření komunikace byl vyvolán tím, že v této lokalitě bylo řešeno parkování podélným stáním u chodníku pod opěrnou zdí a kolmým stáním na druhé straně komunikace, čímž byla ztížena průjezdnost větších vozidel (např. LIKOR, MAD) tímto úsekem. Vzhledem k tomu, že v místě podélných parkovacích stání je uložena technická infrastruktura (optický kabel ČEZ ICT, komunikační vedení Telefonica O2 atd.), byl jejich povrch zhotoven z betonové dlažby, aby v případě poruchy byly tyto sítě snadněji přístupné a nedocházelo k narušování nového povrchu.

Na chodníku v ul. 17. listopadu (pod kotelnou) byly provedeny pouze udržovací práce, které spočívaly v odstranění povrchu z litého asfaltu a položení nové vrstvy živičného koberce.

S pozdravem za Odbor správy majetku Alena Bartůňková

Dotaz na pískoviště

Ing. Jana Timrová , 2014-05-06 14:40:55

Dobrý den,
 
chtěla bych se zeptat, jestli se písek na pískovišti pro děti vyměňuje?
Našla jsem už min. po třetí psí exkrement tento měsíc přímo na písku - ul. Tomanova 2414 - vnitroblok s ohrazeným pískovištěm. Bohužel pejskařům ani ohrádka nic neříká.
 
Předem děkuji za odpověď.
 
S pozdravem
 
Ing. Jana Timrová

2014-05-06 14:40:55

Vážená paní inženýrko,
výměna písku se provádí jednou za 1 až 2 roky. V současné době evidujeme potřebu výměny písku ve všech pískovištích v Lounech a městských částí Brloh a Nečichy, což vyžaduje částku ve výši cca 500 tis.Kč. O navýšení rozpočtu o tuto částku proběhne jednání v příslušných orgánech města, konečné rozhodnutí přísluší zastupitelstvu města, které projedná rozpočtové změny na svém zasedání dne 16.06.2014. Výměnu písku tedy předpokládáme realizovat na přelomu měsíců červen - červenec.

Majitelé psů mají místa určená pro jejich venčení. Jak napovídá odhadovaná výše finančních prostředků nutná pro výměnu písku v pískovištích, je pouze na těchto občanech, zda dovolí svým čtyřnohým svěřencům znečišťovat zařízení dětských hřišť.

Děkujeme za Váš podnět a zůstáváme s pozdravem

Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

dotaz

Volfová , 2014-04-25 09:49:48

Dobrý den,mám na Vás dotaz chtěla jsem se zeptat co potřebuji k přihlášení trvalého pobytu dítěte do bytu.Je to byt po rodičích venuvali mu ho a chci se zeptat jestli by stačilo papír od tchána že schvaluje trvalí pobyt děkuji za odpověd Volfová

2014-04-25 09:49:48

Dobrý den,
přihlásit dítě do 15 – let může zákonný zástupce, který předloží občanský průkaz a originál rodného litu dítěte, pokud se jedná o přihlášení do nemovitosti, jejíž nejste vlastníkem, je nutný souhlas vlastníka nemovitosti.

Naděžda Králová
úředník správního odboru
Městský úřad Louny

zájem o koupi pozemku za zahradním městem bývalí vojenský objekt

Balon , 2014-04-23 13:09:21

Dobrý den rád bych se chtěl informovat za kolik se prodávají parcely za zahradním městem, jaká je tam cena za metr čtvereční a nějaké podmínky v případě stavění, zda li mě můžete poslat podrobnější informace děkuji Balon

2014-04-23 13:09:21

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že neuvádíte konkrétní pozemek, kterého se týká Váš dotaz, obecně pro Vaši informaci uvádíme, že ceny pozemků určených k prodeji se stanovují na základě znaleckých posudků. Cena obvyklá stavebních pozemků v lokalitě Zahradní město se pohybuje ve výši 750 Kč/m2 – 1.200 Kč/m2. Bližší informace o výstavbě na pozemcích ve vlastnictví města jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Loun č. 4/2006 „O nakládání s pozemky určenými k zástavbě“


S pozdravem
Věra Sommová
Město Louny
odbor správy majetku
majetkoprávní oddělení

Tesco a Obi v Lounech ?

Otakar Žák , 2014-04-23 13:05:19

Dobrý den,

Rád bych se zeptal v jakém stadiu se nachází stavba obchodního centra Tesco v Lounech. Podle informací již mělo být v únoru hotové.

Děkuji za odpověď.

Žák Otakar

2014-04-23 13:05:19

Dobrý den,
stavební úřad Louny vydal dne 27.02.2014 sp.zn. MULN/10689/2012/SU/A rozhodnutí o umístění stavby „ Obchodní centrum a Stop Shop na pozemcích v katastrálním území Louny“. Ve stanovené lhůtě pro odvolání proti uvedenému rozhodnutí podal jeden z účastníků řízení Kajima Czech Design and Construkction, s.r.o. dne 01.04.2014 odvolání. Stavební úřad v řízení dále postupuje v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzn. předá napadené rozhodnutí odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Kateřina Aksamitová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu a životního prostředí

dotaz na majetková přiznání

J.Mareš, 2014-04-09 08:02:51

Dobrý den,
chci se zeptat, podle jakého předpisu a jakým způsobem mají být zveřejněna majetková přiznání členů zastupitelstva?
Předem děkuji.
S pozdravem
J. Mareš

2014-04-09 08:02:51

Dobrý den,
na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění mají veřejní funkcionáři povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejným funkcionářem se pro účely zákona rozumí starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce tzn. nikoliv celé zastupitelstvo obce.

Oznámení se podává nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Registr oznámení se vede v listinné i v elektronické podobě.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Bližší informace k nahlížení do registru jsou na této elektronické adrese: www.obec.cz/registroznameni/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100307&p1=51

S pozdravem

Ing. Renáta Čapková
tajemnice Městského úřadu Louny

dotaz

K.Kloučková , 2014-04-09 07:57:22

Prosím o sdělení, co město zamýšlí s budovou na náměstí čp. 125, protože jsem tam do loňského října sídlila s Boutique Klára, a chodí za mnou občané města do cukrárny vedle a ptají se , co s domem bude a jak to že je tak dlouho prázdný a městu utíká nájem a tím že v centru měla tak pěkný dům a nyní zeje prázdnotou nepřiláká ani informační centrum žádné zájemce cenrum města oživit.

děkuji za odpověď K.Kloučková

2014-04-09 07:57:22

Vážená paní Kloučková,

na budovu č. 125 je vydáno stavební povolení na rekonstrukci budovy, včetně fasády.
Do února 2014 probíhala oprava střechy a v případě úspor z investic plánujeme do konce roku zrealizovat další etapu rekonstrukce.

Nebytové prostory máme záměr pronajmout v nejkratším možném termínu tzn. ihned po rekonstrukci.

S pozdravem

Ing. Blanka Sunkovská
Město Louny
vedoucí odboru správy majetku

stromy

Ing. Jiří Czyž, 2014-04-04 10:40:25

Dobrý den, chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou o kontrolu dvou stromů – borovice a smrk u vchodu do domu na ulici Petra Obrovce 2253. Zdá se, že borovice se silně naklání nad chodník a vozovku a smrk usychá – svěší větve. Myslím, že by stálo za to uvažovat o jejich poražení a výsadbě nových stromů.

Děkuji

Ing. Czyž Jiří

2014-04-04 10:40:25

Dobrý den pane Czyži,
dne 04.04.2014 byla provedena kontrola obou zmiňovaných dřevin, u kterých bylo zjištěno, že jsou v dobrém zdravotním stavu. Borovice lesní nejeví žádné známky vývratu, ale pouze přizpůsobuje svůj růst koruny za světlem, kterého má ze severní světové strany nedostatek. U smrku nedochází k usychání větví, jedná se o smrk omoriku, který je právě typický prověšením větví.

V případě zhoršení zdravotního stavu obou dřevin dojde k jejich okamžitému odstranění.

Děkujeme za Váš zájem o okolí, v kterém žijete.


Ing. Kateřina Lavičková
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

sociální a bytová komise RM

Ondra Soukup, 2014-03-31 09:55:28

Dobrý den,
chtěl jsem se Vás zeptat, proč nejsou uveřejněny zápisy z jednání komise tak, jako je to u ostatních komisí RM?
Kdy mohu očekávat jejich uveřejnění?

Děkuji za odpověď.

*Ondra Soukup

2014-03-31 09:55:28

Vážený pane Soukupe,
zápisy z jednání sociální a bytové komise RM nejsou zveřejňovány z důvodu, že tato komise rozhoduje o prodlužování nájemních smluv. Zápisy tak obsahují osobní údaje a často i citlivé informace o nájemnících. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se nebudou zápisy z jednání sociální a bytové komise RM na internetových stránkách města zveřejňovat.

S pozdravem
Hana Kučerová, sekretariát

Dotaz - Chodník za pan. domem Kpt Nálepky 2228-2238

Ivana Seidlová , 2014-03-18 09:58:31

Dobrý den,
 
ráda bych se zeptala, jak to vypadá s opravou chodníku za panelovým domem Kpt. Nálepky 2228 - 2238. Již několik let se plánuje jeho oprava a ani v letošním roce jsem nenašla v plánovaných investicích jeho opravu. Za tímto domem je dětské hřiště, které je dosti využíváno a rozpadající se chodník není zrovna bezpečný na místě, kde si hrají děti. Můžete mi prosím sdělit, kdy by mohl být konečně chodník opraven?
 
Děkuji 
 
Ivana Seidlová

2014-03-18 09:58:31

Dobrý den, paní Seidlová,
oprava chodníku v ul. Kpt. Nálepky za č.p. 2228-2238 byla do investičního rozpočtu zařazena v rámci akce č. 22/2014 "Oprava komunikací a chodníků většího rozsahu".

V současné době je vypsané výběrové řízení na opravu chodníků živičným kobercem s tím, že předpokládaný termín dokončení díla bude do 15.06.2014.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Podání petice,autobusové zastávky-žádost

Jiří Kodaj , 2014-03-18 09:57:24

Dobrý den. Chtěl bych touto cestou informovat vedení MU v Lounech o dalším vývoji již téměř čtyřletého sporu mezi MU Louny a občany v ul. 5. května. Dne 5. března jsme podali již několikátou žádost v petiční formě,kde požadujeme odstranění nebo přesunutí aut. zastávek MHD v ul. 5. května. Důvody jsou v petici důkladně rozepsány. Chci tentokrát požádat o vyjádření na celou záležitost někoho z vedení města,neboť do této doby se vyjadřovali k problému pouze uředníci,kteří většinou stojí za pochybením od samého začátku stavby. Jelikož jsme se za čtyři roky jednání nedočkali žádného vstřícného kroku ke zjednání nápravy současného stavu,věříme že nynější podaná petiční žádost bude tentokrát vyslyšena a nebude nutné tahat celou záležitost k soudnímu sporu či do médií. Děkuji za předání žádosti do rukou vedení města.
S pozdravem za petiční výbor

Jiří Kodaj

2014-03-18 09:57:24

Vážený pane Kodaji,
petici ve věci odstranění nebo přesunutí autobusových zastávek v ul. 5. května v Lounech jsem obdržel 05.03.2014 a v souladu s petičním zákonem bude tato věc prošetřena a projednána ve lhůtě dané uvedenou zákonnou lhůtou. Vašimi dotazy a připomínkami, uvedenými v příslušené petici, se budeme zabývat.

S pozdravem
Radovan Šabata, starosta města

Dotaz

Ing. Vladimír Prošek jr. , 2014-03-06 15:06:18

Dobrý den,
mám jeden krátký dotaz týkající se toho, zda město v budoucnu počítá s opravou (nebo spíše úplnou výměnou) chodníků v ulici U Stadionu. Jsou zde 30 let staré (ještě betonové) propadlé chodníky v celkem dezolátním stavu, tak mě pouze zajímá, jestli se můžeme v budoucnu těšit na nové :)

Předem Děkuji za Vaši odpověď

S přáním pěkného dne
Ing. Vladimír Prošek jr.

2014-03-06 15:06:18

Vážený pane inženýre,

děkujeme Vám za Váš podnět týkající se chodníků v ul. U Stadionu. Chodníky v této lokalitě (ul. U Stadionu, Skupova a Šafaříkova) jsou již zařazeny v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého je sestavován plán běžných oprav komunikací na příslušný rok. Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či rekonstrukce komunikací.

Žádáme Vás o trpělivost s tím, že dle finančních možností bude tato akce navržena k realizaci. V případě zhoršení stavu budou provedeny alespoň provizorní opravy.

Děkujeme Vám za pochopení a jsme s pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Veterina

Štorchová , 2014-02-27 09:35:31

Dobrý den, z doslechu jsem se dozvěděla, že byla prodána stará veterina nad malým nádražím v Lounech. Z tohoto komplexu mají být vybudovány byty či ubytovna pro neplatice. Chtěla bych vědět zda je to pravda a zda se obyvatelé sídlišť nad tratí mají obávat nastěhování nepřizpusobivych spoluobčanů. Děkuji. Storchova.=

2014-02-27 09:35:31

Dobrý den,
k dotazu, který se týká staré veteriny nad malým nádražím v Lounech, zejména vybudování bytů či ubytovny pro neplatiče v této stavbě, stavební úřad sděluje:
Ubytovna ve smyslu § 2 písm. c) č. 4. vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je v souladu s platným Územním plánem Louny. Plocha je v územním plánu vymezena jako plocha občanského vybavení podle § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., a převažující účel využití připouští využití i pro ubytovací služby.
K dnešnímu dni však stavební úřad ve své spisové službě neeviduje, žádnou podanou žádost, která by se této stavby týkala. Tudíž v dané věci nevede žádné řízení.

Kateřina Aksamitová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Dětské hříště v ulici Šafaříkova

Renáta Steinzová, 2014-02-26 13:52:12

Dobrý den,
chtěla bych oznámit poničení /vytržená nosná konstrukce/ dřevěného koně na hříšti v ulici Šafaříkova & U Stadionu.

S pozdravem

Renáta Steinzová
Louny

2014-02-26 13:52:12

Vážená paní Steinzová,
k Vaší žádosti týkající se opravy poškozeného herního prvku sdělujeme, že oprava poškozené palisády včetně betonáže bude provedena nejpozději dne 07.03.2014. Na opravu tohoto herního prvku město Louny vynaloží částku ve výši 2 372 Kč.
Bohužel, i na dětských hřištích dochází k častým projevům vandalismu. Za poškození veřejně přístupného objektu lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč (§47 odst. 1 písm. g), § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění). O přestupek nejde, jestliže jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu poškození cizí věci (§ 228 tr.zák.).

Děkujeme za Vaše upozornění a zůstáváme s pozdravem

Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

Dotaz

Šleyová , 2014-02-25 09:19:30

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je nutné, aby při úklidu na sídlišti Kpt.Nálepky jezdila po chodnících těžká technika jako je traktor s valníkem, vždyť se ty chodníky propadají. Děkuji Šleyová

2014-02-25 09:19:30

Vážená paní Šleyová,
děkujeme za Váš dotaz. Firma Zahradníček, s.r.o., která má v této lokalitě na starosti údržbu veřejné zeleně, provádí v současné době jarní vyhrabání listí. V rámci správy veřejné zeleně má tato společnost povolen vjezd na chodníky s podmínkou, že nesmí dojít k poškození stávajícího povrchu. Vjezd je povolen na dobu nezbytně nutnou a to pro zajištění sběru trávy, listí či ořezaných větví.
Pokud by nebyl vjezd na chodníky povolen, došlo by ke zhoršení dopravní situace ve městě. Jednou možností by bylo omezení parkovacích míst tak, aby bylo možné tuto techniku zaparkovat, což by vedlo k negativnímu ohlasu ostatních občanů. Další možností je ponechání techniky na vozovce, což může (v některých ulicích výrazně) omezit průjezdnost ostatních automobilů. Dostupnost odvozové techniky je důležitá i z pohledu zachování čistoty komunikací a přilehlých prostor, neboť při přenášení např. vaků listí či trávy by mohlo dojít ke znečištění chodníku či komunikace, rozfoukání do okolí či zpomalení prováděných prací
Věřím, že je toto vysvětlení dostatečné.

S pozdravem

Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny

Taneční sál

Jana V. , 2014-02-25 09:18:27

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak pokračuje rekonstrukce Zastávky a kdy by mohl být taneční sál k dispozici.Děkuji Jana V.

2014-02-25 09:18:27

Dobrý den,
stavba pro rekonstrukci Zastávky byla předána minulý týden. Ukončení první etapy, což je 1 a 2 nadzemní podlaží včetně tanečního sálu, je plánováno na červen 2014. Na podzim 2014 (v polovině září) by měl být taneční sál k dispozici. Další etapa (rekonstrukce suterénu) by měla být ukončena koncem letošního roku.

S pozdravem
Zuzana Veihandová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení rozvoje města a správy majetku
odbor správy majetku

Dotaz

Rychtaříková , 2014-02-20 14:45:59

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč byla zamítnuta dotace na podporu atletického klubu při ZŠ Prokopa Holého? Již od roku 2010 funguje při škole, od ledna 2012 je klub registrován v Českém atletickém svazu a od ledna 2013 je přístupný všem dětem, nejen z této školy, proto nevidím důvod proč tedy klub příspěvek nedostal. Bude tedy klub nějak jinak podporován, co se týče sportovní činnosti, když z tohoto finančního rozpočtu žádný příspěvek nezískal?

Děkuji za odpověď. M. Rychtaříková

2014-02-20 14:45:59

Vážená paní Rychtaříková,

sportovní komise se s plnou vážností zabývala již v loňském roce a zejména při letošním posledním jednání rozdělením fin.prostředků poskytovaných Městem Louny na sportovní činnost klubům a spolkům působícím ve městě tak, aby prostředky byly účelně a spravedlivě rozděleny. Opřela se přitom o platná pravidla č. P16/2012, která jsou vodítkem ke stanovení určité částky a určují podmínky komu příspěvek náleží.

Smysl příspěvku pro sportovní a klubovou činnost je nejen v podpoře mládežnického sportu, ale pomoc klubu na celou řadu dalších poplatků a nákladů souvisejících s účastí na pravidelných soutěží a závodů, kterých se sportovci klubů zúčastňují.

Právě množící se žádosti škol o tento příspěvek, kdy dokládají sportovní aktivity včetně úspěšných výsledků v rámci školních soutěží a přeborů, přiměly komisi k vážnému zamyšlení /mimochodem předložený školní seznam čítá několik stovek dětí z lounských škol/, jak situaci řešit. Jednomyslně došla k závěru, že příspěvek pro tyto školní sportovní aktivity vykazované jakoukoli formou a vázané na školu jako takovou z těchto prostředků neposkytnout a doporučit tyto žádosti k posouzení školské komisi, která má blíže k mimoškolním činnostem.

Přes toto rozhodnutí, komise doporučila tuto situaci do budoucna řešit, mimo jiné např. návrhem úprav pravidel a určit procentní částku z celkové sumy jako příspěvek pro tuto mimoškolní činnost tak, jak bylo v minulosti. Dalším řešením je poskytnutí určité částky z prostředků daňových příjmů z loterií, případně další možnosti.

Věřím, že toto vysvětlení je postačující.

Svoboda Stanislav
předseda Sportovní komise RM

Autobusová zastávka v Husově ulici

Jiří Kodaj , 2014-02-06 13:39:41

Dobrý den. Chtěl bych touto cestou požádat město Louny o podrobnější informace o realizaci přesunutí zastávky bus MHD v Husově ulici resp. u vlakového nádraží. V minulém mém příspěvku mi bylo sděleno že zastávka se přesunula kvůli:
1,zvýšení bezpečnosti silničního provozu neboť zastávka byla umístněna na frekventované komunikaci LN- Černčice
2,snížení nákladů na ůdržbu/z 2 zastávek je 1/
3,přiblížení cestujících z linových spojů k MHD
Zajímalo by mne kdo přesně se zasadil o toto přesunutí,z jakých zdrojů byla tato akce financována,v kterém roce byla zastávka již neexistující postavena a také kdy byla zrušena. Zcela jistě o přesunutí rozhodl nějaký odbor či komise,kdo inicioval jednání o celé věci. Jsem si také vědom faktu, že jsem zcela jistě některými otázkami "otravný",ale město také nezajímají mé problémy v souvislosti s aut. zastávkami MHD v ul. 5. května.
Děkuji za zodpovězení mého dotazu

2014-02-06 13:39:41

Dobrý den,
k dotazům pana Kodaje, ve věci autobusové zastávky v ul. Husova, sděluji následující:
1. Kdy byla neexistující zastávka postavena nám není známo, zrušena byla výstavbou nové tj.
v roce 2007.
2. O přesunutí zastávky rozhodla investiční komise 26.03.2007, zápis č. 2/2007, po předchozím schválení dopravní komisí dne 12.03.2007, zápis č. 1/2007, na základě požadavku obyvatel ulice v rámci investiční akce města „Chodník ul. Husova – od ul. Bezručova k čerpací stanici OMV“, která byla schválena investiční a dopravní komisí v 06/2006.

S pozdravem
Václav Zlatohlávek, za odbor SÚ a ŽP, MÚ Louny

Keilová , 2014-01-27 15:11:17

Hezký den přeji. Mám jen takový dotaz. Proč město platí čipování psů? Neměl by si to hradit majitel psa. Děkuji Keilová

Neplánujete udělat v Masarykových sadech, kde se v létě schází děti také něco pro ně? Je tu jedna lkouzačka a jeden dřevěný kůň. Kde si mají ty děti hrát, když ne tam v přírodě. Děkuji za odpověď Keilová.

2014-01-27 15:11:17

Vážená paní Keilová,
čipování psů hradí město Louny, aby snížilo finanční dopad povinného čipování psů na obyvatele na minimum a dále pro zajištění podpory rychlého označení všech psů v Lounech pro jejich snadnou identifikaci.
Vybavení v Masarykových sadech považujeme za přiměřené, nachází se zde pískoviště, 2x závěsná houpačka, vahadlová houpačka, pružinová houpačka, kolotoč „čapí hnízdo“, kovová průlezka domeček, skluzavka se žebříkem. V nedalekém areálu Výstaviště se nachází sestava se skluzavkou, houpadlo na řetězech a kreslící tabule. Bohužel, i na dětských hřištích dochází k častému výskytu vandalismu, což vyžaduje zvýšené náklady na jejich údržbu. Z těchto důvodu nepředpokládáme v současné době rozšíření dětských hřišť o další herní prvky.

S pozdravem

Monika Tichá a Ing. Jiří Čáp
referenti oddělení dopravy a veřejného pořádku
odboru správy majetku Městského úřadu Louny

Dotaz

Ivana Zitková , 2014-01-24 09:31:09

Dobrý den,
moc prosím o data k vybodovaným řidičům ve městě:
1) Kolik řidičů přišlo za loňský rok o řidičák? (vybodovalo se)
2) Kolik z toho nesmí řídit celý rok?
3) KOlik z toho bylo žen?
4) Jaká věková skupina přijde o řidičák následkem "vybodování" nejčastěji?

Děkuji
Iva Zitková

2014-01-24 09:31:09

Paní redaktorko, k Vašemu dotazu sděluji data evidována u úřadu obce s rozšířenou působností Louny v roce 2013:

1. Celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení na základě porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích dosáhlo celkem 37 osob.

2. Osoba, která dovršila celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení pozbývá řidičské oprávnění vždy po dobu 1 roku (držitel řidičského oprávnění), popř. pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu 1 roku (osoba, která není držitelem řidičského oprávnění).

3. Z celkového počtu vybodovaných osob byly 2 ženy.

4. Celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení dosáhly nejčastěji osoby narozené v období 1980-1990, těchto bylo 22 z celkového počtu.

S pozdravem
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru správního, MÚ Louny

ČOI

Kraumann, 2014-01-24 07:51:16

Prosím o odpověď,zda v Lounech existuje zastoupení České obchodní inspekce.

Děkuji Kraumann

2014-01-24 07:51:16

Zajištění informačně poradenské služby - České obchodní inspekce - rok 2014

Sdělujeme Vám, že na MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, Louny, II. patro, č.
dveří 305, bude Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí na Labem, kontaktní adresa: 400 01 Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1386/6, tel.: 475209493, fax: 296366236, e-mail: ul_coi@coi.cz, ID datové schránky hp7dz3u, poskytovat rady a informace spotřebitelům, drobným a středním podnikatelům a to počínaje dnem 08.01.2014 od 11:00 do 14:00 hod a dále v následujících termínech:

každou první středu v měsíci v době od 11:00 do 14:00 hodin, tj.:

05.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11. a 03.12.2014

V případě dotazů mimo uvedené termíny se může veřejnost obrátit na stále přítomného pracovníka inspektorátu ČOI v Ústí nad Labem určeného k vyřizování podnětů a dotazů, a to vždy v pracovních dnech, v době od 8:00 do 15:30 hod na kontaktech uvedených výše tohoto dopisu, popř. prostřednictvím elektronické podatelny na webových stránkách www.coi.cz.

Miroslava Iblová, obecní živnostenský úřad, tel.415 621 220

Odkaz: http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/zajisteni-informacne-poradenske-sluzby-ceske-obchodni-inspekce-rok-2014.html

Čipování v Lounech

Křivanová , 2014-01-20 13:37:39

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak to mám udělat, když chci nechat očipovat dva psi zdarma, jak dáváte majitelům psům možnost, ale nechci očipovat od pověřeného veter. lékaře Městským úřadem Louny, nemám v tohoto veterináře důvěru, jestli by šlo si vyzvednout toto čipování u Vás na úřadě a nechat si je očipovat u svého veterináře, samozřejmně za poplatek za aplikace.. Nechci si pro čipy ani do vetr. zařízení zajít.Věřím, že chápete můj dotaz.

Děkuji Křivanová.

2014-01-20 13:37:39

Vážená paní Křivanová,
obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o trvalém označování psů a jejich chovatelů stanoví dva možné způsoby úhrady nákladů na čipování, a to:
- označování psů na náklady chovatele,
- označení u veterinárního lékaře zajištěného městem, v tomto případě na náklady Města Louny.

Město Louny samo čipy nenakupuje, jejich zabezpečení včetně aplikace je plně zajišťováno určeným veterinárním lékařem, což bylo předmětem vypsané veřejné zakázky.

Z výše uvedeného vyplývá, že vyzvednutí čipů, hrazených z rozpočtu města, které by následně byly na náklady chovatele aplikovány jiným veterinárním lékařem, není možné.

Děkujeme za Váš dotaz a věříme, že je toto vysvětlení pro Vás přijatelné.

S pozdravem
Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku

dotaz

Pavel Macák , 2014-01-20 13:34:45

Proč se vynakládají a budou vynakládat finanční prostředky na úpravu veřejného prostranství na Suzdalském náměstí, když v loňském roce zde byly zlikvidovány bazény a veřejná zeleň upravena do poměrně vhodné podoby?

Přeji Vám krásný den.
Pavel Macák

2014-01-20 13:34:45

Souhlas s likvidací bazénů byl podmíněn zadáním komplexní „Studie řešení oddychové zóny na Suzdalském náměstí, včetně zapracování vodního prvku“. Ta byla zadána na základě usnesení RM č. 48/2013 ze dne 4.2.2013. Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2013 pod číslem 27/2013. Zadání projektové dokumentace plánujeme zařadit do investičního rozpočtu na rok 2015.
Studie a projektová dokumentace má být připravena pro případ vypsání vhodného dotačního titulu.

Ing. Blanka Sunkovská
Město Louny
vedoucí odboru správy majetku

dotaz

Jurečková , 2014-01-20 11:10:46

Dobrý den,

chtěla jsem se optat zda by šla opravit příjezdová cesta v ulici U Pramenu příjezdmezi těmi kostkami-zde se silnice propadá.

Děkuji za vyřízení Jurečková

2014-01-20 11:10:46

Vážená paní Jurečková,
na základě prošetření Vašeho podnětu byla již závada na místní komunikaci označena dopravním značením. Oprava bude provedena v nejbližší době dle klimatických podmínek.

Děkujeme Vám za upozornění a jsme s pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

Nefunkční odkazy na internetových stránkách města

Karel Sekava , 2014-01-15 10:48:43

Dobrý den,
na stránkách MÚ Louny nefungují odkazy na dokumenty k projednání na zastupitelstvu, např. zde http://www.mulouny.cz/cs/uredni-deska/usneseni-rm-a-zm/program-zasedani-zastupitelstva-mesta-loun/program-22-zasedani-zm-dne-09-12-2013.html

Prosím o zodpovězení dotazů:
1, Je nefunkčnost odkazů na projednávané dokumenty na ZM záměr nebo nedopatření?

2, Pokud jde o nedopatření, je možné tyto odkazy v blízké době zprovoznit?

3, Je možné zveřejnit i podklady projednávané na jednáních rady města?

4, Pokud není možné podklady pro RM zveřejnit, jaké důvody tomu brání?

Pro inspiraci nechť poslouží

- stránky MÚ Kuřim http://www.kurim.cz/cs/samosprava/rada-mesta-rm/zapisy-rm/zapisy-rm-2013.html

- stránky sdružení Bez korupce, článek Úplné a přehledné zveřejňování informací o jednání volených orgánů http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/rozhodovaci-procesy-obci/dobra-praxe-rozhodovaci-procesy/

Děkuji za odpovědi
S pozdravem
Karel Sekava

2014-01-15 10:48:43

Dobrý den,
nefunkčnost tohoto odkazu záměrem jistě není, jen vždy několik dní po zasedání dochází ke zneaktivnění odkazů na jednotlivé body. Zvukový záznam, zápis ze zasedání, vč. přijatých usnesení je možné shlédnout na http://www.mulouny.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznam-z-jednani

Dle §101 (1) zákona o obcích č. 128/200 Sb, v platném znění, jsou schůze rady města neveřejné. Podklady, projednávané na schůzích, elektronicky nezveřejňujeme, jsou pouze fyzicky uloženy pro archivaci. Nahlédnutí do těchto materiálů občany města se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a je možné pouze po písemném podání žádosti. Usnesení z jednotlivých schůzí je možné shlédnout na http://www.mulouny.cz/cs/uredni-deska/usneseni-rm-a-zm/usneseni-rady-mesta

S přáním hezkého dne
Lenka Rubešová, sekretariát

Autobusové zastávky

Jiří Kodaj , 2014-01-15 10:41:37

Dobrý den. Již několikrát jsem město Louny žádal o odpověď na dotazy týkající se autobusových zastávek MHD v ul. 5. května.Při posledním dotazování jsem žádal o odpovědi na mj. tyto otázky:
1. Proč nejsou zastávky MHD vybudovány dle ČSN 736425-1? Bylo mi odpovězeno,že výše zmíněná norma ještě nebyla v platnosti,což je pravda,ale v platnosti byla norma ČSN 736425,která je téměř totožná s novelizovanou. V odpovědi píšete mj. že zastávky se prakticky neposouvaly,což není pravda,mohu doložit fotografie,které mé tvrzení dokazují a mohu přidat podpisy obyvatel horní části ul. 5. května, kterými potvrdí jejich posunutí/. Zastávky byly posunuty v jednom směru ke kauflandu o 30 m a v opačném směru asi o 20m.O stísněných podmínkách zde nemůže být řeč,neboť rekonstrukcí chodníků byly stísněné podmínky teprve vytvořeny. V odpovědi je také zmíněno,že kdyby se zastávky nově zřizovaly musely by být podle normy vystavěny. Zastávky nově vystavěny byly a normu nesplňují. Vina je zde házena na projektanta,za projekt zodpovídá projektant,ale také město resp. odbor investic . Následně při realizaci za dodržení předpisů a norem zodpovídá zhotovitel,který v případě pochybení projektanta na toto musí upozornit a řešit. Proto mne zajímá přesné znění zadání investora projekční kanceláři,to jsem se z odpovědi nedozvěděl. Město tedy může dodržovat jen co chce?
2. Dále v odpovědi bylo napsáno přesně toto: Součástí PD byla i ůprava stávajících zastávek. Proč se tedy neupravovyly ty stávající a zřizovaly se nové na jiném místě. O to více požaduji k nahlédnutí již zmíněné zadání.
3.Zdroje financování stavby.Odpověď zněla z investičního rozpočtu města Louny na rok 2010. Takže tomu mohu rozumět,že na financování se podílelo jen město Louny? Nikdo jiný?
4. Další můj dotaz zněl jaký byl postoj dopravní policie k projektu. Odpověď v podstatě zněla,že není zde ani nic omezujícího ani nebezpečného.Takže to,že dopravní značky jsou autobusy /jejím obrysem zakryty vůbec nevadí-opět v rozporu s ČSN/. Když autobusy zastaví současně v obou směrech/což je několikrát denně/,nedají se objet,ani předjet,vznikají kolizní situace a automobily se shromažďují za autobusy. To je tedy v pořádku ? DI souhlasil s "výjimkou" za nedodržení normy ČSN?
5. Postoj města k vybudování garáže na svém pozemku č.p. 2358. Odpověď zněla ,dejte si žádost na příslušném stavebním ůřadu. Tak to už beru jako žert,neboť garáž hodlám postavit v místě kde nyní je aut. zastávka MHD. V odpovědi také píšete,že žádná práva přilehlých nemovitostí nebyly omezeny.V ČSN v obou výše uvedených je jasně stanoveno,že aut. zastávky se nesmí stavět v místech sjezdů od přilehlých nemovitostí/ je snad město Louny nějakou výjimkou? Vybudováním zastávek jsou má práva omezena a tím mne město připravilo o možnost garáž postavit. Samozřejmě se s nynějším stavem nespokojím a chystám další kroky.

Pro výše uvedené skutečnosti žádám město Louny o odpovědi na tyto otázky:

1.Proč zastávky nejsou vystavěny dle ČSN 736425 nebo ČSN 736425-1-viz bod 1 výše rozepsané
2. Jak je možné,že součástí PD je ůprava stávajících zastávek MHD/viz vaše odpověď z 18.12. 2013/ a zastávky se přesunuly a vybudovaly na jiném místě. Stávající zastávky v době dokončení PD k 30.4. 2007 a počátku realizace rekonstrukce chodníků byly umístněny v jednom směru o 30m a v opačném asi o 20m níže než nyní.
3.Požaduji k nahlédnutí nebo elektronické zaslání přesného zadání investora /mu Louny/ projekční kanceláři na rekonstrukci chodníků v ul. 5. května,dále vámi zmíněné " výjimky" se souhlasem města jako zhotovitele a DI k nedodržení normy ČSN uvedené v bodu 1, jejímž obsahem bude jistě i zdůvodnění proč norma dodržena nebyla.
4.Postoj města Louny k umístnění zastávek,zejména k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu-zejména zastavení vozidel MAD v zastávkách současně/ a umístnění nebezpečného přechodu pro chodce v místě kde se spojuje ul. 5. května s ul. Pudlovská/je umístněna v těsné blízkosti nepřehledné křižovatky/
5.Proč veškerou zodpovědnost za projekt týkající se rekonstrukce chodníků v ul. 5. května svaluje mu louny na projektanta,když zhotovitel zodpovídá za dodržení platných norem a předpisů
6.Proč musí být zastávky umístněny na místě,kde jsou minimálně využívány/mám k dispozici měsíční statistiku vytíženosti o kterou se nikdo z města nezajímal/,z jakého důvodu jsou takto obludně vystavěny když se nevyužívají/takové rozměry nemá žádná jiná zastávka ve městě/
7.Z jakého důvodu byla odstraněna aut. zastávka v Husově ul. u žel. stanice z hlavní silnice k žst. Louny,jistě k přesunutí této zastávky byly velmi vážné důvody.
Závěrem Vám sděluji,že je již připravena další petice za odstranění nebo přesunutí zastávek MHD v ul. 5. května,která bude doručena na podatelnu mu Louny v nejbližších dnech. Nesleduji tímto pouze svůj zájem,ale i souhlasný postoj okolních vlasníků nemovitostí.

Děkuji městu Louny za zodpovězení mnou položených dotazů,možnosti nahlédnutí do požadovaných písemností.

Jiří Kodaj

2014-01-15 10:41:37

Vážený pane Kodaji,
za odbory SÚaŽP a správy majetku sdělujeme, že na otázky č. 1, 2 a 4 bylo odpovězeno v měsíci prosinci 2013. Jenom upřesňujeme, že realizace akce byla financována pouze městem.

K otázkám č, 3, 5, 6 a 7 sdělujeme následující:

Otázka č. 3 - Přesné zadání investora projekční kanceláři
Do řešeného zadání lze nahlédnout po domluvě s pracovnicí odboru správy majetku pí Bartůňkovou, tel.: 415 621 124

Otázka č. 5 - Zodpovědnost za projekt
Dle uzavřené smlouvy o dílo o dodávce projektových prací na řešenou akci projektant odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

Otázka č. 6 – Statistika využitelnosti dotčených autobusových zastávek
Dlouhodobým průzkumem byla zjištěna frekvence nástupů a výstupů na řešených autobusových zastávkách. Za rok 2012 činil průměrný počet vystupujících 2 osoby/den a nastupujících 20 osob/den.
Z tohoto průzkumu vyplývá, že předmětné autobusové zastávky jsou využívány především k nástupu cestujících (nakupující v nedaleké obchodní zóně u Kauflandu).

Otázka č. 7. - Odstranění zastávky v Husově ulici a jejímu přesunu do prostoru vpravo před budovu nádraží ČD bylo provedeno z důvodu:
1. přiblížení přestupujících cestujících z linkových autobusů do autobusů MHD,
2. snížení nákladů na údržbu prostoru zastávky (původně byly 2 zastávky, nově je 1 zastávka),
3. zvýšení bezpečnosti silničního provozu na velmi frekventované silnici č. II/246 ve směru Louny – Černčice, u které byly původní zastávky situovány.

Za MÚ Louny,odbor správy majetku Alena Bartůňková

Za MÚ Louny,odbor SÚaŽP, Václav Zlatohlávek

poplatek za psa

Lenka Horáková , 2014-01-07 12:57:30

Přeji hezký den, mám dotaz ohledně poplatků za psa. Máme v Lounech K Velodromu zahradu,kde máme celoročně pejska na hlídání. Doma je jen ,když jsou velké mrazy. Číslo popisné,tam nemáme můžu ho tam přihlásit? Děkuji za odpověď Horáková Lenka

2014-01-07 12:57:30

Dobrý den paní Horáková,
podle zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, platí poplatek ze psů držitel podle místa trvalého pobytu. Není tedy možné nijak zohlednit skutečnost, že se pes nejčastěji zdržuje jinde, než je trvalý pobyt jeho držitele. K přihlášení Vašeho psa se prosím dostavte na Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 4.patro, č. dveří 419 k paní Mgr. Grundzové, kde Vám poskytneme i další potřebné informace.

Ing. Romana Krameriusová
vedoucí EO

Autobusové zastávky v ul. 5. května

Jiří Kodaj , 2013-12-18 16:18:30

Dobrý den. Chtěl bych touto cestou požádat mu Louny o odpověď na následující dotaz,který se týká autobusových zastávek v ul. 5. května. Od jejich výstavby se jistě nikdo z odpovědných osob za zejména jejich umístnění a problémy s jejich provozem a užíváním podrobněji nezabýval. Nepomohlo ani více než tříleté sepisování petic a různých stížností ze strany obyvatel zejména z okolí zastávek. Jejich umístnění způsobuje denní kolizní situace neboť jsou vybudovány naproti sobě. A proto mne velice zajímá proč zastávky nejsou vybudovány dle ČSN 736425-1/norma týkající se autobusových,trolejbusových a tramvajových zastávek/,kde jsou jasně dané parametry pro zdejší obousměrnou komunikaci. V této normě je uvedeno,že zastávky se nesmí budovat např.:
-v těsné blízkosti křižovatek
-v místech sjezdů od přilehlých nemovitostí
-tak aby obrys vozidla stojící v zastávce nepřekrýval dopravní značení
-vzdálenost zastávek musí být taková aby stojící soupravy/jejich konce/ byly od sebe vzdáleny 45m
Myslím,že mj. i tyto vybrané parametry zde nejsou dodrženy a to způsobuje jak obyvatelům tak i řidičům denní komplikace v podobě nebezpečného objíždění,přebíhání dětí a ostatních chodců v těsné blízkosti autobusů,neboť přechod pro chodce je umístněn ve spodné části ulice a také rovněž nebezpečně. Zastaví li autobusy v obou směrech současně/což je denně několikrát,není možné jejich objíždění což má za následek omezení plynulosti provozu. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám město Louny o tyto informace:
1,z jakého důvodu nejsou zastávky v ul. 5. května vybudovány dle výše zmíněné ČSN
2,zda-li město Louny jako investor požadovalo při zadávání projektu na celou stavbu/chodníky v ul. 5. května/ dodržení výše zmíněné normy a přesunutí zastávek MHD od původního umístnění,jistě je součástí stavební dokumentace/ obsah zadání projektové kanceláři či projektantovi/
3,vyjádření je-li nějaké, dopravní policie před vydáním stav. povolení k projektu
4,zdroje financování stavby
5,postoj města k omezení přístupu a nemožnost vybudování garáže na svém pozemku č.p. 2358

Děkuji za odpověď

Jiří Kodaj

2013-12-18 16:18:30

Vážený pane,
k Vašim dotazům sdělujeme následující:

1, z jakého důvodu nejsou zastávky v ul. 5. května vybudovány dle výše zmíněné ČSN
2, zda-li město Louny jako investor požadovalo při zadávání projektu na celou stavbu/chodníky v ul. 5. května/ dodržení výše zmíněné normy a přesunutí zastávek MHD od původního umístnění,jistě je součástí stavební dokumentace/ obsah zadání projektové kanceláři či projektantovi/
3, vyjádření je-li nějaké, dopravní policie před vydáním stav. povolení k projektu
4, zdroje financování stavby
5,postoj města k omezení přístupu a nemožnost vybudování garáže na svém pozemku č.p. 2358

1. Norma ČSN 736425-1 je závazná pro nově zřizované zastávky, pro rekonstrukce se musí brát v potaz místní stísněné podmínky a těm to přizpůsobit, takže norma se může použít přiměřeně. V každém případě musí být zachován jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m při stojícím autobuse. Umístění dopravních značek (jejich zakrytí) je vysvětleno v bodu 3. Původní umístění zastávek a nové se prakticky neliší, došlo tam k určitému mírnému posunu tak, aby byl zajištěn volný vjezd k sousedním nemovitostem při stojícím autobusu. Stavební úřad ve stavebním řízení nezkoumá zda je navrhovaná stavba v souladu s platnou normou, za to zodpovídá odpovědný projektant, v tomto případě Ing. Pavel Adamec a Luděk Menzl, v řízení má speciální stavební úřad prověřit zda je PD zpracována odpovědným projektantem, a zda je zpracována v potřebném rozsahu.

2. V době zpracování řešené projektové dokumentace (dále jen PD) výše uvedená norma nebyla v platnosti. Účinnost této normy je od 01.06.2007 a zpracovaná PD byla předána objednateli 30.04.2007.
Město Louny při zadávání zpracování PD požadovalo řešit zejména rekonstrukci povrchů chodníků vč. podkladových vrstev, odvodnění a vstupů do objektů a to v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. Součástí PD byla i úprava stávajících zastávek MAD, tj. zadláždění nástupních ploch vč. jejich úpravy pro občany ZTP. Posunutí stávající zastávky MAD ve směru jízdy od ul. Pudlovská bylo nutné z důvodu jejího umístění před stávajícími vjezdy k nemovitostem a na straně druhé z důvodu stávajících vzrostlých stromů, které bránily umístění normově vyhovující zastávky MAD na stávajícím místě (jak již bylo uvedeno ve stanovisku Městského úřadu, odboru rozvoje města, k umístění zastávek MAD v ul. 5. května č.j. MULNCJ53932/20010 ze dne 07.07.2010).

3. Policie ČR DI Louny souhlasila s vydáním stavebního povolení stanoviskem ze dne 23.07.2007.

K autobusovým zastávkám bylo vedoucím DI Policie ČR Louny vydáno stanovisko dne 05.09.2013.
K vyjádření stanoviska PČR DI Louny byla předložena projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem pro dopravní stavby, tedy pokud se týče odpovědnosti za dodržení všech příslušných ČSN, měla by tato být na straně projektanta, i když samozřejmě máme oprávnění tyto normy překontrolovat. DI provádí před vydáním stanoviska především celkové vyhodnocení vhodnosti a bezpečnosti navržené dopravní stavby se zohledněním rozboru dopravní nehodovosti v dané lokalitě, intenzity a složení dopravy, technických parametrů dotčené komunikace, zohledněním širších poměrů ve vztahu k BESIP a dalších faktorů. Dále je součástí kontrola navrženého dopravního značení, kde nalézáme nejvíce nedostatků obecně. V tomto konkrétním případě jsme vycházeli ze skutečnosti, že se jedná o celkovou rekonstrukci stávajících MHD zastávek, kdy bylo nutno respektovat jejich umístění, neboť se v dané lokalitě vhodnější umístění nepodařilo nalézt a jejich zachování bylo nezbytné s ohledem na zachování dopravní obslužnosti území. Proto byl projektant vázán stávajícími parametry a ČSN normu musel zohlednit těmto skutečnostem, které si jistě zdůvodní. Pokud se týče zakrytí dopravního značení, nejedná se o ohrožení BESIP, neboť může teoreticky dojít k zakrytí pouze dvou svislých DZ, a to zákazu odbočení, což je předběžná značka k samotné zákazové, která je již dobře viditelná a značky P2"hlavní poz. kom.", kdy však z vedlejší p.k. nemohou žádná vozidla vyjet, neboť se jedná o jednosměrnou ulici s dopravou vedenou od dotčeného místa, proto tato DZ slouží spíše jen k utvrzení řidičů jedoucích po hlavní silnici o dané situaci a nemůže proto vést k ohrožení BESIP. Pokud se týče sjezdů a připojení přilehlých nemovitostí, tyto byly v rámci stavby respektovány a nedochází prakticky k omezení práv jejich uživatelů. Těžko naprojektovat předmětnou stavbu v hustě zastavěném území v místě, kde neexistují sjezdy a připojení. A nakonec vzájemnou vzdálenost konců zastávek 45m je možno dodržet za podmínek neohrožení BESIP s ohledem na další technické parametry dotčeného úseku komunikace, proto muselo být přistoupeno k výjimce. DI všechny tyto skutečnosti posoudil, rozborem nehodovosti nebylo zjištěno dopravních nehod v této lokalitě, a proto vydal k rekonstrukci zastávek MHD souhlasné stanovisko. Je jisté, že pokud by se jednalo o stavbu nových zastávek MHD, bylo by nutné ČSN dodržet bezezbytku. K citacím pana podatele nutno zmínit, že i daná ČSN ponechává projektantovi při projektování stavby určitý prostor pro zohlednění vlastností dotčeného místa.

4. Akce byla financována z investičního rozpočtu na rok 2010 schváleného Zastupitelstvem města Louny usnesením č. 82/2009 ze dne 02.11.2009.

5. K povolení stavby garáže na pozemku p.č. 2358 v k.ú. Louny je nutné podat žádost příslušnému stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za MÚ Louny, odbor SÚaŽP Václav Zlatohlávek
Za MÚ Louny, odbor správy majetku, Zuzana Veihandová

Blikající venkovní osvětlení

Ing. Jiří Czyž , 2013-12-16 17:55:17

Dobrý den,

chtěl bych požádat o opravu blikající lampy pouličního osvětlení v ulici Petra Obrovce - směr ke zdravotnímu středisku. Jedná se o jedinou dvojlampu – pravá výbojka v postavení proti domu. Je to nepříjemné.

Zároveň bych chtěl požádat o možnost zastínění tohoto světla směrem k domu.

Děkuji
Ing. Czyž Jiří

2013-12-16 17:55:17

Vážený pane inženýre,
děkujeme Vám za Vaše upozornění na blikající lampu veřejného osvětlení v ul. Petra Obrovce. Závada již byla odstraněna. Zároveň bylo s Vámi domluveno, že v současné době nebude město provádět žádné úpravy svítidla.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku

k zamyšlení

Jan Vilhelm , 2013-12-02 22:42:51

Dobrý den, již nějakou dobu sleduji situaci u RD čp.1304. U oplocení tohoto domu na rohu ulice 5.května a Pudlovská opakovaně je k vidění rozbité sklo na chodníku. Chodník jistě patří městu a proto žádám o prošetření této situace město Louny. Sklo je tam nasypáno nejspíš úmyslně majitelem tohoto domu z důvodu močení psů na sloupek oplocení. Myslím, že tímto krokem ale velice vážně ohrožuje každého chodce, zvíře a hlavně děti co zde projdou. V těsné blízkosti je mateřská a základní škola 28.října a tudíž je zde zvýšený pohyb dětí. Žádám město Louny, aby předešlo nějakému vážnému zranění kolemjdoucích osob. V příloze zasílám aktuální foto.
Děkuji za prošetření a jsem s pozdravem Jan Vilhelm , Louny

2013-12-02 22:42:51

Dobrý den,
děkujeme za Vaše upozornění na sklo na chodníku v kř. ulic Pudlovská a 5. května. Chodník byl již uklizen. Obecně uvádíme, že tento chodník je uklízen v rámci čištění komunikací 2. pořadí a to ve čtvrtek 1x za 14 dní. Běžně stav komunikací sledujeme a v případě nutnosti zajišťujeme mimořádný úklid.
Váš podnět byl předán i městské policii.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

úklid

Petrlík, 2013-11-29 20:20:43

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat , aby byl proveden důkladný úklid kontejnerového stání vedle vchodu na ulici kpt.Nálepky 2228,je tam všude po zemi rozbité sklo a to už delší dobu. Děkuji nashledanou Petrlík

2013-11-29 20:20:43

Dobrý den, pane Petrlíku!
úklid kontejnerového stání provádí při vývozu kontejnerů společnost, která tuto službu pro Město Louny zabezpečuje. Na základě Vašeho upozornění byla dnes provedena kontrola předmětného kontejnerového stání a střepy skla nebyly na místě shledány.

Děkujeme za Váš podnět!

S pozdravem
Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku MÚ Louny

Úklid psích exkrementů

Jitka Kržová , 2013-11-25 18:32:13

Dobrý den,

Město údajně zaplatí za úklid psích exkrementů 800 tis. ročně.
Zajímá mě, kdy a jaká firma tento úklid zajišťuje.

Děkuji
Jitka Kržová

2013-11-25 18:32:13

Vážená paní Kržová,
úklid psích exkrementů provádí pro Město Louny na základě smlouvy Technická správa města Loun, s.r.o. Jedná se o úklid z chodníků a veřejné zeleně a dále o vývoz košů na psí exkrementy. Úklid chodníků je prováděn dle „Plánu čištění chodníků od psích exkrementů“:
1. skupina – 3x týdně a to – pondělí, středa, pátek
Žatecká, Pivovarská, Beneše z Loun, Mírové náměstí, Pražská, Česká, Táboritská, Jakoubkova, Vrchlického, Na Valích, Pod Šancemi

2. skupina – 1x týdně a to – úterý
Poděbradova, Tomanova, Fügnerova, Sladkovského, Emila Filly, Štefánikova, Tyršovo náměstí, Mánesova, V Oblouku, Spojovací, Chelčického, U Matky Boží

3. skupina – 1x týdně a to – čtvrtek
Přemyslovců, Březinova, Jana Švermy, Kosmonautů, náměstí Benedikta Rejta, 17. listopadu, Kpt. Nálepky, náměstí Kpt. Nálepky, Prokopa Holého, Svatopetrské náměstí, Petra Obrovce

4. skupina – 1x týdně a to – pátek
Pod Cukrovarem, sídliště Hrnčířská, Cukrovarská zahrada
- dále je úklid prováděn při ručním čištění komunikací.
V r. 2013 zaplatilo město Louny za úklid psích exkrementů z chodníků 364 tis. Kč a za vývoz košů na psí exkrementy ve frekvenci 1x týdně částku 30 tis. Kč.

Na plochách veřejné zeleně dochází ke sběru psích exkrementů v období od prosince do března a to na plochách pro venčení psů 2x měsíčně a na plochách veřejné zeleně 1x měsíčně. V ostatních měsících není sběr psích exkrementů prováděn a je zajištěn sečí travnatých ploch. V tomto roce tuto službu po celém městě zajišťovala společnost Technická správa města Loun s.r.o. za částku 355.000,- Kč.
Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku MÚ Louny

Dotaz na dopravní komisi

V. Suchanová , 2013-11-20 19:41:55

Dobrý den, chtěla bych upozornit na nepřehlednou situaci v dopravě při výjezdu z Mánesovy ulice do Fúgnerovy ulice. Mánesova ulice je obousměrná a setkají-li se tam auta jedoucí proti sobě, musí se dohodnout, kdo koho pustí dříve. To by ale nevadilo, to se řeší na místě. Co je ale veliký problém , je VYJÍŽDĚNÍ z Mánesovy ulice na Fúgnerovu ulici, vůbec není vidět, zda zleva něco jede, je jen otázkou času, kdy se tam něco pořádného stane. Příčinou je také to, že ve Fúgnerově ulici jsou zaparkovaná auta až přímo do křižovatky a to hlavně před domem č. 1976. Navrhuji zakázat parkování úplně až do křižovatky, nebo umístit naproti vjezdu z Mánesovy ulice do Fúgnerovy ulice dopravní zrcadlo. Prosím předat mojí připomínku dopravní komisi města. Děkuji V. Suchanová

2013-11-20 19:41:55

Dobrý den,
Váš dotaz bude zařazen do programu jednání dopraní komise RM č. 13/2013, která se uskuteční dne 04.12.2013, následně budou návrhy komise předloženy k projednání Radě města dne 16.12.2013.

S pozdravem
Václav Zlatohlávek
tajemník DK

ornice

Petr Kalista , 2013-10-30 07:57:33

Přeji hezký den,
v týdeníku Hlas ze dne 16.10.2013 jsem se dočetl, že zahrádkáři, které postuhla povodeň
si mohou zažádat o ornici. V článku je uvedeno, že formulář žádosti je na webových stránkách radnice. Nemohu však tuto žádost na webových stránkách radnice nalézt,
proto žádám o radu. Děkuji za odpověď předem.

S pozdravem P.Kalista

2013-10-30 07:57:33

Dobrý den,
formulář žádosti o přidělení ornice je na webových stránkách města Louny. Žádost naleznete na internetových stránkách http://www.mulouny.cz/zivotniprostredi/ pod odkazem „Formuláře“, v agendě Lesy, myslivost, zemědělský půdní fond.
Adresa je http://www.mulouny.cz/zivotniprostredi/images/stories/formulare/072013.doc

S pozdravem
Bc. Veronika Mottlová
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Louny

volby 2013

Jarmila Pištorová , 2013-10-25 08:00:08

Dobrý den,
prosím o informaci, kde najdu pod jaký volební okrsek patřím. Bydlím v ulici Kosmonautů, Louny, ale nikde ani na webu MU Louny se mi tuto informaci nepodařilo najít.

Ráda bych šla volit, ale nevím kam.
Děkuji za odpověď

Jarmila Pištorová

2013-10-25 08:00:08

Dobrý den,
každý volič v Lounech má adresu svého volebního okrsku uvedenu na obálce s hlasovacími lístky, které obdržel.
Voliči z ulice Kosmonautů volí v Základní škole v ulici Přemyslovců 2209 – volební okrsek č. 8

S pozdravem
Michal O v š o n k a
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY
vedoucí odd. informačního střediska
volby, krizové řízení, LLV

označení sjezdu

Ing. Jiří Czyž, 2013-10-24 13:45:54

Dobrý den,
bylo by možné nechat označit reflexní barvou špici sjezdu za průmyslovou zónou JV směr Praha a Chomutov? V ranních hodinách a v mlze je celkem neviditelný!!!!
Děkuji
Ing. Czyž Jiří, Louny

2013-10-24 13:45:54

Dobrý den,
Váš podnět k úpravě dopravního značení z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu prověříme a v případě kladného stanoviska Policie ČR, Dopravního inspektorátu, nařídí silniční správní orgán (Odbor stavebního úřadu a ŽP) změnu nebo doplnění dopravního značení příslušnému správci komunikace, případně vlastníku dopravního značení.

Pro přehlednost doplňuji:
Vlastníkem a správcem dopravního značení na místních komunikacích v Lounech, Nečichách a Brloze, je MÚ Louny, odbor správy majetku, který předkládá návrhy na změny, doplnění nebo zrušení dopravního značení Dopravní komisi Rady města. Ta posuzuje návrhy a doporučuje Radě města jaké změny jsou z dopravního hlediska vhodné realizovat a jaké ne. Pokud se jedná o individuální požadavky, které nemají podstatný vliv na bezpečnost silničního provozu a mohou být i finančně náročné, přihlíží se i k možnostem rozpočtu města.

V případě silnic II. a III. třídy je vlastníkem Ústecký kraj a dopravní značení (vodorovné i svislé) spravuje Správa a údržba silnic Louny. U silnice I. třídy – obchvat Loun - je to ČR, Ředitelství silnic a dálnic.

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny

Hřiště 35 pěší zóna Kosmonautů

Michaela Petřišová , 2013-10-21 08:41:28

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, na koho se mohu obrátit, ohledně oplocení dětského hřiště č.35, které je poničeno vandaly, pletivo a dráty z něj zasahují do profilu chodníků, hrozí nebezpečí úrazu.
Děkuji Vám za odpověď

Michaela Petřišová
Občan města Loun

2013-10-21 08:41:28

Vážená paní Petřišová,

Váš podnět ve věci poškozeného oplocení dětského hřiště č. 35 byl prošetřen a po zjištění skutečného stavu byla objednána oprava oplocení v nejbližším možném termínu. Je politováníhodné, že vandalismem jsou poškozována i dětská hřiště určená pro nejmenší děti. Za Vaše upozornění děkujeme a zůstáváme s pozdravem.

Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

psi

Ing. Miroslava Hetzerová , 2013-10-15 09:58:49

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda mám jako občan nějakou zákonnou možnost bránit svůj majetek proti močícím psům, resp. proti majitelům psů, kteří VĚDOMĚ chodí venčit své psy do zástavby, kde pak stojí a sledují, jak jejich pes močí na fasády a ploty cizích nemovitostí, čímž soustavně poškozují cizí majetek.

Ing. Miroslava Hetzerová

2013-10-15 09:58:49

Vážená paní inženýrko,
ve věci poškození majetku způsobené zvířetem(močení na fasádu domu) by bylo možné dovodit odpovědnost držitele zvířete za přestupek proti majetku pouze v případě, pokud by se prokázalo, že držitel zvíře k takovému jednání podněcoval tedy byl spáchán úmyslně. Jinak toto samotné jednání zvířete případně odpovědnost vlastníka není podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění nebo v jiném právním předpise za přestupek výslovně označeno.

S pozdravem
Mgr. Radek Homolka
vedoucí majetkoprávního oddělení
odbor správy majetku MÚ Louny

noční krádeže v Lounech

Zdeněk Frelich , 2013-10-14 09:30:45

Tuším, že pan Macák napsal v posledním Pressu zajímavý sloupek o "železožroutech", kteří v Lounech ve velkém kradou poklopy od kanálů. Když jsem dnes ráno vyhlédl z okna, zjistil jsem že v noci byli i u nás ve Smetanově ulici ve čtvrti Domov. Před pár týdny tady zmizelo za zamčenými vraty i několik aut. A co policie, říká si občan? Ta je nejspíš ve dne k vidění v oblasti centra a pěší zóny, v noci pak nanejvýš projede v teplém auťáku a situaci z okénka "monitoruje".Spíše v roli statistů a statistiků.
Máme si to nechat líbit?
Být v kůži pana starosty, určitě bych byl velmi znepokojen..........

Zdeněk Frelich, Louny

2013-10-14 09:30:45

Vážený pane Frelichu,
město Louny není jediným městem, které v poslední době trápí krádeže kanálových poklopů a krádeže vozidel. I městskou policii v Lounech zbytečně zaměstnávají krádeže kanálových poklopů, s následným zajištěním odkrytého kanálu a kontrolou všech sběren na území města. Tento čas by mohl být věnován např. kontrolám v okolí základních škol, dětských hřišť a pod. Městská policie dle zákona o městské policii 553/1991 Sb., §2,písm.a, „přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku" a to především prevencí, to znamená svou přítomností v určeném místě. Bohužel jsme limitováni početním stavem 4 - 6 strážníků na směnu (12hod) a na celé město, včetně spádových obcí Brloh a Nečichy. To znamená, že strážníci nemohou ,,číhat" na jednom místě a čekat na zloděje. Nicméně strážníci provádějí namátkové kontroly sběren kovového odpadu, při kterých upozorňují personál na důsledky výkupu kanálových poklopů a podobných věcí.
Organizace rozdělení hlídek spočívá v přítomnosti minimálně jedné pěší dvoučlenné hlídky v centru, která kromě dohledu nad centrem města zabezpečuje i výjezdy na přijatá oznámení a ostatní strážníci, v poslední době i jednotlivě, procházejí ostatní části města, kde zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly dle aktuální situace a to jak o denní, tak i o noční směnu.
Využívání služebních vozidel městské policie je řešeno vnitřní směrnicí, kde je jasně stanoveno k jakým účelům může být služební vozidlo použito. Používání služebních vozidel je dále pod přímým dohledem velitele směny, který určuje kdy a k jakému účelu bude sl. vozidlo použito v souladu s uvedenou směrnicí.

S pozdravem
Radek Baláš
ředitel MP Louny

přerostlé stromy

Mgr. Věra Richterová , 2013-10-11 13:00:03

Dobrý den,
přečetla jsem si zprávu o kácení přerostlých stromů na některých místech ve městě.
Stejná situace je ale i v Brloze, kde na břehu pod hřbitovní zdí jsou přerostlé jasany a jírovce.

Při každé silnější vichřici byl zlomen nějaký strom - 2 x lípa, 1 x jírovec. Trnu, kdy mi některý z těchto přerostlých stromů spadne na zeď nebo na stodolu.

Podobná situace je přímo na hřbitově, kde ze starých lip padají větve a kořeny poškozují hroby.

Přesto tam byla opět vysazena další lípa. Nebylo by vhodné tam vysazovat jinou zeleň, která nebude poškozovat náhrobky? Děkuji za odpověď.
Mgr. věra Richterová

2013-10-11 13:00:03

Vážená paní Richterová,
kácení dřevin, které proběhne koncem roku ve městě Louny, není z důvodu tzv. „přerůstání“ dřevin, ale z důvodu jejich velmi špatného zdravotního stavu a zhoršení provozní bezpečnosti. Stav topolů byl posouzen odborným dendrologickým posudkem. Samotný fakt, že je dřevina vzrostlá neznamená, že je nutné ji kácet.

V roce 2007 byla v Brlohu realizována investiční akce „ Revitalizace svahu v Brlohu pod hřbitovem“, kde došlo k pokácení téměř poloviny stávajících akátů. Během následujících let docházelo k dalšímu průběžnému kácení dřevin. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu ponechaných dřevin nebude další kácení v tomto roce prováděno.

Správu hřbitova v Brlohu vykonává Technická správa města Loun, s.r.o. na základě smlouvy, která zahrnuje také péči o zeleň. V roce 2010 byl na tomto hřbitově prováděn zdravotní řez na 23 kusech stromů a výsadba 13 kusů stromů do volného prostoru areálu hřbitova, v sortimentu 9 kusů lípy a 4 kusy dubu letního. Výsadba byla realizována v těch prostorech areálu, aby nedošlo k poškozování hrobových zařízení. Hřbitov v Brlohu je typický venkovský hřbitov s jednodruhovou výsadbou lip z počátku minulého století, kde hlavní dřevinou stromového patra jsou lípy a několik jedinců jasanu. Pro zachování rázu hřbitova je nutné vysazovat dřeviny původní, které zachovají jeho podobu i pro následující generace.

Hezký den
Ing. Kateřina Lavičková
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

, 2013-10-11 12:59:20

2013-10-18 13:00:16

Dobrý den paní Ingrišová,
žádost o přidělení ornice je možné podat na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Bude vyřízena v rámci agendy ochrany zemědělského půdního fondu, kterou zajišťuje Bc.V.Mottlová, tel. 415621162. V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Požadavek je třeba odůvodnit a upřesnit množství a místo určení ornice. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách www.mulouny.cz/zivotniprostredi

Žádosti jsou posuzovány individuálně, na přidělení ornice, která byla skryta při stavební, těžební a průmyslové činnosti z pozemků zemědělského půdního fondu, však není právní nárok.
Ornice je poskytována bezplatně, pouze za náklady dopravy.

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny

Dotaz

Mgr. Jana Švýcarová , 2013-09-11 13:01:41

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jakým způsobem řeší radnice problematiku přemnožení holubů a v důsledku toho velmi znečištěné chodníky v ulici Poděbradově a Tyršově náměstí. Děkuji za odpověď, Mgr. Jana Švýcarová

2013-09-11 13:01:41

Vážená paní Švýcarová,
v současné době se provádí odchyt holubů pomocí odchytových klecí umístěných v centru města. Na podzimní a zimní období připravujeme další akce na snížení jejich počtu, a to v souladu s podmínkami stanovenými Státní veterinární správou. V první polovině letošního roku vynaložilo město Louny na samotné snižování počtu holubů částku cca 35 000 Kč, další finanční prostředky vynakládá na čištění komunikací.

Snížení počtu přemnožených holubů můžou být nápomocni i občané města a majitelé nemovitostí. Jedná se zejména o jejich nekrmení, zabezpečení půdních prostor, umísťování sítí na výklenky nebo zábran na římsy tak, aby nedocházelo k jejich zahnízdění.
Děkujeme za Váš zájem.

S přáním příjemného dne
Ing.Ingrid Juklová
odbor správy majetku MÚ Louny

dotaz

Hieke, 2013-08-16 08:10:55

Přeji pěkný den.
Rád bych se zeptal, kdy bude odvezena hromada větví, která je již od března za objektem restaurace U Pramene.
Byla zde vytvořena firmou, která na jaře prořezávala stromy na městských pozemcích.
Děkuji
Hieke

2013-08-16 08:10:55

Vážený pane Hieke,
odbor správy majetku, který zajišťuje údržbu veřejné zeleně, neprováděl v tomto roce žádné ořezy dřevin u restaurace U Pramene ani v jejím okolí. Předpokládáme, že větve, které byly za objektem nahromaděny, pocházejí ze soukromého pozemku a byly na pozemek města přesunuty. Ihned po Vašem upozornění byl proveden úklid těchto větví.

Děkuji za upozornění a přeji hezký den
Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

dětské hřiště

Petrlík , 2013-08-12 08:20:32

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o odstranění planého ovocného stromu nebo alespoň jeho větve, která zasahuje nad kolotoč a pískoviště u našeho dětského hřiště - Kpt.Nálepky 2230-34. Po zemi a na pískovišti se válejí plody tohoto stromu a to je nebezpečné pro děti, protože na hnijící plody nalítávají vosy. Dále bych chtěl požádat o doplnění písku v pískovišti ...už tam téměř nic není. Děkuji nashledanou Petrlík

2013-08-12 08:20:32

Vážený pane Petrlíku,
doplnění pískovišť se provádí průběžně po zjištění skutečného stavu písku ve všech pískovištích v Lounech a městských částí Brloh a Nečichy. Z důvodu efektivního čerpání finančních prostředků z rozpočtu města bude Vámi zmiňované pískoviště doplněno bezprostředně poté, jakmile bude zjištěna potřeba pískoviště doplnit ve více lokalitách. Dřevina, která se nachází v blízkosti dětského hřiště v ul. Kpt. Nálepky bude odstraněna v době vegetačního klidu tj. od listopadu do března.

Hezký den
Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

Dotaz na Tesco

M.Jaňour , 2013-08-08 12:01:04

Dobrý den mám dotaz ohledně výstavby Teska v Lounech, jak to pokračuje a jestli se začne s výstavbou příští rok......Děkuji Jaňour M.=

2013-08-08 12:01:04

Dobrý den,
k Vašemu dotazu ve věci výstavby „ Obchodního centra Louny“ a „ Stop Shopu Louny“ sdělujeme, že dne 31.5.2013 vydal Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, rozhodnutí o umístění výše uvedených staveb ( územní rozhodnutí ). Tato rozhodnutí k dnešnímu dni nenabyla právní moci z důvodu podání odvolání jednoho z účastníků řízení. Věříme, že tato odpověď je pro Vás dostatečná.
S pozdravem
Mgr. Radek Homolka
odbor správy majetku MÚ Louny

zpomalovací zařízení

Ing. Jiří Czyž , 2013-08-05 12:55:44

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem možnosti montáže zpomalovacího zařízení na ulici Petra Obrovce – příjezd ke zdravotnímu středisku. Jedná se zejména o prostor okolo zde postavených nádob na sběr odpadků. Vzhledem k pohybu malých dětí, které přes ně nejsou vidět, si myslím, že by to nebylo na škodu. Vím o čem píši, protože tam parkuji a při vjezdu na něj mi již dítě přeběhlo před autem. Ale co ti, kteří o tomto nebezpečí nevědí.
Prosím, zamyslete se!!!
Děkuji
S pozdravem
Ing. Czyž Jiří

2013-08-05 12:55:44

Vážený pane inženýre,
Vaše žádost bude projednána v dopravní komisi dne 04.09.2013. Poté bude předložen zápis z dopravní komise do rady města (dne 30.09.2013). O výsledku jednání budete informován nejpozději do 11.10.2013.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny

pí Srbecká , 2013-08-05 11:14:10

Dobrý den ,bydlím v ulici Sladovnická 309 Louny a je tu neustálé porušování nočního klidu od vedle dtojícího minigolfu...je možno s tím něco udělat??? děkuji Srbecká

2013-08-05 11:14:10

Vážená paní Srbecká,
k Vašemu dotazu ohledně rušení nočního klidu v ul. Sladkovského z restaurace Minigolf Vám sděluji, že Městská policie Louny dlouhodobě provádí namátkové kontroly na dodržování nočního klidu ve vybraných lokalitách regionu města a to na základě zjištění strážníků nebo na základě upozornění, či oznámení občanů.
V tomto směru Vám chceme poděkovat za zaslaný podnět, který bude vedení městské policie řešit častějšími kontrolami okolí této restaurace. Současně Vás chci ale požádat, pokud bude docházet po 22 hodině k rušení nočního klidu, ať již hudební produkcí v restauraci nebo křikem hostů apod., aby jste to ihned telefonicky oznámila na linku 156, která je zdarma.
Věřím, že vzájemná spolupráce s občany města, situaci ohledně častého rušení nočního klidu v těchto letních měsících, podstatně zlepší.

S pozdravem
Radek Baláš, ředitel MP Louny

Upozornění

Chocholová K. , 2013-07-09 08:39:42

Měla bych připomínku k pořádku v ulicích Vladislavova a Svatopluka Čecha v Lounech, kde se nachází kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery se nachází volně přímo před okny rodinných domů a přímo při cestě školáků do místní základní školy a kudy chodí děti ze školky na vycházky. Tyto kontejnery nejsou nijak ohrazeny, či jinak zajištěny a jsou neustále otevřeny, rozkopány a sběr se nachází všude okolo na zemi. Dále různé osoby vybírají tyto kontejnery a ti kteří nemají popelnice hází odpad všude okolo. Z tohoto důvodu je zde vidět větší množství krys a dalších hlodavců. Mám pocit, že město Louny končí v Husově ulici u kolejí a dál to nikoho nezajímá a to je i co se týče úklidu. Bylo by vhodné s těmito kontejnery něco udělat, nebo tyto přemístit na jiné vhodné místo. Asi by se nikomu z nás nelíbilo mít pod okny smetiště.
Děkuji za pochopení a věřím, že situaci budete nějak řešit.
Chocholová K.

2013-07-09 08:39:42

Vážená paní Chocholová,
pro kontejnery rozmístěné po městě se budují ohrazená stanoviště. Jejich počet však závisí na finančních prostředcích. V současné době bohužel nejsou na vybudování kontejnerového stání ve Vladislavově ulici k dispozici žádné prostředky. Kontejnery na tříděný odpad jsou pravidelně vyváženy 1x týdně a je kolem nich prováděn úklid. Odkládání odpadů mimo nádoby na jeho sběr, včetně např. vybírání obsahu kontejnerů je zakázáno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, v případě zjištění např. vybírání odpadů je možné na místo zavolat Městskou policii Louny na bezplatné tel. lince 156.

Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
odboru správy majetku Městského úřadu Louny

Petrlik, 2013-06-21 07:50:40

Dobry den,
Uz je to téměř dva mesice co jsem Vas zadal o uklid co se dětského hriste tyce na ul.Kpt.Nalepky 2230. Odpoved byla, ze mate objednanou firmu a ještě tu nikdo nebyl. Na kdy je, prosim Vas, uklid naplanovan?

Dekuji nashledanou Petrlik

2013-06-21 07:50:40

Vážený pane Petrlíku,
úklid Vámi popisovaného hřiště a pískoviště byl proveden na začátku května t. r. Vzhledem k tomu, že k opadu jehličí z borovic černých, které hřiště lemují, dochází prakticky neustále, zajistili jsme jeho další úklid, který proběhne do konce tohoto týdne.

Děkujeme Vám za Váš podnět a zůstáváme s pozdravem.

Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
odboru správy majetku Městského úřadu Louny

dotaz

Mgr. Zdeněk Pištora , 2013-06-14 14:04:19

Dobrý den,
prosím o odpověď na následující otázky, které jistě budou zajímat nejen mě, ale i širokou veřejnost:
1. Je příslušnému odboru městského úřadu známo, že firma, která se zabývá údržbou městské zeleně používá k úpravě trávníků jakýsi pesticid?
2. Ví kompetentní úředníci úřadu, že trávník kolem chodníků v oblasti Vladimirská, Rybalkova, Pod Nemocnicí, Sportovní, okolí polikliniky, okolí bývalého okresního úřadu (nyní MěÚ) a jistě v mnoha dalších lokalitách je naprosto spálený jakousi chemikálií do vzdálenosti 50 - 80 cm od okraje chodníku? (pokud ne prosím, abyste se o této skutečnosti informovali prohlídkou zmíněných míst)
3. Jaké je složení tohoto pesticidu a není škodlivý např. pro psy?
4. Odpovídá tato údržba zeleně předpisům a také zadání zakázky ze strany městského úřadu?
5. Je městský úřad spokojen s údržbou zeleně současnou firmou? (posekání je nedostatečné, nepravidelné, dá se říci, že katastrofální a amatérské, v naprosté většině prováděné pozdě až po přerůstání trávy, někde dosud neprovedeno již 1 měsíc... atd.)
6. Jaká firma se touto činností v současnosti zabývá a jaká částka je na tuto zakázku vyčleněna v rozpočtu města na letošní rok?

Děkuji za odpověď a zveřejnění mého dotazu
Mgr. Zdeněk Pištora

2013-06-14 14:04:19

Vážený pane Pištoro,
k Vašim dotazům sdělujeme následující:

Ad 1.) Odbor správy majetku nezadal v uvedené lokalitě postřik travnatých ploch žádné firmě. K poškození trávníků došlo v rámci odstraňování plevelů z chodníků, které prováděla Technická správa města Loun s. r. o.

Ad 2.) O poškození travnatých ploch víme. K Vámi uváděnému poškození trávníku došlo nepozorností zaměstnanců Technické správy města Loun s. r. o. při provádění chemického odplevelení chodníků za větru, čímž došlo k roznosu herbicidu Roundup Rapid do bezprostředního okolí chodníků.

Ad 3.) Herbicid Roundup Rapid, který byl při postřiku použit, je složen z izopropylaminové soli, glyfosátu, smáčedla a vody, tudíž je nebezpečný pro psy v případě dlouhodobého a opakovaného kontaktu.

Ad 4.) Nejednalo se o zásah související s údržbou zeleně, jednalo se o odplevelování chodníků. Zhotovitel provede na vlastní náklady založení trávníků na všech poškozených plochách.

Ad 5.) Vzhledem k deštivému počasí v měsíci květnu muselo dojít k posunutí druhého termínu sečí travnatých ploch na měsíc červen, tudíž nebyla možné provést seč všech travnatých ploch dle termínů uvedených v harmonogramu prací smlouvy na údržbu veřejné zeleně.

Ad 6.) Údržbu zeleně v této lokalitě provádí v současné době Miroslav Kratochvíl za cenu cca 35 000 Kč měsíčně.

S pozdravem
Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku odboru správy majetku Městského úřadu Louny

dotaz

Lenka Vilímová , 2013-06-07 09:43:15

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda v ulici Na Valích / v části dětského centra Bludo / by nebylo možné vybudovat zpomalovací pruh z důvodu bezpečnosti dětí. V této části ulice jezdí vysokou rychlostí auta a ohrožují děti ale i dospělé.

Děkuji za odpověď Vilímová

2013-06-07 09:43:15

Vážená paní Vilímová,
Vaše žádost bude projednána v dopravní komisi dne 03.07.2013. Poté bude předložen zápis dopravní komise do rady města. O výsledku jednání budete informována nejpozději do 12.08.2013.

S pozdravem
Petr Blahout
odbor správy majektu MÚ Louny

internetové aukce

Šimůnková , 2013-06-05 09:49:05

Dobrý den,
ráda bych věděla, zda také Louny uspořádají internetovou aukci na dodávky energií pro úřady a také pro obyvatele města, tak jako to udělali v Říčanech. Myslím, že vzhledem k ekonomické situaci mnohých zdejších obyvatel by to bylo velmi vhodné. Děkuji za odpověď a doufám, že bude kladná. Pokud nebude, chtěla bych vědět z jakého důvodu.
Šimůnková

2013-06-05 09:49:05

Vážená paní Šimůnková,
k Vašemu dotazu sděluji, že město Louny se otázkou internetové aukce na dodávky energií pro obyvatele města vážně zabývá. Město oslovují neustále společnosti, které tyto aukce pro občany realizují. Samozřejmě sledujeme a budeme sledovat průběh aukcí v okolních městech s tím, že nás zajímá i následná, avizovaná služba dané společnosti občanům. Je důležité pro město, aby společnost poskytla všechny deklarované služby občanům města, se kterým uzavře smluvní vztah!

S pozdravem
Ing. Blanka Sunkovská
Město Louny
vedoucí odboru správy majetku

městské byty

František Pýcha , 2013-06-05 09:46:53

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli existují městské byty a jestli se pronajímají případně jak dlouho se asi čeká. Děkuji Pýcha František

2013-06-05 09:46:53

Vážený pane Pýcho,
k Vašemu dotazu týkajícího se pronájmu bytů v majetku města sdělujeme, že město Louny má v současné době volné byty v ul. Palackého 1683 a 1684, Poděbradova 1119, Tyršovo nám. 1973 (2 byty). Podle Pravidel Rady města Loun č. P 21/2012 lze byt pronajmout tomu zájemci, který předloží písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je uhrazení zálohy nájemného ve výši 18 měsíců a složení kauce na byt, která je stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. V případě zájmu kontaktujte správce nemovitostí paní Danielu Zofovou, SNP 2206, Louny, správce nemovitostí (tel. 415 670303). U paní Zofové si můžete dohodnout prohlídku volných bytů.

S pozdravem
Monika Tichá
Městský úřad v Lounech
odbor správy majetku

Chyba v dopravním značení ve městě

M. Laubová, 2013-05-16 12:24:12

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na chybu v dopravním značení. Při výjezdu z ulice Vrchlického mám přednost zprava. Ovšem ulici Na Valích od parkoviště na Komenského náměstí máte před křižovatkou označenou jako hlavní.
Z pohledu řidiče je to špatně a nebezpečné.

Za řidiče naší organizace
Milen Laubová
sekretariát, územní pracoviště Louny
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

2013-05-16 12:24:12

Vážená paní Laubová,
ve Vrchlického ulici je umístěno dopravní značení č. IP 26b „Konec obytné zóny“. Níže citujeme ust. § 23 odst. 1) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:
§ 23
Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Vzhledem k výše uvedenému sdělujeme, že se nejedná o chybu v dopravním značení. Ve Vámi popisovaném místě řidič vyjíždějící z Vrchlického ulice do ulice Na Valích nebo Osvoboditelů nemá přednost zprava, ale naopak musí dát přednost vozidlům jedoucím po těchto ulicích. Stejným způsobem musí řidiči dávat přednost v jízdě i při vyjíždění z obytné zóny jinde v centru města, např. v Hilbertově ulici, Jakoubkově a Táboritské ulici.

Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
odboru správy majetku Městského úřadu Louny

Stezka pro cyklisty

p. Novák, 2013-05-16 12:10:13

Dobrý den,
děkujeme za krásnou "rádoby" stezku pro cyklisty v ulici Přemyslovců. Jen se chci zeptat, až se na zbylé šíři chodníku pro pěší (zhruba 1-1,5m potkají dvě ženy s kočárky a nevyhnou se, máme k tomu zavolat Městskou policii? Moc děkujeme tomu, kdo to vymyslel.
Novák

2013-05-16 12:10:13

Vážený pane Nováku,
označení stezky pro cyklisty na chodníku v ul. Přemyslovců bylo provedeno na základě žádosti občana, která byla předložena dopravní komisi dne 03.10.2012.
Vzhledem k tomu, že dopravní komise je pouze poradním orgánem Rady města Loun, byl návrh předložen radě města, která svým usnesením č. 348/2012 dne 29.10.2012 schválila návrh dopravní komise.
K Vaší připomínce podotýkáme, že je samozřejmostí, že chodci i cyklisté jako účastníci provozu na pozemních komunikacích se musí vzájemně respektovat.

Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku odboru správy majetku Městského úřadu Louny

Prosba

Jana Krátká , 2013-05-15 11:47:26

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou:
Zda by bylo možné ořezat suché a u zemi rostoucí větve borovic na pozemku číslo parcely 3175/111 ost.plocha, na sídlišti Kpt. Nálepky mezi domy čp.2223 a 2224. Listnáče jste nechali prořezat, jehličnany ne. Suché větve ohrožují děti, které si tu v borovicích hrají.
Předem Vám děkuji.
V Lounech dne 10.5.2013 Krátká Jana

2013-05-15 11:47:26

Vážená paní Krátká,
na základě Vaší žádosti byly požadované práce objednány u zahradnické firmy. Termín provedení ořezu větví je do 31.05.2013.
Děkujeme Vám za Váš podnět a zůstáváme s pozdravem.

Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku odboru správy majetku Městského úřadu Louny

.

Fuxová, 2013-05-07 08:39:39

Dobrý den,
denně dojíždím do zaměstnání na Prahu 1 a poté co byla od 1.4.2013 zrušena zastávka U Spravedlnosti u ranního spoje dopr.podnik měst Jirkov a Chomutov /jediný, který zajíždí na Florenc/, musím každé ráno absolvovat cestu na autobusové nádraží. "Chodník" v ulici Rakovnická, podél katastrálního úřadu a plavecké haly, připomíná spíše kamenitou polní cestu vhodnou k masáži chodidel a ničení podrážek bot a podpadků.

Lidé raději volí chůzi po silnici, i když jdou na hřbitov. Mám dva dotazy. Uvažuje se o úpravě povrchu nebo vybudování chodníku? A má radnice možnost ovlivnit nebo se podílet na tvorbě jízdního řádu u dopravců? Zrušení zastávky U Spravedlnosti je ...

Předem děkuji

Fuxová

2013-05-07 08:39:39

Vážená paní Fuxová,
v letošním roce je plánován ve Vámi zmiňovaném chodníku v Rakovnické ulici výkop z důvodu vybudování plynovodního středotlakého přivaděče. Z tohoto důvodu nemůže Město Louny provést opravu povrchu dříve než bude provedena tato akce. Vzhledem k již naplánovaným finančním prostředkům na opravy a omezenému rozpočtu však předpokládáme, že tato oprava povrchu bude provedena nejdříve v r. 2014.

K části Vašeho dotazu ve věci podílení se na tvorbě jízdních řádů sdělujeme, že město Louny není oprávněno zasahovat do jejich zpracování. Ve Vašem případě se jedná o komerční dopravu, která je pouze v kompetenci dopravce, tj. v tomto případě Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 999/6.

S pozdravem
Ing. Jiří Čáp
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku odboru správy majetku Městského úřadu Louny

dětské hřiště, Kpt.Nálepky 2230

Petrlík , 2013-04-22 15:28:04

Dobrý den,chtěl bych Vás požádat o provedení důkladného uklidu na dětském hřišti za barákem ulice kpt.nálepky 2230-34,hřiště bylo naposled důkladně uklizené loni na jaře(zametení listí,jehličí,písku kolem pískoviště a výměnu písku,který je plný jehličího z přilehlých stromů). Děkuji a nashledanou Petrlík

2013-04-22 15:28:04

Vážený pane Petrlíku.
K Vaší žádosti o úklid dětského hřiště v ul. kpt. Nálepky Vám sděluji, že úklid tohoto dětského hřiště je již objednán u odborné firmy.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Eva Strasserová, odbor správy majetku MÚ Louny

Jazykový certifikát

Tereza Bohatá, 2013-04-12 13:44:39

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda město přispívá nějakou částkou na jazykové certifikáty a za jakých podmínek.

Děkuji za odpověď Bohatá

2013-04-12 13:44:39

Dobrý den,
Město Louny přispívá na jazykové zkoušky na základě pravidel P6/2006, v platném znění „pro poskytování a čerpání příspěvku na podporu jazykových zkoušek“. Příspěvek je určen pro všechny obyvatele s trvalým pobytem ve městě Louny, bez ohledu na věk, kteří úspěšně složí mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z anglického, německého, francouzského a španělského jazyka od úrovně A2 do úrovně C2 hodnocení dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Příspěvek je poskytován ve výši 1.000 Kč na osobu za jednu úspěšně vykonanou zkoušku.
Žadatel o příspěvek vyplní žádost a předloží na oddělení školství (4. podlaží budovy radnice na náměstí) k nahlédnutí a ověření údajů certifikát o složení zkoušky, doklad o úhradě poplatku a občanský průkaz. Příspěvky uchazečům schvaluje rada města vždy na konci čtvrtletí, poté jsou jim poukázány finanční prostředky.

Ing. Martina Kladivová
vedoucí oddělení školství

Osvětlení

Zdeněk Pištora, 2013-04-11 10:00:37

Dobrý den,
chtěl bych se jen zeptat, zda je Vám známo, že v ulici Palackého již třetím dnem nesvítí veřejné osvětlení?
Děkuji za odpověď

Zdeněk Pištora

2013-04-11 10:00:37Dobrý den,
závada na veřejném osvětlení v ul. Palackého byla nahlášena včera. Správce VO (fy ELTODO-CITELUM, s.r.o.) již zajistil zprovoznění VO. V příštích dnech bude ještě nutné nalézt přesné místo kabelové poruchy a odstranit ji.

S pozdravem

Petr Blahout
odbor správy majetku

Procházková V., 2013-04-03 16:52:06

Dobrý den,

zajímalo by mě kdo zodpovídá za informace v rámci MHD na autobusovém nádraží. Kdysi mi bylo řečeno, že město, platí to stále?
Ráda bych podotkla, že pracovní doba je přímo katastrofální. Pracující lidé nemají téměř možnost zakoupit měsíční jízdenky na MHD. Dvakrát v týdnu je tam pracovní doba do 15:00. Po pracovním dnu máte tedy sotva 10 minut se dostat na informace a zakoupit jízdenky, nutno podotknout, že služby jsou příšerné. Paní jenž sedí v kanceláři neustále není na svém pracovním místě. Ve čtrvrtek minulého týdne skončila už ve 14:15, tento týden v úterý měla dovolenou. Minulý měsíc na konci po oba dva dny měla opět upravenou pracovní dobu ve dnech kdy je tam do 15 hodin, takže opět nebyla možnost zakoupit jízdenky. Když příjdete v první polovině měsíce zakoupit jízdenky, odpověď je , že je ještě brzy. Člověk aby si bral dovolenou když si chce koupit jízdenky!!! Několikrát se mi stalo, že nebyla na svém pracovním místě a čekala jsem 15 minut i plů hodiny než se ráčila dostavit. Bohužel podobné zkušenosti mají i jiní občané jak jsem zjistila při čekání. Nechápu proč tam za ní není zastoupení a nebo proč nemá třeba alespoň poslední pondělí v měsíci delší provozní dobu, jako to bylo kdysi.

Dále bych měla dotaz k osvětlení přechodu u úřadu práce. Je zcela nedostatečné , obzvlášť v zimě. Řidiči tam jezdí jako dobytkové. Podotýkám, že již jsme na to upozorňovaly několikrát. Možná se čeká až se tam doopravdy stane smrtelná nehoda.

S pozdravem Procházková V. a kolektiv

2013-04-03 16:52:06

Vážená paní Procházková,

k Vašemu dotazu zdejší dopravní úřad sděluje následující:

Informační kancelář zajišťuje dopravce, kterým je DPÚK a.s. Praha, Lumiérů 181/41. Město Louny má s dopravcem uzavřenou Smlouvu o plnění závazku veřejné služby – zabezpečení městské autobusové dopravy v územním obvodu města Louny, na základě které objednává dopravní výkony a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu. O vysvětlení jsme požádali dopravce, který se tímto velice omlouvá za částečné výpadky v provozu informační kanceláře na AN v Lounech. K této situaci došlo v posledním období zcela mimořádně z technických důvodů. V budově AN Louny probíhaly přesuny a stěhování některých pronajatých prostor, které úzce souvisí s provozem samotné informační kanceláře (dispečink, pokladna, přeložení počítačových sítí v budově). Pokud se stalo, že informátorka nebyla dočasně přítomna, vždy se jednalo o technické nebo provozní důvody (zastává rovněž funkci dispečera dopravy).
Z důvodu zaslaných připomínek a pro zlepšení služeb cestující veřejnosti proto prodlužujeme provozní dobu informační kanceláře vždy poslední pracovní pondělí v měsíci do 16.00 hodin.
Ještě jednou se omlouváme za způsobené nepříjemnosti.

Problemaika osvětlení přechodu u Úřadu práce byla projednávána na dopravní komisi dne 06.02.2013. Dopravní komise doporučila realizovat přisvětlení přechodů u mostu Veslařů a u Úřadu práce. V letošním roce je zpracovávána projektová dokumentace na přisvětlení přechodu u mostu Veslařů. Zpracování PD na přisvětlení přechodu u Úřadu práce bude navrženo do investičního rozpočtu na rok 2014. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nemůžeme zpracování PD či realizaci samotné stavby provést dříve.

Monika Tichá a Petr Blahout, odbor správy majetku Městského úřadu Louny

Parkování

Miroslava Alberovská , 2013-03-18 07:10:07

Dobrý den, doslechla jsem se, že na program jednání ZM, RM byl/bude zařazen návrh - placení za parkování u domu (na sídlišti) jednorázovou roční částkou.
Děkuji za informaci.

S přáním příjemného dne
Miroslava Alberovská

2013-03-18 07:10:07

Dobrý den paní Alberovská,
zpoplatněné parkování je pouze v centru města Loun ve vymezených oblastech dle Nařízení města Loun č. 1/2012 (ve znění Nařízení města Loun č. 2/2012 a 3/2012).

Město Louny v současné době neuvažuje o dalším rozšiřování placeného parkování.

S pozdravem
Martina Mráčková
odbor správy majetku - oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35

Šleyová, 2013-02-12 11:14:35

Dobrý den, v loňském roce jste slibovali úpravu zeleně na sídlišti Kpt.Nálepky, zatím jsem ale nic moc neviděla. Převážná část domů je nově opravená, ale ta zeleň to je děs. Konkrétně před naším domem č.p. 2234, kde byl vysazen před více jak 20 lety mahon /hřbitovní kvítí/ je zčásti vymrzlý a dále jsou tam náletové dřeviny. Nám by stačilo zasít tam trávu a do prostřed nějaký keř hned by to vypadalo lépe. Tím by se to i lépe udržovalo.

Děkujeme, za vchod 2234 Šleyová

2013-02-12 11:14:35

Vážená paní Šleyová,
město Louny nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na realizaci akce „Revitalizace zeleně v ulici Kpt. Nálepky v Lounech“. Vzhledem k vysokým nákladům na revitalizaci zeleně celého sídliště Kpt. Nálepky, provede Město Louny úpravy dřevin dle finančních možností nebo v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

V projektové dokumentaci je záhon před Vaším domem č.p. 2234 řešen tak, že dojde k odstranění suchých částí keřů a dosadbě chybějících keřů. Město Louny, odbor správy majetku zajistí úpravu záhonu dle projektové dokumentace do konce dubna tohoto roku.

Hezký den
Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor správy majetku

TK Luna

Jana Stehlíková , 2013-01-30 14:49:25

Dobrý den , chci se zeptat, co tedy máme udělat, abychom se mohli přihlásit do výběrového řízení na pronájem Zastávky? Přečetla jsem si to v novinách,že bude jakési druhé kolo a že do prvního se přihlásil jen jeden zájemce, ale o prvním kole jsme vůbec nevěděli. Děkuji za odpověď,Jana Stehlíková TK Luna

2013-01-30 14:49:25

Dobrý den,
vypisovat výběrové řízení na provozovatele budovy „Zastávka“ se bude v měsíci únoru.
Informace o zveřejnění zájmu města pronajmout budovu čp. 1135 – Zastávka (první kolo) Vám byla odeslána elektronicky dne 19.12.2012 a dne 23.12.2012 jste na tuto informaci elektronicky odpověděla.
Váš e-mail ze dne 29.1.2013 budeme považovat za poptávku možného poskytovatele služby a budete opět oslovena.

S pozdravem
Zuzana Veihandová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení rozvoje města a správy majetku
odbor správy majetku

Sandra Hronková , 2013-01-30 08:14:28

Dobrý den,
Ráda bych se zeptala ohledně nového placené parkoviště v Lounech.
Jedná se mi o parkoviště naproti Bille, kde je již nějakou dobu zpoplatněno stání.
Měla bych zájem pořídi si přímo parkovací kartu, ale nemám trvalé bydliště v Lounech. Při otevření toho parkoviště jsem zjistila informace, že karty si budou moci pořídit lidé z blízkého okolí.
Jelikož je ale stále parkoviště prázdné, bylo by možné si tedy pořídit kartu i když tu nebydlím. Dojíždím jsem každý den do práce a je pro mě obtížné někde zaparkovat.
Mohla bych se zeptat jak je to tedy nyní? Mají možnost si pořídit kartu i ostatní?
Děkuji Hronková

2013-01-30 08:14:28

Vážená paní Hronková,
za účelem parkování na parkovišti v ulici Osvoboditelů si můžete pořídit parkovací kartu ve výši 8.000,-Kč/rok, kterou Vám na Vaši žádost vydá Technická správa města Loun s.r.o. Pro získání této karty není třeba trvalého pobytu ve městě Louny.

Martina Mráčková
odbor správy majetku - oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35

Konkurzní řízení - ředitel ZŠ prokopa Holého

Jitka Müllerová, 2013-01-14 11:22:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Prokopa Holého.

Děkuji za odpověď
Jitka Müllerová

2013-01-14 11:22:20

Vážená paní Müllerová,
ředitelkou Základní školy Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace byla na základě usnesení Rady města Loun č. 378/2012 jmenována Mgr. Radka Dinková, která se v konkursním řízení umístila na prvním místě. Mgr. Dinková byla jmenována na dobu 6 let s účinností od 1.12.2012.

Hezký den
Ing. Martina Kladivová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení školství

žádost o vydání voličského průkazu

Andrea Hudeková, 2013-01-03 10:07:37

Dobrý den,
prosím o zaslání formuláře na žádost o vydání voličského průkazu pro Prezidentské volby 2013.

Na webových stránkách MU Louny jsem ho bohužel ke stažení nenašla.

Předem děkuji
S pozdravem
Andrea Hudeková

2013-01-03 10:07:37

Vážená paní Hudeková,
k vydání voličského průkazu není potřeba žádného formuláře. Dle zákona č. 275/2012 Sb. – o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů lze o voličský průkaz žádat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem, tj. 2 dny přede dnem voleb. Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, způsob doručení voličského průkazu a informaci, zda volič žádá o vydání voličského průkazu pro první či druhé kolo volby prezidenta republiky; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Písemnou žádost o vydání voličského průkazu zasílejte na adresu: Městský úřad Louny, evidence obyvatel, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny.

V případě osobní žádosti se obraťte na evidenci obyvatel. Kancelář evidence obyvatel najdete v budově Městského úřadu, Pod Nemocnicí 2379, Louny (tel. 415 621 271, e-mail: kralova@mulouny.cz)

S pozdravem
Michal O v š o n k a
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY

hotel Graf

Jan Vostřelová, 2012-12-19 14:58:03

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda jsou nějaké nové informace ohledně majitele či využití hotelu.
Děkuji za odpověď.
Jana Vostřelová

2012-12-19 14:58:03

Dobrý den, dle informací stavebního úřadu se ohledně hotelu Graf ( jeho majitele a využití) od léta nic nezměnilo.

Kateřina Aksamitová
Městský úřad Louny
Stavební úřad

zima

Libor Strnad, 2012-12-19 14:57:04

Rád bych věděl, kdo (konkrétně) nařizuje posyp solí chodníků a silnic když napadne centimetr sněhu. V plánu zimní údržby
komunikací nic takového není. Viz včera 10.12., chodníky nasolené jak slaneček, samozřejmě řádně kluzké, zničené boty, oblečení, kňučící psi, jak je pálí tlapky. Dnes 11.12., chůze po městě jak po kluzišti, břečka naředěná sněhem krásně namrzla a po posypu ani památky.
Raději se nebudu vyjadřovat, co si o tom myslím, bylo by to velmi neslušné.
Jaký je na toto názor odboru životního prostředí, jeho se to týká bezprostředně.

Strnad Libor

2012-12-19 14:57:04

Dobrý den,
zimní údržba komunikací je prováděna Technickou správou města Loun, s.r.o. dle plánu zimní údržby komunikací. Rozsah údržby určuje vedoucí směny. S pluhováním sněhu se začíná až v případě, kdy vrstva sněhu dosahuje 3 cm. Není však vyloučeno, že už dříve se musí provést posyp nebezpečných míst (např. trasa autobusových linek městské dopravy) a to solí, aby sníh nepřimrzl k vozovce, při větší vrstvě sněhu je pak prováděn zdrsňující posyp drtí. Při likvidaci náledí nebo ledovky je pak použití soli nezbytné. Solení není prováděno nadměrně - sypače mají dávkování a dávky se provádí většinou v rozmezí 20 - 40g/m2.

S pozdravem
Petr Blahout
odbor správy majetku MÚ Louny

dotaz na parkování ve městě

Alena Vymazalová, 2012-11-07 08:53:27

Dobrý den,
mám dotaz k placenému parkování ve městě. Při zaplacení parkovacího lístku v oblasti např. Mírové náměstí a nevyužiji celou dobu parkování, mohu s platným lístkem přejet např. k základní škole 1 a bude můj parkovací lístek platný?
A zda je nějaká časová tolerance po překročení zaplaceného parkování, pokud se např. zdržím ve spořitelně a budu chtít parkování doplatit?
Děkuji za odpověď
S pozdravem

Alena Vymazalová
Louny

2012-11-07 08:53:27

Dobrý den,
v případě, že jste zakoupila parkovací lístek prostřednictvím parkovacího automatu umístěného na Mírovém nám., můžete parkovat pouze na Mírovém nám. Na lístku je vždy vytištěn i název ulice, kde jste lístek zakoupila a kde tedy můžete parkovat.
Žádná časová tolerance po překročení zaplaceného parkování prostřednictvím parkovacího automatu není. Platný parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby umožňoval bezprostřední kontrolu údajů o platnosti (časového omezení)

S pozdravem
Martina Mráčková
odbor správy majetku - oddělení dopravy a veřejného pořádku

Létání vrtulníku společnosti SEKO

Jiří Kodaj, 2012-11-07 08:51:36

Dobrý den. Zhruba tak jeden měsíc pozoruji pravidelné létání vrtulníku do firmy "SEKO". Jistě mají majitelé firmy k létání svůj důvod,proti tomu osobně nic nemám,ale co mne velmi znepokojuje je to,že si létají celkem jak chtějí např. nad kauflandem,sídlišti pod ním,prodejnou okim atd. . Dne 26.10. 2012 létal tento stroj zhruba 40 až 50 m v těchto prostorech. Vrtulník jen nepřelétával ale kroužil nad objekty. Myslím,že létání nad obcemi a zabydlenými objekty má jasně vymezená pravidla a společnost SEKO je často porušuje. Neznám kompetence města k takovému jednání,ale myslím,že to hraničí s obecným ohrožením a to rozhodně v pořádku není. Děkuji za odpověď

2012-11-07 08:51:36

Dobrý den,
město Louny, respektive Městský úřad Louny, nemá žádné kompetence, kterými by mohl nařídit či omezit Vámi uvedený předmět dotazu. Jediná instituce, která by v této věci mohla jednat, je Úřad pro civilní letectví, sídlící na Praha 6-Ruzyně, tel.: 225 421 111.

S pozdravem
Lenka Rubešová, sekretariát

Poliklinika

Tomáš Ploc, 2012-10-24 16:35:51

Vážení z vedení města Louny

Zajímal by mne názor kompetentní(ch) osob(y) na prodej či dražbu jediného většího zdravotnického kompexu v lounském regionu. Tzn. z jakého důvodu se prodává či draží? Přihlásí se nebo přihlásilo se i město do prodeje/dražby jako vážný zájemce? Já jen, když se nynější starosta honosí členstvím ve hnutí/straně UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ, tak by měl být mezi prvními iniciátory a zájemci. Tedy pokud chce dělat vážně něco pro již tak zbídačené "okresní" město Louny. Nebo se vše bude opakovat jako za Kernera z ODS s nemocnicí? Doufám že je chytřejší a takovou hloupost jako zánik polikliniky v Lounech nehrozí, i když je tu "jistota" do roku 2025 (nájemné do roku 2020 + 5 let opce)-

S pozdravem a díky za odpověď
Ploc Tomáš

2012-10-24 16:35:51

Vážený pane,
v případě polikliniky byla nařízena dle zákona 26/2000 Sb.nedobrovolná dražba na základě návrhu společnosti QI Investiční společnost a.s., která má vůči akciové společnosti Lounská zdravotní nesplacené pohledávky s nejnižším podáním 40 mil. Kč. Současná legislativa umožňuje městům a obcím se dražby účastnit jen velmi složitě, vzhledem k tomu, že každý nákup nemovitosti schvaluje zastupitelstvo města za předem stanovenou cenu, která musí být známa tzn. že přihazování v rámci dražby je téměř nemožné. Dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené s jednotlivými lékaři, a územní plán našeho města, který byl schválen v roce 2010 a který tuto lokalitu vyčlenil pro občanskou vybavenost – zdravotnictví, jsou pro nás zárukou, že zdravotnictví, které je v budově polikliniky provozováno ve formě soukromého podnikání, bude i nadále zachováno. Město Louny je připraveno s novým vlastníkem Polikliniky jednat a podílet se maximálně na podmínkách, aby budova polikliniky nadále sloužila k účelu zdravotnictví pro naše město i celou spádovou oblast.

S pozdravem
Radovan Šabata, starosta města


zprava

Kučova, 2012-10-16 13:28:39

Dobrej den ,chtela bych se zeptat bydlim na Prazsky 95 v Lounech mam auto a parkovat na namesty s poplatkem je moc drahe .Proto se chci zeptat jestly bych neměla nějakou vyhodu na bezplatne parkovaní.Děkuji za odpovet Kučova

2012-10-16 13:28:39

Vážená paní Kučová,
nastavením podmínek pro zpoplatnění centra města se před spuštěním systému zabývaly orgány města opakovaně, proběhlo několik jednání dopravní komise i setkání zastupitelů s podnikateli. Následně byly Nařízením města Loun č. 1/2012 ve znění 2/20012 vymezeny oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání motorového vozidla za cenu schválenou v souladu s cenovými předpisy.

Vymezenými místními komunikacemi k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin jsou pro účely tohoto nařízení následující komunikace ve městě Louny: na Mírovém náměstí (od č.p. 56 Hotel Caramell k č.p. 35 budova Radnice), v ulicích Pivovarská, Beneše z Loun, Na Valích, Táboritská, Jakoubkova, Pražská, Vrchlického, Osvoboditelů (úsek mezi ulicemi Komenského náměstí, Vrchlického).

Doba zpoplatnění parkovacích míst v centru města parkovacími automaty včetně parkoviště na Mírovém nám. a Osvoboditelů byla určena pondělí - pátek 8:00 - 18:00 h a sobota 8:00 - 12:00 h. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné.

Ve svém dotazu uvádíte, že bydlíte v ul. Pražská 95 – v případě, že zde máte trvalý pobyt, můžete požádat Technickou správu města Loun, s.r.o. o vydání roční parkovací karty (pro 1 vozidlo a 1 bytovou jednotku). V tomto případě uhradíte 1.000 Kč/rok. S touto kartou lze pak bez dalších poplatků parkovat na vymezených místních komunikacích v centru města. Tyto komunikace jsou označeny dopravní značkou IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“. S touto kartou tedy nelze bezplatně parkovat na parkovištích na Mírovém nám. a Osvoboditelů.

Osvobozeni od povinnosti platit sjednanou cenu za stání na vymezených místních komunikacích se vztahuje pouze na řidiče vozidel Městské policie Louny a Policie ČR při výkonu služby. Obecně samozřejmě platí, že bezplatně lze parkovat mimo zpoplatněnou oblast.

Věřím, že si z nabízených možností pro sebe vyberete takovou, která Vám bude vyhovovat. S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
pověřená vedením odboru správy majetku

Reklamní poutač

Luděk Pešta, 2012-10-16 13:27:29

Pešta Luděk
Dobry den. Můžete mně sdělit kdo povolil a realizoval postavení kulatého reklamního poutače u kauflandu u autobusové zastávky Zahradní město.Poutač je umístěn v půli chodníku kde bude bránit v zimně při uklízení sněhu.Něco postavit do půli chodníku je tak nepochopitelné.

2012-10-16 13:27:29

Vážený pane,
plakátovací plocha typu válec byla na chodník v ul. Václava Majera instalována firmou RENGL, s.r.o., za účelem rozšíření plakátovacích ploch ve městě. Účelem bylo zajistit informovanost pro občany, kteří žijí nebo se pohybují v této lokalitě a zároveň zamezit živelnému výlepu plakátů na různých objektech. Vzhledem k tomu, že je v této části města umístěno větší množství inženýrských sítí, byl na základě vyjádření dotčených orgánů a na základě územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem v Lounech doporučen tento typ reklamní plochy. Z hlediska provádění úklidu chodníku zbývající šíře odpovídá požadavku na průjezd úklidové techniky.

J.Strnadová, odbor správy majetku MÚ Louny

Dotaz ohledně vánočního stromu.

Petr Janský , 2012-10-03 16:40:06

Dobrý den, rád by jsem nabídl městu Louny vánoční strom. Strom se nachází v obci Obora na soukromém pozemku, kde svojí výškou a rozlohou ohrožuje okolní stavby.
Předem děkuji za vaše vyjádření. S pozdravem Janský Petr.

2012-10-03 16:40:06

Vážený pane Janský,
děkujeme za nabídku vánočního stromu pro město. Veškeré nabídky od občanů jsou shromažďovány a začátkem měsíce listopadu budou posouzeny. Jakmile bude vánoční strom vybrán, budeme všechny, kteří nám strom nabídli informovat.

Pěkný den
Ing.Eva Šafrová
Město Louny
vedoucí kanceláře úřadu

Komín

Luděk Pešta, 2012-10-02 10:25:39

Dobrý den
Komín v bývalém masokombinátu se naklání.Z jedné strany je popraskaný hrozí jeho zřícení.Budete čekat až to na někoho spadne nebo s tím něco budete dělat.
Luděk Pešta

2012-10-02 10:25:39

Dobrý den, na základě podnětu, který se týkal prověření komínu v Masokombinátu Louny, MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního řádu provedl dne 27.9.2012 vizuální kontrolní prohlídku na místě stavby komína v Masokombinátu Louny. Při této kontrolní prohlídce MÚ Louny, odbor SÚaŽP zjistil, že podnět je oprávněný (komínové těleso je vychýlené a v obvodovém plášti se nachází viditelné trhliny). Na základě uvedeného MÚ Louny, odbor SÚaŽP svolá oficiální kontrolní prohlídku z vlastního podnětu za účasti vlastníka stavby a statika. Dle výsledku této kontrolní prohlídky bude dále postupovat v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Kateřina Aksamitová
zástupce vedoucího odboru SÚaŽP
Městský úřad Louny

Dobrý den

Petrliková, 2012-09-25 10:40:29

Dobry den,

chtela bych se zeptat zda vubec, a popr.kdy jsou planovane opravy chodniku ul.Kpt.Nalepky. Chodniky jsou ve velmi spatnem stavu, hrozne rozpraskane a kdyz prsi nemate sanci po nem jit...je to jeden velky rybnik.

Dale bych chtela upozornit na detske hriste - za domem Kpt.Nalepky 2230:
- nektera dvirka nejdou zavrit, rozbity kolotoc (netoci se jak ma, je na nem zlomena lavice), velmi rozviklana houpacka - ktera je spojena s klouzackou...je to, rekla bych malo ukotvene, dale cisteni a doplnovani pisku, rozpadajici se zed, ktera hriste lemuje (odpadaji z ni horni dlazdice), ale i neporadek za touto zdi, dale chybejici kusy plotu, ale take spodni vetve stromu, ktere u hriste jsou - ( na jedne strane vadi pri vchodu na hriste). Nevim kdo ma na starosti uklid na hristi?..drive tu chodil jeden pan, ktery zde velmi casto uklizel, zametl vsechen pisek okolo, ale i spadane jehlici ze stromu, papirky atd...a hriste bylo pekne ciste. Dnes tomu tak bohuzel neni.

Dekuji za odpovedi ..hezky den Petrlikova

2012-09-25 10:40:29

Vážená paní,
chodníky v ul. Kpt. Nálepky, o kterých se zmiňujete, jsou převážně z litého asfaltu, který je na mnoha místech popraskaný. Podobný stavební stav chodníků je na dalších místech v Lounech. Snažíme se v rámci schválených finančních prostředků každoročně zajistit co největší rozsah oprav, ovšem v rozpočtu města nejsou prostředky na provedení všech oprav. Z tohoto důvodu řešíme spíše lokální opravy.

Vámi zmiňované chodníky máme zařazené v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého sestavujeme plán běžných oprav komunikací na příslušný rok.
Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či výstavba nových chodníků.

Žádáme Vás o trpělivost s tím, že dle finančních možností bude tato akce realizována. V současné chvíli ovšem nemůžeme přesněji určit termín.

Petr Blahout, OSM


k Vašemu podnětu k dětskému hřišti sdělujeme následující:

Všechna vstupní vrátka na dětské hřiště jsou opatřena mechanickými zarážkami, kontrola hřiště byla provedena dne 19.9.2012 a všechna vrátka byla funkční. Zároveň byl prověřen i stav herní sestavy, přičemž nebyly zjištěny žádné vady, které by bránily užívání tohoto prvku. Rozbitý kolotoč bude vzhledem ke značnému rozsahu poškození z dětského hřiště odstraněn.
Větve borovic, které zasahují do prostoru vstupu na dětské hřiště, a chybějící plotové dílce budou řešeny dle finančních možností Města Loun.
Písek v pískovišti je každoročně měněn, v letošním roce výměna proběhla v měsíci červnu. V srpnu byla provedena kontrola pískoviště Krajskou
hygienickou stanicí, kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.
Úklid areálu dětského hřiště zajišťoval do loňského roku správce hřiště na základě uzavřené smlouvy. V letošním roce již žádné správce dětských hřišť Město nemá a úklid je zajišťován zahradnickými firmami v rámci údržby veřejné zeleně.

S pozdravem
Eva Strasserová, odbor správy majetku

Vítání občánků

Jan Koranda , 2012-09-17 13:52:36

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda bude do konce roku pořádáno "Vítání občánků" a za jakých podmínek se můžeme účastnit.

Předem děkuji za odpověď
Jan Koranda

2012-09-17 13:52:36

Vážený pane Korando,
vítání nových občánků našeho města se do konce letošního roku uskuteční několikrát. Vítáme všechny děti, které jsou trvale hlášeny v Lounech. Pozvánky zasíláme na adresu trvalého pobytu matky dítěte. V případě jakýchkoliv dotazů vám odpovíme na tel: 415 621 164.

Zuzana Havránková
matrikářka
Odbor správní
Městský úřad Louny

Protihlukové opatření

Kateřina Slavíková , 2012-09-12 10:45:17

Dobrý den,
nedávno jsme zakoupili dům v Lounech. Bohužel jsme zjistili, že nás dost obtěžuje hluk z rychlostní komunikace I/7/R7 /a to i v noci, kdy kamionová doprava neodpočívá. V územním plánu jsem našla protihlukové opatření od napojení silnice I/28. Můžete mi prosím sdělit jakého druhu a kdy bude toto protihlukové opatření realizováno? Také jsem si zjistila,že se provádí další zasíťování pozemků v blízkosti této lokality. Domnívám se, že jejich prodejnost bez vyřešení hluku z R7 nebude dobrá.
děkuji za odpověď Kateřina Slavíková

2012-09-12 10:45:17

Dobrý den,
odpovídám na dotaz paní Kateřiny Slavíkové z 6.9.2012.

V Územním plánu Louny je vyznačeno zkapacitnění silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Protihlukové opatření je vyznačeno od křížení silnice R7 s I/28 v rozsahu Izofony 45 dB, která zasahuje do zastavitelných ploch bydlení BI 21a, BI 21b, BI 3b BI 6 BI 7.
Územní plán nestanovuje jakého druhu protihlukové opatření bude, toto je otázkou detailního projektu a následného stavebního řízení v rámci zkapacitnění silnice I/7 na rychlostní silnici R7, při kterém si město uplatní realizaci protihlukových opatření.
Akce "Zkapacitnění obchvatu Louny", je jednou z etap na silnici R7 (Slaný-Louny-Chomutov),je stavbou připravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic Chomutov a financovanou státem. Termín realizace akce byl z důvodů nedostatku finančních prostředků neustále posouván a v současné době ho neznáme.
Pro stavby rodinných domů a staveb pro bydlení, které budou realizovány dříve, tj. před realizací protihlukových opatření na silnici R7, je tedy nutno zajistit splnění hygienických limitů hlukové zátěže podle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu na silnicích, vlastními technickými opatřeními a vlastními náklady stavebníků.

Ing. Ivanka Makariusová
Městský úřad Louny
Úřad územního plánování

bezpečnost přechodu

Ing. Hana Sekavová, 2012-09-03 07:31:22

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na bezpečnost, či spíše nebezpečnost, přechodu pro chodce, který se nechází v ulici 28. října hned u okružní křižovatky (Platanová, Č. Zemana, Riegrova, 28. října). Při přecházení směrem k Zahradnímu městu je výhled zcela zastíněn keři a není vidět, zda se blíží nějaké vozidlo. Lidé se zde orientujé víceméně podle sluchu a jelikož řidiči vidí stejné nic jako chodci a spousta z nich tomu rychlost nepřizpůsobí, je jen otázkou času, kdy dojde k neštěstí. Jestli je tento přechod v tomhle nevyhovujícím místě takto nepřehledný od počátku uvedení do provozu nemohu posoudit, protože ho využívám až posledních několik měsíců, ale jeho umístění mi přijde z bezpečnostního hlediska naprosto nevhodné a zastínění výhledu keři už dílo zkázy jen dokončilo.
Hezký den
Ing. Hana Sekavová

2012-09-03 07:31:22

Vážená paní paní Sekavová,
odbor správy majetku zajistil u odborné zahradnické firmy ořez těchto keřů tak, aby byl přechod pro chodce přehledný pro všechny účastníky silničního provozu, tedy jak pro řidiče automobilů, tak pro chodce. Práce budou provedeny do 7. září 2012.

Ing. Kateřina Jansová
Město Louny, odbor správy majetku

Ničení příjezdové komunikace

Věra Hospodková, 2012-08-17 13:55:27

Dobrý den. Jsme majitele zahrádek pod fa. Legios a jsme znechuceni chovanim zaměstnanců SčVK a hlavně ničením příjezdové komunikace k zahradkám, která se nedá nazvat ulicí, ale POLNÍ CESTOU. Komunikace č.p. 5048/6 je ve Vašem vlastnictví. Neustálý hluk a prach z průjezdů těžkých nákladních automobilů a nakladačů je na denním pořádku. Mají vlastní příjezdovou komunikaci do areálu a ničí tu kolem našich zahradek. Komunikace je tak zničená, že množství výmolů a utržených krajnic je v katastrofálnim stavu. Není ani možné bezpečně před vlastním pozemkem zaparkovat. Zaměstnanci této společnosti jezdí kolem zahradek rychle a bezohledně. Touto cestou se na Vás obracíme o zjednání nápravy. Umístění dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů. Zpomalovácích prahů a snížení rychlosti na 20 km/h. A samozřejmě opravy komunikace. Předem děkujeme za kladné vyřízení naší stížnosti. Za nespokojené majitele okolních zahrádek s pozdravem Věra Hospodková.

2012-08-17 13:55:27

Vážená paní Hospodková,

Váš návrh na instalaci dopravního značení v ul. Jateční předložíme k projednání dopravní komisi dne 05.09.2012. Odbor správy majetku, jako vlastník komunikace, doporučí instalovat dopravní značku omezující rychlost na 20 km/hod.

Dále zajistíme lokální opravu výtluků na komunikaci, které by měly zlepšit sjízdnost. Je zřejmé, že trvanlivost těchto oprav bude omezená, ale bohužel není možné z důvodu finanční náročnosti v současné době provést obnovu krytu vozovky v plném rozsahu. Přesto, že po této komunikaci je vedena příležitostně i nákladní doprava, je s přihlédnutím na intenzitu dopravy v porovnání s jiným místními komunikacemi v Lounech málo dopravně zatížená, tudíž její stavební stav odpovídá potřebám.

Případné omezení frekvence nákladní dopravy projednáme v měsíci září t.r. s největším uživatelem - SČVk.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru správy majetku

plavecká hala

Vladimír Hromada , 2012-08-15 07:19:58

Dobrý den,
rád bych upozornil na situaci v plavecké hale. Všichni jsme s povděkem uvítali otevření posilovny i v letních měsících – super a mockrát díky. Bohužel už několik týdnů upozorňujeme na skutečnost že neteče teplá voda. Personál nás ubezpečuje že jsou stížnosti předány, kontaktovali jsme ( písemně ) i pana Mareše – zatím bez odezvy. Dnes nám personál dokonce oznámil , že pokud se nám to nelíbí, tak máme chodit jinam a stěžovat si můžeme třeba u presidenta !
Pravidelně několikrát týdně navštěvujeme toto zařízení a rádi bychom aby to takto zůstalo. Platíme za službu, kterou v plném rozsahu nedostaneme.
Děkujeme za pomoc, a doufáme v brzké řešení tohoto problémku.

S pozdravem
Hromada Vladimír

2012-08-15 07:19:58

Dobrý den pane Hromado,
velmi mě mrzí, že máte důvod být nespokojen se službami, poskytovanými nájemcem Městské plavecké haly. Děkuji Vám za Vaše upozornění, které hned zítra projednám s jednatelem Technické správy města Loun, s.r.o. Ing. Opatem, aby už k opakování nedošlo. Město má zájem, aby nabízené služby občanům, byly zajištěny v co nejlepší kvalitě.
Přerušená dodávka teplé vody mohla souviset s probíhajícími stavebními pracemi v bazénu nebo s údržbou, která musí být vždy v době letních prázdnin - před podzimní sezonou - prováděna. Takto byla zajišťována i v minulých letech. V každém případě Vás měl ale provozovatel MPH vhodným způsobem informovat, případně mohl nabídnout přiměřenou slevu. Toto je ale v kompetenci TSML s.r.o.
Projednám s Ing. Opatem, aby neodkladně zajistil nápravu. Věřím, že budete v budoucnu spokojen s pobytem v tomto pěkném městském sportovním zařízení.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru správy majetku

Chmelárna Louny

Věra Kardošová, 2012-08-13 08:15:45

V Lounech se šíří zvěsti, že v objektu „staré chmelárny“ (v těsné blízkosti komplexu Luna) má být zřízena sociální ubytovna (s kapacitou několika desítek lidí).

Prosím o vyjádření, zda je to pravda, či nikoli.

Velmi děkuji. Věra Kardošová

2012-08-13 08:15:45

Dobrý den,
k dotazu ohledně bývalé chmelárny Louny, která navazuje na areál Luny sděluji:

- k dnešnímu dni nebyla na stavební úřad Louny podána žádost, která by se týkala stavebních úprav za účelem změny v užívání tohoto objektu na sociální ubytovnu. V dané věci ani nikdo referenty stavebního úřadu neoslovil.

S pozdravem
Kateřina Aksamitová
Městský úřad Louny
Stavební úřad

dotaz k opravě chodníků v sídlišti nad Tratí

Věra Dvořáková, 2012-08-13 08:14:33

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,když už se opravují chodníky v sídlišti nad tratí, zda se také bude někdy opravovat chodník v ulici Lipová, konkrétně kolem celého domu v Lipové ulici čp.  2481 a 2482, a dále navazující chodník z ulice Lipová do ulice Cítolibská kolem rodinných domků. Chodníky jsou v naprosto katastrofálním stavu, jsou tam velké praskliny a boule.To už se ani chodníkem  nedá nazvat, myslím, že i tyto chodníky jsou dost využívány a mělo by je město opravit. Děkuji za odpověď, občanka sídliště

2012-08-13 08:14:33

Dobrý den,
chodníky v ul. Lipová a Cítolibská jsou převážně z litého asfaltu, který je na mnoha místech popraskaný. Podobný stavební stav chodníků je na dalších místech v Lounech. Snažíme se každoročně zajistit co největší rozsah oprav, ovšem v rámci schválených finančních prostředků v rozpočtu města, které byly oproti loňskému roku ještě mírně sníženy. Z toho důvodu se souvislých oprav realizuje oproti předchozím rokům méně a řešíme spíš lokální opravy. Proto i u souvislých oprav, tj. oprav několikametrových úseků, je jasné, že navazující úsek nemusí být ve výborném stavu, ale další úsek musí počkat na následující rok/roky.

Vámi zmiňované úseky chodníků máme zařazené v zásobníku oprav místních komunikací, ze kterého je sestavován plán běžných oprav komunikací odboru správy majetku (dříve odboru místního hospodářství) na příslušný rok.
Zároveň je podkladem k sestavování investičního rozpočtu na následující rok, do kterého se zařazují složitější nebo finančně náročnější opravy či nová výstavba.

Vzhledem k rozsahu oprav v ul. Lipová v úseku č.p. 2481-2482 vč. navazujících úseků a nevyhovujícímu stavebnímu stavu, navrhneme tyto opravy k zařazení do investičního rozpočtu na rok 2013.

Žádáme Vás o trpělivost s tím, že dle finančních možností bude tato akce realizována.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru správy majetku

LLV - Cykloturistika 2012

KATKA, 2012-08-07 07:13:44

Dobrý den,
v programu na letošní Letní Lounské Vábení mě zaujala cykloturistika
(Mírové náměstí - Poohří) od 8h.
Nikde jsem ale nenašla více informací. Zajímalo by mě jak je trasa dlouhá?
Je nutné se někde zapsat nebo přihlásit? Platí se nějaké startovné?
Nevím jak to probíhá. Jezdí se samostatně, nebo nějak ve skupinkách? Je
trasa nějak vyznačená?
Moc Vám děkuji za upřesnění a bližší informace. KATKA :o)

2012-08-07 07:13:44

Dobrý den, jsou připraveny dvě trasy o délce 25 a 50 km. Trasy vedou do přilehlých obcí a zpět do Loun. Není nutné se nikde registrovat, žádný poplatek se neplatí, stačí přijít 18.08.2012 na Mírové náměstí, kde bude registrační stolek, kde obdržíte popis trasy a drobné občerstvení.

S pozdravem
Michal Ovšonka
tajemník komise Letního lounského vábení

poškozené pískoviště

Piklová, 2012-07-26 07:26:05

Dobrý den,
v ulici Zahradní (2476-2480) u dětského hřiště je poškozené pískoviště. Chybějící kus je umístěn pod balkonem č.p. 2477. Dále je opětovně poškozený zámek u dveří do hřiště (klece) na míčové hry. Dveře se nedají bezpečně zavřít.

Děkuji Piklová, Louny

2012-07-26 07:26:05

Dobrý den, k Vašemu podnětu sděluji:

Při běžné kontrole dětských hřišť, prováděné 19.7.2012, byl dřevěný obrubník pískoviště částečně uvolněný. Požadavek na provedení opravy byl předán odborné firmě, která zajistí v tomto týdnu opravu. Rovněž bude provedena oprava zámku vstupních dvířek na hřiště na míčové hry.

S pozdravem

Eva Strasserová, odbor životního prostředí MÚ Louny

Dotaz k opravě chodníku

Petra Novotná, 2012-07-26 07:23:30

Dobrý den,

včera a dnes byl konečně k naší radosti opraven chodník v ulici V Domcích a já bych se chtěla zeptat, proč byla vynechána část chodníku v naší ulici v délce cca 200 metrů.

Loni byl opraven chodník od Mateřské školy V Domcích až k hranici rodinných domků v této ulici a dnes byl opraven chodník z druhé strany- od horního vchodu na hřbitov až k dolní zatáčce ulice V Domcích. Tázala jsem se pracovníků, kdy bude opraven zbývající úsek chodníku sahající od č. popisného 2584 až k našemu domu č.p. 2721. Tento chodník je v katastrofálním stavu, asfalt je vytlučen na každém kroku a klopýtnete při každé cestě naší ulicí. Po chodníku chodí denně děti do školy a školky a hrozí, že si co nejdříve někdo zlomí nohu. Bohužel mi dělník pracující na opravě chodníku sdělil, že zbývající úsek se opravovat nebude!
Včera jsem byla velice nadšena, když jsem viděla, že se začalo s opravou chodníku, ovšem mé nadšení trvalo pouze jeden den, protože "náš" chodník opět opraven nebyl.

Chtěla bych se tedy zeptat, kdy dojde na opravu zbývající části chodníku v ulici V Domcích. Jedná se už opravdu jen o poměrně krátký úsek a z nějakých,pro mně nepochopitelných důvodů, byl tento úsek uprostřed opravované plochy, vynechán.¨

Velice děkuji za Vaši odpověď a pevně věřím, že i my budeme moci brzy bezpečně chodit po chodníku, aniž bychom riskovali pád nebo zlomení nohy.

Pokud bude třeba, ráda zašlu fotografie chodníku, lépe řečeno zbytků bývalého chodníku.

Velice děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem Petra Novotná

2012-07-26 07:23:30

Dobrý den paní Novotná,
v letošním roce byla v rámci investiční akce A/2/12 „Oprava komunikací většího rozsahu“ provedena oprava chodníku v části ul. V Domcích (č.p. 2608 – 2594). V rámci této investiční akce budou zároveň provedeny i další opravy chodníků a vozovek většího rozsahu v dalších lokalitách města Loun. Vzhledem k finanční náročnosti těchto oprav byla navržena oprava pouze v části ul. V Domcích s tím, že zbývající část chodníku v této ulici bude opravena v r. 2013.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství
Městský úřad Louny

nepořádek na pozemku č.4057/46

J. Pavelka, 2012-07-20 13:42:51

Od mého prvního dotazu uplynuly téměř 2 měsíce a nic se nezměnilo. Vlastně něco přece - lebeda povyrostla a zvětšila se skládka. Dočkáme se nápravy???
Díky J.Pavelka

2012-07-20 13:42:51

Dobrý den pane Pavelko,
odbor životního prostředí zaslal výzvu k zajištění úklidu a provedení seče Zemědělské vodohospodářské správě, která nám sdělila, že jejich organizace ke dni 30.06.2012 zaniká a veškerý majetek, práva a závazky přecházejí na Ministerstvo zemědělství. Na základě této informace, poslal odbor životního prostředí výzvu Ministerstvu zemědělství, které nám sdělilo, že správu těchto pozemků přebírá od 01.07.2012 Agentura pro zemědělství a venkov.
Agentura pro zemědělství a venkov nás následně informovala, že převod majetku na tuto organizaci není stále proveden a až budou převody majetku ukončeny, bude vypsáno poptávkové řízení na provedení seče a úklidu travnaté plochy tohoto pozemku.


Hezký den
Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

ZŠ Prokopa Holého

Marti a Lucie Kloubovi, 2012-07-18 16:24:24

Dobrý den,chtěli bychom se zeptat,proč chcete vyhlásit nové výběrové řízení na ředitele Zš Prokopa Holého,když běžná praxe je,že,když 1.kandidát rezignuje,posouvá se na jeho místo 2.kandidát,kterého komise zvolila jako vhodného kandidáta na funkci ředitele.V tomto případě je to Mgr.Milan Čermák,který tuto školu vede již 12 let,za jeho vedení škola získala velice dobrou pověst,a je nejvíce vyhledávaná škola v Lounech.Navíc jste sami viděli,že i rodiče by si přáli,aby to tak zůstalo.Uvědomujete si co to bude znamenat,když tato škola bude i na krátký čas bez vedení?O kolik přijde peněz,jaký tam bude zmatek,než se tam nějaký nový ředitel rozkouká?A jakou nám dáte záruku,že nový ředitel bude alespoň z poloviny tak dobrý jako p.Čermák?Jinak jste nám rodičům i dětem připravili moc pěkné prázdniny.Doufám,že Vám se s tímto pocitem usíná dobře,protože nám né.Stále více máme pocit z tohoto Vašeho jednání,že Vám nejde o dobro lidí a dětí,občanů města Loun,kteří Vám věřili,že se snažíte dělat svou práci zodpovědně,dle svého nejlepšího svědomí.My jsme Vás nevolili do těchto funkcí,za účelem toho,aby jste díky své moci,vyřizovali věci pro svůj prospěch,ale volili jsme Vás proto,aby jste se snažili co nejlépe rozhodovat ve prospěch nás občanů města Loun.Přejeme hezký den Martin a Lucie Kloubovi

2012-07-18 16:24:24

Odpověď u předchozího dotazu, viz níže.

Zasedání rady města

Ing. Petra Kloubová, 2012-07-18 16:21:47

Dobrý den,

ráda bych se zeptala pana starosty nebo paní místostarostky ještě před zasedáním městské rady na případný osud ZŠ P. Holého Louny. Od září budu mít na této škole již dvě děti a proto mi není lhostejné, co se bude dít, pokud se rada města rozhodne pro další konkurz.
Kdo bude vést školu od 1.8.2012? Stihne rada města vybrat zodpovědného člověka a pověřit ho vedením školy, když na to bude mít pouhých 14 dnů? Kdo vlastně připadá v úvahu?
Mám velké obavy o osud této skvělé školy, kterou jsme s manželem po důkladném rozhodování vybrali pro své děti.

Děkuji předem za odpověď.

Ing. Petra Kloubová

2012-07-18 16:21:47

Dobrý den,
funkci zřizovatele příspěvkových organizací, tedy i škol, plní Rada města Loun. Starosta i místostarostka mají pouze jeden hlas z devíti. Členové rady jednohlasně rozhodli o vypsání nového konkurzu na ředitele ZŠ Prokopa Holého. Školu od 1.8.2012 do doby jmenování nového ředitele povede zástupce statutárního orgánu, kterého si již dříve současný ředitel vybral. Tímto zástupcem je Mgr. Radka Dinková.
Konkurz proběhne bez otálení, již na příštím jednání Rady města se budou schvalovat požadavky konkurzního řízení.

Romana Krameriusová
vedoucí ekonomického odboruŽádost

Jana Zvonková, 2012-06-29 13:54:52

Dobrý den, mohli byste prosím zajistit pravidelné sečení trávy na svém pozemku č. 156/35 v katastr. území Dobroměřice. O tento pozemek se dlouhodobě nikdo nestará a vzrostlá tráva se směle rozmnožuje na sousední zahrady. Jezdíme sem k rodičům a děti mají problémy s dýcháním a alerg. rýmou.

Prosím o Vaši reakci na tuto žádost a děkuji předem, Zvonková

2012-06-29 13:54:52

Dobrý den, k Vaší žádosti o posečení pozemku p.č. 156/35 v k.ú. Dobroměřice sdělujeme, že byl na odbor životního prostředí předán požadavek na zajištění seče. Seč bude provedena v nejbližším možném termínu.

S pozdravem
Ing. Eva Fůsová
odbor místního hospodářství

Dotaz

Jiří Januška , 2012-06-29 07:55:05

Dobry den,
chtěl bych se zeptat,zda by bylo možné udělat ze sídliště ČSA obytnou zonu nejlépe se spomalovacími retardéry. Je tam dětské hřiště z kterého vybíhají děti rovnou na silnici,kde jezdí nekteří řidiči dokonce víc než 50km/h!

Děkuji. A jsem s pozdravem Jiří Januska

2012-06-29 07:55:05

Dobrý den,
Žádost o změnu dopravního značení spočívající ve vytvoření obytné zóny na sídlišti CSA bude předložena k projednání v Dopravní komisi Rady města dne 04.07.2012 s tím, že se závěry jednání DK budete seznámen.

S pozdravem
Za MÚ Louny OMH

Václav Zlatohlávek

Výzva o podání informací o konkursním řízení na ředitele ZŠ Prokopa Holého v Lounech

Jaroslav Vlček, 2012-06-22 14:59:51

Dobrý den,
jako rodič žáka ZŠ Prokopa Holého v Lounech vyzývám členy konkursní komise, aby občany informovaly o důvodech, proč upřednostnily v konkursním řízení pana Mgr. Zdeňka Pištoru před dosavadním ředitelem školy panem Mgr. Milanem Čermákem. Osobně bych to rád slyšel v pondělí 25.6.2012 při zasedání Zastupitelsta města Loun.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem Jaroslav Vlček

2012-06-22 14:59:51

Dobrý den pane Vlčku,
jednání konkursních komisí je neveřejné a členové podepisují mlčenlivost.
Dva ze členů konkursní komise na výběr ředitele ZŠ Prokopa Holého jsou zároveň radními i zastupiteli, tj. Ing. Kurka a Mgr. Červa. Pokud Vás problematika konkursních řízení na ředitele škol zajímá, můžete se zúčastnit jednání zastupitelstva v pondělí 25.06.2012 od 16.30h. Jste-li občanem města Loun, pak můžete na výše uvedené zastupitele vznést své dotazy.

Hezký den
Ing. Martina Kladivová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení školství

Zámek

Piklová, 2012-06-22 13:55:04

Dobrý den,
v ulici Zahradní (2476-2480) je poškozený zámek u dveří do hřiště (klece)
na míčové hry. Dveře se nedají bezpečně zavřít.
Děkuji Piklová, Louny

2012-06-22 13:55:04

Dobrý den, k výše uvedené věci sděluji, že zámek je již opraven.

S pozdravem
Eva Strasserová
Městský úřad Louny
odbor životního prostředí

Tomáš Gavelčík, 2012-06-11 09:15:08

Dobrý den, zaslechl jsem že má být v Lounech Tesco. Co je na tom pravdy?
děkuji za odpověď

2012-06-11 09:15:08

Dobrý den,
výstavba Tesca v Lounech je skutečně připravována, a to v lokalitě Skalka vedle prodejny Penny Market. Investor v současné době připravuje podklady pro územní řízení. Aktuální informace o předpokládaném termínu realizace a dokončení stavby nemáme k dispozici.

S pozdravem
Ing. Eva Tomanová
odbor místního hospodářství

Dětské hřiště

, 2012-06-11 09:13:49

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je možné dát do pořádku dětské hřiště na Široké (bývalá MŠ). Konkrétně mi jde o jehličnany, které mají větve dost nízko a nedá se tam už ani pomalu bezbečně procházet a to nemluvím o tom, že se to tam skoro vůbec neudržuje, nanejvíš se vyprázdní odpadkové koše. Přeci jen hrají si tam děti. Děkuji K.K

2012-06-11 09:13:49

Dobrý den,
provedení úpravy podchodní výšky u borovic v areálu bývalé mateřské školky je již zadáno zahradnické firmě. V tomto areálu dochází 1x týdně ke sběru odpadků a kontrole stavu dětského hřiště, dle smlouvy na údržbu veřejné zeleně je zde prováděna seč travnatých ploch. Do konce měsíce června bude provedena výměna písku ve všech čtyřech pískovištích.

Hezký den
Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

Věra Beckertová, 2012-06-07 08:49:37

Vážený pane starosto,

dne 15.5. t.r. jsem si přečetla vaši odpověď na chatu MÚ Louny, kde odpovídáte na dotazy p. Matějkovi, /kterého neznám/ ale zaujala mě vaše reakce na jeho dotaz, že by měla převzít TSML s.r.o Louny další sportoviště. Uvádíte, že by jste rád znal zdroj, kde tuto informaci čerpal, že je nepravdivá, zavádějící a že tato informace je pro vás nová.
Vždyť toto se psalo v několika denících v době, kdy Rada města neprodloužila nájemní smlouvu Zdeňku Beckertovi na pronájem plavecké haly Louny, a to 5.12.2011.
V Žatecko lounském deníku v prosinci minulého roku bylo nápsáno, že město chce změnit provoz a správu sportovišť a jednou z možností je, že město si bude sportoviště spravovat samo prostřednictvím TSML a jako první sportoviště bude plavecká hala, kde nájemci končí smlouva ke dni 30.4.2012, a to se také stalo. Dále bylo uvedeno, že jako první, kdo navrhl, aby se město začalo zabývat správou sportovišť jste byl právě vy, že sportoviště mají sloužit občanům a pokud je řídí podnikatel, dělá to hlavně za účelem zisku, navíc bude větší možnost získání státních a evropských dotací.
Na důvod proč nebyla prodloužena nájemní smlouva bývalému nájemci plavecké haly jsem se zeptala ing. Kučery z TOP 09 v lednu t.r. a bylo mně odpovězeno, že v současné době se mění pohled na správu městského majetku obecně. Město bude mít snahu si spravovat majetek samo, mít větší vliv na jeho rozvoj, snahu vícezdrojového financování např. získání dotací, a že to v žádném případě nebyla nespokojenost s nájemcem p. Beckertem.
Na to jsem mu odpověděla, že bych ráda uvěřila tomuto důvodu ale, že si myslím, že po získání plavecké haly TSML tato koncepce, změna v řízení sportovišť zanikne. A zanikla dříve než jsem si sama mohla představit. Byly tyto informace v několika denících severočeského kraje lživé a nepravdivé, podaly novináři čtenářům snad mylné zavádějící informace. Nebyla ani odpověď ing. Kučery pravdivá.
Postupovalo se snad podle odpovědi p. Krause v této době radního ČSSD který řekl,že nájemce plaveckou halu provozuje již dvacet let a to, že už mu snad stačí a že úspory, které provádí v rámci údržby atd. dělá proto, aby mu co nejvíce zbylo. Po těchto odpovědích jsem mu řekla, že není nic jednoduššího než ho pozvat na jednání a zeptat se na provoz, finanční náročnost tohoto zařízení. Jeho odpověď zněla, že těžko ho bude někdo někam zvát a na něco ptát.
Přiklonila se snad rada města k této verzi,kde převládla hrubost, závist z neznalosti tohoto zařízení. Nebo vyhověla ing. Opatovi, který si vytipoval toto opravené, udržované sportoviště a o ostatní již nemá zájem. Na jeho převzetí se intenzivně připravoval daleko dříve, než o tom rozhodla rada města . V měsíci září minulého roku 8 měsíců před ukončením nájemní smlouvy, již měl zpracován soupis všeho co má nájemce předat pro hladký průběh předání. V této době byl Zdeněk Beckert pozván na sportovní komisi, kde chtěl vysvětlit a seznámit co se za jeho působení na plaveckém bazénu udělalo. Na toto jednání jste byl také pozván, ale nedostavil jste se, protože v této době již bylo rozhodnuto a nebyl zájem jeho vyslechnout.
Bývalý nájemce provozoval plavecký bazén od roku l992, kdy ho po výběrovém řízení převzal po TSM. Ihned mu byl snížen provozní příspěvek od města o 45% oproti tomu co dostávala TSM. V této době zde byly dva holé plavecké bazény bez dalšího využití, aby udělal plavecký bazén provozuschopný, snížil stav zaměstnanců a zprovoznil další zařízení saunu, ochlazovnu, zázemí pro plaveckou školu, masáže, zakoupil vybavení do restaurace, fitnessu, solária a právě některé bylo plně hrazeno z jeho finančních prostředků nebo úvěru, který si na toto vzal. Provozní příspěvek, který město poskytovalo a poskytuje nadále byl určen pouze na energie a částečnou údržbu a jejich čerpání bylo každoročně doloženo fakturami, účetními doklady. Ostatní provozní náklady, vybavení, mzdové náklady hradil ze získaných tržeb. Přesto se snažil nenavyšovat cenu vstupného a ani si nemohl dovolit hospodařit se ztrátou, protože by mu ji nikdy nikdo nedorovnal a neměl možnost zohlednění pro špatnou sezónu jako tomu je a bude u TSML. Po celých 20 let jeho působení byl bazén v provozu l0 měsíců v roce. Případné opravy se prováděly za provozu nebo ve večerních hodinách, a ty nákladnější v době odstávky v měsíci červenci, srpnu. Nikdy ze strany návštěvníků nebyly žádné vážné, opodstatněné stížnosti a mnozí nechápali vaše rozhodnutí fungujícího zařízení.Ta samá reakce byla ze strany pracovníků OHS, kteří pravidelně kontrovali plavecký bazén a nikdy nezjistili žádný vážný nedostatek. Žádné výtky po celou dobu jeho působení nedostal ani ze strany pracovníků MÚ odboru místního hospodářství, které toto zařízení řídilo a s kterými po celou dobu spolupracoval. Nikdy se nebránil změnám, které vedly k vylepšení služeb, naopak jich spoustu sám navrhl a realizoval. Před více jak 10 lety navrhoval samostatnou plynovou kotelnu, měl zpracovaný projekt na přístavbu venkovní terasy a pod ní zařízení nové posilovny a dalšího rehabilitačního využití. Nejsou to ani ekonomické důvody, neboť provoz pod správou TSML bude naopak dražší, znovu se nyní plavecký bazén vybavuje zařízením,které tam již bylo a na jeho řízení se bude podílet daleko více lidí než bylo.
Přesto toto zařízení musel opustit. Jaká kriteria měla rada města při svém rozhodování, potřebovala vůbec nějaká, nebo to byl politický boj a nevraživost mezi stranami a on se stal jeho obětí. Jediný důvod, který by se dal akceptovat jste zpochybnil a vyvrátil, ostatní nemají se slušností, poctivostí, o které se také tolik psalo a která se měla vrátit do vedení města nic společného. Osobně máme úplně jinou zkušenost právě z devadesátých let .Tehdy šlo o přímé, charakterní, lidské jednání, které se nyní v žádném případě bývalému nájemci plaveckého bazénu z Vaší strany nedostalo.

Věra Beckertová Louny

2012-06-07 08:49:37

Vážená paní,
rád bych odpověděl na Váš dotaz, který jste mi adresovala. Pokud jste si podrobně přečetla moji odpověď panu Matějkovi, pak v této odpovědi jasně stojí pouze to, že není pravdou, že město chce předat správu všech sportovišť pod TSML. Za touto odpovědí si stojím a i takto bylo vše projednáváno v loňském roce v Radě města.
V loňském roce se Rada města několikrát zabývala koncepcí správy sportovišť ve městě Louny. Pravdou je i to, že tato myšlenka byla moje a k ní se přiklonili další členové RM. Rada města Loun na základě projednání žádné usnesení v této věci nepřijala. Smlouvy s našimi správci sportovních zařízení jsou uzavírány v různých termínech a z toho vyplývá i ukončení smluvního vztahu rozdílně. Smlouva o správě Městského plaveckého bazénu skončila jako první a to v dubnu letošního roku. Logickým závěrem v případě změny správy sportovních zařízení proto pro Radu města bylo, neprodlužovat smlouvu se soukromým subjektem, ale převést správu tohoto sportovního zařízení na subjekt, na který má rada města vliv.

Druhým logickým důvodem o převedení Městské plavecké haly pod správu TSML, s.r.o. je i to, že tato organizace již dva roky spravuje Městské koupaliště a činnosti, které jsou zajišťovány v tomto zařízení jsou velice podobné činnostem v plavecké hale a dá se říci, že jede o racionalizaci činností
obou zařízení.

K dalším Vašim připomínkám již jen krátce. Nikdy nebylo konstatováno, že by Rada města nebyla spokojena se správou Městské plavecké haly, kterou pro nás zajišťoval do letošního dubna pan Beckert. Rozhodnutí, které učinila Rada města bylo rozhodnutí majitele, které vyplynulo z názoru většiny radních našeho města, i s ohledem na skutečnost, že je výhodnější správa předmětného zařízení organizací, která je 100% vlastněna městem, tak jak to činní mnoho měst v celé ČR.

Děkuji Vám za Váš zájem o dění ve městě a věřím, že Vám moje odpovědi dostatečně vysvětlily celou situaci okolo Městské plavecké haly v Lounech.

Přeji Vám příjemný den

Radovan Šabata
starosta města Loun

nepořádek na pozemku parcelní číslo 4054/46

J. Pavelka, 2012-05-31 11:47:06

Dobrý den, mohli byste prosím zajistit pořádek na pozemku č.4054/46 - majitel ČR - Zemědělská vodohospodářská správa Brno - tento pozemek nikdo léta neudržuje a vzniká tu černá skládka. Děkuji J.Pavelka

2012-05-31 11:47:06

Dobrý den,
odbor životního prostředí již vyzval majitele pozemku k nápravě, a to k zajištění seče trávy a úklidu odpadků, dále upozornil na povinnost dodržovat stanovenou obecně závaznou vyhlášku města Louny č. 3/2009 týkající se zajištění udržování veřejné zeleně a užívání zařízení města Loun sloužících potřebám veřejnosti. Termín provedení prací je do 15 dnů od doručení této výzvy, v případě neprovedení úklidu a seče bude záležitost předána bez dalšího upozornění správnímu odboru k zahájení řízení o přestupku.

Přeji hezký den

Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

zara.siera, 2012-05-29 10:29:22

Děkuji za odpověd .Jen potřebuji vědět jestli je zástupcem města Loun v kauze Nordclima cz s.r.o. Ohledně veřejné zakázky z roku 2009 jednalo se o rekonstrukci divadla. Děkuji

2012-05-29 10:29:22

viz odpověď na již zveřejněný dotaz ze dne 21.05.2012

Kruhový objezd na Suzdalském nám.

Bc. Vladimír Prošek , 2012-05-23 07:17:54

Dobrý den,
chtěl jsem se jen zeptat jak se věci mají s kruhovým objezdem na Suzdalském náměstí. Koukal jsem, že už byl vypracovaný i grafický návrh na výstavbu nového kruhového objezdu v této lokalitě i s výstavbou nových parkovacích míst. Toto řešení vypadá moc dobře a jistě by to i zjednodušilo tuto nejhorší křižovatku v Lounech, kde už byla i pěkná řádka nehod. Je mi jasné, že asi největší problém budou finance (ikdyž nejspíš město dostane fin. podporu od kraje, pořád to bude dost peněz). Přesto sem chtěl jen vědět, jestli se na nový "kruhák" můžeme těšit nebo už byl návrh "smeten ze stolu".

Ještě jeden krátký dotaz. Bydlíme v ulici Pražská (naproti 1. ZŠ). Slyšel jsem, že v této ulici mají "vyrůst" nové parkovací automaty (zatím je zde parkování neomezené). Chtěl jsem se proto zeptat jestli je to pravda a pokud ano, tak jestli bude parkování přes noc zdarma (jako je tomu na parkovišti na náměstí nebo teď nově u Billy, kde je parkování od 18.00 do 8.00 zdarma).

Předem děkuji za odpovědi.


S přáním pěkného dne Bc. Vladimír Prošek

2012-05-23 07:17:54

Dobrý den,
k Vašemu dotazu ke kruhovému objezdu Suzdal sděluji následující :
Město Louny v roce 2007 zajistilo zpracování studie "Dopravního řešení ulice Žižkova od ulice SNP k mostu Veslařů" a tento návrh řešení je i prezentován na webových stránkách města. V roce 2009 pak krajský úřad, na základě vzájemné dohody s městem Louny, zadal zpracování dalších stupňů PD (k územní řízení, ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby). V současné době je dokončena PD k územnímu řízení a na stavbu OK Suzdal bylo i v 02/2012 vydané územní rozhodnutí.

Akce měla být realizovaná jako společná investice kraje a města s tím, že kraj bude hradit náklady spojené s úpravami komunikací (v současné době silnice II. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje) a město bude hradit náklady spojené s úpravami ploch, které jsou ve vlastnictví města (výjezd ze Žatecké brány, parkoviště, chodníky, sadové úpravy, VO apod.), přeložky a úpravy sítí měly být hrazeny stejným dílem. Navíc kraj podmiňoval společnou investici i následným převzetím částí úseků silnic II. třídy na území města do správy a majetku města. Odhad nákladů, který vycházel z PD k územnímu řízení, byl ve výši 69.819 tis. Kč, z toho podíl kraje 33.529 tis. Kč a podíl města 36.290 tis. Kč. S ohledem na vysoký odhad nákladů byly ze strany města vytipovány i možné návrhy úsporných opatření, které měl projektant posoudit a případně zohlednit v dalších stupních PD (zejména v maximální míře využít stávající konstrukce komunikací např. u jižního a východního parkoviště, případně nerealizovat úpravy západního parkoviště, minimalizovat úpravy VO a sadových úprav apod.).

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti celé akce město v současné době s její realizací prozatím neuvažuje, tato akce nebyla ani zařazena ani do investičního rozpočtu 2012 a předběžného investičního rozpočtu na rok 2013.

A s ohledem na tyto skutečnosti není ani zřejmé, zda kraj pokračuje v
projektové přípravě a zda budou vůbec dokončeny další stupně PD.

Jitka Bažantová
Městský úřad Louny
odbor rozvoje městaDobrý den,
ke druhému dotazu - v ulici Pražská (naproti 1. ZŠ) bude také instalován parkovací automat s tím, že parkování bude zpoplatněno v Po - Pá od 08:00
- 18:00 h, So 08:00 - 12:00 h, v ostatní době bude parkování zdarma. Další
informace o provozování parkovacích automatů jsou na www.mulouny.cz.

S pozdravem
Za MÚ Louny OMH
Václav Zlatohlávek


zara.siera, 2012-05-21 07:11:22

Dobrý den Chci se zeptat na jméno právního zástupce města Loun ve sporu s firmou NORDCLIMA CZ s.r.o. Děkuji=

2012-05-21 07:11:22

Dobrý den,
právním zástupcem města Loun je JUDr. Karel David. O probíhajících soudních sporech informace tímto způsobem nepodáváme.

S pozdravem
Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ Louny

Dotaz

Dolejšová, 2012-05-18 11:21:00

Dobrý den, mám doma nějaké věci ze staré autolékárničky - obvazy apod., věci jsou prošlé, ale nechce se mi je vyhazovat, je možné je na MěÚ ještě odevzdat, vím, že taková možnost byla. Děkuji. Dolejšová

2012-05-18 11:21:00

Vážená paní Dolejšová,
na našem informačním středisku skutečně probíhal sběr autolékárniček. Je to však již více než rok a jednalo se o jednorázovou akci organizace ADRA, která sebraný materiál odvážela do Afriky. V současné době však již sběr nepoužitého materiálu z autolékárniček neprobíhá.

S pozdravem
Ing.Eva Šafrová

Městský úřad Louny
vedoucí kanceláře úřadu

Poškození dětského hřiště

Piklová, 2012-05-16 14:53:08

Dobrý den,
ráda bych upozornila na poškozenou klouzačku na dětském hřišti přiléhající k panelovému domu v Zahradní 2476-80 a Lipové ulici v LN.
Klouzačka je proražená a asi prošlápnutá na dvou místech, viz. foto. Hrozí nebazpečí úrazu menších dětí.

Děkuji Piklová, Louny.


2012-05-16 14:53:08

Vážená paní Piklová,
na základě Vašeho oznámení byla poškozená skluzavka v ulici Zahradní u domu 2476-80 odstraněna. V současné době hledáme dodavatele nové skluzavky odpovídající svým rozměrem stávající konstrukci.

Děkujeme Vám za upozornění.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Dotazy

Matějka , 2012-05-15 09:48:03

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych se Vás zeptal na několik věcí, u kterých si myslím, že by mohly zajímat i další občany města Loun:

1) dne 02.04.2012 se konala 41. schůze Rady města Loun, na které byl projednáván bod č. 7 "Schválení použití služebního vozidla starosty města pro soukromé účely". Z toho bodu nebylo napsáno žádné usnesení (alespoň jsem žádné nenašel). Chtěl bych se zeptat, jak byl tento bod myšlen, tedy co bylo projednáno a s jakým závěrem? Předpokládám, že pokud to byl návrh Váš na používání služebního vozidla k soukromým účelům, že sám i uhrazujete náklady za používání (spotřebovaný benzín apod.).

2) finanční výbor - Finanční výbor by měl provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města (kromě dalších úkolů podle pověření Zastupitelstva města). Souběžně s kontrolou hospodaření by měl kontrolovat finanční výbor plnění rozpočtu města a zvažovat efektivnost vynakládání rozpočtových finančních prostředků. V průběhu roku by měl finanční výbor prověřovat předem návrhy jednotlivých rozpočtových opatření a sdělovat zastupitelstvu města stanovisko finančního výboru k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Z výše uvedeného nechápu, jak tedy může být jedním z členů finančního výboru Ing. Opatová - tedy manželka Ing. Opata, jednatele Technické správy města Loun. Této firmě, která byla zřízena městem, se za poslední roky dalo do správy téměř vše - placené parkoviště na Mírovém nám. a na Komenském nám., parkovací automaty, koupaliště, plaveckou halu, pohřební síň, hřbitovy, postupně jim budou předávána sportoviště. Nemluvě o činnostech, které Technická správa provádí denně -úklid, vysypávání košů, nějaké opravy apod.

Nepřipadá Vám to, pane starosto, jako jednoznačný střet zájmů. Bez ohledu na to, že Ing. Opatová není v zastupitelstvu - tj. o konečných návrzích v ZM nehlasuje, může ovlivňovat jednání finančního výboru a tedy i závěry tohoto výboru, případně konzultovat různé návrhy přímo s jednatelem Technických služeb.

3) Rád bych věděl, co vede zastupitele k jednotlivým odpouštěním smluvních pokut z dlužného nájemného či poplatků z prodlení. Uvedu 3 případy - usnesení ZM ze dne 11.04.2011 schváleno prominutí části smluvní pokuty z dlužného nájemného u nebytového prostoru č.p. 1967 Tyršovo nám. v částce 163.286 Kč; usnesení ZM ze dne 20.02.2012 prominutí poplatků z prodlení ve výši 90% tj. 123.260 Kč; usnesení RM ze dne 2.4.2012 prominutí pohledávky ve výši 42 tis. Kč platby penále z dlužného nájemného u nebytového prostoru č.p. 52 Mírové nám. z důvodu zdravotního stavu (toto posléze bylo schváleno i v ZM). Jen tyto 3 případy odpuštění pokut z dlužného nájemného či poplatků z prodlení vyšlo na téměř 330 tis. Kč, které jinak by plnily rozpočet města.

Sám se zamyslím - pokud bych dlužil na nájemném, tak se mnou určitě pronajímatel nebude mít takové pochopení, jaké máte Vy.

Děkuji za zodpovězení dotazů

Matějka

2012-05-15 09:48:03

Vážený pane,
předem mého dopisu přijměte poděkování za Váš zájem o chod města a jeho průhledné a ekonomické hospodaření. Jen mě mrzí, že jste neposkytl úplnou adresu, abych Vás mohl pozvat na osobní jednání a možná bychom si ušetřili několik minut strávených nad počítačem.

Moc děkuji za první dotaz. Nevím, kde jste zaměstnán a jakým způsobem víte nebo nevíte jak lze využít služební vozidlo k soukromým účelům. Jelikož jsem pracoval u firmy, kde toto bylo běžné a vozidlo bylo možno tímto způsobem využívat, zajímal jsem se o tuto možnost i ve své nové funkci. Po předložení materiálů do Rady města, jejich přečtení a zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl na úvod jednání RM dne 2.4. tento materiál z jednání stáhnout a dále se nezajímat o pronájem služebního vozidla k soukromým účelů. Předpokládal jsem, a Vy jste mě mojí domněnku potvrdil, že by takovéto využívání služebního vozidla nemuselo být pochopeno některými spoluobčany. Věřte však, že tento institut je legální, je naprosto průhledný a je úplnou samozřejmostí u významných pracovních pozic nejen zahraničních společností. Dotyčný pracovník, který takto využívá služební vozidlo k soukromým účelům za toto využívání platí a to nemalou finanční částku. Bližší podrobnosti, v případě Vašeho zájmu naleznete v § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmu a dalších předpisech, které se touto problematiku řeší.

I za druhý dotaz Vám děkuji. Sám jste přesně popsal co má Finanční výbor ze zákona o obcích dělat. To, že je členkou finančního výboru paní Ing. Dana Opatová, zkušená ekonomka, která má zkušenosti s fungováním samosprávy já jenom vítám. Má znalosti, které může uplatnit ve finančním výboru, které mohou a v mnoha případech i jsou pro tento výbor velice podnětné. To, že je manželkou našeho ředitele TSML nevidím jako střet zájmů. Finanční výbor v žádné případě nezasahuje ho fungování TSML, s.r.o. Louny. Toto organizace je samostatná obchodní společnost, 100% vlastněná Městem Louny, kde výkonem akcionáře je pověřena Rada města a v té, jak jistě víte, paní Ing. Opatová není. Proto rozhodně nesouhlasím s tím, že jde o střet
zájmů, když je paní Ing. Opatová členkou finančního výboru zastupitelstva města. K Vaší
domněnce, že může ovlivňovat rozhodování tohoto orgánu musím říci, že by bylo špatné, kdyby jakýkoliv člen finančního výboru neovlivňoval svými návrhy ty ostatní. Pokud by někdo takový v tomto výboru byl, který nebude prosazovat své názory, tak si myslím, že by tam byl úplně zbytečný. Finanční výbor má 7 členů a rozhodování je činěno hlasováním, kde musí být minimálně čtyři členové výboru pro předložený návrh. Myslím si, že je zde plně demokratický systém s další kontrolou, kterou je projednávání všech zápisů z FV v Radě města, jejich schvalování a jejich následné předkládání Zastupitelstvu města k projednání. To, že se Rada města snaží využívat svojí obchodní společnost ke správě svého majetku nepovažuji za špatný postup, ale spíše naopak, to považuji za projev ekonomického myšlení nynější Rady města. Využívání lidských i technických prostředků, zefektivňování činností by mělo být projevem dobrého hospodáře. Souhlasím s Vámi, že vždy je co zdokonalovat a tak i na činnost TSML se nové vedení zaměří a připravujeme změnu stanov TSML, kde vznikne nový kontrolní orgán tzv. Dozorčí rada, která bude složena ze zastupitelů a zaměstnanců MÚ Louny. Tento krok by měl být v nejbližší době realizován. Poslední věc, kterou Vám chci k tomuto bodu sdělit je to, že nevím, kde čerpáte informace, že postupně přebere TSML další sportoviště do své správy. Mohu Vás ubezpečit, že tato informace je pro mne nová a rád bych znal zdroj, z kterého jste Vy tuto informaci čerpal. Mohu Vám jen sdělit, že je nepravdivá a zavádějící.

Váš poslední dotaz je pochopitelný a věřím, že po následujících řádcích i ten Vám vysvětlím k Vaší spokojenosti. Ani já nejsem zastáncem odpouštění dluhů ve vztahu k městu. Právě naopak. Chtěl bych, aby všichni občané, kteří něco žádají od města měli vyrovnány všechny pohledávky ve vztahu k městu. Jsou zde však někdy případy, kdy musíte zvažovat i jiné okolnosti. Jestli si dobře vzpomínám případ z 20.2. byl případem dlužného nájemného z roku 1996. Tato naše spoluobčanka seč v invalidním důchodu splácela tento dluh včetně soudních poplatků do září roku 2011. Po zaplacení celého dluhu, soudních výloh tam vyrostl dluh z prodlení do výše cca 135 000 Kč. Když zvážíte, že výše zmiňovaná invalidní důchodkyně dluh, který činil cca 35 000 Kč splácela pravidelnými splátkami 200 Kč po dobu 16 let neumím si představit, jak dlouho by splácela dluh z prodlení v uvedené výši. Musím se přiznat, že tento případ a případ z 11.4., který je obdobného charakteru se Rada města snažila řešit co nejcitlivěji, včetně ponechání určité přijatelné částky dluhu z prodlení, popřípadě s ohledem na zdravotní stav dlužníka i případným odpuštěním. Výsledkem těchto případů je koordinace práce správce bytového fondu s naším sociálním odborem, kde jsou všechny informace o nových dlužnících okamžitě předávány na náš odbor, který již při prvním nezaplaceném nájemném navštěvuje tyto rodiny a tuto situaci s nimi řeší. Těmto lidem je vysvětlena situace, do které se mohou dostat i možné důsledky včetně soudního vystěhování.

Myslím si, že by bylo jistě mnoho dalších témat, nad kterými bychom se mohli společně zamyslet a polemizovat. V případě Vašeho zájmu jsem připraven se s Vámi sejít a Vaše dotazy zodpovědět na místě. Jak již jsem psal v úvodu, ušetříme si oba čas a vyhneme se možným dalším nezodpovězeným otázkám.


Hezký den plný pohody Vám přeje

Radovan Šabata
starosta města Loun


Dotaz - Venčení psů

Jan Zbončák , 2012-05-09 07:31:14

Dobrý den,
Mam dotaz - směřovaný do sekce chat tak aby odpověd byla veřejně k nahlednutí. Bohužel ani po 20 minutách pátrání na nepřehledném webu MÚ Louny jsem nedostal jistotu že tam tento dotaz "spadne", tak vás poprosím o případné přesměrování, děkuji.

Měl bych dotaz týkající se venčení psů v Lounech. Tentokrát nejde o poplatky či pytlíky na psí výkaly ale o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 - O pohybu psů na území města Louny, ve znění OZV č. 7/2005. Jak je možné že na území města mimo plochy určené k venčení psů pobíhají psi bez vodítka ? Chodim se svým jezevčikem pravidelně kolem Loun, přes město i mimo něj a dobrý zvyk zvládat svého psa se již jaksi vytratil. Bez přehánění 7 lidí z 10 nemá psa na vodítku. Neměl bych proti tomu v podstatě nic kdyby se nejednalo i o velká plemena která jejich arogantní majitelé nezvládají. Několikrát se mi stalo že nás pes bez vodítka napadl, majitelka ani po výzvě psa na vodítko nedala a incident se opakoval. Co s tímhle problémem dělá MP Louny? Chodím na velice dlouhé procházky kolem 10km několikrát týdně takže věřtě že takto strávím dost času a projdu velkou část Loun a okolí ale MP jsme v tomto neviděl zasahovat ani jednou ! Nejsem si jist zda se vyhláška vztahuje třeba na cestu Lounská vodárna, přes lávku na Zeměchy, pak zpět k Penny marketu - pochopil bych kdyby tam výše uvedená vyhláška neplatila protože se nejedná o území města - ale nevím to. Nicméně tento nešvar bují i v Lounech a to bez rozdílu naprosto všude. Dochází mi trpělivost s těmito majiteli. Ptám se tedy co mam dělat když to policie neřeší a přesto že mam psa na vodítku mě jiný pes napadne a drzý majitel na to jenom kouká se slovy: "Von je jinak hodnej".. mam psa nakopnout? nebo nakopat majitele? Nebo psa rovnou zastřelit? Majitel psa porušující vyhlášku na příjezd MP čekat nebude takže volat je nemá smysl. Spíš prevence z jejich strany.

Předem díky za odpověď, s přáním hezkého dne Jan Zbončák

2012-05-09 07:31:14

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za tento dotaz, neboť se týká nešvaru, který trápí většinu obyvatel, včetně ukázněných pejskařů a to nejen našeho města a který může mít následky, které si většina nezodpovědných majitelů psů ani neuvědomuje. Každý člověk, který si chce pořídit psa, by si měl nejdříve zjistit podmínky pro chov psa v daném městě (povinnost přihlášení psa, výše poplatku, podmínky pro venčení psů apod.) a zodpovědně posoudit, zda je schopen tyto podmínky dodržet. Protože v případě porušení těchto podmínek musí počítat s možnými následky. Městská policie sice působí v celém katastru města Louny včetně obcí Brloh a Nečichy, ale větší pozornost věnuje obydleným částem města, kde jakékoliv porušení zákona může mít větší společenskou nebezpečnost než to samé jednání spáchané na místech odlehlých. To znamená, že otázku venčení psů se vším co k tomu patří řeší městská policie většinou na sídlištích, v jejich okolí a v centru. Samozřejmě nemohou být strážníci na všech sídlištích najednou, proto se kontroly provádějí dle naléhavosti namátkově a střídavě. Na Vámi zmiňovaná místa kolem Loun a která jsou v katastrálním území města zajíždí městská policie většinou na oznámení či upozornění. A na Váš dotaz, co máte dělat v případě, že zjistíte takovéto a nejen takovéto porušení zákona, Vás mohu pouze požádat, ač Vy tuto možnost zavrhujete již předem, volejte vždy MP (156) nebo PČR(158). Netvrdím, že se vždy podaří zastihnut hříšníka, ale když budeme všichni jen nečině přihlížet a neučiníme ani prvotní opatření tím, že zavoláme na policii, tak se nevyřeší vůbec nic.

S pozdravem

Baláš Radek
ředitel MP Louny

parkoviště na náměstí

Pavel Černý , 2012-05-02 09:25:18

Dobrý den,
dnes dopoledne ( tj. v sobotu 28.4.2012 ) jsem využil parkoviště na náměstí v Lounech. Za 20 minut parkovného jsem zaplatil 40Kč ( místo uvedených 20Kč za započatou hodinu ). Jelikož stejně bylo postiženo několik dalších řidičů, kteří byli velmi rozhořčeni ( prý se ještě nikde s ničím podobným nesetkali ), rozhodl jsem se zavolat na telefom uvedený na parkovacím automatu. Pracovník mi sdělil, že ať si v pondělí zajdu pro 20Kč na firmu. Myslím si, že v této situaci není těch 20Kč až tak podstatných, spíše by jsme s ostatními stejně postiženými řidiči očekávali omluvu a příslib urychléného řešení této situace. Domnívám se, že takováto situace nedělá dobré jméno městu Louny.

S pozdravem
Pavel Černý

2012-05-02 09:25:18

Dobrý den pane Černý,
děkuji za upozornění na chybu na pokladně našeho parkoviště. Jedná se zřejmě o softwarový problém. Pokladnu jsem restartoval a snad už je vše v pořádku. Moc mě to mrzí, ale občas si naše technika dělá, co chce. Omlouvám se Vám a nevím jak ostatním. Jste jediný, kdo se ozval. Jinak pokud byste měl opět cestu na naše parkoviště, tak se nám ozvěte na telefonní číslo, co je uvedeno na pokladně a my Vás pustíme bez placení (na dálku Vám zvedneme výjezdovou závoru), abychom Vám kompenzovali tento přeplatek. Děkuji za pochopení.

Jen ještě dodávám, že jsme kontrolovali správnost výpočtu parkovného u lístku těsně před Vámi a po Vás, ale tam jsou částky v pořádku. Je to záhada. Dne 30.04.2012 jsme to poslali k vyjádření dodavateli zařízení.

Hezký den
Jaroslav Opat

Chodník na sídlišti 28.října

Jana Hadáčková , 2012-04-30 07:16:11

Dobrý den,
již potřetí se na Vás obracím se žádostí o provedení opravy chodníku, který vede napříč sídlištěm 28. října z ul. Fr. Chlouby k prodejně Coop a Sklenářství.
Tento chodník byl pracovníky technických služeb nedávno opraven a po několika měsících připomíná chůze po něm trasu opičí dráhy. Dlaždice se viklají, pokud zaprší, stříkají procházejícím do bot a na oblečení gejzíry špinavé vody. Podotýkám, že tento stav nastal již před zimními mrazy, takže ty nemohou být příčinou. Jde pravděpodobně o nekvalitně odvedenou práci.
Dne 20.2. jsem posílala mail na adresu ing. Kalivodové, ale žádnou odezvu jsem nezaznamenala.

Děkuji
Jana Hadáčková

2012-04-30 07:16:11

Dobrý den paní Hadáčková,
oprava části tohoto chodníku spočívala pouze v přeložení dlažby s doplněním podsypového materiálu. S Technickou správou města Loun, s.r.o. byla nyní dohodnuta oprava spočívající v odstranění 40 cm podkladu a zřízení nových podkladních vrstev vždy s důkladným zhutněním. V případě, že po vyhloubení bude zjištěn problém ve špatném odvodnění, bude v zeleni zřízen trativod.
Věříme, že tyto úpravy již budou konečné a že chodník bude již v pořádku.

Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství

Jakub Levic, 2012-04-20 14:04:12

Vážená paní Grundzová,
děkuji Vám za odpověď, dovolte mi jako reakci připojit několik poznámek.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že na exkrementech „zdobících“ veřejná prostranství neshledávám nic přitažlivého. Proto také po sobě uklízíme, jako je přirozené neodhazovat odpadky. Samozřejmě tedy nemohu mít a nemám připomínek k námitce, že individuální zajištění prostředků na tento úklid je nutno považovat za náklady chovu.

K napsání předchozího dotazu mne vedla jiná věc. Všude možně bylo dlouhodobě ze strany města uváděno, že majitelům psů jsou (zdarma) k dispozici sáčky na sběr exkrementů. O omezení jejich vydávaného počtu nepřišla předem žádná informace. Proto došlo k nemilé situaci, kdy jsme si po spotřebování balení sáčků dovolili přijít pro další a teprve při této příležitosti nám bylo oznámeno, že jsme si spotřebovali příděl na celý rok. Pokud by mi nové pravidlo o omezení přídělu bylo bývalo oznámeno při slavnostním předání prvního balení, zcela určitč bych podruhé v běžném období nepřišel (a ušetřen trapnosti této situace ani nepsal). Takto mne to ovšem (i vzhledem ke zvýšení poplatku o 50 %) zaskočilo a naskytla se otázka, jestli existuje nějaká koncepce týkající se řešení této problematiky.

Rozumím tomu, že městu je jedno, jaký podíl majitelů psů „sbírá“ - pro Vás jsou pouze dva relevantní stavy: sbírají všichni (není třeba zajišťovat úklid) vs. nesbírá nikdo (úklid je třeba zajistit, jeho cena je sjednána pevně a v daném roce se nedá ušetřit, ani kdyby ze dne na den začali sbírat všichni). Dále ten, kdo si pro sáčky chodil, zřejmě sbírá, a bude tedy určitě sbírat i nadále.

Co se týká podílu držitelů psů, kteří nabídky sáčků využívali, možná to souvisí i s tím, že velká část psů se do lounských ulic vůbec nepodívá (žijí u rodinných domů a na vesnicích). Pak by se opravdu mohlo zdát, že ten, kdo si sáčky vyzvedne, nestydatě se obohacuje na úkor ostatních. Argument, že když po psech na území města bude majiteli důsledně uklízeno, mohl by poplatek klesnout všem, je samozřejmě mylný. Vaší odpovědi lze opravdu máloco vytknout. Snad ještě můžete doplnit: „účinek je též regulační a na poplatek máme nárok (a také m& aacute;me prostor pro zvýšení poplatku na Kč 1500,-- / rok“ – očekávám příští rok).

Jen by mě ještě zajímalo, zda náklady města na 1 balení čítající 50 sáčků jsou opravdu 15 Kč, jak bylo uvedeno ve Svobodném hlasu č. 15/2012 na straně 2. Kde se toto číslo vzalo? Pro srovnání město Chrudim pořídí údajně jeden sáček za zhruba 8 haléřů (za stejně velké balení by tedy utratilo 4 Kč) – zdroj: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/sacky-na-psi-vykaly-budou-v-chrudimi-zrejme-na-pridel-20120328.html

Ačkoliv tedy „cokoliv zrušit“ nemusí být a priori nejlepší cesta jak uspořit, zde jste mě přesvědčili, i když zatím nepotvrzený poměr nákladů Louny/Chrudim na jeden sáček mě děsí. Ještě mne napadlo, že můžete zrušení výdeje plastových sáčků prezentovat též jako ekologický projekt (tip na další vylepšení: vyvěsit na stránkách MÚ návod na skládání pytlíků a lopatek ze starých novin a reklamních letáků...). Vzhledem k tomu, že o poměrně okrajové záležitosti (výdaje na úklid, cedule, úpravu ploch, příspěvek na útulek, … představovaly cca 4 promile výdajové stránky městského rozpočtu 2011) bylo napsáno snad až příliš, dosti pravděpodobně Vás již dalšími dotazy k této problematice nebudu zatěžovat.

S pozdravem
Jakub Levic

2012-04-20 14:04:12

Dobrý den,
děkujeme za podnět týkající se ceny pytlíků na psí exkrementy.

Po ověření v Chrudimi Vám mohu říci, že Chrudim opravdu kupuje pytlíky u místního dodavatele v ceně zhruba 8 haléřů za kus. Této ceny docílili částečně slevou, kterou u dodavatele mají (pravděpodobně odebírají víc různého materiálu) a částečně tím, že se jedná o rozdílné zboží. Chrudim odebírá pytlíky menší a slabší. Údajně jsou s velikostí nespokojeni chovatelé větších plemen psů.

Přestože se uvažuje spíše o zrušení poskytování těchto pytlíků chovatelům, zvážíme i další možnosti, včetně Vašeho návrhu změnit dodavatele.

Pro doplnění Vašeho dotazu uvádím, že informace o počtu vydávaných pytlíků proběhla nejen tiskem, ale také je uveřejněna na našich internetových stránkách.

Marcela Grundzová
ekonomický odbor MÚ Louny

Sběrná nádoba na oděvy a obuv

Lenka Ekrtová , 2012-04-16 13:10:07

Dobrý den,
ráda bych věděla, jestli je v Lounech k dispozici sběrná nádoba na nepotřebné šatstvo. Byla dříve u prodejny Penny (Plus). Mám oděvy, které mohou být k užitku, ale nechci čekat několik měsíců, až bude nějaká charitativní sbírka.
Děkuji za odpověď.

Lenka Ekrtová

2012-04-16 13:10:07

Vážená paní Ekrtová,
kontejnery na sběr použitého textilu byly od supermarketů na základě přání jejich provozovatelů přemístěny jinam na veřejná prostranství. V současné době je po Lounech rozmístěno celkem 5 kontejnerů na sběr použitého textilu a jsou na těchto místech:
- ulice Kosmonautů – kontejnerové stání mezi velkými parkovišti,
- křižovatka ulice Josefa Schovánka a Františka Chlouby,
- Vladimirská ulice – plocha u restaurace,
- ulice Prokopa Holého pod kostelem sv. Petra,
- ulice U Stadionu – nově zrekonstruovaná plocha v místě zbouraného obvodního oddělení Policie ČR

Na webové stránky odboru životního prostředí bude v nejbližší době umístěna mapka s rozmístěním kontejnerů na textil. Dále můžete využít některý z charitativních projektů, informace o nejbližší takové možnosti je zde:

V sobotu 19. května 2012 proběhne ojedinělá akce oblastního střediska Diakonie Broumov, kdy na hlavním vlakovém nádraží bude od 09:00 - 17:00 hod. přistaven vagon, u kterého budou během této doby pracovníci střediska přebírat materiální dary, jako jsou např. nepotřebné ošacení, deky, lůžkoviny, záclony, ručníky a další v minimálním rozměru 1 m2, veškerou nepoškozenou obuv, domácí potřeby, hračky pouze nepoškozené a kompletní, malé funkční spotřebiče ( konvice, fritovací hrnec.... bílé, černé nádobí…).
Občané města Loun a lidé z okolí tak mají možnost se touto akcí zbavit nepotřebných věcí, jejichž třídění bude poté pracovním nástrojem pro klienty pořádajícího sdružení.

S pozdravem
Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Dotaz - PzP

Ing. Jakub Levic, 2012-04-12 13:21:40

Vážení,
píši Vám jakožto "sbírající" majitel psa. Zajímalo by mne, jak je definována lounská exkrementová politika. Mimochodem, na co je určen poplatek za psa (v shůry dané závazné terminologii chápejte jako „poplatek ze psa“)? Domníval jsem se, že se jedná o paušálně stanovený příspěvek na úklid – jaké jiné poskytované služby mi zůstaly utajeny? Je jich jistě celá řada, protože jinak nerozumím omezení počtu vydávaných sáčků na exkrementy, které jde ruku v ruce se zvýšením „poplatku ze psa“ na 1200 Kč/rok. Aby bylo jasno, o jakém množství se bavíme (info pro nechovatele): na základě z aplacení poplatku proti podpisu obřadně obdržíte – jako svátost – cca 50 pytlíků jeden rok (neopovažujte se přijít znovu!!!). Můj pes má zažívání pravidelné, tudíž v přestupném roce potřebuji minimálně 366 pytlíků. Moji drazí zastupitelé, úředníci a milí spoluobčané, nezoufejte, sbírám i nadále (za své). Buďte bez obav, naši perlu na Ohři, hlavní město kruhových objezdů (i na polních cestách), tedy neznečišťujeme. Za padesát zelených mikrotenových sáčků poníženě děkuji. Otázky z předchozího textu explicitně vypisovat nebudu, věřím ve schopnosti povolaných.

S pozdravem
Ing. Jakub Levic

2012-04-12 13:21:40

Dobrý den,
v minulém roce byly rozdávány pytlíky tomu, kdo si pro ně ze zájmu přišel bez omezení. Ze zhruba 1500 poplatníků si tyto pytlíky vyzvedávalo 110 lidí, tedy, necelých 8% poplatníků.
Co se poplatku ze psa týká, je formou daně. Vlastností většiny daní je jejich neekvivalentnost (tj. úhrada daně nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění prostřednictvím rozpočtových výdajů. A nenávratnost. Tato vlastnost je poplatníkem běžně přijímána u většiny daní, bohužel je málokdy akceptována v souvislosti s poplatkem ze psů. Nicméně i tento poplatek je formou daňové povinnosti a nutné ho tak i chápat.
Vzhledem k tomu, že docházelo k silně nespravedlivému rozdělení financí města mezi občany, přistoupilo město Louny k momentálnímu řešení výdeje 1 ks balení na poplatníka. Jistě chápete, že 8% poplatníků, kteří využívali možnost odběru pytlíků značí spíše o nezájmu o takto poskytovanou podporu.
Přesto je stanovení limitu je krok, který bude následně vyhodnocen.
A přestože jedno balení nepředstavuje velký výdaj, v celkové částce se jedná o mnohem větší sumu ve výdajích města a to obzvláště za službu, která není využívána plošně všemi držiteli psů.
Vydávání pytlíků na psí exkrementy chápe město Louny jako krok k propagaci odpovědnosti držitelů psů za úklid při venčení svých psů.
Není to ovšem možné považovat za řešení celkové povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou.
Držení psa je vždy osobním a svobodným rozhodnutím každého majitele, které je učiněno s vědomím nákladů, které tento chov přináší.

S pozdravem
Marcela Grundzová
ekonomický odbor MÚ Louny

Podnět k internetovým stránkám města

Jana Janoušková , 2012-04-04 09:26:27

Dobrý den,
ráda bych dala podnět na zlepšení internetových stránek. Jedná se o informace, kde co vyřídit. Hledala jsem informaci, kde vyřídit cestovní pas. Na stránkách města mi trvalo asi 20 minut, než jsem požadovanou podstránku našla. Nachází se pod nepatrným odkazem Důležité informace. Ještě 2x jsem v jiné dny šla na tuto stránku a opět jsem stejně dlouho pátrala i po předchozí zkušenosti. Když už jsem požadovanou stránku našla, nebyla tam informace, jaká je otevírací doba konkrétního úřadu.
Z mého pohledu by již na první stránce měly být informace, kde co vyřídit. To občany zajímá obvykle častěji než jiné informace (byť stejně důležité a cenné). Navíc uvedením pracovní doby úřadu na vhodném místě se i omezí frekvence telefonátů na daný úřad.

S pozdravem
Jana Janoušková


2012-04-04 09:26:27

Vážená paní Janoušková,
děkuji za podněty ke zlepšení internetových stránek města. Byli bychom rádi, aby stránky městského úřadu byly co nejpřehlednější a občanům poskytly maximum informací, avšak právě velké množství poskytovaných informací tuto přehlednost často ztěžuje. Snažíme se o zjednodušení přístupu k jednotlivým zprávám a právě podněty občanů nám k tomu mohou pomoci nejvíce. Vaše připomínky se pokusíme zrealizovat.

Zdraví
Ing.Eva Šafrová
Město Louny
vedoucí kanceláře úřadu

e-pas

Monika Velechovska, 2012-03-21 15:55:55

Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz. Jelikož mám ještě starý pas a chtěla bych zařádat o nový pas (e - pas) , jelikož plánuji cestu do USA. Pobývám v zahraničí a nemám moc možnost se dostavit na městký úřad v Lounech, kde mam trvalé bydliště. Je nějaká možnost zažádat o pas v Praze, jelikož jedu příští týden k doktorovi na otočku?

Děkuji s pozdravem
Monika Velechovska

2012-03-21 15:55:55

Paní Velechovská, k Vašemu dotazu mohu uvést jen to, že o cestovní doklad můžete požádat pouze v obci s rozšířenou působností (ORP), kam patříte podle místa trvalého pobytu. Zákon neumožňuje ORP nabrat žádost mimo její správní obvod. Proto by v Praze Vaši žádost nemohli vyřídit.

Pokud se zdržujete v zahraničí, můžete požádat o pas prostřednictvím zastupitelského úřadu přímo v cizině.

Zdraví
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru správního
Městský úřad Louny, Pod Nemocnicí 2379

Dotaz

Karel Hnátek , 2012-02-24 09:27:11

Přeji pěkný den.

Zajímalo by mě, kdy se zprovozní cesta u Ohře - Pod Šancemi. Je zavřená už několik měsíců a nevypadá že by ji někdo opravoval.

Karel Hnátek

2012-02-24 09:27:11

Vážený pane Hnátku,
naučná stezka podél řeky Ohře se stala nejen oblíbeným místem vycházek občanů a návštěvníků Loun, ale bohužel i místem řádění vandalů. Každoročně bylo vynaloženo několik desítek tisíc korun na obnovu zničeného zábradlí, laviček, informačních tabulí a úklid odpadků. Po povodni v lednu loňského roku musela být stezka uzavřena a na několika místech obnovena, bylo vyměněno poškozené zábradlí, dřevěné obrubníky a palisády. V průběhu měsíců září a říjen byla stezka opět poničena vandaly do té míry, že musela být uzavřena. Zároveň se na stezce objevilo několik závad, které podléhají záruce a proto bylo také zahájeno reklamační řízení. Z těchto důvodů byla stezka přes zimní období uzavřena. Reklamované závady již byly odstraněny a obnova zničeného zábradlí bude provedena v měsíci březnu. S příchodem jara bude naučná stezka podél řeky Ohře opět zprovozněna.

S pozdravem
Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Dárci krve a MHD

Jarmila Fuxová , 2012-02-21 12:08:44

Dobrý den, doneslo se mi, že držitelé stříbrné Jánského plakety mají v Lounech zdarma MHD. Dvacátý odběr jsem absolvovala již v prosinci loňského roku a protože MHD jezdím pravidelně, ráda bych této výhody také využila. Jaké mám podniknout kroky?
Předem děkuji za odpověď
Fuxová J.

2012-02-21 12:08:44

Dobrý den paní Fuxová,
nositelé Stříbrné a Zlaté Jánského plakety mají podle podmínek smlouvy mezi Městem Louny a dopravcem bezplatnou přepravu městskou autobusovou dopravu v Lounech po předložení průkazu o odběrech krve. Tímto zvýhodněním chce město projevit poděkování lidem, kteří neváhají formou dárcovství krve pomoci ostatním.

Ve věci vystavení tohoto průkazu se prosím informujte v lounské pobočce Českého červeného kříže, Mírové náměstí 129, Louny, tel.: 415 652573 - u paní Podhajské. Kartičku o odběrech si vezměte s sebou. Vystavenou průkazkou se budete prokazovat řidiči při nástupu do vozidla MHD.

Přeji Vám hezký den.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Faktura za svoz odpadu

J. Kadeřábek , 2012-02-16 13:46:39

Jak je možné, že na složence za svoz odpadu je uvedeno chybné číslo účtu. Kdo to zavinil? Bude příkladně potrestán?Např.propuštěn? Mnoho úředníků - občanova smrt. Žijete z našich daní , tak se přestaňte flákat a dělejte svojí práci pořádně.
J.Kadeřábek.

2012-02-16 13:46:39

Vážený pane Kadeřábku,
s politováním musíme konstatovat, že společnost Marius Pedersen a. s. udělala při tisku složenek na úhradu platby za odvoz odpadu chybu, když na jedné části složenky je uvedeno chybné předčíslí účtu, na který mají být platby poukazovány. Uvedené pochybení město Louny nijak nezavinilo.

V současné době jsou již vytištěné nové složenky a v nejbližších dnech je občané města obdrží do svých schránek.

Náklady spojené s vytištěním a rozesláním nových složenek ve výši cca 30 tis. Kč v plné výši hradí společnost Marius Pedersen a. s.

Za způsobené komplikace se společnost Marius Pedersen a. s. omlouvá.

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Věra Beckertová , 2012-02-08 10:17:50

Chtěla bych se zeptat, jestli se vůbec někdy počítá s opravou ulice Sokolovská, která je rozbitá, neudržovaná minimálně 30 let.a tudíž se nečistí i přesto,že je uvedená v plánu blokového čištění ulic ve správě města každým rokem .


Beckertová Věra

2012-02-08 10:17:50

Dobrý den paní Beckertová,
o zhoršujícím se stavu komunikace v ul. Sokolovská víme. Na její opravu bylo odborem rozvoje města v roce 2009 zajištěno zpracování projektové dokumentace – dle investičního rozpočtu pod číslem F2/41/09 „Střední oprava ul. Sokolovská a ul. Haškova“. Z důvodu finanční náročnosti této opravy i připomínek ze strany uživatelů, nebyla zatím akce zařazena k realizaci a je v zásobníku akcí, ze kterého jsou průběžně podle finančních možností rozpočtu města akce zařazovány do investičního rozpočtu následujícího roku.

S ohledem na omezené možnosti rozpočtu jsou jednotlivé akce zařazovány na základě projednání v komisích Rady města a schvalovány Zastupitelstvem města. V současné době je schválen investiční rozpočet na rok 2012 a předběžný na rok 2013.

V současné době je však jisté, že během 2 – 3 let budou mít v rámci investičního rozpočtu prioritu jiné neodkladné akce – zvláště rekonstrukce mostů v ul. Říční. Z toho důvodu bude nutné provést alespoň opravy menšího rozsahu na déle plánovaných poškozených úsecích chodníků a vozovek m.j. i v ul. Sokolovská. Problematikou opravy povrchu této komunikace se bude zabývat investiční komise v nejbližším možném termínu a následně rada města, které bude předložen návrh na zařazení realizace této opravy v tomto nebo příštím roce v rámci „oprav menšího rozsahu“.

Co se týče úklidu v ul. Sokolovská - je prováděn v termínech blokového čištění – blok č. 11 (první čištění v r. 2012 proběhne dne 5.4.2012). Vzhledem k porušenému povrchu vozovky v této ulici je úklid prováděn pouze ručně. V minulosti jsme již s Technickou správou projednávali připomínky k úklidu ve východní části ul. Sokolovská a zvláště Haškova, kde dochází ke spadu jehličí i zavátým odpadkům z parkoviště u Kauflandu. Na nutnost zajištění úklidu v potřebném rozsahu bude TSML s.r.o. pracovníkem OMH upozorněna a práce budou po plánovaném termínu v rámci prováděné namátkové kontroly zkontrolovány.

S pozdravem
Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Okolí lounského Kauflandu

Petr Zelnicky , 2012-02-07 07:35:34

Dobrý den,chtěl bych upozornit na stále rostoucí nepořádek v okolí Kauflandu,který vzniká při lisování odpadu.Tento prostor není zabezpečen proti nepřízni počasí (např. klecí) a odpad,který obchod lisuje se tak rozlétne do okolí.
Proč občané žijící na sídlišti Pod Kasárnami musí mít denně tento nepořádek na očích?
Věřím,že se touto informací bude někdo zabývat.

Děkuji Petr

2012-02-07 07:35:34

Vážený pane,
ani nám není nepořádek kolem OD Kaufland lhostejný, mimo jiné jsou odpadky roznášeny i na pozemky ve vlastnictví Města Loun a proto jsme již v polovině měsíce ledna vyzvaly vedení obchodního domu k zjednání pořádku. Jak jste si jistě všiml byl úklid odpadků proveden po několika urgencích v pátek 3.2.2012.
Za upozornění Vám děkujeme, bylo také předáno vedení OD Kaufland Louny.

Václav Kocina
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

Nekonečné autobusové zastávky

Jiří Kodaj , 2012-02-03 14:21:35

Dobrý den. Jmenuji se Jiří Kodaj a už poněkolikáté zde řeším problém,který nám občanům ul. 5. května/zejména v oblasti kolem areálu autoškoly strpčuje život.. Vy/město/jste nám zde postavili hrůzu v podobě autobusových zastávek což bylo mazaně schováno pod rekonstrukci chodníků v ul. 5.
května.Už rok a půl marně bojuji za přesunutí zastávek MHD,pokaždé mne ůředníci z města odpálkují s tvrzením,že jsme se/obyvatelé kterých se to týká/ mohli v přípravném řízení k projektu vyjádřit. Ale ono to není tak docela pravda a nyní přejdu k zamýšlenému dotazu. Jak je možné že např. já J. Kodaj jsem nikdy nedostal do ruky tzv. "Oznámení o zahájení stav.
řízení." V dokumentaci, která je na MU v archivu není žádný můj podpis ,že jsem oznámení převzal. Je tam pouze jakási doručenka,kde je asi poštovním doručovatelem napsána poznámka"vhozeno do schránky". Není mi dost jasné,jak může začít taková stavba,na jejíž přípravu bylo dost času bez konzultace ze strany města a bez toho aby si ůředníci tímto pověření dali tu práci s tím,aby byť třeba osobně předali vše potřebné zůčastněným stranám. Výsledek je takový,že aut. zastávku mám přímo před domem,od brzských ranních hodin nespím,protože autobusy zřejmě asi nemají žádné hlukové limity,mám absolutně zasekaný pozemek zastávkou/nemožnost realizace výstavby garáže/. Umístnění zastávek asi navrhoval projektant,který tady nikdy nebyl. Jsou nalepené velmi nebezpečně téměř naproti sobě a ještě těsně před zatáčkou. Nikdo z vedení města ani z odpovědných se zde neby podívat jak tady vypadá doprava když autobus zastaví v zastávce. Auta se tady předjíždějí, v zatáčce,ohrožují lidi a děti,které zde bydlí.Na můj návrh o projednání situace dopravní komisí mi bylo odpovězeno že zastávky nepředstavují žádné nebezpečí. Taky nechápu,jak může někdo postavit zastávku přímo před výjezd z domu. Praxe je taková,že denně porušuji dopravní předpisy tím,že musím zastavit vozidlo doslova 1 m před zastávkou. Mohl bych pokračovat,ale nemám už sílu bojovat s chobotnicí. Myslím,že by se nenašel v Lounech jediný člověk,kterému by se zastávky líbily. Zodpovědný odbor MU Louny je ovšem jiného názoru celkem pochopitelně protože tady nikdo z nich nebydlí. Tento příspěvek je zároveň varování pro všechny občany,aby si dali sakramenský pozor na to co jim chce město vybudovat třeba před jejich domem.

Jiří Kodaj

2012-02-03 14:21:35

viz odpovědi na již dříve zveřejněné dotazy:
20.07.2010 - Poděkování
27.08.2010 - Prosim o odpověď na dotaz
12.11.2010 - Žádost
28.04.2011 - Opět prokleté zastávky
26.05.2011 - autobusové zastávky
23.08.2011 - Autobusové zastávky

Dotaz / městská plavecká hala

Ing. David Herman , 2012-01-30 08:30:50

Vážená paní, vážený pane,
rád bych se zeptal na situaci kolem městského plaveckého bazénu v Lounech. Jsem pravidelný návštěvních bazénu, fitness i sauny a dostala se ke mne informace, že by správa tohoto zařízení měla přestoupit na někoho jiného. Dále se ke mně dostalo, že vstupné bude pravděpodobně dražší a že některé aktivity nebudou dále podporovány / zachovány.

Proto bych požádal o vyjasnění situace od erudované osoby.

Děkuji a s pozdravem
Ing. David Herman

P.S.: Nejsem nijak spřízněn se současným provozovatelem a ani ho neznám, ale připadne mi, že za ty léta co halu navštěvuji, že její úroveň i návštěvnost vzrostla.


2012-01-30 08:30:50

Dobrý den pane Hermane,
zprávy, které se k Vám dostaly, jsou částečně pravdivé. Z rozhodnutí rady města Loun bude městskou plaveckou halu od 1.5.2012 provozovat Technická správa města Loun s.r.o. Na převzetí haly se intenzivně připravujeme. Předpokládáme, že v plavecké hale budeme provozovat vedle samotných plaveckých bazénů také saunu, fitness, solárium, masáže i restauraci. Jak je naší zvykem, rádi bychom návštěvníkům nabídli i něco více, což však nebude hned k 1.5.2011. Co se týče vstupného, tak v sezóně do letních prázdnin počítáme se stávajícím vstupným. V dalším období zřejmě budeme nuceni ceny upravit, neboť vzrostla daň z přidané hodnoty o 4%, letos vzrostly ceny vody od SČVAK o téměř o 11%, cena elektřiny se rovněž zvyšuje. K tomu všemu se město rozhodlo snížit příspěvek na provoz plavecké haly na úroveň roku 2011 minus 10%. Po zhodnocení provozu za měsíce květen a červen zvážíme úpravu cen. Naším zájmem je provozovat halu bez ztráty.

Vážený pane Hermane, věřím , že s našimi službami budete spokojen a zůstanete našim věrným návštěvníkem. V případě dalších dotazů se na mě klidně obraťte na naši e-mailovou adresu info@tsmlouny.cz.

S pozdravem

Jaroslav Opat
ředitel
Technická správa města Loun s.r.o.

Sekání trávy - Pudlovská ulice

Bc. Jakub Emingr , 2012-01-30 08:27:52

Dobrý den,
chtěl bych upozornit odbor města, který je zodpovědný za sekání trávy ve městě, že při sekání v ulici Pudlovská (zejména v části parkovacích stání) pravidelně dochází k sekání velkými strunovými sekačkami a tím pádem všechna tráva odlítává na zaparkovaná auta a nebo na omítku domů či na jejich okna. Fotodokumentace v příloze. Rozumím, že trávu v tomto místě není možné sekat jiným způsobem, jelikož jde o plochu po určitým sklonem. Ale to však neznamená, že firma sekající trávu musí obyvatelům města způsobovat výdaje na mytí aut od posekané trávy, a to ani nemluvím o tom až odlítne nějaký kámen např. do skla auta nebo okna u domu. Firma sekající trávu se sice “snaží” napravit to co způsobí odlétávající tráva tím, že pomocí fukarů ofoukává zaparkovaná auta, ale jak již jsem zmínil od kamene to opravdu neochrání a hlavně ani přilepenou trávu tento fukar nesundá. Byl bych moc rád, kdyby se tímto problémem začal, někdo zabývat dříve než vznikne nějaká větší škoda – zajímalo by mě kdo by tuto škodu hradil. Zda-li zaměstnanec který chodí se sekačkou, firma najímaná městem a nebo město samo. Nevidím jako problém v době sekání rozmístit cedule se zákazem stání na dvě hodiny než bude tráva posekána a nebo ti co chodí s hráběmi a košťaty by mohli před auty držet plachtu, celtu či starou látku (tak jak je to normální v jiných městech).
Děkuji za odpověď a vyřešení této problematiky než začne jarní období sekání městské zeleně.
S pozdravem

Bc. Jakub Emingr

2012-01-30 08:27:52

Vážený pane,
údržbu veřejné zeleně zajišťují pro Město Louny zahradnické firmy na základě dlouhodobých smluv. Jedním z bodů smluvního ujednání je, že zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při údržbě veřejné zeleně. Případné škody na majetku, popřípadě zdraví osob je zhotovitel povinen uhradit, nebo odstranit na vlastní náklad.
V ul. Pudlovská zajišťuje údržbu zeleně f. Miroslav Kratochvíl, Vlčí 74, 440 01 Louny, u které kde lze uplatnit případné prokazatelné škody. Tam jsme také zaslaly Váš dotaz s návrhem na případnou ochranu stojících vozidel.
K umístění DZ „Zákaz stání“ byť jen na dvě hodiny je potřeba povolení POLICIE ČR a správce komunikace, o jeho vydání je třeba žádat min. 30 dní před umístěním DZ. Seče se v letním období provádějí min. dvakrát měsíčně, termín provedení je závislý na povětrnostních podmínkách a výšce travního porostu, proto nelze s měsíčním předstihem určit na den termín seče v dané ulici .

Václav Kocina
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

Dotaz

Oldřich Křivan , 2012-01-11 13:26:11

Dobrý den,
V Lounech bydlím téměř 50 let a jsem lounský patriot.Zajímá mě dění ve městě i okolí a některé věci mě mockrát překvapí.Jsem milovník přírody v okolí našeho města a velice často v ní trávím spoustu času jak pěšky tak na kole.Velice nelibě jsem nesl postupné kácení nádherné třešňovky na cyklostezce od vodárny směr Zeměchy.Jednoho dne tyto krásné chápu,že staré a asi i nemocné stromy zmizely úplně.Měl jsem velkou radost,když to začalo vypadat,že se zde vysází nová alej stromů.Ani ve snu mě nenapadlo,že by se zde měly sázet jiné stromy než zase třešně,které zde rostly dlouhá léta.Jaké bylo mé překvapení,že stromy nejsou třešně.Třešně,které byly krásné jak na jaře svými květy tak v průběhu celého léta svými postupně dozrávajícími plody.Nevím kdo navrhl a kdo schválil na tomto místě vysázet pouze listnaté stromy,které na toto místo historicky určitě nepatří.I na tyto stromy si lidé určitě zvyknou a za pár let jim ani nepřijde,že zde rostly stromy jiné. Je to ale obrovská škoda,že v Poohří v zemědělské krajině nejsme schopni udržet ovocné stromy.

Prosím může mi někdo odpovědět proč a kdo navrhl a schválil výsadbu těchto stromů na tomto místě.Určitě to nebyla levná akce na spoustu let dopředu.

Děkuji Křivan Oldřich .


2012-01-11 13:26:11

Vážený pane,
cílem rekonstrukce stromořadí „alej Louny – Zeměchy“ je obnova stávajícího stromořadí v blízkosti městské zástavby a doplnění vysoké zeleně s trvalým charakterem do prostoru rozsáhlých polních celků. Doplnění této vysoké zeleně má význam nejen protierozní, ale také krajinotvorný. V části A, tedy od silnice Louny – Cítoliby k lávce přes obchvat, byly vysázeny neplodící třešně a to z důvodu zachování místní tradice. Třešňová alej se nachází v blízkosti městské zástavby a vzhledem k tomu, že se tento úsek aleje nenachází v prostoru rozsáhlých polních celků, tak nebylo nutné měnit druhové složení dřevin. Koruny stromů se v tomto úseku aleje nikdy nespojí a v budoucnu budou vytvářet řetěz jednotlivých stromů. Úsek aleje části B, od lávky přes obchvat k odbočce polní cesty do Cítolib, byl navržen tak, aby se koruny stromů spojily a vytvořily kompaktní stěnu výšky cca. 20 metrů. Touto výsadbou dojde ke snížení odnosu půdních částic v prostoru rozsáhlých polních celků. Z toho důvodu zde byly navrženy domácí dřeviny, které dosahují požadované výšky. Jedná se o 20 kusů javorů mléče, 20 kusů lípy, 20 kusů habrů a 3 kusy topolu, které svým odlišným tvarem koruny a rychlým růstem označují již z dálky křižovatku polních cest a tím přispívají k orientaci v krajině. Celkem tedy došlo k výsadbě 63 kusů dřevin. Tato část aleje byla realizována za podpory Ústeckého kraje v rámci dotačního titulu „Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje“. Úsek aleje části C, tedy od odbočky polní cesty do Cítolib směrem k okraji souvislých porostů, je součástí navrženého biokoridoru ÚSES, který přesně udává druhové složení aleje. Z toho důvodu došlo k výsadbě 28 kusů javorů mléče, 9 kusů javorů babyka, 9 kusů dubu zimního, 9 kusů lípy velkolisté, 28 kusů habrů obecných, 4 kusů břízy bělokoré a 5 kusů hrušně obecné. Celkem tedy došlo k výsadbě 92 kusů dřevin. Tento úsek aleje byl realizován za podpory Nadace ČEZ, z programu „Stromy 2011“.

Akce „alej Louny – Zeměchy“ byla realizována dle schválené projektové dokumentace, která byla zpracovaná Ing. Ivanou Větrovcovou v roce 2001.
S pozdravem

Ing. Kateřina Jansová
Městský úřad Louny
Odbor životního prostředí

Kostel Matky Boží

Petr Vlček , 2012-01-11 07:32:36

Dobrý den,

všechny kostely v Lounech již byly při různých kultruních akcích otevřeny veřejnosti. Jediný, který ještě nebyl otevřen je kostel Matky Boží. Neuvažujete o jeho příležitostném zpřístupnění. Např. při dnech památek nebo slavnostech ve městě.

Děkuji za odpověď.

Petr Vlček
Louny

2012-01-11 07:32:36

Vážený pane Vlčku,
objekt kostela Matky Boží v Lounech není v takovém stavu, aby mohl být v současné době zpřístupněn veřejnosti. Slouží jako depozitář lounské farnosti. Pouze okolní pozemky jsou v majetku města, kostel nikoli. Pro bližší informace se obraťte na lounskou farnost, tel.: 415 652 395, info@farnostlouny.com

S pozdravem
Michal Ovšonka
vedoucí odd. informačního střediska MÚ Louny

Nejdražší zahrádka v Lounech

Jiří Kodaj , 2011-12-22 10:55:48

Dobrý den. Velmi by mne zajímalo,jestli by mohl někdo zveřejnit kolik už stála daňové poplatníky následující zahrádka. Jedná se o ulici 5. května a to v místě pod" perfektně" umístněnou autobusovou zastávkou MHD ve směru k zahradnímu městu. Jedná se přesně o kousek o rozměrech asi 6x2m,pod domem č.p. 2358. V jeden hezký den nastoupila parta dvou chlápků a začala tento pozemek rýt/od 9. hod do 15.hod/. Po té bylo zabetonováno asi 6 tyčí,asi po dvou týdnech byly propojeny řetězem. Za dalších pár dnů,přijela četa žen,která začala upravovat zeminu a nasázeli nějaké dřeviny. Za několik dní opět nastoupila další parta a posypala tuto nudli pozemku drcenou kůrou. Partičky se zde střídali až do začátku zimy. Poněkud drahý kousek zahrádky nemyslíte? Nemůže to být náhodou proto,aby si město donekonečna zdůvodňovalo existenci autobusové zastávky,kterou tady občané nechtěli? Nebo máme tolik peněz v městské kase,že si múžeme dovolit takto vyhazovat? Myslím,že v Lounech najdu sto jiných objektů nebo organizací,kteří by tyto peníze potřebovali daleko víc. Děkuji za odpověď
Jiří Kodaj

2011-12-22 10:55:48

Vážený pane Kodaji,

v souvislosti s výstavbou autobusové zastávky v ul. 5. května vznikly i nové plochy pro výsadbu zeleně. I přes to, že byly tyto plochy ohraničeny obrubníky, staly se místem pro parkování vozidel. Rozjíždění záhonů vozidly nezabránilo ani jejich osázení keři, řada keřů byla za několik dní zcela zničena. Proto byly záhony ohraničeny sloupky s řetízky. Výroba a instalace sloupků stála 3000,-Kč. Prvá výsadba keřů stála 4.500,-Kč, zálivky keřů 20x ročně 2000,-Kč.

Výsadba keřů a údržba zeleně v ul. 5. května není ničím výjimečná, v celém městě se provádí odplevelování keřů s okopávkou záhonů 1x měsíčně, 9x za rok seč trávy a 1x týdně celoročně úklid odpadků a 4x ročně úklid listí za cenu cca 7,20Kč za 1m2/rok, dle smlouvy na údržbu veřejné zeleně.

V čem je však ul. 5. května výjimečná je přístupem některých občanů ke svému okolí, v průběhu roku byly dvakrát opravovány vyvrácené sloupky zábradlí s řetízky a třikrát provedeny dosadby rostlinného materiálu. Jednou z důvodu rozježdění vozidly a dvakrát z důvodu zcizení.Václav Kocina,
správa veřejné zeleně
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

dotaz na křižovatku

Lucie P. , 2011-12-22 10:20:12

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda se může odbočovat na křižovatce z 28.října do ulice S.K.Neumanna ze směru od Kauflandu (viz. příloha). Před křižovatkou je zákaz odbočení, který dle mého názoru platí jen pro první silnici v této ulici, kde je jednosměrka. Na ulici 28.října není ani zřejmé, zda je na silnici plná nebo přerušovaná čára, tudíž dle pravidel silničního provozu se smí do této ulice odbočit, ale policie v těchto místech již pokutovala známého za odbočení do této ulice.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Lucie P.

2011-12-22 10:20:12

Dobrý den,
dne 19.12.2011 jsem vznesl dotaz na Policii ČR DI Louny pana Krále, aby nám tuto věc objasnil. Sdělil nám, že tuto záležitost bude projednávat s Policií ČR Krajským dopravním inspektorátem s tím, že jakmile budeme znát přesnou odpověď, budete neprodleně informována.


S pozdravem
Za MÚ Louny OMH
Václav Zlatohlávek

nebezpečí úrazu

Ing. Miroslava Hetzerová, 2011-12-20 08:22:55

Dobrý den,
upozorňuji vás na chybějící mříž v chodníku nad sklepním okénkem domu č.p. 848 (rohový dům na křižovatce ulic Česká a Táboritská). Nezakrytý otvor se nachází z ulice Táboritské přímo před výlohou tamního obchodu a je nebezpečný pro chodce, zejména pro děti.

S pozdravem
Ing. Miroslava Hetzerová

2011-12-20 08:22:55

Dobrý den paní inženýrko,
děkujeme na upozornění na nebezpečnou závadu ve schůdnosti chodníku v ulici Táboritská. Odbor místního hospodářství ihned zajistil zatím provizorní zakrytí otvorů po chybějících roštech světlíků sklepních prostor domu č.p. 848 - s ohledem na skutečnost, že majitel není z Loun. Zároveň jsme vyzvali vlastníky domu č.p. 848 k neprodlenému trvalému zabezpečení a odstranění této nebezpečné závady. Dle jejich následného sdělení se snaží zajistit opravu v nejkratší možné době.
Děkuji Vám za Váš zájem o pohodlí a bezpečnost občanů a návštěvníků Loun. S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Dotaz - dohled na obcí

Vojtková, 2011-12-20 08:21:37

Dobrý den,
mám dotaz týkající se dohledu nad obcemi, kdo zodpovídá za obec, která nechce řešit stížnosti a věci občanů a zda-li má občan nějaké dovolání alespoň na městském úřadě nebo věc postoupit až na krajský úřad?? Podali jsme ve své obci stížnost na hluk s tím, že bude projednána na zastupitelstvu, bohužel, nic se neděje, je to již přes dva měsíce...
Moc děkuji za info.
S pozdravem
Vojtková

2011-12-20 08:21:37

Vážená paní,
odpověď na Váš dotaz není jednoduchá už vzhledem k tomu, že neuvádíte konkrétně o jakou stížnost se jedná a s jakým chováním hluk, který Vás obtěžuje, souvisí.
Městský úřad Louny ovšem není rozhodně nadřízeným orgánem Vaší Obce a v případě vyřizování stížností na výkon přenesené působnosti a samostatné působnosti, pokud se jí namítá nevhodné chování úředních osob nebo směřuje proti postupu správního orgánu, je nadřízeným orgánem Krajský úřad Ústeckého kraje.
V případě, že požadujete projednání některé záležitosti zastupitelstvem obce, na což máte jako občan obce ze zákona o obcích právo, mohu Vám doporučit to, abyste se přímo jednání zastupitelstva zúčastnila a svoji stížnost zde přímo přednesla. Pokud i nadále nebude projednána, v oblasti samostatné působnosti provádí výkon kontroly přímo Ministerstvo vnitra ČR, které je oprávněno kontrolovat dodržování zákonů ČR orgány obce.
Před učiněním dalších kroků ale doporučuji, abyste nám přímo popsala o jaký problém se jedná a na základě toho můžeme přímo poradit kam se obrátit. Může se totiž stát, že vaše Obec není vůbec oprávněna danou problematiku řešit.

Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková
tajemnice Městského úřadu Louny

autobusová doprava Praha-Louny a zpět

Lenka Klicperová , 2011-12-01 09:06:15

Dobrý den,
od června hledám práci, která tady ani v okolí samozřejmě není. Vždycky jsem dojížděla do Prahy, ale teď jsem se v několika případech setkala s problémem, že bych i případnou dobrou nabídku musela odmítnout kvůli naprosto nedostatečnému dopravnímu spojení mezi Louny a Prahou pozdě večer a o víkendu. Práce v obchodním centru v Praze znamená pracovat i do 22:00, poslední autobus jede ve 22:30 z Dejvic, o víkendu nejede vůbec. Víkend je navíc i ideální třeba i k cestě do Prahy za kulturou, ale pokud nejedete zrovna autem, dost těžko se dostanete večer z divadla domů, když poslední autobus jede ve 20:15. Ani zajištění dopravy o víkendu ráno není pro lidi, kteří nepracují od devíti do pěti ideální. Dnes mi byla nabídnuta práce recepční v hotelu mimo centrum Prahy, kde se i o víkendu nastupuje v 7:00 a končí večer v 19:00, čili z Loun naprosto nedosažitelné, protože první autobus jede v 6:00 a večer, opět, ve 20:15. Nešlo by zavést jeden večerní autobus, každý den, třeba ve 23.00 (nebo posunout ten stávající ve 22:30), a jeden v 5:00 ráno o víkendu? Určitě nejsem jediná s tímto problémem, ale nejsem si jistá, jestli měl někdo chuť na to upozornit. Každý, kdo dojíždí do Prahy, vám potvrdí, že většina autobusů (včetně ranních a pozdních večerních) jezdí plná nebo alespoň solidně zaplněná, takže věřím, že by se jeden spoj navíc uživil. Nejsem majitelka auta a bez práce si ho určitě nepořídím, takže jsem závislá pouze na autobusech.
Předem děkuji za odpověď.
Lenka Klicperová

2011-12-01 09:06:15

Dobrý den paní Klicperová,
k Vašemu dotazu uvádíme následující:
veřejná linková doprava osobní na trase dopravní cesty Louny-Praha a zpět, je pouze v kompetenci dopravců, kteří toto dopravní spojení zajišťují na základě schváleného jízdního řádu příslušným dopravním úřadem. Ve Vašem případě bychom doporučovali skutečnosti uvedené ve Vašem dotazu konzultovat s některým z dopravců, kteří mohou, na základě veřejného zájmu, požádat příslušný dopravní úřad o schválení jízdního řádu i mimo termíny celostátně vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR v Obchodním věstníku č. 32/11 ze dne 10.08.2011.
Město Louny, bohužel, nemá pravomoc zasahovat do těchto jízdních řádů a objemu dopravních výkonů dopravcům, kteří zajišťují dopravní spojení mezi Prahou a městem Louny.

S pozdravem
Václav Zlatohlávek
zástupce vedoucí odboru místního hospodářství

dotaz

František Jetelský , 2011-11-29 08:09:15

Už dnes je jasné, že výběrové řízení na ředitele městské policie je pravděpodobně komedie a kandidát Příhoda má toto místo dlouhodobě zajištěné. Myslíte si, že člověk tohoto morálního kreditu, kterého 90 procent strážníků nenávidí, může být přínosem pro policii? .. Myslíte si, že je to fér vůči ostatním kandidátům? Tato otázka je na pana místostarostu. Díky František Jetelský

2011-11-29 08:09:15

Dobrý den pane Jetelský,
starosta města vypsal výběrové řízení na funkci ředitele MP Louny s možností podání nabídek do 15.11.2011.
Dle mne dostupných informací bylo podáno 11 nabídek . Mezi uvedenými nabídkami byla i nabídka bývalého zástupce ŘMP pana Radka Příhody.
Pro výběr vhodného kandidáta na tuto funkci starosta města skutečně jmenoval 9-ti členou komisi složenou ze zástupců 6 politických stran ( ODS,ČSSD,TOP09,KSČM,KPLN,USZ )+ 3 další členové.
Podle § 3 odst. 2 zákona 553/91 Sb ( Obesní policie) poté navrhne starosta zastupitelstvu města kandidáta vybraného touto komisí ke schválení.
K výběru vhodného kandidáta já osobně uvádím, že by to měl být člověk s místní a osobní znalostí města s maximální praxí v bezpečnostních složkách s patřičným vzděláním. Za nejlepší vzdělání považuji v tomto oboru Policejní akademii v Praze ( státní vysoká škola na patřičné úrovni)- důležité jsou však i schopnosti. Za nejdůležitější však považuji to, aby to byl člověk apolitický s vysokým morálním kreditem, který bude svoji funkci vykonávat čestně bez vnějších politických tlaků , pouze a jen v souladu s platnou legislativou.
Za takového kandidáta pana Radka Příhodu já nepovažuji.
Nutné je situaci v kolektivu strážníků MP Louny stabilizovat, stmelit strážníky v jeden kolektiv, který bude jednat v zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě.
Já nejsem členem výběrové komise a do současné doby nemám informaci, kteří uchazeči o tuto funkci prošli do užšího řízení ve kterém se bude jednat s cca 4 uchazeči.
Byl bych rád, kdyby členové výběrové komise uvažovali ve stejném duchu jako já. To je však závislé na vůli každého člena komise.
Můj názor a dovolím si říci celého klubu zastupitelů za ČSSD je takový, že nový ředitel MP Louny by měl být zastupitelstvem schválen maximální většinou minimálně 25 hlasy ( nikoli křehkou většinou např. 15-ti hlasy) a to už z důvodu stabilizace činnosti MP.

Pavel Csonka
místostarosta

Výběrové řízení na MP

Jolana Pěkná , 2011-11-25 07:59:53

Dobrý den,
zajímalo by mě, to co jsem se doslechla a již se povídá delší dobu v Lounech. Chci poukázat, jaký bordel v tomto městě pravděpodobně je a možná bude. Můj dotaz se týká výběrového řízení na ředitele MP Louny. Říká se, že výběrové řízení je na míru připravené pro pana Příhodu Radka, který z MP odešel kvůli podvodům které prováděl, nedodržování pracovní doby, zneužívání studijního placeného volna atd. Myslím si, že pokud to tento člověk vyhraje měli by složit všichni na radnici své funkce. A to i z toho důvodu, že koluje po městě, že sami zastupitelé, kteří mají být u výběrového řízení byli osobně za panem Příhodou, aby se vrátil na MP a byl zde ředitelem. Pan starosta a ostatní jemu věrní si asi myslí, že jsou neprůstřelní, vše jim projde a nic se jim nestane. Jestliže pan Příhoda přesto výběrové řízení vyhraje tak si myslím, že by měli ostatní zúčastnění napadnout rozhodnutí výběrového řízení. Jinak by potom bylo vidět, jak spravedlivá jsou výběrová řízení a že na radnici není žádná korupce, jak pan starosta tvrdí. Doufám, že můj dotaz bude vyřízen a zveřejněn co nejdříve a nebude odstraněn Vaší cenzurou.

Děkuji za odpověď.
Jolana Pěkná

2011-11-25 07:59:53

Vážená paní "Jolano Pěkná",
potvrzuji, že pan Příhoda je jedním z 11 uchazečů, kteří se přihlásili do výběrového řízení na funkci ředitele městské policie.

Jinak musím poopravit Vaše informace: pan Příhoda žádné podvody na policii neprováděl. Naopak díky křivému nařčení jednoho ze zastupitelů bylo jeho čerpání pracovní doby i studijního volna velmi podrobně prozkoumáno jak vnitřní auditorkou úřadu, tak vyšetřovateli policie ČR, a žádné jeho pochybení nebylo zjištěno. Od městské policie odešel na vlastní žádost.

Ředitele městské policie jmenuje zastupitelstvo na doporučení starosty města. Abych zaručil maximální objektivitu celého procesu, jmenoval jsem pro výběr devítičlennou výběrovou komisi, ve které jsou zástupci všech politických stran v zastupitelstvu.

Dovolte poznámečku na závěr: pořád se nějak nemohu vyrovnat s rozmáhajícím se nešvarem, kterým je zbabělost lidí neschopných podepsat se svým pravým jménem.

Jan Kerner
starosta města

Chodníky a Graf

Tomáš Ploc , 2011-11-16 16:04:32

Dobrý den
1. Zajímalo by mne, zda "město" má v blízké budoucnosti v plánu rekonstrukci chodníku v ulici U Pramenu podél paneláků "bonbónků" a čp. 2483 - 86. A dále pak chodník směrem k poliklinice (viz příloha). Chodníky jsou v hrozném stavu, přitom je to tzv. "hlavní tah" pro pěší.
2. Proč se "město" nepřihlásilo do dražby hotelu Graf? Po nákladnější rekonstrukci zde mohla být dostačující nemocnice i s "doktorskými" byty. Určitě je to o zřeknutí se zodpovědnosti jako u bývalé nemocnice. Místo toho se stal z Loun "kruhákový městys".

- Přečetl jsem sitiskovou zprávu o hotelu Graf. Nyní, kdy je hotel prodán cca dva měsíce, tak podle mého názoru již vlastník si může s nemovitostí dělat, cose mu zamane. Bez ohledu na to, jestli se to bude líbit občanům Loun a Černčic i starostům obou obcí. Takže nemocnice opět nebude. Kasárna jste taky pro jistotu nechali zbourat. Jak chcete zařídit, aby v Lounech byla opět nemocnice? Máte již akční plán? Doufám, že nikdo z těch, co tak špatně rozhodli a podepsali, hlavně p. Kerner, nebude nemocnici akutně potřebovat, aby s ním nejezdili v sanitce dvě hodiny po kraji, jako to již zažilo dost lidí?

Děkuji za odpověď
Ploc Tomáš

2011-11-16 16:04:32

Dobrý den pane Ploci,
chodníky v ul. Vladimirská a U Pramenu jsou převážně z litého asfaltu, který je místy popraskaný. Část chodníku, o kterém se zmiňujete, je navržen k zařazení do investičního rozpočtu na rok 2012 v rámci investiční akce A/2/12 "Oprava komunikací většího rozsahu". Jednalo by se o opravu chodníku od podchodu k č.p. 2483 a propoj k Vladimirské. Stávající lity asfalt bude odstraněn a natažen asfaltový koberec.
Vzhledem k tomu, že v rámci této investiční akce jsou navrženy k provedení další opravy chodníků a vozovek většího rozsahu v různých lokalitách města Loun, bude tato akce provedena s ohledem na finanční prostředky určené pro tuto investiční akci.
V současné době probíhá schvalování investičních rozpočtů na rok 2012 a 2013.

S pozdravem
Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství
Městský úřad LounyDobrý den pane Ploci,
protože mě ve svém dotazu jmenujete, pokusím se na něj reagovat. Na úvod dovolte poznámku: o prodeji nemocnice z majetku kraje rozhodlo zastupitelstvo Ústeckého kraje v roce 2003 kvůli nahromaděným stomilionovým dluhům, o uzavření akutních lůžek v této nemocnici rozhodl její soukromý vlastník rovněž z ekonomických důvodů v lednu 2010. Já jsem nic takového nerozhodl a nepodepsal, v tom se mýlíte.

Pochopil jsem, že jste doufal, že by nemocnice mohla být vybudována v areálu bývalých kasáren, popř. v objektu bývalého hotelu Graf. Ale problémem nemocnice v Lounech přece nejsou neexistující objekty, ty objektu tu zůstaly a nikdo je neodvezl! Problémem byla neschopnost nemocnice hospodařit a nepropadat se přitom do dluhů. Dnes je přitom již nejspíše nemožné získat smlouvu na provozování akutních lůžek v nemocnici od zdravotních pojišťoven.
Poté, co bylo díky tlaku lékařů na zvýšení platů rozhodnuto o celorepublikovém snížení počtu akutních lůžek, je šance na otevření nových akutních lůžek v Lounech již nulová. Je na čase, abychom se s tímto faktem všichni smířili. A znovu opakuji: o ničem takovém nerozhoduje samospráva města! Síť zdravotnických zařízení je financována a regulována zdravotními pojišťovnami. I kdyby město Louny koupilo Graf nebo disponovalo jiným vhodným objektem, bez rozhodnutí zdravotních pojišťoven tu žádná nemocnice stejně vzniknout nemůže.


Srdečně zdravím
Jan Kerner
starosta městaIrena Klobásková , 2011-11-09 10:02:56

Dobrý den,
před šesti dny jsem se mailem ptala, jakým způsobem jste se dostali na částku 8000 za parkovací kartu. Jakým způsobem bude ošetřeno parkování lidí, které v dané lokalitě (centrum města) bydlí. Když jsem se dívala na stránky měst zhruba stejně velkých nebo i větších než Louny, tak se pohybují částky za karty rezidenta v rozmezí od 250 do 1000. Například v Praze 3, 7, 1 platí za tuto kartu 700,- To jsou Louny něco víc než Praha, když už ani nemáme nemocnici? Myslím, že si občané u voleb volili své zastupitele, aby je zastupovali, ne aby je obírali o peníze. Jen proto, že budou chtít zaparkovat auto před svým domem nebo alespoň v jeho blízkosti. Doufám, že se nyní dočkám odpovědi a ne jako u posledního dotazu, kdy marně čekám. Irena Klobásková

2011-11-09 10:02:56

Dobrý den paní Klobásková,
cena abonentní karty byla na doporučení Dopravní komise schválena Radou města tak, aby korespondovala s cenou, za kterou vydává parkovací karty Technická správa města Loun s.r.o. na placeném parkovišti na Mírovém náměstí. Váš dotaz bude zařazen mezi dotazy a připomínky, které budou následně vyhodnoceny a zapracovány na základě zveřejnění záměru o zpoplatnění parkování. O konečných podmínkách a rozsahu placeného parkování v centru města bude rada města jednat v měsíci prosinci t.r.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru místního hospodářství
Městský úřad Louny

dotaz na poplatek za hrob

Ing. Jiří Adámek, 2011-11-08 13:37:10

Dobrý den, máme na hřbitově u Čtrnácti svatých Pomocníků u loženy rodiče - MUDr.Jindřišku Adámkovou a MUDr.Josefa Adámka ve hrobce umístěné při severní zdi hřbitova. Nevím bohužel číslo. V sobotu při návštěvě hřbitova jsem četl upozornění na neplatiče poplatků. Nevím zda mezi ně nepatříme a proto prosím o sdělení jak na tom jsme. Já si myslím že poplatek platí moje sestra ale nejsme spolu moc kamarádi tak žádám Vás o prošetření.

Děkuji za odpověď

Ing. Jiří Adámek

2011-11-08 13:37:10

Dobrý den,
dotazy na platby nájemného za hrobová místa rády zodpoví zaměstnankyně pohřební služby města Loun v kanceláři v ul. Rakovnická, č.p. 2707. Rovněž můžete použít telefonické spojení na tel. č. 603291910 nebo poslat dotaz e-mailem na adresu: pohrebnictvi@tsmlouny.cz.

S pozdravem
Jaroslav Opat
ředitel TSML

prosba

Petr Veselý , 2011-10-31 14:16:22

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné vypátrat, jestli ve Vašem městě žije můj bývalý spolužák Miloš Škoda. Organizuji sraz po 35 letech a jeho poslední adresa byla Česká 164. Bohužel se mi nehlásí, ráda bych se na Vás obrátila s prosbou, vypátrat jeho adresu nebo případný kontakt. Děkuji za odpověď a s pozdravem Milena Veselá z Nového Města nad Metují.

2011-10-31 14:16:22

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel městský úřad poskytuje údaje z informačního systému, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném nebo pokud to vyžaduje činnost státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Tomu žádost o zprostředkování kontaktu na bývalého spolužáka neodpovídá.

Váš dotaz může vyřídit pouze Ministerstvo vnitra. Na www.mvcr.cz lze stáhnout vzor žádosti o zprostředkování kontaktu, kterou po vyplnění spolu s kolkem v hodnotě 500,-Kč /kolek nelepit/ zašlete na adresu:

MV ČR
evidence obyvatel
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
tel.: 974 817 239

Přeji příjemný den
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru správního

Irena Klobásková , 2011-10-27 14:48:07

Dobrý den,
mohla bych vědět, jakým způsobem jste dospěli k částce 8000 za parkovací kartu? Děkuji Irena Klobásková

2011-10-27 14:48:07

Dobrý den paní Klobásková,
odbor místního hospodářství připravuje ke zveřejnění a připomínkám informaci o schválených podmínkách zpoplatnění parkování v centru města. Rada města se bude touto otázkou ještě zabývat k dořešení některých podmínek a zohlednění připomínek a podnětů od občanů města Loun.

Prosím sledujte www.mulouny.cz, kde se zhruba do týdne dozvíte doplňující informace. Váš dotaz bude zahrnut do vyhodnocení připomínek k závěrečnému stanovení podmínek realizace a provozování parkovacího systému, které bude projednáno v radě města.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

dotaz

Jan Vilhelm , 2011-10-26 07:37:11

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na nějaké věci ohledně Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 - O pohybu psů na území města Louny, ve znění OZV č. 7/2005.
Konkrétně bych se chtěl zeptat na vysvětlení pojmu další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Pokud budu mít například v pronájmu od vlastníka pole , které je v katastru města Loun a není nijak ohraničené, tak ani tam mi nesmí pes běhat na volno? A pokud to chápu správně, tak ani pes nesmí na volno do řeky a na vesnicích , které katastrálně spadají pod Louny ( Nečichy a Brloh ) nesmějí lidé pustit psa na volno když ho jdou venčit na pole či lesa ? A jak mají venčit lidé, kteří mají například lovecké psy na těchto vesnicích, ale i v Lounech, přeci nemůžou mít tato plemena stále vodítku a plocha pro venčení psů, která je vetšinou mezi panelovými domy jistě nebude to pravé.

Předem děkuji za vysvětlení mého dopisu.

s pozdravem Jan Vilhelm

2011-10-26 07:37:11

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji následující:
Pojem "další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru" je definicí veřejného prostranství, která je takto uvedena v zákonu o obcích č. 128/2000 Sb., § 34. Rovněž ze zákona o obcích (§10 písm. a, c) vyplývá pro obec možnost obecně závaznou vyhláškou na výše definovaných veřejných prostranstvích v obci zakázat činnosti, které by narušily veřejný pořádek v obci nebo byly v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a dále ukládat povinnosti sloužící k udržování čistoty veřejných prostranství.
Z výše uvedeného tedy vyplývá možnost omezit na těchto prostranstvích (tedy i v k.ú. Brloh a Nečichy) i pohyb psů, tak jak je to uvedeno v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2004 Sb. ve znění OZV č. 7/2005.

S pozdravem

Eva Strasserová, odbor životního prostředí MÚ Louny

dotaz

Milena Trubačová , 2011-10-20 08:51:47

Přeji pěkný den.
Křižovatka ulic Pudlovská a Rybalkova (U domova) byla tuším před třemi roky upravována stavebně. Od té doby je přímo na přechodu při každém dešti obrovská kaluž cca o rozměrech 2 x 2 m a hluboká 20 cm. Silnice tu má tak šikovný spád, že se tu nedá přejít. Kdysi tu bývaly kanály na dešťovou vodu, ale ty při rekonstrukci všechny zmizely. Takže všechna voda při dešti je na silnici a a od finančního úřadu kolem zastávky autobusu až na křižovatku se nedá pomalu přejít tak, aby Vás nezastříkala projíždějící auta a ne málo .
Přála bych Vám přecházet tady silnici s kočárkem. Je to horor.
Divím se, že se s tím nikdo dosud nic neudělal. Asi tady nepřechází správná osoba. Děkuji za odpověď. Trubačová

2011-10-20 08:51:47

Dobrý den paní Trubačová,
problém s dešťovou vodou v uvedeném místě -přesněji na konci ulice Pod Nemocnicí, před křižovatkou s ul. Rybalkova, jsme řešili již na jaře 2011. V místě přechodu byl ve vozovce podél obrubníku chodníku vyříznut žlábek, který značnou část vody odvádí do ul. Rybalkova.
Vzhledem k nevyhovujícím spádovým poměrům neodtéká z tohoto zmíněného úseku voda do kanalizace. V minulosti se pravděpodobně propustnými vrstvami pod starším chodníkem vsakovala voda do přilehlé zeleně.

Máte pravdu, že po intenzivnějším dešti v těchto místech voda určitou dobu zůstává stát a nutné úpravy ještě nejsou ukončeny. Technickým řešením se zabýváme, ale vzhledem k finanční náročnosti nebylo reálné provést v letošním roce souvislý koberec s novým vyspádováním. V současné době prověřujeme možnost obnovení odvodu vody pod chodníkem do zeleně nad Finančním úřadem s tím, že realizace by mohla proběhnout ještě v tomto roce.
V případě, že by se nakonec bylo nutné odvedení vody řešit položením asfaltového koberce po odfrézování asfaltu, byla by tato akce provedena nejdříve v roce 2012.

S pozdravem
Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Křižovatka u Billy

Bc. Vladimír Prošek , 2011-09-29 13:50:20

Dobrý den,
mám dva dotazy. První se týká křižovatky u diskontu Billa. Když jste před lety z této křižovatky odstranily semafory, myslel jsem, že zde bude kruhový objezd. Zřejmě jsem myslel špatně :-). Ptám se tedy, proč jste z tak frekventovaného místa odebrali semafory? V ranní a odpolední dopravní špičce je téměř nemožné odbočit z vedlejší silnice (od Billy) vlevo a přechod na této vedlejší komunikaci, který je prakticky v křižovatce, tomuto místu také moc nepřidá (možná je zde dokonce proti pravidlům silniční dopravy).
Nejen dle mého názoru se jedná o velmi nebezpečnou křižovatku, proto se ptám, jestli město plánuje v budoucnu alespoň vrátit semafory, které zde byly velmi užitečné.
Naopak Vás velmi chválím za nově vystavěný kruhový objezd při výjezdu z města nad domovem důchodců (směrem na Cítoliby). Toto místo bylo vzhledem k vedlejší komunikaci vedoucí k japonským linkám také velmi nebezpečné.

Druhý dotaz se týká zbylých dvou semaforů (před gymnáziem a před poštou). Moc rád bych totiž věděl, jaký účel mají ty tlačítka pro chodce, které musí stisknout, aby se jim zapla zelená. Tyto tlačítka nijak neovlivňují intervaly semaforů a pouze chodce zdržují. Když auta stejně stojí na červenou, tak proč si chodec musí sám zapínat zelenou? Pokud tlačítko nikdo nezmáčkne, tak se také nic nestane (autům stejně naskočí červená ve stejném intervalu, jako kdyby bylo tlačítko stisknuto). Nechápu tuto absurditu a byl bych rád, kdyby mi ji někdo vysvětlil. Jediné logické vysvětlení pro mě zatím je, že se v něčem musely utopit peníze nebo měl někdo někde známého, který.........
PS: Tyto tlačítka mají význam na silnici, kde žádná křižovatka není, ale je zde místo pro přechod. Na takovém semaforu svítí stabilně zelená a pokud chodec stiskne tlačítko, tak během pár vteřin mu naskočí zelená a autům červená.

Předem děkuji za odpovědi.
S přáním pěkného dne Bc. Vladimír Prošek

2011-09-29 13:50:20

Dobrý den pane Prošku,
v souvislosti se stavbou obchvatu u Loun došlo ke snížení intenzity tranzitní dopravy ve městě Louny. I na základě tohoto byly semafory v křižovatce ul. Osvoboditelů x Komenského nám. zrušeny. Město Louny zde neplánuje v nejbližší době opětovně umístit semafory či zřídit kruhový objezd.

Rekonstrukce semaforů v křižovatkách ulic Osvoboditelů - Poděbradova - Táboritská a Osvoboditelů - Štefánikova - Jakoubkova proběhla v r. 2007.
Tato akce spočívala ve výměně technologie svícení, návěstidel, stožárů a kabelových rozvodů. Řadič je vybaven jednotkou GSM a umožňuje její dálkové ovládání pomocí mobilních telefonů prostřednictvím krátkých textových zpráv SMS. Tím je umožněno např. zřízení tzv. "zelené vlny" na průtahu pro vozidla Hasičského záchranného sboru, Rychlé záchranné služby a Policie ČR. U všech chodeckých návěstidel jsou také instalována akustická návěstidla pro nevidomé.

Chodecká tlačítka u světelných signalizačních zařízení (dále SSZ) slouží k uplatnění výzvy chodců. Řízení SSZ je naprogramováno tak, že pro rozsvícení signálu volno pro chodce je nutné tlačítko v předstihu stisknout. Toto opatření umožňuje zajistit vyšší kapacitu křižovatek a snižuje zdržení ostatních účastníků silničního provozu. Tlačítka pro chodce ovlivňují interval přepnutí semaforů.

S pozdravem
Petr Blahout
odbor místního hospodářství MÚ Louny

"Hotel" Gráf

slečna Káťa, 2011-09-29 07:30:11

Reaguji na dotaz ohledně Gráfu.

Už víte nějaké bližší informace? Jednali jste tedy už s novým vlastníkem o jeho záměru s nemovitostí? Dá se popřípadě nějakým způsobem tomu aby nový majitel do Gráfu nastěhoval „nepřizpůsobivé obyvatele“? Nebo s tím my slušní obyvatelé v ulici Čeňka Zemana a okolí nic nezmůžeme…? Toto téma se už mezi lidmi rozkřiklo, a především lidé co bydlí přímo u Gráfu, se toho velmi obávají. Už jednou Gráf sloužil jako ubytovna pro cikány a z vlastní zkušenosti vím, že to bylo opravdu HROZNÉ! Nedokážu si představit (a určitě nejen já), že by se to opakovalo…Teď za posledních 14 dní sleduji, že se každý večer v Gráfu svítí…je to velmi nepříjemné jen tak čekat co se tam bude dít.
Do teď je tato část Loun a Černčic velmi klidná…pozemek u Gráfu složí (sloužil) jako pastvina pro koně někoho, kdo si tuto plochu asi jen pronajímal pro tyto účely. A nikdo s tím nemá problém.

Můžete PROSÍM nějak zabránit tomu, aby se z tohoto místa stal jakýsi „Lounský Chánov“? Nejde se s vlastníkem domluvit, aby se tyto prostory využívaly třeba jako sklady…? Nebo je využít prostě nějak jinak – normálně???
V této části žijí samé slušné rodiny, víte jaké by to byly následky, kdyby se sem zase nastěhovali cikáni? To si každý dokáže představit… všichni víme jak se chovají…a jaké jsou s nimi problémy. TO PŘECE NEJDE.

Věřím, že se pokusíte tuto situaci nějak vyřešit.

Moc děkuji za odpověď.
Obyvatelka ul. Čeňka Zemana

2011-09-29 07:30:11

Dobrý den slečno,
již jednou jsem odpovídal na dotaz ohledně prodeje hotelu Gráf, který je v k.ú. Černice. To, že hotel Gráf je v k.ú. Černice nic nemění na tom, že je především na hranici k.ú. Louny a v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domků ul. Č. Zemana . Nejste sama, kdo má obavy z možné proměny Hotelu Gráf na ubytovnu a její využití, které by bylo v rozporu s názory našich obyvatel.
Mohu Vás ujistit , že jsme v kontaktu se starostou obce Černice a v příštím týdnu by jsme se rádi sešli i s vydražitelem zmíněné nemovitosti s cílem zjištění podnikatelského záměru.
Možnosti využití hotelu Gráf jsou omezeny územním plánem obce Černice.
Toto území je označeno jako " OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ ". V tomto území je následné funkční využití:
-bydlení pohotovostní ( nebo majitelů zařízení) -školství -kultura -ambulantní zdravotnictví -sociální péče -administrativní správa -veřejné stravování -veřejné ubytování a další již méně významné využití.

Z toho bohužel vyplývá i možnost krátkodobého ubytování. Co se pod tímto pojmem skrývá a za jakých podmínek tam lze ubytovávat(trvalý pobyt, pobírání sociálních dávek na bydlení atd.) zatím prověřujeme.

Mezi lidmi se hovoří o tom, že tam bude nastěhováno na stovky romů a o následných problémech s tím spojených.
Informace tohoto typu na radnici do Loun ani do Černic skutečně oficiálně nedorazily.

Každopádně se připravujeme na jednání s vydražitelem, jehož podnikatelské záměry s uvedenou nemovitostí zatím neznáme .

Pavel Csonka
místostarosta města Loun

výběrové řízení

Karel Povolný , 2011-09-27 07:14:24

Zajímalo by mě proč bylo zrušeno výběrové řízení na zastupování právních služeb Města Louny. Jak bylo psáno v tisku městskou kasu (potažmo i nás všech) v minulosti stál právník JUDr. David dva miliony ročně. Jak je možné, že nikdy nebyl tento právník zvolen řádným výběrovým řízením.
Děkuji
Karel Povolný

2011-09-27 07:14:24

Vážený pane,
výběrové řízení na poskytování komplexních právních služeb pro město Louny bylo zrušeno vzhledem k tomu, že je nezbytné upravit a upřesnit zadávací podmínky tak, aby byly co nejsrozumitelnější a nejjasnější a abychom předešli řadě dotazů a případným námitkám, které by mohly v důsledku znamenat i zrušení výběrového řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Nové výběrové řízení bude opakovaně vypsáno v termínu do 31.10.2011.

JUDr. David zastupuje město Louny od 3.3.1992 tzn. ještě před účinností a platností zákona o veřejných zakázkách. Informace o tom, že JUDr. David stál daňové poplatníky 2 miliony ročně je zkreslená. JUDr. David za jeho právní služby obdržel měsíční paušál ve výši 43 tis. Kč s tím, že zbývající vyplacené finanční částky byly náklady řízení, které městu Louny přiznal soud za zastoupení advokátem v případě vymáhání pohledávek a které byly JUDr. Davidovi vypláceny až po jejich vymožení od dlužníků města. Je to obvyklá praxe a město tedy ze svého platí jen výše uvedený paušál. Pokud by nebylo město zastoupeno advokátem žádná náhrada nákladů řízení mu nenáleží.

Ing. Renáta Čapková
tajemnice Městského úřadu Louny

Reklamace opravy chodníku

Jana Hadáčková, 2011-09-22 07:32:36

Dobrý den,

na podzim loňského roku zajišťoval MÚ na základě mého upozornění opravu části chodníku, který vede středem sídliště 28. října od obchodu Coop směrem do ul. Fr. Chlouby. Na chodníku byly v délce cca 5 m uvolněné dlaždice, které se houpaly a po dešti vlévaly procházejícím do bot kaluže špinavé vody a znečišťovaly oděv. Oprava byla zřejmě provedena nekvalitně, poněvadž chodník u domu č. 2193 je ani ne po roce ve stejném stavu jako před opravou. Prosím o zajištění kvalitní opravy, aby se předešlo uštěpačným poznámkám lidí, kteří tam procházejí. Je logické, že pokud nikdo na potřebu opravy neupozorní, nemůže být provedena, ale to zřejmě každý neví.
Děkuji

Jana Hadáčková

2011-09-22 07:32:36

Dobrý den paní Hadáčková,
děkujeme za upozornění. Při běžné vizuelní kontrole se vždy nepodaří tyto nedostatky objevit. Závadu budeme reklamovat a k nápravě by mělo dojít nejpozději do konce října tohoto roku. Bohužel se s tímto problémem setkáváme v případě oprav častěji, protože ne vždy se podaří pouze při lokálních opravách nahradit a přiměřeně zhutnit podkladní vrstvy a vhodným vyspárováním zajistit opravenou pochůzkou vrstvu tak, aby již k dalšímu pohybu dlažby nedocházelo. Zajistit schůdnost chodníků a jejich bezpečnost je i naše priorita, proto Vám děkuji za Váš zájem.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Prodej Oharky a Grafu

Pája, 2011-09-20 14:32:54

Dobrý den, dozvěděla jsem, že by se měla prodat Oharka a Graf a nový majitel tam chce nastěhovat cikány. Co je na tom pravdy. Jestliže město o tom něco ví, myslím si, že by to mělo řešit a zabránit tomu, aby se z Královského města nestalo město cikánů jako je tomu již v jiných městech. Děkuji za pravdivou odpověď.

2011-09-20 14:32:54

Vážená paní,
zcela chápu Vaše obavy z prodeje nemovitostí jako je Oharka a Gráf.Na úvod Vám musím sdělit, že ani jedna z nemovitostí na které se dotazujete není ve vlastnictví našeho města. Tudíž možnost vlivu ze strany města na využívání těchto nemovitostí je téměř žádná. Hotel Oharka je ve vlastnictví soukromého subjektu a není mi známo, že by se prodával jinému zájemci. Gráf v ulici Čeňka Zemana je zatím ve vlastnictví Ústeckého kraje a skutečně je určen k prodeji ve veřejné dobrovolné dražbě. Tato dražba se již uskutečnila a to na konci minulého týdne. Dle dostupných informací skončila dražba s výsledkem VYDRAŽENO. Dle zákona o dražbách musí vydražitel uhradit zbytek ceny vyvolané dražbou uhradit nejpozději do 30-ti dnů. Pokud v tomto termínu celou částku vydražitel uhradí, stane se vlastníkem předmětu dražby „ příklepem dražebníka „ ( tedy dnem , kdy dražba proběhla). Zcela jistě tedy budeme vědět nejpozději do cca 15.10.2011, zdali má Gráf nového majitele. Vše se dá zjistit na www.centralniadresa.cz, kde je seznam veškerých dražeb a jejich výsledků.Město Louny i sousední Černčice ( v jejichž katastru Gráf leží) budeme zcela jistě jednat s novým vlastníkem Gráfu o jeho záměru k využití předmětné nemovitosti se snahou předcházet okolnostem , které jsou značně medializovány z oblasti okolo Varnsdorfu apod. Podrobnější informace nejsme zatím schopni poskytnout.

Pavel Csonka
místostarosta města Loun

Sběrný dvůr.

Zuzana Mikolášová, 2011-09-05 09:56:12

Dobrý den, chtěla bych se zeptat s kým mám jednat o sběrném dvoře. Za prvé koho napadlo udělat sběrný dvůr kousek od panelového domu ( ul. Pionýrů 2441-2449). Když je sběrný den je rámus, že se nedají otevřít okna, a při překádání sutí do kontejnerů je kolikrát plno prachu. To by člověk ještě přešel, ale proč je rámus kolikrát v sobotu nebo i v neděli v půl šesté někdy i dříve (nakládání kontejnerů, nebo večer kolem 22,00 hod, přijede auto zajede do garáže a ještě hodnou chvíli ho nechá natočené v tom lepším případě, v tom horšim případě nakládá nebo skládá kontejnery. Od začátku sběrného dvora do teď jsme to tolerovali, ale poslední dobou začal jít ze sběrného dvora smrad jak ze skládky odpadů. No a to se mi zdá už moc.Nikdo se nás neptal jestli chceme pod okny sběrný dvůr, tak alespoň ať nás to neobtěžuje. To jsem si mohli postavit panelák rovnou na skládce.

Zuzana Mikolášová

2011-09-05 09:56:12

Vážená paní Mikolášová,

sběrný dvůr je ve stávajícím místě v areálu Technické správy města Loun s. r. o., dříve Technické služby města Loun, umístěn již téměř 20 let. Celý areál je určen pro zajištění služeb pro město a jeho občany, mimo jiné i pro dočasné shromažďování odpadů před jejich odvozem. Odvoz nashromážděných odpadů je prováděn prakticky každý den, aby se minimalizovaly negativní vlivy na okolí. Jsme si vědomi, že podobný provoz se neobejde zcela bez vlivů na okolí, snažíme se však, aby byly minimalizovány. Provozovatele sběrného dvora upozorníme na to, aby při jeho provozu dbal na dodržování veškerých předpisů týkajících se dodržování hygienických předpisů a předpisů v odpadovém hospodářství.

S pozdravem
Jiří Čáp
Město Louny, odbor životního prostředí

MŠ 28.října-otevření

Steinzová, 2011-09-02 13:17:40

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak to bude s otevřením nové MŠ v areálu 28.října, kdy bude ZÁPIS dětí do této školky a jaká kritéria musí děti splňovat? Děkuji Steinzová

2011-09-02 13:17:40

Vážená paní Steinzová,
nová mateřská škola by měla být od 1. ledna 2012 zřízena v prostorách Základní školy 28. října jako detašované pracoviště Mateřské školy ČSA.
Budou zde vybudována dvě oddělení, každé pro 25 dětí.
Zápis se bude konat ve čtvrtek 22.9.2011 od 8h do 16h a v pátek 23.9.2011 od 8h do 12h. Informace o konání zápisu budou zveřejněny v místním tisku (Press a Svobodný hlas)a na webových stránkách města. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Lounech, které nebyly umístěny při zápisu v dubnu 2011. Kritéria pro přijímání dětí do lounských mateřských škol najdete na našich webových stránkách v sekci školství.

S pozdravem
Ing. Martina Kladivová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení školství

Čeňka Zemana 935

LUCIE, 2011-09-02 13:16:33

Dobrý den,
chtěla bych jen uporoznit na barák č.935 v ulici Čeňka Zemana.
Tento barák je "opuštěný" - občas tam přijede nějaký pán autem, ale určitě tam nebydlí.
Jde hlavně o to, že tam na dvorku jsou 2 psi, o které se nikdo nestará. Nebo to tak aspoň vypadá.
Jsou v docela hrozném stavu a je mi jich strašně líto a myslím že ne jen mě. Okolo chodí plno lidí s pejskama, ale nikdo s tím nic nedělá. Nevím na koho se s tím obrátit, chci aby se těm psům nějak pomohlo, už se na to nemůžu dívat.
Nevypadají sice moc hezky, ale hlavně teď v těch vedrech tam nemají ani vodu, o jídle ani nemluvím.
Určitě by jim bylo líp v nějakém útulku. Sama mám pejska a vůbec si nedokážu představit jaké to pro ně jen být tam v té bouřce co byla například na dnešek. Dnes v tom vedru jdu domu z práce, na ten dvůr paří celý den sluníčko a ti chudáci tam jen tak leží. Je to fakt hrozný.
Můžete s tím prosím něco udělat? Nebo upozornit na to někoho kompetentního?

Děkuji za odpověď.
LUCIE

2011-09-02 13:16:33

Dobrý den, za účelem prošetření Vašeho podnětu bylo bezprostředně po jeho obdržení, a to téhož dne tj. 26.08.2011, provedeno neohlášené šetřní na místě samém, v ul. Č. Zemana u domu čp. 935. Při pohledu do dvora z přilehlého chodníku bylo zjištěno, že na dvoře na dvoře domu čp. 935 jsou dva psi, oba v tu dobu leželi na zemi a spali. Možnost úkrytu měli na volně přístupné verandě domu. Na zemi veramdy se nacházelo několik misek na vodu a krmení.
Po zazvonění na zvonek domu otevřel pán, který sdělil, že je majitelem domu, a v domě trvale bydlí. Zároveň potvrdil, že je chovatelem obou psů. Jedná se o psa a fenu, stáří obou je 10 let. Chovatel předložil očkovací průkazy psů.
Zároveň umožnil nahlédnout na verandu domu. V miskách byla voda i krmení pro psy a každý pes zde měl svůj pelíšek.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že psi jsou chováni ve vyhovujících podmínkách a mají zajištěnou veškerou potřebnou péči.

S pozdravem E. Strasserová
odbor životního prostředí

Autobusové zastávky

Jiří Kodaj , 2011-08-23 11:12:44

Dobrý den.
Paní Kalivodová obracím se na Vás ve věci vybudování autobusových zastávek v ul. 5. května. Tato záležitost je Vám i celému odboru zřejmě dost známa. Několikrát jsme se na Vás,pracovníky odboru i místostarostu obracel já i ostatní občané v té záležitosti,že již zmiňované zastávky jsou vybudovány v rozporu se stavebním zákonem,upozorňovali jsme na velmi nevhodné a nešetrné umístnění nemluvě o tom,že jste i můj pozemek odstavili od záměru vybudování garážévého stání atd. Svůj postoj jsem já i ostatní dali na jevo i formou petice. Již před jejím vybudováním jsem upozorňoval na to,že budou s touto stavbou jen a jen problémy. Všechny možnosti dohody s Vámi jsou vyčerpány.
Vždy jste mě i ostatní odpálkovali,že z Vaší strany je vše v pořádku,že nevíte o žádném pochybení. Na místo dohody máme před domy dvě nesmyslné obludy,které zde hyzdí celou ulici a o nebezpečnosti její polohy ani nemluvě. Je jen otázkou času,kdy zde někoho autobus přejede/dopravní komise opět neshledala žádný důvod něco měnit/. Nezbývá nic jiného než se bránit soudní cestou,neboť jakákoli dohoda s Vámi není možná. Již v "oznámení o zahájení stavebního řízení" není ani slovo o výstavbě těchto zastávek,je tam pouze stavba chodníků a to je podstatný rozdíl. Tím narážím na to,že jsme se měli vyjádřit pouze k výstavbě chodníků,což jsem třebá já neudělal neboť proti tomu jsem nic neměl. Dále ve stavebním rozhodnutí zastávky opět nejsou řešeny/je tam pouze uvedeno"úprava zastávek BUS". Toto,co zde nyní stojí není ůprava ale výstavba. Dále jsem se dozvěděl,že majitelé sousedících pozemků měli být vyzváni k písemnému vyjádření ke stavbě/ a zastávky jsou stavbou/před vydáním stavebního povolení,což učiněno taktéž nebylo. Důvodů pro žalobu je až dost. Znovu podotýkám,že ještě před vybudováním zastávek jsme celou situaci řešili s vedením odboru i města-mohlo se k těmto problémům předejít. Výsledek je takový jaký je. Spousta peněz se utratila za vybudování, kde nastupuje a vystupuje za celý den doslova pár lidí,kteří stejně směřují do kauflandu nebo k SAZ Myslivec. Nevím co komu dobrého tento projekt přinesl. Nemá již dále smysl celou záležitost dluze rozebírat,informací máte jistě dost. Jen jsem velmi zklamaný přístupem města,na místo pomoci a zvelebení ulice jsme se dočkali dvou příšer v podobě autobusových zastávek. Chci být jen férový k městu a svůj změr Vám oznamuji předen,aby mi nikdo nemohl z města dokazovat,že jsem nic včas neřešil. Na rozumné a prospěšné řešení bylo času dost. Jediné možné je přesun zastávek na jiné místo, ale to by někdo musel přiznat svou chybu. Je vidět že peněz má město na zbytečnosti asi dost.
Děkuji
za případnou odpověď
Jiří Kodaj

2011-08-23 11:12:44

Dobrý den,
k autobusovým zastávkám v ul. 5. května OMH již podával odpověď 24.8.2010.

Všem obyvatelům uvedené ulice byla akce presentována odborem rozvoje města jako zástupcem investora tj. města Loun při zpracování projektové dokumentace, s tím, že vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí měli možnost se k této akci vyjádřit v rámci této presentace.

K umístění zastávek a provedení úprav se dále vyjádřily komise rady města (dopravní, investiční, životního prostředí) a dále pak i Rada města Loun. Na základě tohoto projednání bylo poté, na základě žádosti Města Loun odboru rozvoje města, zahájeno a provedeno stavební řízení v souladu se stavebním zákonem. Pan Kodaj, resp. vlastníci nemovitostí v ul. 5. května se dále měli možnost seznámit v rámci tohoto stavebního řízení s projektovanými úpravami této ulice včetně úprav autobusových zastávek, o zahájení tohoto řízení byli všichni informováni. Tohoto práva využili jen někteří a v rámci možností jim bylo vyhověno. Dále bylo možné ještě tyto otázky řešit po vydání stavebního povolení, které bylo opět všem zúčastněným doručeno, formou odvolání, nikdo tak neučinil.

O záměru výstavby garážového stání na pozemku pana Kodaje nebylo v době projednávání stavebních úprav v ulici 5. května nic známo, žádná námitka ve věci plánovaného nového napojení na komunikaci v majetku města v době projednávání PD od pana Kodaje nepřišla.

S pozdravem
Václav Zlatohlávek, za odbor MH

dotazy

Eliška Nevrlová , 2011-08-10 11:50:38

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat proč se musí na určených plochách k venčení pro psy uklízet po psech? Sama mám malého psa, sice v rodinném domku, ale tato otázka mě zajímá a myslím si že lidé v panelových bytech si platí dost aby to nemuseli uklízet na plochách určených pro psy. Je mi jasné, že by nešlo aby to lidé nedělali, ale myslím si že aspon na určených plochách ( kterých teda tady v Lounech moc není) aspoň nebyli lidé pokutováni za neulizení psího exkrementu.

Dále jsem se chtěla zeptat ohledně úklidu - čištění silnic. Mám přítele a není z Loun. Ráno po probuzení ( bylo 8:03) šel přeparkovat auto, protože jsem mu oznamila, že je čištění silnic a on tam nesmí stát. Přitom odtahová služba byla na druhém konci a přítel by tak v pohodě odjel jinam. Nemohl, zastavila ho policii, že si měl vzpomenout dřív ( před 8:00 hodinou) a musel tak zaplatit pokutu. Myslím, že policie v Lounech by mohla vybírat jinak pokuty než 3 minutovým zpožděním.

Předem děkuji za odpovědí E. Nevrlová

2011-08-10 11:50:38

Dobrý den,
povinnost uklízet psí exkrementy po svých psech i na vymezených plochách, určených k venčení psů vyplývá z platné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 O pohybu psů na území města Louny, ve znění OZV č. 7/2005. Dále Vám sdělujeme, že každoročně v měsících prosinec – březen odbor životního prostřední zajišťuje úklid všech ploch veřejné zeleně včetně ploch určených k venčení psů v Lounech. Plochy veřejné zeleně jsou v tomto období uklízeny 1x měsíčně, plochy určené k venčení psů 2x měsíčně. Za tento úklid jsou vynaloženy finanční prostředky ve výši 472 tis. Kč.

S pozdravem
Eva Strasserová, odbor životního prostředí

Vážená paní Nevrlová,
k druhé části Vašeho dotazu sděluji:
Z Vašeho popisu události nejsem schopen zjistit o jaký případ se jedná a zda co uvádíte je pravda. Nicméně v případě jakéhokoli zákazu s časovým omezením je tento čas rozhodující pro posouzení zda se o přestupek jedná či nejedná.
Chápu Vás, že jednání strážníka se Vám může jevit jako necitlivé. Faktem však je, že strážník mohl pokutu udělit.

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Opět ulice Parašutistů

J. Šíp, 2011-08-08 14:31:29

1. ČÁST
Když jsem se zde zhruba před měsícem dotazoval, jak dlouho budeme trpět vývěrem vody, bylo mi odpovězeno že práce na odstranění proběhnou v červenci - je srpen, tudíž je to přesně jeden rok, co voda začala vytékat a nic se nezměnilo - máme již rok podmáčený dům a zahradu, a v jakém stavu budou asi lípy ? Až se stane neštěstí bude pozdě. Jak dlouho budeme ještě čekat než se úřednická mašinérie rozhýbe?

2. ČÁST
Když už jsem v tom psaní, tak bych se ještě rád zeptal na další věci:
1,Proč se naše ulice uklízí jenom 3x za rok, když je tam 9měsíců nepořádek z neudržovaných stromů. Uklízení chodníku neprobíhá vůbec a nános spadaných květů v některých místech je tak veliký, že se chodník ztrácí.Čištění kanálů je 4x za rok což je málo, protože do týdne je kanál zase ucpaný spadem ze stromů.Celý systém blokového čištění je postavený na hlavu, protože se uklízí podle "nějakého" plánu a ne podle potřeby.V některých místech se uklízí 2x za měsíc a není to vůbec potřeba.Pokud to nejde změnit ( je to asi moc práce a město má hodně peněz), tak naší ulici přiřaďte do bloku k ulici kpt.Nálepky. Hlavně neargumentujte tím, že je to slepá ulice - (koně.zahrádky,prodej ryb atd.)Vyčištění cca 100m ulice navíc už městský rozpočet nepoloží.


3. ČÁST
Proč je v naší ulici místo pro venčení psů - které slouží pro sídliště kpt.Nálepky - jen ať si ty své "miláčky" venčí u nich pod okny. Proč tím máme trpět my a neustále musíme přeskakovat exkrementy.Plocha pro venčení se snad vůbec u nás neuklízí.Žádáme tímto přesun plochy pro venčení do sídliště.


4. ČÁST
Kam zmizela cca před 5ti lety umístěná značka "zákaz stání" na pravé straně ze směru od domků k sídlišti - stojí tam zaparkovaná auta a místo je nepřehledné.Žádáme opětovné umístění této značky.


5. ČÁST
Nešlo by něco udělat se skupinou narkomanů, kteří den tráví v místě, které má sloužit "pro setkávání lidí " v kleci u Rynečku a nocují za zahrádkami pod mostem, dělají bordel a sklízí po okolních zahradách ůrodu?

Děkuji za odpověď a hlavně se těším na nápravu uvedených věcí. Nejsem sám, píši zde názory většiny obyvatel uvedené ulice. J.Šíp.

2011-08-08 14:31:29

Dobrý den pane Šípe,

1. část
v odpovědi na Váš první dotaz ve věci odvedení vývěru pramene v ul.Parašutistů v měsíci květnu jsme Vás seznámili se současným stavem, dalším postupem prací a předpokládaným termínem realizace kanalizační přípojky.
V měsíci 07/2011 byl vydán územní souhlas s umístěním stavby a povolení k nakládání s povrchovými vodami. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce s tím, že nabídky byly vyhodnoceny 8.8.2011 a následně dojde k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a bude zahájena výstavba veřejné části kanalizační přípojky (předpokládaný termín dokončení 31.08.2011). Oproti našim předpokladům došlo k nepatrnému zpoždění, jehož příčinou byl požadavek na doplnění projektové dokumentace, který vzešel při stavebním řízení.

Jaroslava Rusiňáková
Městský úřad Louny
odbor rozvoje města2. část
Plán blokového čištění je každoročně upravován v reakcích na podněty od občanů, doplnění nových ulic či na základě vlastních zjištění ve vztahu k optimalizaci čištění. Odbor MH v průběhu roku objednává i mimořádné čištění – po zimě úklid posypu,při nadměrném znečištění komunikací apod. Váš podnět zajisté zohledníme při úpravách smluv s Technickou správou města Loun, s.r.o., která blokové čištění pro město Louny provádí.
Děkujeme Vám za Váš podnět a jsme s pozdravem

Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství
Městský úřad Louny3. část
K Vašemu dotazu, týkající se plochy pro venčení psů sdělujeme následující:
Plocha určená pro venčení v ulicii Parašutistů byla zřízena již před minimálně 10 lety. Při výběru vhodných lokalit pro plochy určené k venčení psů bylo snahou umístit tyto plochy do travnatých ploch mimo bytovou zástavbu. K ploše v ulici Parašutistů nebyly doposud z řad občanů vzneseny žádné výhrady. Kromě plochy v ulici Parašutistů jsou v lokalitě Louny západ pro venčení psů vymezeny ještě další dvě plochy, a to podél ulice 17. listopadu a v parčíku Ve vísce. K úklidu těchto ploch sdělujeme: S ohledem na platnou obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství (č. 3/2004 ve znění OZV č. 7/2005)) je povinností toho, kdo psa doprovází, uklízet znečištění po svém psu. Toto platí i na plochách určených k venčení psů.

S pozdravem
Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí4.část
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Předpokládáme, že upozorňujete právě na místo v křižovatce ul. Parašutistů x Kpt. Nálepky. Váš podnět byl projednán s ředitelem městské policie p. Valešem, který přislíbil větší dohled strážníků nad touto lokalitou.
Děkujeme Vám za Váš podnět a jsme s pozdravem

Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství
Městský úřad Louny5. část
k Vašemu dotazu sděluji:
Souhlasím s Vámi, že na takto frekventovaném veřejnosti přístupném místě jako je Ryneček by nemělo docházet ke srocování těchto osob. Myslím si ale, že pokud nemáme jasný důkaz o jejich protiprávní činnosti (fetování apod.) není na místě posuzovat takovouto skupinku lidí jen podle jejich vzhledu a že né vždy se tudíž musí jednat o narkomany, jak uvádíte. V minulosti se na Rynečku prováděly ze strany MP Louny cílené kontroly a v současnosti se stále provádějí namátkové kontroly zaměřené na osoby, které svým chováním, nikoliv vzhledem, narušují veřejný pořádek a pouze výjimečně zde byly a jsou zjišťovány a následně i řešeny různé přestupky včetně požívání alkoholu na zakázaném místě dle OZV č.2/2008 a stálého nešvaru venčení psů na volno a neuklízení výkalů po psech. Tento prostor je monitorován MKDS a situace se zde zlepšila. Tento problém není totiž jen problémem MP Louny, ale je v zájmu všech obyvatel města ( a nejen jich) aby se takovýmto věcem předcházelo. Proto by měl každý občan učinit alespoň prvotní opatření a to v případě zjištění takovéto skupiny osob (narušující občanské soužití, znečišťující veř. prostranství apod.) ihned volat linku MP nebo PČR.

Co se týče přespávání uvedených osob v zahrádkách pod mostem a tzv. sklízení úrody po okolních zahradách, si musíme uvědomit, že každý člověk se musí někde vyspat. A stále je přijatelnější varianta, byť na to může mít každý jiný názor, že bezdomovci a jim podobní lidé přespávají mimo centra a obydlené části měst. Strážníci provádějí každou noční směnu kontroly zahrádkářských kolonií s použitím infradalekohledu. Zabránit zcela této situaci nelze, pouze se musíme snažit jí pokud možno v co největší míře předcházet, což ale opět vyžaduje dobrou spolupráci mezi občany, MP a PČR.

Zdeněk Valeš
ředitel MP Louny
Čížková , 2011-07-04 16:21:11

Dobrý den přestěhovala jsem se s detmi za přítelem sem do Loun , bydlíme tu v podnájmu mam najemní smlouvu ,ale nyni bych se chtěla odstěhovat ,ale nemam tu trvaly pobyt abych si mohla požadat o městský byt a bohužel nemam na podnájem .Je možné si požádat o byt i bez trvaleho pobytu ? Velice děkuji za odpověd Čížková

2011-07-04 16:21:11

Vážená paní Čížková,

k Vašemu dotazu Vám sděluji následující: Město Louny nemá v současné době žádné byty, které by mohlo nabídnout k pronájmu. Pokud se Vám podaří v Lounech sehnat k pronájmu byt, kde by Vám majitel umožnil přihlásit se i k trvalému pobytu, můžete poté požádat na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, o příspěvek na bydlení a v případě, že budete splňovat podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi, můžete na městském úřadu, oddělení hmotné nouze, požádat o doplatek na bydlení.
Druhou možností je odstěhovat se do místa Vašeho současného trvalého pobytu a o příslušné dávky požádat příslušný městský úřad.
V případě, že budete potřebovat další upřesňující informace, které nejsou z Vašeho dotazu zřejmé, doporučuji Vám navštívit osobně odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí 2379, kde se Vám budeme snažit pomoci při hledání východiska z Vaší situace.

S pozdravem
Milan Fürstl
zástupce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
tel. 415 621 230

2 dotazy

Lenka Říhová , 2011-06-23 11:07:17

Dobrý den,
můj první dotaz se týká dodržování (nejen) nočního klidu. Bydlím v ulici Poděbradova a překvapivě Impérium není to, s čím mám problém. Naši sousedé - "nepřizpůsobiví občané" celý den (i po 22 hodině) vyhrávají rumunské vypalovačky (s otevřenými okny - a opravdu se činí). Bohužel, domluva není možná. Ostatní obyvatelé domu bydlí v dostatečné vzdálenosti a spíše se bojí něco proti nim namítat - "co naděláme". Samozřejmě se potom sousedům musí podřizovat celý chod domácnosti - neslyšíme sami sebe, natož např. TV. Svou maturitní přípravu jsem byla nucena přesunout, sestra odležet nemoc u prarodičů..mohla bych vyjmenovat plno dalších nepříjemností. Proto se ptám, zda opravdu není možné s tím něco dělat. Dohadovat se s lidmi, kteří ani neví, co taková maturita je, je nadlidský výkon. Vydržíme hodně, ale doma bychom měli rádi alespoň pár hodin klid.

Můj druhý dotaz je ohledně stezky Louny-Zeměchy. Na stránkách města jsem si všimla, že už jste na jeden takový dotaz odpovídali min. rok, že policejní hlídka je zde méně frekventovaná. Pochopitelné. Jenže onen úchyl, o kterém se dotazující zmiňoval, se zde objevuje se staženým pozadím a výzvou k mrskání téměř každý den. Uklidňuje mě, že je neškodný, ale stezka je v tu hodinu (17-20 hodin) hojně využívána rodinami s dětmi, cyklisty apod. Hlídku jsem tam nikdy nepotkala, až taková je "frekvence".

Předem děkuji za odpověď.
studentka
Lenka Ř.


2011-06-23 11:07:17

Vážená paní Říhová,
k Vašemu prvnímu dotazu sděluji:
chápu Vás, že soužití s některými občany není jednoduché a v této věci Vám za MP Louny mohu nabídnout tato dvě řešení. V případě, že se jedná dle Vašeho názoru o rušení nočního klidu, a to po 22 hod., zavolejte na MP Louny tel. 415 654 368 nebo 156. Strážníci se neprodleně dostaví na místo a dle svého názoru posoudí, zda se jedná o rušení nočního klidu či nikoliv. V případě, že zjistí porušení nočního klidu, mají oprávnění tento přestupek vyřešit blokovou pokutou, případně sepsat oznámení o podezření ze spáchání tohoto přestupku. Toto podezření se zasílá na MÚ Louny k dalšímu projednání. Druhé řešení je, že za předpokladu že toto jednání, kterým je narušováno občanské soužití lze kvalifikovat jako schválnost, by mohla být naplněna skutková podstata přestupku ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. § 49 odst. 1 písm. c). V obou případech můžete podat podnět na MÚ Louny (správní odbor), kde bude záležitost řešena.

k Vašemu druhému dotazu sděluji:
je pravdou, že minulý rok jsem se k této problematice již vyjadřoval. Nic se nemění na skutečnosti, že této lokalitě není ze strany MP věnována maximální pozornost, protože se strážníci musí preventivně pohybovat a plnit další úkoly v exponovanějších místech regionu města. Přesto si Vám dovoluji sdělit, že jsme nezaznamenali žádný podnět od občanů, že by k protiprávnímu jednání osob, které popisujete, v této lokalitě docházelo. Proto Vás žádám, abyste v případě zjištění takového jednání nikterak sama nezasahovala a neprodleně informovala PČR nebo MP Louny.

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Sídliště Hrnčířská

J. Valdová , 2011-06-22 08:01:48

Dobrý den,
měla bych tři připomínky týkající se sídliště Hrnčířská.
1. na hřišti pro malé děti není již nějakou dobu posekaná tráva, hlavně těsně kolem prolézaček.
2. víceúčelové hřiště je často využíváno do večerních hodin a ráno zde po "sportovcích" zůstává docela nepořádek. Bylo by možné provádět zde častější kontroly městskou policií?
3. nebylo by možné zajistit bezpečnější přecházení na přechodu od sídliště směrem k Jeronýmově ulici? Přes zaparkovaná auta se nelze pořádně rozhlédnout (hlavně pro děti je to téměř nemožné), navíc zde auta jezdí dost rychle. Podobná situace s viditelností je na přechodu směrem od sídliště k ulici Českých Bratří.
Děkuji za odpověď.
J.Valdová

2011-06-22 08:01:48

Vážená paní Valdová,
termín posekání travnatých porostů ve městě Louny byl do 15. června. V současné době je již tráva v blízkosti herních prvků posekaná. Do konce června zajistíme odplevelení pryžové plochy pod herní sestavou.

S pozdravem
Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Vážená paní Valdová,
na poradě vedení MP Louny dne 16.06.2011 byly dohodnuty častější kontroly (ve večerních hodinách) po dobu čtrnácti dnů. Později dle nastaveného systému kontrolní činnosti a samozřejmě při oznámení občanů, že je pácháno protiprávní jednání.
S pozdravem

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Dobrý den,
z důvodu zajištění bezpečnějšího přecházení na přechodech, o kterých se zmiňujete, jsme asi před 2 měsíci provedli výměnu dopravních značek "přechod pro chodce" za nové dopravní značky s reflexním podkladem (se žlutým podbarvením). Tyto značky byly instalovány na přechodech v ul. Husova u Jeronýmovy a Prokopovy ul. Stejné značky budou doplněny i na přechodu k ul. Českých Bratří v co možná nejkratší době.

Samozřejmě při přecházení komunikace je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti.
Vaším podnětem se bude zabývat dopravní komise na svém příštím jednání dne 13. července 2011.

S pozdravem
Za MÚ Louny OMH
Václav Zlatohlávekvýtluk na silnici

Petr Veihand, 2011-06-21 13:34:37

Dobrý den,na silnici na křižovatce ulic Jarošova a Máchova se nám udělala díra a tak jsem se chtěl zeptat jestli by se na to nemohl někdo přijít podívat a opravit než si v ní někdo poškodí auto s pozdravem Petr Veihand

2011-06-21 13:34:37

Dobrý den,
po dohodě s Technickou správou Louny bude výtluk opraven do středy (22.06.2011).

S pozdravem
MÚ Louny OMH
Václav Zlatohlávek

vánoční smrk

John , 2011-06-15 13:29:16

Dobrý den ,chtěl bych městu Louny nabídnout stříbrný smrk na vánoční výzdobu náměstí.Žádám Vás tímto o informaci koho kontaktovat.Odpověď prosím o zaslání na tento e-mail.Děkuji mnohokrát.John Louny

2011-06-15 13:29:16

Vážený pane Johne,
s nabídkou stříbrného smrku na vánoční výzdobu náměstí kontaktujte pana Michala Ovšonku – ovsonka@mulouny.cz. Ideální je mailem zaslat fotografii stromu a popsat jeho umístění ve vztahu k manipulaci s technikou při případné nakládce.

S pozdravem
Ing. Eva Šafrová
Městský úřad Louny
vedoucí kanceláře úřadu

Mateřská škola na 3.ZŠ Louny

Kateřina Lincová , 2011-06-09 08:35:37

Dobrý den,

nejenom mě, ale věřím, že i spousty další maminek by zajímalo otevření náhradní mateřské školy na 3.ZŠ v Lounech. Stále se něco šušká, ale ještě nebylo nic oficiálního řečeno. Ráda bych se zeptala, pro jaké děti je toto zřizováno a jakým způsobem se děti do tohoto zařízení budou nabírat. Bude nějaký oficiální zápis nebo budou rodiče, kteří již zápisy absolvovali, vyrozuměni písemně? Mám syna narozeného 8. března 2009 a zajímalo by mne, zda-li se ho to týká nebo se to týká pouze dětí starších, když byl již dětem narozeným roku 2009 nástup do MŠ odepřen. Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Lincová

2011-06-09 08:35:37

Vážená paní Lincová,

záměr zřídit v Lounech novou mateřskou školu vyplynul ze současné nedostatečné kapacity mateřských škol a výsledků zápisů do MŠ na školní rok 2011/2012. Tento záměr byl již odsouhlasen radou města a dne 20. června ho bude projednávat zastupitelstvo města, které rozhodne.
Nová mateřská škola by měla být od 1. ledna 2012 zřízena v prostorách Základní školy 28. října jako detašované pracoviště Mateřské školy ČSA.
Budou zde vybudována dvě oddělení, každé pro 25 dětí. Předpokládáme, že v měsíci září 2011 se bude konat zápis do této MŠ. Přednostně zde budou přijaty děti s trvalým pobytem v Lounech, které nebyly umístěny na žádnou z lounských mateřských škol, ačkoliv se zúčastnily řádného zápisu do MŠ.
Většinou se jedná o děti narozené v zimě a na jaře 2009. Informace o konání zápisu budou v dostatečném předstihu zveřejněny v místním tisku (Press a Svobodný hlas)a na webových stránkách města.
Pokud se zápisu zúčastníte, dle stanovených kriterií by Váš syn měl být do nové mateřské školy přijat.

Ing. Martina Kladivová
Městský úřad Louny
vedoucí oddělení školství

plocha pro venčení psů

Zavadilová , 2011-06-07 10:43:29

Dobrý den, ráda bych se zeptala na práva a povinnosti občanů, při venčení
psů na plochách k tomu určených. Je tato plocha považována také za veřejné
prostranství a je tedy pejskař povinen i zde uklidit výkaly?
Předem děkuji za odpověď Zavadilová

2011-06-07 10:43:29

Dobrý den,
k Vašemu dotahu sděluji, že na plochy na venčení psů se rovněž vztahuje povinnost uklidit po svém psu znečištění.
Vymezené plochy na venčení psů jsou od ostatních veřejných ploch odlišné pouze v tom, že na plochách pro venčení psů můžete svého psa nechat volně pobíhat (pod Vaším dohledem) bez vodítka.

S pozdravem

Eva Strasserová,
odbor životního prostředí MÚ Louny

Katka Parkmanová , 2011-06-02 07:10:05

Dobrý den,
bydlím v ulici Lipová 2469 a na hřišti za naším domem byl nedávno vyměnen kolotoč. Za což děkujeme. Při jeho instalaci byla vybagrována zemina. Tato hromada hlíny je vedle kolotoče neustále. Provádějící firmu asi nenapadlo tu zeminu odvézt. Může to někdo napravit, nebo se snad bude na něco používat? Po dešti je pak z této hromady pěkný blátivý kopec.

Ještě se přimlouvám za opravu popraskaných asfaltových chodníků v našem sídlišti, na jejichž katastrofální stav poukazovala už pí Piklová. Je to opravdu strašné, ale ten stav už trvá několik let. To jste tudy nikdy nešli a museli čekat
až na to někdo upozorní? Hlavně, že máme "krásné"nové chodníky za autobusovým nádražím a nové autobusové zastávky v ul. 5. května, kde nastupuje a vystupuje miminum lidí. Podle vaší odpovědi se ale opravy chodníku dočkáme možná za dva roky.
Děkuji za váš čas a odpověď.
Parkmanová

2011-06-02 07:10:05

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že firma, která dodala a zároveň instalovala kolotoč na dětské hřiště v ulici Zahradní, je z Turnova, byl odvoz vykopané zeminy objednán u firmy z Loun. V současné době je již výkopek odstraněn.

E. Strasserová, odbor životního prostředí
Vážená paní Parkmanová,

o stavu komunikací v Lounech a také v částech Nečichy a Brloh má odbor MH s působností vlastníka a správce místních komunikací poměrně přesné informace.
Ať již ze zjištění a evidence pracovníků odboru MH na základě prováděných kontrol a také z místních šetření k různým územním a stavebním řízením, kterých se účastníme. Navíc kontroly systematicky provádí Technická správa města Loun, s.r.o. (firma zajišťující správu a údržbu místních komunikací).
Zároveň dostáváme podněty i od občanů, za které děkujeme. V některých případech se stav poměrně rychle mění - zvlášť po zimním období. S ohledem na omezené možnosti rozpočtu města však bohužel nelze vždy odstraňovat průběžně veškeré závady včas a udržovat veškeré komunikace - jak vozovky, tak chodníky v bezvadném stavu.

Opravy menšího rozsahu provádí odbor MH. V aktuálním přehledu nutných oprav místních komunikací má OMH na rok 2011 přesně zdokumentované opravy cca za 3 mil. Kč, ale bohužel nemáme k jejich realizaci v letošním roce dostatek finančních prostředků. S tímto přehledem byla seznámena jak dopravní komise, tak rada města. Jak jsme již odpovídali na dotaz pí Piklové - v letošním roce zajistíme ve zmíněné lokalitě provedení lokálních výsprav, které budou spočívat v odstranění litého asfaltu a natažení asfaltového koberce v několika úsecích se špatnou schůdností.

Opravy většího rozsahu jsou realizovány v rámci investičních akcí odborem rozvoje města. Jednotlivé akce jsou zařazovány do investičního rozpočtu na základě projednání v komisích Rady města a schvalovány Zastupitelstvem města, avšak s ohledem na limitované možnosti rozpočtu města jsou některé akce skutečně v pořadí i několik let. V současné době je schválen investiční rozpočet na rok 2011, do kterého byly podle naléhavosti zařazeny akce ze zásobníku akcí z předešlých let. Vaše žádost bude zohledněna při sestavování investičního rozpočtu na rok 2012 a předběžného na rok 2013. Rozpočty budou sestavovány ve 2. polovině r. 2011.

Děkuji Vám za pochopení.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Dotaz

J. Šíp , 2011-05-27 13:19:28

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak dlouho ještě budeme muset trpět vývěrem vody v ulici Parašutistů. Zanedlouho již "oslavíme" první výročí. Rychlost se kterou se jedná v této záležitosti je neskutečná.
Děkuji za odpověď. J.Šíp

2011-05-27 13:19:28

Dobrý den pane Šípe,

odvedení vývěru pramene v ul. Parašutistů je jednou ze tří akcí začleněných do tzv. "havarijního fondu," jehož zařazení do investičního rozpočtu roku 2011 bylo schváleno Zastupitelstvem města Louny 21.02.2011. Na realizaci odvedení vody z pramenného vývěru ve dvoře u čp. 456 v ul. Parašutistů se bude město Louny podílet společně s majitelkou tohoto
objektu. Před zpracování projektové dokumentace bylo ze strany města nutné zajistit hydrogeologický posudek včetně rozboru vody a následně požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor Českého inspektorátu lázní a zřídel o stanovisko k využití vyvěrající vody. Následně bylo zajištěno majitelkou objektu čp. 456 vypracování projektové dokumentace. V současné době bylo podáno oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a žádost o nakládání s povrchovými vodami. Po obdržení kladného stanoviska stavebního úřadu a odboru životního prostředí MÚ, bude ze strany města vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kanalizační přípojky, která odvede vyvěrající vodu přes pozemek města a bude zaústěna do stávající revizní šachty dešťové kanalizace v ul. Parašutistů, náklady na veřejnou část kanalizační přípojky bude hradit město. Současně bude majitelkou objektu zajištěno vybudována jímací šachty s přepadem do dvorní vpusti, která bude napojena do nové kanalizační přípojky. Předpokládaný termín realizace je 07/2011.


S pozdravem

Ing. Ivana Hádková
vedoucí odboru rozvoje města

autobusové zastávky

Jiří Kodaj , 2011-05-26 07:27:19

Dobrý den. Před nedávnem jsem důrazně upozorňoval město Louny na nebezpečné umístnění autobusových zastávek u ul. 5. května. Pokud bude dotaz předán opět p. Zlatohlávkovi dobře o problému ví a celou historii mých připomínek zná. Tentokrát už nechci město upozorňovat na nebezpečnost zastávek/ stejně jen člověka otrávíte nějakým zasedáním dopravní komise,která tady nebydlí a není v obraze/. Denně jsme svědky nemalých nebezpečných předjíždění aut v době stání a rozjíždění se zastávky autobusů MHD. Je jen otázkou času,kdy se opravdu něco tragického zde stane. Věřte mi,že nemám radost už z notorického nátlaku na město v souvislosti se zastávkami. Opět město vyzývám k řešení celé záležitosti. Až se tu opravdu něco stane bude již pozdě. Petice nemá na městě žádnou váhu tak asi opravdu se musí něco stát aby jste celou věc řešili. Tímto emailem budu mít čisté svědomí,že jsem celou věc řešil a použiju email proti vám až se zde něco opravdu stane.

Jiří Kodaj

2011-05-26 07:27:19

Vážený pane Kodaji,

vzhledem k tomu, že nemáte důvěru k p. Zlatohlávkovi, dovolím si na Vaši další připomínku odpovědět já.

Dopravní komise Rady města Loun je složená z občanů města Loun. Troufnu si říci, že město Louny znají velice dobře a každou připomínkou ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu se velice důkladně zabývají. Tak tomu bylo i v případě Vašeho upozornění na nebezpečné umístění autobusových zastávek v ulici 5. května.

Tyto autobusové zastávky byly vyprojektovány a realizovány v souladu s platnými normami, což je možné podložit i kladným stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Zastávky jsou tedy na základě platné dokumentace v naprostém pořádku.

Druhou věcí je ovšem nezodpovědnost a bezohlednost řidičů, kteří jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Jestliže tato pravidla někdo nedodržuje, je plně zodpovědný za své chování se všemi riziky z toho vyplývajícími.

Se srdečným pozdravem

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Koupaliště

Kateřina , 2011-05-23 15:06:29

Dobrý den,
chci se jen zeptat od kdy bude otevřené koupaliště.
Na internetu jsem to nikde nenašla.
Budu ráda když napíšete i ceny vstupného na koupaliště.

Děkuji.
Kačka :-)

2011-05-23 15:06:29

Dobrý den,
městské koupaliště Louny je otevřeno již od soboty 21.05.2011, každý den od 9.00 hodin do 20.00 hodin.
Vstupné:
dospělí celodenní 60,- Kč,
odpolední 40,- Kč
děti,ZTP,důchodci celodenní 50,-Kč,
odpolední 40,- Kč

S pozdravem

Václav Mareš,
Technická správa města Loun s. r. o.

nebezpečný živý plot

Miloslav Hrdlička , 2011-05-11 16:24:48

Dobrý den,před deseti dny tj.26.4.2011 jsem se osobně setkal se strážníky MP Louny v souvislosti s nebezpečným živým plotem na sídlišti Hrnčířská PŘI VÝJEZDU do ulice Husova z ulice U stadionu (horní výjezd).V tomto místě je živý plot (Pámelník) neustále narostlý do výšek,které brání ve výhledu vyjíždějícím vozidlům z ulice U stadionu.V loňském roce jsme sami (obyvatelé a řidiči) upozorňovali na tento problém zainteresované organizace,ale shodně jako letos se nic nedělo.Dnes jsem kontaktoval strážníky opakovaně a výsledek = je to nahlášené na městě =) pak jsem volal pana Kocinu a výsledek = je to nahlášené u firmy =) volal jsem paní Komůrkové (firma,která zajišťuje tuto lokalitu po stránce zahradních operací,údržba zeleně) a výsledek = nemám v ruce objednávku,tak neprovedeme ………..!
VÝSLEDKEM TEDY BUDE NEČINNOST A LHOSTEJNOST?
To budete čekat na vážný problém v tomto místě = havárii,usmrcení dětí nebo co více,aby se vzal plotostřih a během 5 minut se srovnal živý plot na potřebnou výšku nebránící rozhledu řidičů?
Navrhuji též jiné řešení,abych jen neplakal zřejmě na špatném hrobečku,kde nikoho nic nepálí.
Vydejte mi souhlas k těmto úkonům a zajistím vše bez zatížení vašeho aparátu a rozpočtu.Odhaduji celou událost včetně úklidu na částku 75,- Kč a to více času trávím u této korespondence ………..
V Lounech 6.května 2011 Miloslav Hrdlička, Louny

2011-05-11 16:24:48

Vážený pane Hrdličko,
děkujeme za Váš podnět, týkající se úpravy živého plotu u výjezdu z ulice U Stadionu do ulice Husova. Dne 09.05.2011 bylo provedeno snížení živého plotu na takovou výšku, aby byla zajištěna bezpečnost při výjezdu automobilů z ulice U Stadionu.
S pozdravem

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Opět prokleté zastávky

Jiří Kodaj , 2011-04-28 07:30:26

Dobrý den. Mohu vědět kde si mám přečíst výsledek zasedání dopravní komise k mému dotazu. Myslím totiž,že než se v této věci něco udělá přejede tady nějaké dítě auto-někdy mám dojem,že ty zastávky byly zřízeny proto ,aby byly právě pro ulici nebezpečné. Děkuji za odpověď


DOTAZ:
Vážený pane,paní
V minulém roce jste nechali vybudovat spolu s chodníky v ul. 5. května i protilehlé autobusové zastávky. Před jejich nevhodným vybudováním a
možnými problémy s nimi jsme Vás formou petice občanů důrazně upozorňovali.
Nikoho z vedení města jsme nepřesvědčili o faktu,že jsou nevhodně umístněné a v současné době velmi nebezpečné. Nyní je situace v ul. 5. května taková,že zastaví-li jeden autobus MHD na jakékoli straně auta jedoucí za ním nebezpečně autobus předjíždějí mnohdy i pod rizikem havárie.
Několikrát jsem byl svědkem této skutečnosti,kdy automobil v protisměru byl nucen najet až do travnatého pásu aby se vyhnul havárii. Druhým neméně velkým rizikem je pohyb dětí vystupujících z autobusů směrem do vozovky. Zastávky jsou velmi
nešťastně umístněné a touto cestou chci vedení města velmi důrazně upozornit na tuto nebezpečnou dopravní situaci před okamžikem,než zde bude někdo
havarovat,ne-li sražen chodec autem. Dále chci upozornit na fakt,že se zde v žádném případě nedodržuje rychlost 50 km/h,což představuje již výše zmíněné nebezpečí.


Děkuji za odpověď
Jiří Kodaj

2011-04-28 07:30:26

Dobrý den,
k projednání Vaší otázky, týkající se zastávek ul. 5. května v Lounech došlo dne 06.04.2011 v rámci jednání dopravní komise Rady města Loun.

Výňatek ze zápisu výše uvedené komise:

2) Upozornění na nebezpečnou situaci u autobusových zastávek v ul. 5. května, podal pan Jiří Kodaj, Louny.
- dopravní komisi bylo předloženo upozornění pana Jiřího Kodaje na nebezpečnou dopravní situaci u nově vybudovaných autobusových zastávek v ul.
5. května v Lounech.
Závěr: dopravní komise vzala upozornění na vědomí a doporučuje ponechat současný stav s tím, že zastávky a úpravy ulice 5. května byly provedeny v
souladu s platnými technickými normami na základě vydaného stavebního povolení projednaného v souladu se stavebním zákonem.

Celé znění zápisu naleznete ne:
http://www.mulouny.cz/cs/mesto/rada-mesta/komise-rm-v-lounech/dopravni-komise-rm


S pozdravem
Václav Zlatohlávek, odbor místního hospodářství

Dotazy

Piklová , 2011-04-27 10:00:33

Dobrý den,
na koho se mám obrátit, když v naší ulici, Zahradní v LN, nesvítí lampa veřejného osvětlení (chodník)? Číšlo paneláku 2476-2479.Byla jsem svědkem, jak nějací výrostci seskakovali z balkonu ve zvýšeném přízemí panelového domu.

Další dotaz je na stav a opravy chodníků na sídlišti Nad tratí. Jako maminka s kočárkem, zažívám očistu při jízdě na rozpraskaném povrchu starých chodníků. Nejhorší jsou díry, a nemáte se šanci vyhnout. Při větším děšti, zase kalužím.

A nakonec nešlo by něco udělat se značením parkovacích míst mezi uliceme Lipová a Zahradní?
Jeden "šikovný" řidič zaparkuje přes dvě místa, a všichni podle něj. Čáry, jsou čáry.
Řešení parkovacích míst v ulici Zahradní, je také mizerné. Nestálo by za to, zůžit zelenou plochu (vedle chodníků) a vytvořit šikmé stání pro auta. Zaparkovat je zde každodenní problém.

Předem děkuji za odpověď.

Piklová, Louny

2011-04-27 10:00:33

Vážená paní Piklová,
děkujeme Vám za zaslané podněty. K Vaším dotazům sdělujeme následující:

1) poruchy veřejného osvětlení můžete hlásit na centrální dispečink ELTODO-CITELUM, s.r.o., který je v pohotovosti 24 hodin denně. Bezplatná telefonní linka je 800 101 109. Dále je možné poruchu ohlásit Městské policii Louny (tel. č. 156) nebo Městskému úřadu Louny, odbor místního hospodářství, p. Blahout tel. č. 415 621 129.

2) chodníky nad tratí, o kterých se zmiňujete jsou převážně z litého asfaltu, který je místy popraskaný. Odbor místního hospodářství zajistí v letošním roce pouze lokální výspravy.

Opravy ve větším rozsahu jsou realizovány v rámci investičních akcí. S ohledem na omezené možnosti rozpočtu města jsou jednotlivé akce zařazovány do investičního rozpočtu na základě projednání v komisích Rady města a schvalovány Zastupitelstvem města. V současné době je schválen investiční rozpočet na rok 2011, do kterého byly podle naléhavosti zařazeny akce ze zásobníku akcí z předešlých let. Vaše žádost bude zohledněna při sestavování investičního rozpočtu na rok 2012 a předběžného na rok 2013. Rozpočty budou sestavovány ve 2. polovině r. 2011.

3) vyznačení parkovacích míst mezi ul. Zahradní a Lipová bude provedeno v letošním roce v rámci obnovy vodorovného dopravního značení

4) Váš návrh na zúžení zelené plochy (vedle chodníků) bude projednán při sestavování investičního rozpočtu (viz bod 2)

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová,
vedoucí odboru místního hospodářství MÚ Louny

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát

Kristýna Dreisigová, 2011-04-12 08:40:23

Dobrý den,
jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a pro seminární
práci potřebuji údaje o Městě Louny. Konkrétně Rozvahu a Výkaz zisku a
ztrát, proto se chci zeptat, kde je mohu nalézt? Děkuji. S pozdravem
Kristýna Dreisigová

2011-04-12 08:40:23

Dobrý den,
dle zákona o obcích má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok občan obce, který dosáhl věku 18 let a je v obci hlášen k trvalému pobytu.
Základní informace ohledně rozpočtu a rozboru hospodaření může každý získat na internetu dle odkazu http://www.mulouny.cz/cs/mesto/rozpocet. Údaje o hospodaření města Louny za rok 2010 včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou vyvěšeny na úřední desce (i elektronické) po dobu 15 dní před projednáním na zastupitelstvu města, které se koná dne 11.4.2011 a po projednání budou tyto údaje opět umístěny v sekci rozpočet internetových stránek města Louny.
Studenti se na nás často obrací a my jsme vždy ochotni pomoci poskytnout další informace k jejich seminárním nebo bakalářským pracím. Jen mě trochu mrzí, že ještě žádný student nám svou práci nepřinesl ukázat.
Závěr je tedy, že pokud nenajdete Vámi požadované informace na výše uvedeném webu, obraťte se přímo na mne.
Pozn. Za kopírování listinných materiálů pro žadatele je žádána náhrada dle sazebníku.

Ing. Romana Krameriusová
vedoucí ekonomického odboru
Městský úřad Louny

Dětské hřiště!

Eva Štorchová, 2011-04-11 14:14:19

Dobrý den, mám dotaz ohledně rekonstrukce dětského hřiště č.3 v ulici Školní. Chtěla bych vědět zda rekonstrukce bude prováděna v nejbližší době v horizontu 2 měsíců nebo si budeme muset počkat až na podzim, kdy hřiště bude možno užívat až příští rok. Za Vaši odpověď děkuji Štorchová.

2011-04-11 14:14:19

Vážená paní Štorchová,
děkujeme za Váš dotaz, týkající se termínu realizace dětského hřiště č. 3 v ul. Školní, ke kterému sdělujeme následující:
Jsme si vědomi toho, že projekční příprava, patřičné povolení a realizace stavební akce trvá delší časové období, což obvykle řešíme tak, že projekční příprava akcí probíhá min. rok před jejich fyzickou realizací. V tomto případě se tak ale nestalo, neboť se veškeré finanční prostředky kapitoly dětské hřiště, sportoviště alokovaly pro případné dofinancování (pro případ získání dotace) větší akce z s názvem "Areál volného času pro děti a mládež".

Vzhledem k tomu, že v roce 2010 nebyla dotace získána, vrátila se rekonstrukce tohoto dětského hřiště vč. zpracování projektové dokumentace do investičního rozpočtu roku 2011 s tím, že předpokládaný termín ukončení akce je na podzim tohoto roku.

Ing. Ivana Hádková
vedoucí odboru rozvoje města
Městský úřad L o u n y

dotaz klub

Tomáš Trup , 2011-04-07 07:57:57

Dobrý den. Mám k vám dotaz. Máme zde v Lounech založený sportovní klub RC Off-Road Team louny o.s. a chtěl bych se zeptat, zda je možné od města získat nějaký finanční dar, či grant na provoz klubu. Nedávno jsme založily občanské srdružení jako sportovní klub pod zkratkou RCA Louny a chystáme se v letošním roce pořádat i předváděcí akce pro děti a dospělé aby se náš koníček dostal do podvědomí i místních lidí, protože zde nikdo jiný s takovýmito modely buggy nejezdí. A je to opravdu podívaná pro diváky.

Velmi děkuji za brzkou odpověď a přeji krásný den.

Za RC Off-Road Team Louny
Trup Tomáš
předseda klubu.

2011-04-07 07:57:57

Vážený pane Trupe,

sportovní komise Rady města Loun disponuje každý rok částkou, kterou rozděluje v souladu s pravidly RM č. P11/2008 ve znění pravidel P13/2009 „pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací“. Podmínkou přidělení finančního příspěvku je podání žádosti dle těchto pravidel. Jednou z podmínek je existence sportovní organizace minimálně 3 roky.

Celé znění pravidel naleznete na tomto odkazu:

http://www.mulouny.cz/cs/uredni-deska/vyhlasky-narizeni-pravidla-a-opatreni-obecne-povahy/pravidla/rok-2009

S pozdravem

Andrea Kovaříková
tajemnice sportovní komise RM

Blokové čištění

Vladimír Prošek , 2011-04-07 07:48:03

Dobrý den,
zajímalo by mě, kdo sestavuje plán blokového čištění v Lounech. Chápu, že je čištění komunikací důležité, ale způsob jakým je tento úkon prováděn je na úrovni dítěte z páté třídy základní školy.
Dle Vašeho plánu vyřadíte od ranní hodin až po odpolední všechny možné parkovací plochy v okolí minimálně 500 metrů. člověk, který v právě čištěné lokalitě bydlí, prakticky nemá šanci zaparkovat a to až do 2 hodin.
Z Vašeho nelogického plánu je mi jasné, že nemáte k dispozici příliš vzdělané lidi a tak Vám dám alespoň malý návrh na zlepšení (nebo alespoň k zamyšlení, protože pochybuji, že tenhle můj dopis vůbec zveřejníte). Skupiny bloků, které čistíte, klidně zachovejte. Pouze upravte značení zákazu stání. Na místo toho, aby jste všude dali od 8.00 - 14.00 si nejdříve rozmyslete, jak budete při čištění postupovat a podle toho značky časově upravte (neděláte to první rok a jistě víte kolik času jednotlivé plochy k vyčištění potřebují). Malá ukázka: Před 1.ZŠ dám značku zákaz stání od 8.00 - 9.00, na parkoviště Osvoboditelů pak 9.00 - 10.00, a tak dále.... Tato na první pohled malá změna zajistí to, aby plochy byly blokováni po co nejkratší dobu.

PS: Sice to nemá s čištěním komunikací nic společného, ale také bych navrhoval umístit do centra města parkovací hodiny jako je tomu v ostatních vyspělých městech (např.: Ústí nad Labem má v celém centru parkovací hodiny, kde hodina stání stojí 10,-, celý den je pak za 20,-). Tyto částky sou tak malé, že je lidé rádi zaplatí, ale současně nebudou blokovat místo pokud to nebude nezbytně nutné a do městské pokladny přibyde značný obnos). Pro lidi, kteří v dané lokalitě bydlí bych zavedl zpoplatněné parkovací karty (například roční) s vyhrazeným parkovacím místem.

PS2: Nejsem nějaký notorický stěžovatel, pouze nemám rád zbytečné a neefektivní jednání. Tím, že se obklopujujete lidmi, kteří nemají dostatečné vzdělání nebo prostě jen neumí logicky uvažovat, zbytečně kazíte jméno a prestiž města.

S přáním pěkného dne PROŠEK VLADIMÍR

2011-04-07 07:48:03

Dobrý den pane Prošku,
plán blokového čištění města na kalendářní rok sestavuje odbor místního hospodářství ve spolupráci s Technickou správou města Loun, s.r.o., která pak čištění zajišťuje.

Plán blokového čištění je každoročně upravován v reakcích na podněty od občanů, doplnění nových ulic či na základě vlastních zjištění ve vztahu k optimalizaci čištění.

Jednotlivé komunikace, které jsou určeny k blokovému čištění nebyly zařazeny do bloků jen tak bezmyšlenkovitě. Bralo se v úvahu i umožnění odstavení vozidel do jiných ulic v blízkosti omezení stání (hlavně v sídlištích) nebo na druhou stranu komunikace. Samozřejmě to není možné všude - v úvahu byla brána i efektivita čištění s minimem přejíždění mechanizace a přemísťování pracovníků, kteří čištění dokončují ručně. Vaše tvrzení, že dle našeho plánu jsou vyřazeny od ranní hodiny až po odpolední všechny možné parkovací plochy v okolí minimálně 500 metrů se nezakládá na pravdě.

Těžko proveditelné je v praxi Vámi navrhované čištění jednotlivých komunikací dle předem stanoveného časového harmonogramu. Nedá se totiž ani přibližně určit stupeň neukázněnosti řidičů a nerespektování dopravního značení. Stane se pak, že jsou někdy z jednoho úseku odtahována např. 4 vozidla, jindy však až vozidel 12. A při času odtahu 20 až 35 minut potřebných na odtažení jednoho vozidla je pak doba na vyklizení komunikace dosti rozdílná. A protože se vozidla odtahují v době od 8 do 14 hodin, moc prostoru tady není. Stávalo by se tak, že některé ulice by nebyly uklizeny.

Jinak i doba čištění a s tím spojené omezení stání vozidel bylo stanoveno tak, aby motoristé byli co nejméně omezováni - do 8. hodiny většina řidičů, kteří s vozidlem denně jezdí, odjede a vrací se většinou až po 14. hodině.

Navíc odstranění dopravního značení se provádí hned po provedeném úklidu komunikace, aby nebyla tato místa zbytečně blokována.

K Vaší připomínce ohledně parkovacích hodin v centru města uvádíme, že parkování v centru města Loun je zpoplatněno pouze na parkovišti na Mírovém nám. Parkoviště je v pronájmu Technické správy města Loun, s.r.o. O zřízení parkovacích hodin v centru města se nyní neuvažuje.


Petr Blahout
referent odboru místního hospodářství
Městský úřad Louny

prosba

Marie Palmová , 2011-04-04 09:26:28

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné uveřejnit na vašich stránkách inzerát o prodeji chaty ,nebo kam bych se mohla obrátit s jeho uveřejněním. Děkuji za ochotu. Marie

2011-04-04 09:26:28

Vážená paní Palmová,
na internetových stránkách Města Loun a Městského úřadu Louny inzeráty neuveřejňujeme. K uveřejnění inzerce o prodeji chaty bych Vám doporučila obrátit se na týdeníky Svobodný Hlas a Lounský Press.

S pozdravem
Ing.Eva Šafrová, vedoucí kanceláře úřadu MÚ Louny

dotaz na MHD

Michal Komeštík , 2011-03-07 09:50:33

Dobrý den,
jsem studentem Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a v rámci průzkumu MHD v ČR jsem se chtěl zeptat jaké jsou roční výkony (proběh v kilometrech) Vašich dvou linek které město dotuje.

Děkuji, s pozdravem krásného dne Michal Komeštík

2011-03-07 09:50:33

Vážený pane Komeštíku,
roční výkony za rok 2010 u obou linek městské autobusové dopravy v Lounech byly ve výši 299 022 km.

S pozdravem

Monika Tichá,
odbor místního hospodářství MÚ Louny

otázky

Jana Krátká , 2011-03-04 09:35:30

Dobrý den,
zajímalo by mne, na kterých místech v Lounech se provádí měření stavu ovzduší ve městě. Dále pak, jestli a kde jsou výsledky z Loun o koncentracích prachových částic a oxidu dusičitého zveřejněny. Na webových stránkách Města, jsem tuto informaci nenašla.

Děkuji Vám za zprávu.

S pozdravem

Jana Krátká


2011-03-04 09:35:30

Vážená paní Krátká,
ve městě Louny se měření kvality ovzduší již neprovádí. Dřívější stanice sítě Automatického imisního monitoringu provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem je již od roku 2003 mimo provoz. Stanice Automatického imisního monitoringu na Smolnici byla svým provozovatelem Českým hydrometeorologickým ústavem rovněž ke konci roku 2010 zrušena. Proto informace o stavu znečištění ovzduší nejsou na webových stránkách města Louny dostupné. Město Louny nepatří ani mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Informace o stavu ovzduší je možné nalézt na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, např. na http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer

S pozdravem

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Zdravotnictví

Klobásková , 2011-02-28 13:12:15

Dobrý den,
vyslechla jsem si odpověď v rozhlase, který vedl pan starosta ohledně zdravotnictví v našem městě. Velice mě překvapili jeho odpovědi, a to hlavně že:
1) musíme zvýšit počet hodin na dospělé pohotovosti (což je i pravda)
2) podporovat okolní nemocnice Most, Žatec kde jsou hospitalizovaní naši pacienti

Není mi docela dost jasné , proč řešit tyto otázky. Pokud se totiž nepletu měla každá politická strana uvedený jako hlavní bod ve volebním programu znovuotevření alespoň malé lůžkové nemocnice pro akutní případy. Nebo je to opět výsměch, nám obyčejným lidem a máme si opět říci SLIBY - CHYBY??? Nechápu a nemůžu pochopit, proč dávat finance do jiných nemocnic, proč je nemůžeme dávat do vlastní? Znám totiž plno případů, že nemocné lidi, které odvezli jak do Mostu tak do Žatce nemocnice vůbec nepřevzala, nehledě na to, že bude -li akutní případ může se volat bohužel rovnou pohřební ústav, protože nemocného nikam včas nedovezou. Nemluvě o tom, jak dlouho bude dotyčný čekat na sanitu. Můj názor je, že nikdo nemá zájem na tom, aby v Lounech opět byla nemocnice, vždyť jak prohlásili představitelé Města Loun - má každý auto a může si do zdravotnictví dojet?!. Takže je podle nich zbytečné nemocnici zavádět. Nedivila bych se ani tomu, kdy se začali lidé z Loun stěhovat, protože je tady nic dobrého nečeká. A jestliže si pan starosta představuje takovýto návrat , tak BŮCH S NÁMI.
Děkuji
Klobásková

2011-02-28 13:12:15

Dobrý den paní Klobásková,

mrzí mě, že jsem se do mikrofonu rozhlasového reportera nedokázal vyjádřit dost jasně. Pokud totiž jde o podporu okolních nemocnic (bod 2 Vašeho dotazu), nic nebylo dosud rozhodnuto a osobně bych něco takového nepovažoval za šťastné, naše energie se musí soustřeďovat na zdravotnictví v Lounech.

Plně s Vámi souhlasím v bodě 1 - skutečně platí, že naším cílem je v této chvíli zvýšení počtu hodin pohotovosti pro dospělé. S velikou radostí oznamuji, že od 1.3.2011 se lounští chirurgové rozhodli ve dnech PO až ČT sloužit střídavě ve svých ordinacích prodloužené služby tak, aby byla zajištěna pohotovost do 18.00. Minulý týden se k nim navíc přidali také internisté, ve stejném čase.

Chtěl bych požádat, abyste byla konkrétní ve Vámi uváděných případech, kdy nemocné lidi po převezení do Žatce nebo Mostu příslušná nemocnice nepřevzala. Už jsem podobných "zaručených" informací slyšel desítky, ale vždycky to byla informace nepravdivá. Ve skutečnosti si záchranka nejprve zjistí, kde je volná kapacita, a pak tam teprve nemocného veze.

Pokud jde o volební programy, netroufnu si mluvit za všechny. Mám před sebou volební program ODS (vítěze voleb v Lounech), kde z jedenácti bodů týkajících se zdravotnictví mluví o akutní lůžkové péči až ten poslední, a to velmi opatrně slovy "podpoříme aktivity vedoucí k obnovení akutní lůžkové péče". Rozhodně to v tomto případě není hlavní bod volebního programu, a neznamená to ani slib znovuotevření nemocnice.

Mějte se pěkně a děkuji za Váš dotaz

Jan Kerner
starosta města

Josef Kadeřábek

Dotaz, 2011-01-26 16:22:10

Co znamená zkratka TBD ? Děkuji J.Kadeřábek.

2011-01-26 16:22:10

Vážený pane Kadeřábek,
zkratka TBD znamená Technicko-bezpečnostní dozor
S pozdravem
Ing. Petr Čekal, vedoucí odboru ŽP

3 DOTAZY!!!!!!!!!!

Eva Štorchová, 2011-01-20 14:29:29

Dobrý den, mám 3 dotazy první se týká lidí co vlastní své čtyřnohé miláčky. Jestli jste si všimli tak je to v našem městě hrůza. Není nikde místo, kdy by jste nenašli nějaký ten výkal.. Nevím kolik se platí roční poplatek za psa, ale mělo by jste ho zvýšit ať si lidé uvědomí , že mají povinnost tyto krásné a voňavé věci po svých mazlíčcích sbírat. Taky nevím zda městská policie tyto lidi nepokutuje a raději číhají na lidi jestli u pošty nepřesáhli půl hodiny na parkovišti k tomu vyhrazeném!

Jsem docela znechucena jak máme to město po....., a nikomu to asi nevadí, jen v létě na Vás policisté koukají, když malé dítě dáte vyčůrat na kanál!!!! Ale ostatní jim nevadí! Nejraději by vám tu pokutu dali za vyčůrání malého dítěte.

Druhý dotaz se týká taky městské policie. Není to tak dávno, kdy bylo Lounské vábení, při cestě zpátky domů okolo 23:40 jsme byli s manželem svědky docela drsné rvačky před diskotékou, několik lidí postávalo okolo , ale nikdo nezavolal na policii. Já nelenila a vytočila číslo 156 nahlásila jsem co se děje a místo kde se ta potyčka odehrávala. Zůstali jsme a já koukala , kdy MP dorazí ani za 20 min. nebyla na místě! Tak se ptám proč máme takové ochránce pořádku?
Asi se bojí co? V takovém případě nemají u policie co dělat! Vlastně jo jen vybírat pokuty a vozit se po Lounech služebním autem. Jsem rozhořčena jak město asi plýtvá svýma pěnězma, když obyčejný člověk v dobré vůli zavolá o pomoc a nic se neděje. A vůbec se nejednalo o rvačku mezi našimi rómskými spoluobčany. Telefonický hovor bude určitě nahrán. Nevím jestli všichni vykonávají tak svou práci jak mi předvedla MP. Kdybychom pracovali všichni tak jak se předvedla MP tak nevím.....

A ten 3 dotaz se týká rekonstrukce dětského hřiště v ulici Pionýrů a Školní. Jak procházíme městem tak jen zíráme, kde zase vyrostlo nějaké krásné dětské hřiště. Jen na tuto lokalitu se nějak zapomíná. Chtěla bych taky upozornit, že v okolí je dost malých dětí, které by si zasloužili taky nějakou novou klouzačku , kolotoč, a pískoviště, které splňují kritéria Eu. Ať se rodiče nemusí bát, že si na těch průlezkách, které tady jsou 20 ba i více let jejich dítě neublížilo. Určitě bych nebyla sama, kdo by proměnu dětského hřiště uvítal, je tady spousta mladých rodičů s dětmi, kteří by hřiště využívalo.

Za Vámi přečtené a zodpovězené dotazy Vám předem děkuji.
S přáním hezkého dne Štorchová Eva

2011-01-20 14:29:29

Vážená paní Štorchová,

dovoluji si odpovědět na část Vašeho dotazu. Nejprve k Vámi popisované události z Lounského vábení. Je pravda, že jste dne 13. 8. 2010 volala v 23.49 min. na MP Louny linku 156. Oznámila jste, že u Ithaky se perou dvě osoby a jedna do druhé měla kopat. Velitel směny Vám sdělil, že na místo ihned pošle hlídku.

Dále Vám sděluji citaci zápisu ve Svodce událostí z výše uvedeného dne směny C:
Ve 23.49 hod. telefonicky ohlásila na lince 156 pí Štorchová, že před Ithakou dochází ke rvačce. Hlídka č. 2 se během dostavila před služebnu a s VS s vozidlem Caddy II zajíždí za použití "majáku" do ulice Frotzlova. Po příjezdu ve 23.53 hod. ke rvačce v okolí diskotéky Ithaka v ulicích Frotzlova a Poděbradova nedocházelo. Nikdo hlídku nekontaktoval.

Tento zápis ve Svodce událostí je i potvrzen záznamem GPS služebního vozidla Caddy II RZ 5U52774. Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že není pravda, že se MP Louny nedostavila na místo ani po 20 minutách, ale strážníci se služebním vozidlem byli na místě za 4 min.

K problematice psích exkrementů Vám mohu pouze sdělit, že je to každoročně opakující se problém, kdy po odtání sněhové přikrývky se objeví nejen psí exkrementy, ale i jiný nepořádek odhozený našimi nezodpovědnými spoluobčany na veřejná prostranství. MP Louny se tomuto problému věnuje celoročně. Není však v našich silách (maximálně 6 strážníků na jedné směně) ohlídat cca 1.600 majitelů psů v regionu města. Pro Vaši informaci uvádím, že MP Louny v roce 2010 vyřešila pokutou za znečišťování veřejného prostranství a volné pobíhání psů 224 osob. I v této problematice je nutná spolupráce s občany a v tom smyslu, aby se nebáli oznámit znečišťování veřejného prostranství jakýmkoli způsobem. Je však nutná osobní dávka odvahy, aby oznamovatel vystupoval v roli svědka. Situaci by měl zlepšit i MKDS, který je využíván pro zajištění větší bezpečnosti osob a majetku, k odhalování trestné činnosti a přestupků. Sem samozřejmě patří i znečišťování veřejného prostranství.

Dále bych Vás chtěl paní Štorchová požádat o spolupráci a to tak, že pokud budete mít jakékoli podněty nebo poznatky k činnosti MP Louny, sdělte nám je laskavě neprodleně. Jenom tak budeme moci provést potřebná opatření.

S úctou

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel
K dotazu týkající se dětských hřišť sděluji
následující:

Pro letošní rok je v investičním rozpočtu města zařazena akce „Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Školní – evidenční číslo 3“, a to jak zpracování projektové dokumentace na tuto akci, tak i realizace akce. Tzn. že v letošním roce bude dětské hřiště v ulici Školní kompletně zrekonstruováno (výměně pískoviště, úprava terénu kolem pískoviště, výměna stávajících herních prvků za nové, instalace vhodných dopadových ploch pod nové herní zařízení).

S pozdravem
Eva Strasserová, odbor životního prostředí

Dotaz na popelnici

Monika Křivánková , 2011-01-20 07:30:33

Dobrý den, mohu se zeptat, jak velkou popelnici si mohu pořídit k rodinnému domu? A záleží na barvě?
Děkuji za odpověd M. K.

2011-01-20 07:30:33

Vážená paní Křivánková,
k rodinnému domu si musíte pořídit takovou popelnici, aby stačila Vašim potřebám a nedocházelo k jejímu přeplňování. Velikosti nádob a intervaly jejich vyvážení včetně ceníku najdete na http://www.mulouny.cz/zivotniprostredi/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=42

Nádoba na směsný komunální odpad má standardně mít černou barvu.

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

odvoz odpadu

Šárka Svobodová , 2011-01-10 07:18:48

Zajímalo by mě, proč nebyl uskutečněn mimořádný vývoz komunálního odpadu dne 02.01.2011 také v Brloze, jak bylo zveřejněno na vašich webových stránkách.
Platíme snad za odvoz méně?
Díky za odpověď
Svobodová Šárka

2011-01-10 07:18:48

Vážená paní Svobodová,
Váš podnět jsme řešili s dodavatelem služby se společností Marius Pedersen a. s. Z časových důvodů bohužel její pracovníci nestihli mimořádný vývoz v městské části Brloh provést. Je proto možné mimořádně k popelnici přistavit i neoznačený pytel s odpadem a společnost Marius Pedersen a. s. provede jeho odvoz při nejbližším termínu vývozu odpadu.

Za tento nedostatek se omlouváme.

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Návrh

Radek Strážnický, 2011-01-05 17:02:20

Dobrý den,
vzhledem k dosti obtížnému výjezdu z ulice Jeronýmova do ulice Husova, díky vlevo podélně stojícím vozidlům a vpravo šikmo stojícím, kdy je opravdu nutné k náležitému výhledu najet přední částí vozu až do jízdního pruhu, navrhuji vhodně umístit naproti výjezdu dopravní zrcadlo (např. na lampu veřejného osvětlení u přechodu pro chodce, apod.).

Děkuji za projednání a kladného vyřízení návrhu.

S pozdravem
Radek Strážnický

2011-01-05 17:02:20

Dobrý den pane Strážnický,

Váš podnět doporučím k projednání dopravní komisi, která projednává veškeré změny dopravního značení a opatření. První zasedání je naplánováno na dnešní den 5.1.2011 a program je již poměrně obsáhlý. Další termín je 2.2.2011. Následně zápis projednává a schvaluje rada města, která posuzuje a rozhoduje o návrzích dopravní komise. V případě zájmu je možné se o závěrech informovat telefonicky na OMH.

Děkuji Vám za Váš zájem o bezpečnost řidičů i chodců v našem městě.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

nebezpečná křižovatka

Jiří Bach, 2010-12-16 08:12:59

Nedávno jsem si všimnul dost nebezpečné křižovatky- Vrchlického-Na valích-parkoviště Osvoboditelů. Týká se to neůplného dopravního značení.Od parkoviště na ulici Osvoboditelů je osazena dopravní značka hlavní silnice ale při výjezdu z ulice Vrchlického není žádná dopravní značka a tudíž by tam mělo platit ustanovení o přednosti vozidla přijíždějícího z prava a tím pádem by tam mohlo dojít k dopravní nehodě.Divím se že k tomu ještě nedošlo a že si toho nevšimla ani Městská policie LOUNY.

Bach jiří

2010-12-16 08:12:59

Dobrý den,
Při výjezdu z ul. Vrchlického do ul. Na Valích je osazena dopravní značka č. IP 26b "Konec obytné zóny" to znamená, že řidič vyjíždějící z obytné zóny dává přednost v jízdě vozidlům ve všech směrech - vyplývá ze zákona, tedy i vozidlům přijíždějícím zleva, není tedy nutno osazovat další dopravní značky. Problematika této křižovatky byla opakovaně projednávána i v dopravní komisi RM.

S pozdravem,
Václav Zlatohlávek
odbor MH MÚ Louny

pramen

J. Šíp, 2010-11-24 08:55:44

Vážení chtěl bych se zeptat, jak ještě dlouho poteče po ulici Parašutistů voda z pramenu /teče již od srpna/? Čeká se snad jenom na mráz abychom tam měli kluziště? Děkuji za odpověď. J.Šíp

2010-11-24 08:55:44

Vážený pane Šípe,

majitelka pozemku, ze kterého pramen vytéká, již obdržela vyjádření Ministerstva zdravotnictví – Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen „MZ ČIL“), že se dle výsledků rozboru vody a hydrogeologického posudku nejedná o vodu chráněnou zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a MZ ČIL nemá k neškodnému odvedení vody z předmětného pozemku námitek. Vodoprávní úřad na základě uvedených skutečností majitelce pozemku sdělil, že je nezbytné pramen neškodně svést stavebním řešením do kanalizace. Potřebné podklady k žádosti o napojení do kanalizace majitelce byly předány. Voda z ulice Parašutistů bude tedy odvedena dokončením kanalizační přípojky do veřejné kanalizace.

S pozdravem
Ivana Rozborová
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí

žádost

Jiří Kodaj , 2010-11-12 14:10:17

Chtěl bych touto cestou požádat MU Louny-odbor místního hospodářství o tuto informaci. Podle jakého zákona nebo ustanovení či vyhlášky zjistím,co je povinností zadavatele staveb k účastníkům stavebního řízení. Jde mi zejména o to,jakou formou mají být seznámeni účastníci stavebního řízení/obsah dokumentace atd/. Např. výstavba chodníků v majetku města Louny a jejich napojení k přilehlým nemovitostem. Děkuji za odpověď a zaslání odpovědi na výše uvedenou e-mailovou adresu
Jiří Kodaj
5. května 2358
Louny

2010-11-12 14:10:17

Dobrý den,
k dotazu pana Kodaje sdělujeme následující:
- projektová dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci místních komunikací je zpracovávána v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
- rozsah projektové dokumentace dopravních staveb stanoví vyhláška č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

- projektová dokumentace na změnu existující autobusové zastávky MHD je projektována v souladu s ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,
- stavební řízení je prováděno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 109 - 118.
V předmětné věci "Rekonstrukce ul. 5. května" byl pan Kodaj seznámen o zahájení stavebního řízení převzetím oznámení dne 01.02.2010 a následně převzal vydané stavební povolení dne 01.03.2010.

S pozdravem
za odbor MH
Václav Zlatohlávek

dotaz na správu hřbitova, 2010-11-12 14:09:15

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné zjistit, zda na hřbitově v Lounech ještě existuje hrob rodiny Zahálkovy, ve kterém by měla být pochována i Julie Zábranská, nebo zda byl tento hrob již zrušen. Paní Julie Zábranská byla moje prababička, Zahálkovi byli její rodiče.
Děkuji za informaci

Ing. Jana Krčmářová
U Kapličky 9
Litoměřice

2010-11-12 14:09:15

Vážená paní Krčmářová,
hrobové místo, kde je pochována paní Julie Zábranská jsme našli, jde o hrob, který je na hlavním hřbitově zde v Lounech ve XII oddělení - řada 5 - číslo hrobu 29.

Hrob ještě existuje, je na něm i náhrobní deska s nápisy. V kartě jsou uvedena jména, která jste uvedla. Hrob byl proplacen do roku 1996.

V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle 603 291 910.

S pozdravem
za Pohřební službu města Loun
Markéta Dobrevová

Staba

Marta Červenková , 2010-10-25 13:30:21

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli jde udělat spětně stavba k povolení k chatě na pozemku 4196/14, abych jí mohla zapsat a zakreslit,zaměřit na katastrální úřad v Lounech děkuji Červenková Marta

2010-10-25 13:30:21

Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o pozemek p.č. 4196/14 v k.ú. Louny. Pozemek se nachází v aktivní záplavové zóně řeky Ohře, ve které jakékoliv stavby nelze povolit bez souhlasu správce Povodí Ohře. Doporučuji situaci konzultovat s Ing. Novákovou, Odbor životního prostředí MÚ Louny (m.novakova@mulouny.cz ). Pokud ke stavbě neexistuje dokumentace, ze které by se dalo zjistit zda byla někdy povolena, nelze takovou stavbu dodatečně povolit a Povodí Ohře nevydá kladné stanovisko k dodatečnému povolení.

Ing. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu
MÚ Louny

P. Krokova, 2010-10-19 12:19:52

DOBRY DEN MAM TAKOVY DOTAZ , BYDLIM V PRONAJMU V RODINEM DOME KDE JSOU DVA VLASNICI TOHO DOMU . JSEM SAMOZIVITELKA A PLATIM NAJEM MAJITELI S KTERYM MAM I NAJEMNI SMLOUVU, ALE NA MESTKEM URADE MI RIKAJI PRACOVNICE ZE NENI MOZNE ABY ME PRISPIVALI NA BYDLENI ,TIM MYSLIM HLAVNE NA NAJEM BYDLIM ZDE UZ NEKOLIK LET . PROSIM VAS DEJTE MI CO NEJDRIVE VEDET ZDA JE TO MOZNE .. DEKUJI MOCKRAT P. Krokova

2010-10-19 12:19:52

Dobrý den,
na Váš dotaz sděluji následující: Pokud si chcete žádat příspěvek na bydlení, musíte se obrátit na ÚP - dávky státní sociální podpory. Zde musíte
splňovat podmínku. Pokud budete mít nárok na příspěvek na bydlení, můžete si podat na MÚ (hmotná nouze ) žádost o doplatek na bydlení. Současně si podáte žádost o příspěvek na živobytí. V místě kde se zdržujete, musíte mít
trvalé bydliště a platnou nájemní smlouvu.

S pozdravem

Milena Srbecká,
odbor sociálních věcí Městského úřadu Louny, oddělení dávek hmotné nouze

TSML

Martin Pulicar , 2010-10-01 15:02:44

Dobrý den. Zajímalo by mě, kdo plánuje a schvaluje činnost pracovníků TS. Dne 24.9. prováděli pracovníci TS kolem 21 hodiny v ulici Jakoubkova zásyp dlažby.
S ohledem na to, že se nejedná o právě nehlučnou činnost se mi nezdá plánování těchto prací na tuto hodinu fér k obyvatelům bydlícím v této lokalitě. Nebylo by od věci na tuto aktivitu dopředu upozornit, když už to je nezbytně nutné.
PS.: jestliže odpověď má znít, že se upozornění bylo umístěno na webstránkách nebo na úřední desce, předjímám, že tyto proKernerovy média nenavštěvuji!

Martin Pulicar

2010-10-01 15:02:44

Dobrý den pane Pulicare,

činnost zaměstnanců Technické správy města Loun s.r.o. organizuje příslušný vedoucí pracovník naší společnosti a to v souladu se smluvními závazky, na jejichž základě práce provádíme. V pátek 24.září 2010 jsme ve večerních hodinách prováděli údržbu dlažby a to celoplošným zásypem směsí inertního materiálu do spár mezi dlažbou. Tyto práce jsme prováděli i v Jakoubkově ulici, konkrétně od 20:15 do 20:45 hod. Tato činnost patří mezi ty, které není možno dělat přes den z důvodu provozu motorových vozidel, stání vozidel a pohybu chodců v daném místě, a proto volíme večerní čas, kdy jsou komunikace relativně klidné. Uvedený způsob považuji za velmi fér k obyvatelům a návštěvníkům města. Pro dopravu posypového materiálu používáme běžné dopravní prostředky, takže tato naše činnost nevykazuje nadměrnou hlučnost a vlastní rozhoz materiálu a jeho vmetení do spár děláme ručně bez mechanizace. Pro doplnění ještě uvádím, že z důvodu nutnosti dodržovat technologický postup není možno zásyp provádět za deště.

S pozdravem

Jaroslav Opat
ředitel TSML

U vodárny

Renata Trubačová , 2010-09-27 07:35:22

Dobrý den,
turistická trasa Louny (U vodárny) - Jimlín se stala nejenom pro mě oblíbeným místem pro vycházky i řadu sportovních aktivit. To, co je na ní lákavé, je však zároveň i pastí. Nachází se na odlehlém místě lemovaném křovím a stromy. Po včerejší zkušenosti s neznámým mužem, ležícím v křoví a obtěžujícím kolemjdoucí se zde bohužel necítím bezpečně. Údajně se zde tento muž vyskytuje častěji. Zároveň je to místo setkávání různých part (inu-proč ne?). Chtěla jsem se jen zeptat, zda by bylo možné, aby městští strážníci toto místo občas navštívili a zkontrolovali. Třeba si podobní "týpci" odvyknou sem chodit. Děkuji za odpvěď Trubačová Renata

2010-09-27 07:35:22

Vážená paní Trubačová,
k Vaší žádosti mohu sdělit, že i v této odlehlé lokalitě strážníci MP Louny provádějí kontroly. Je pravdou, že s nižší intenzitou než v zastavěných částech regionu města Loun. Na základě Vašeho podnětu po stanovenou dobu (nechci veřejně sdělovat) zvýšíme počet kontrol v této oblasti. Pokud však při svých aktivitách zjistíte jakékoli problémy, informujte nás na tel. 156 nebo PČR na tel. 158. V takovém případě strážníci musím reagovat neprodleně. Věřím, že tímto opatřením přispějeme ke zvýšení pocitu bezpečí osob v této části regionu města.

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Záplavové území

Jiří Černík , 2010-09-21 13:35:48

Dobrý den,
chtěl bych si v okolí centra Loun otevřít provozovnu. Mám však obavy z blízké řeky.Kde bych mohl získat všechny údaje o posledních povodních, záplavách a přívalových děštů?

Děkuji.
Jiří Černík

2010-09-21 13:35:48

Dobrý den,
zprávy o povodňových stavech včetně záznamů v povodňové knize jsou uloženy u tajemníka povodňové komise Města Loun Bc. Jansové.

Rozsah stanoveného záplavového území v Lounech je k nahlédnutí u vodoprávního úřadu MÚ Louny (ing. Nováková, odbor ŽP, č.dv. 409), popř. na stavebním úřadě MÚ Louny.

S přáním hezkého dne

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

dotaz

Kateřina Štrancová , 2010-09-01 10:32:01

Dobrý den,moc nás zajímá komu patří jedina hospůdka v parku, Roubenka.Jsme častými návštěvníky parku a protože je toto jediné místo,kde se můžete občerstvit,chtěli bychom vědět,který majitel za občerstvení zodpovídá.Předem děkuji za Vaši odpověd,Štrancová Kateřina.

2010-09-01 10:32:01

Dobrý den paní Štrancová,
oplocená část Masarykových sadů je pronajatá firmě Diamant Expo s.r.o., která provozuje a udržuje i zde umístěné objekty na základě smlouvy s městem Louny (mimo objektu bývalé Bašty, který je ve vlastnictví Skautů).
V této souvislosti bych Vás ráda upozornila i na další možnost občerstvení v těsné blízkosti - a to v areálu městského koupaliště. Ten má od 1.4.2010 nového provozovatele a nabízené služby - včetně možnosti občerstvení - zde byly také rozšířeny.
Přeji Vám příjemný pobyt v prostředí tohoto městského parku, který nabízí možnost sportu i odpočinku.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Prosim o odpověď na dotaz

Jiří Kodaj , 2010-08-27 06:13:56

Na koho se mám obrátit v této záležitosti.Nedávno vybudované autobusové zastávky v ul. 5.května resp. jedna z nich mi brání ve vybudování garážového stání na mém pozemku.Již v době výstavby jsem na problém s umístněním zastávky hlasitě upozorňoval/na jejich velmi nevhodné umístnění/ i formou petice. Jak mam postupovat nyní. Stavební ůřad mě poslal s dotazem na Vás.
Děkuji za odpověď

Jiří Kodaj
5. května 2358
Louny

2010-08-27 06:13:56

Dobrý den,
vlastníci nemovitostí v ul. 5. května měli možnost se seznámit v rámci stavebního řízení, o jehož zahájení byli informováni, s projektovanými úpravami této ulice včetně úprav autobusových zastávek.
Tohoto práva využili jen někteří a v rámci možností jim bylo vyhověno. Dále bylo možné ještě tyto otázky řešit po vydání stavebního povolení, které bylo opět všem zúčastněným doručeno, formou odvolání, nikdo tak neučinil.
O záměru výstavby garážového stání na Vašem pozemku nám není nic známo. Tento záměr je však nutné projednat se Stavebním úřadem s tím, že žadatel požádá zdejší silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o připojení k místní komunikaci ul. 5. května, k této žádosti je nutné doložit stanovisko Policie ČR DI Louny.
Tímto zároveň odpovídáme i na Váš e-mail ze dne 10.08.2010.

S pozdravem
Václav Zlatohlávek
zástupce vedoucí odboru MH

Je to mýtus, který Severočeši šíří podle hesla, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou

Petr Srkal , 2010-08-18 09:52:48

Dobrý den, rádi bychom věděli o jaké důkazy se váš starosta opírá, když se nebojí vyslovit tuto větu v Lounském deníku:
"Zároveň odmítá tvrzení o úmrtí v důsledku zanedbání zdravotní péče. „Je to mýtus, který Severočeši šíří podle hesla, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou,“ dodal k textu této petice."

2010-08-18 09:52:48

Vážení,
starosta města Louny se opírá o stanovisko MUDr. Karla Horáčka, vedoucího lékaře výjezdového stanoviště ZZS v Lounech. Záchranná zdravotní služba (dále jen ZZS) UK pracoviště v Lounech, prověřovala veškeré výjezdy v období od uzavření lůžkových zařízení Nemocnice v Lounech. V uvedeném období není evidován žádný případ úmrtí pacienta během transportu vozidlem ZZS do sousedních zdravotnických zařízení.
V každém případě vedoucí lékař výjezdového stanoviště ZZS v Lounech jakýkoliv konkrétní případ prověří.

S pozdravem
Eva Píchová, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Louny

Poděkování s dotazem

Václav Malý , 2010-08-18 08:35:06

Děkujeme za krásné parkoviště pře Mateřskou školkou speciální.
Zároveň se chci zeptat jakým způsobem má před zmiňovanou školkou zaparkovat majitel vozidla bez označení O1, jelikož v obytné zóně se smí parkovat pouze na místech označených jako parkoviště.

Děkuji za odpověď. Václav Malý.

2010-08-18 08:35:06

Vážený pane Malý,
dle ČSN 73 6110 projektování místních komunikací bod 10.2.5. druhý odstavec se v obytné zóně navrhují parkovací stání jen pro osobní automobily a pouze na určených plochách, které musí být řádně vyznačeny – např. odlišnou barvou nebo materiálem povrchu komunikace, což v tomto případě bylo splněno, jelikož povrch parkovacích stání je zhotoven z betonové dlažby.
Stavba byla odsouhlasena Policií ČR, DI a speciálním stavebním úřadem byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

S pozdravem
Alena Bartůňková
úředník odboru rozvoje města

úklid

J. Šíp , 2010-08-09 16:34:32

Dobrý den.

Nešlo by prosím zajistit úklid spadaných květů lip v ulici Parašutistů. Ten kdo má na starosti péči o zeleň by měl zajistit jejich ruční vyhrabání - projetí autem s kartáči 3x za rok nic neřeší. Květy a následně / cca za 2 měsíce listí / zaneřádí celou ulici a ucpávají kanály na odvod dešťové vody. Díky J.Šíp.

2010-08-09 16:34:32

Vážený pane Šípe,

Váš podnět jsme prověřili a na základě zjištěných skutečností jsme se společností Technická správa města Loun s. r. o. dohodli provedení úklidu komunikace a vyčištění kanalizačních vpustí v ulici Parašutistů. Úklid a vyčištění proběhne do 13. srpna 2010.

Odbor životního prostředí rovněž zajistí úklid lipových květů z travnatých ploch rovněž do 13. srpna 2010.

Děkujeme Vám za Váš podnět a zůstáváme s pozdravem.

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Dotaz

, 2010-08-03 07:38:54

Dobrý den potřebujeme na náš RD tabulku s číslem popisným nebo evidenčním.
Kde se tato dá získat a co je potřeba k vyřízení?Děkuji za odpoveď

2010-08-03 07:38:54

Dobrý den,
číslo popisné nebo evidenční je vlastník stavby povinný oznámit příslušnému katastrálnímu úřadu a potom je uváděno ve výpisu z listu vlastnictví.
Nesplnění této povinnosti je porušením zákona a hrozí pokuta ve výši několika tisíc Kč, stejně jako nevyvěsení čísla popisného nebo evidenčního. Podmínkou pro získání čísla popisného nebo evidenčního je kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby, které vydá příslušný stavební úřad na žádost (oznámení) stavebníka. V případě města Louny Vám tabulku s číslem popisným nebo evidenčním za výše uvedených podmínek vydá stavební úřad MÚ Louny. Popisné číslo se přidělí všem budovám mimo staveb k individuální rekreaci, kterým se přidělí číslo evidenční.
Číslo popisné nebo číslo evidenční přidělí stavbě obec v souladu s § 31 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích).
§ 31(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.
§ 32(1)Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

S pozdravem

Ing. Jiří Janíček
Vedoucí stavebního úřadu
MÚ Louny

Poděkování

Jiří Kodaj , 2010-07-02 11:47:28

Chtěl bych opravdu ze srdce touto cestou poděkovat městu Louny a to konkrétně odboru místního hospodářství za vybudování krásné OPIČÁRNY v podobě autobusové zastávky v ul. 5. května.Opravdu perfektně zapadá do této ulice,navrhovateli bych to přál vybudovat před domem a tomu kdo tu hrůzu schválil v obýváku. Opravdu moc pěkné a jestě jednou vřelé diky město Louny
Jiří Kodaj, 5.května 2358.

2010-07-02 11:47:28

Úprava zastávek MAD je součástí projektové dokumentace inv. akce "Chodníky ul. 5. května od ul. Pudlovská k ul. V. Majera", kterou zpracoval v r. 2006 Ing. Adamec.
Rozpracovaná projektová dokumentace, která zahrnovala i posunutí obou stávajících zastávek směrem k ul. E. Krásnohorské byla projednána a
odsouhlasena dopravní komisí, komisí pro životní prostředí a investiční komisí. Tyto komise, které zřídila rada města jako své poradní orgány,
předložily svá stanoviska k projednávanému řešení stavby radě města, která je následně schválila.
Posunutí MAD ve směru jízdy od ul. Pudlovská bylo nutné provést z důvodu jejího umístění před stávajícími vjezdy k nemovitostem a na straně druhé pak z důvodu existence stávajících vzrostlých stromů, které bránily vybudování
normově vyhovující zastávky MAD na stávajícím místě.
Vzhledem k tomu, že na stavbu bylo vydáno stavební povolení a všichni vlastníci nemovitostí v řešené ulici byli účastníky stavebního řízení, měli možnost se k navrhovaným úpravám vyjádřit, popř. po vydání stavebního povolení podat odvolání (v průběhu stavebního řízení se dle informací povolujícího správního orgánu s připravovanou stavbou přišlo seznámit pouze
několik vlastníků nemovitostí). Žádost dvou občanů z ulice 5. května o pozastavení stavby, které se dožadovali v průběhu její realizace, byla předána k projednání dopravní komisi. Ta pak na svém jednání dne 07.06.2010 doporučila stavbu dokončit v souladu s vydaným stavebním povolením.

Jaroslava Rusiňáková
referent odboru rozvoje města

Dotaz

Přemysl Fišer , 2010-07-02 11:31:04

Dobrý den, mam nemovitost v centru Loun a chtěl bych si zažádat u města o půjčku na opravu střech a fasády.
Na jaký odbor bych se měl obrátit.

Děkuji
Přemysl Fišer

2010-07-02 11:31:04

Dobrý den,

poskytování půjček z fondu oprav Města Louny se řídí obecně závaznou vyhláškou města - OZV 4/2009. Její znění najdete na el.adrese -
http://www.mulouny.cz/download.php?documentID=4323&fileID=1203&languageID=1

Případné dotazy k této problematice prosím směřujte na odbor místního hospodářství MÚ Louny, tel. 415 621 154, paní Kastnerová, nebo přímo na mne.

K projednání a schválení v orgánech města je třeba podat žádost nejpozději do 25.8. Nejbližší zastupitelstvo města zasedá 20.9.2010.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Změna trvalého bydliště

Lenka Borlová , 2010-06-29 07:54:28

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o poskytnutí informací ohledně změny místa trvalého pobytu.
Koupili jsme si rodinný dům v obci Lenešice, podle tvrzení původních majitelů mají v dané nemovitosti stále hlášené trvalé bydliště, i když se již odstěhovali do obce Petrohrad, pošta Podbořany a my jsme i v katastru nemovitostí vedeni jako majitelé. Jelikož je s předchozími majiteli těžké pořízení a máme obavu, aby na úkor námi koupené nemovitosti a tedy i nám nebylo v budoucnosti postupováno při vymáhání popřípadě jinému postupu vedoucímu k nápravě protiprávních činů.
Chtěla bych se zeptat jak máme dále postupovat, protože změna trvalého bydliště je pouze na jejich dobré vůli a nevím zda jsou jí schopní. Podle kupní smlouvy mají provést změnu trvalého bydliště do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vkladu do katastru nemovitostí. Bohužel do dnešního dne tak neučinili. Máme nějakou možnost ukončit jejich trvalý pobyt v naší nově koupené nemovitosti, pokud víme jejich novou adresu a tedy i místo pobytu?
Předem děkuji
s pozdravem

Borlová Lenka

2010-06-29 07:54:28

Vážená paní Borlová,

samozřejmě, že máte možnost požádat o zrušení trvalého pobytu předchozích majitelů. Protože se ale jedná o nemovitost v Lenešicích, musíte se se svou žádostí obrátit přímo na ohlašovnu obecního úřadu Lenešice, telefon 415 679 111, e-mail: obec@ou-lenesice.cz.

S pozdravem

Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru správního
Městský úřad Louny

Dražby bytů

Jiří Vít , 2010-06-21 09:22:53

Dobrý den,
na svých stránkách inzerujete možnost zakoupení bytů z dražby (Byty pro mladé a nejen pro ně!). Kupodivu část bytů z dražby končí pravidelně ve vlastnictví firmy AR auto ze Rakovníka, která je potom se ziskem prodává dále. Nebylo by možno přijmout nějaká opatření, aby byly opravdu byty přednostně prodávány mladým, případně louňákům, než aby se umožňovalo dosahování výdělků mimolounským firmám ?
S pozdravem
Jiří Vít

2010-06-21 09:22:53

Dobrý den.

Podmínky a způsob prodeje bytů schválilo zastupitelstvo města. Při přípravě podmínek prodeje jsme se zabývali i otázkou bydlení pro mladé. Schválený způsob prodeje je výsledkem několikaměsíční přípravy a několika jednání zástupců celého spektra zvolených zastupitelů. Schvalování prodeje bylo při prvním projednávání v zastupitelstvu dokonce přerušeno a to se ke konečnému schválení podmínek – po jejich závěrečné úpravě vrátilo při dalším jednání.

Pronajaté byty jsou prodávány přímo současným nájemcům, pokud o koupi mají zájem a nedluží městu, volné byty jsou prodávány transparentním způsobem – v dražbě. Je pravda, že novým vlastníkem se stává ten, kdo zaplatí nejvíc a to většinou nemusí být právě mladí, i když právě nyní nabízené byty jsou vzhledem k velikosti i vybavení jedny z nejlevnějších. Problém s možnou spekulací by ale Vaším návrhem nebyl odstraněn. Nikde by nebylo zaručeno, že byt – získaný mladými zájemci „se slevou“, by nebyl obdobným způsobem zakrátko výhodně prodán. Příjmy z prodejů bytových i nebytových jednotek, případně domů do spoluvlastnictví, jsou příjmem rozpočtu města a finanční prostředky by - při přerušení prodejů – v rozpočtu v současné době chyběly.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

2 dotazy

Jana Kubatova, NACHI Czech s.r.o., 2010-06-03 12:21:16

Dobrý den,
chci se zeptat, zda zvažujete v rámci investičních akcí opravu ulice Jiráskova v Lounech, pokud ano – tak kdy? Pokud ne, tak proč jako jediná z celého bloku ulic (Horova,Smetanova,Horova) v okolí není opravená?

Dále mne zajímá zda se v dohledné době plánuje oprava chodníku v ulici Kosmonautů, před domy s č.p. 2294-2296?
Děkuji

S pozdravem

Jana Kubátová

2010-06-03 12:21:16

Vážená paní Kubátová,

s ohledem na omezené možnosti rozpočtu města jsou jednotlivé akce zařazovány do investičního rozpočtu a k realizaci na základě projednání v komisích Rady města a schvalovány Zastupitelstvem města. V současné době je schválen investiční rozpočet na rok 2010 a předběžný rozpočet na rok 2011, do kterého byly podle naléhavosti zařazeny akce ze zásobníku akcí z předešlých let. Přípravu a realizaci následně zajišťuje odbor rozvoje města.

S rekonstrukcí chodníků v ul. Jiráskova počítá odbor místního hospodářství v rámci dlouhodobého plánu oprav, kde Vámi zmíněný úsek chodníku je také zařazen. Nyní Vám však nemůžeme závazně sdělit, kdy tato akce bude zařazena k realizaci. Nicméně pověřený pracovník OMH ve spolupráci s Technickou správou města pravidelně několikrát za rok kontroluje stav místních komunikací a při případném zhoršení schůdnosti nebo sjízdnosti menšího rozsahu zajišťujeme odstranění těchto závad operativně v průběhu roku. Úseku, na který jste upozornila, budeme věnovat pozornost.

Další Váš dotaz se týká opravy chodníku v ul. Kosmonautů před domy č.p. 2294-2296. Chodník je zde z litého asfaltu, který je místy popraskaný. V letošním roce zde odbor místního hospodářství provede lokální výspravy, které budou spočívat v odstranění popraskaného asfaltu a natažení asfalt. koberce v poškozených úsecích. Věříme, že tato provizorní úprava bude prozatím dostačující.

Děkuji za Váš zájem i pochopení. Zároveň žádám o trpělivost s tím, že dle finančních možností budou i tyto akce navrženy do investičního rozpočtu.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Osvětlení + nemocnice

Louňačka, 2010-05-31 16:38:53

Pane starosto,
takže osvětlení plánujete. Kdy? Odpovězte, prosím, pravděpodobně i přes spoustu faktorů, které toto mohou ovlivnit.
Pane starosto Loun, nedá mi vyjádřit svůj osobní názor. Přestože že samospráva města má zákonem vymezený rozsah činností, člověk na svém místě by měl usilovat o zabezpečení elementárních potřeb obyvatel. Jste Vy tímto člověkem v našem městě?
Věřím, že většina obyvatel by upřednostnila řešení "nemocnice" na úkor školství, dopravní infrastruktury města a veřejné zeleně. Co Vy, jako starosta Loun preferujete?
Ohledně úmrtí v sanitkách, lže tedy starosta Brodce Ing. Beneš? (zápis z 14.5. Vaše stránky http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/dulezite-informace/zdravotnictvi)
Pána z vedlejšího paneláku vezli do Mostu objížďkou s infarktem.
Mé dítě má 19 let. Co poradíte?
Díky.

Louňačka

2010-05-31 16:38:53

Dobrý den,
k osvětlení ulice Na Horizontu fakt neumím říci vice než minule: výhledově se s ním počítá, a bude to záviset na případné úpravě katastrální hranice a hlavně na osudu záměru průmyslové zóny Agara. Přesněji to říci nedovedu, to bych si vymýšlel.

Jinak díky za Váš názor. Máte pravdu, že ze své pozice se mám snažit a také snažím ovlivnit i spoustu věcí, které nemá městská samospráva ve své přímé pravomoci, od stavby rychlostní silnice R7 či rekonstrukce silnice na Most přes budoucí osud tanečního sálu v Domě Kultury až k otázkám zdravotnictví, které momentálně louňáky tolik pálí. Prosím pochopte však, že se sice můžeme snažit, ale máme v těchto oblastech podstatně menší vliv než v těch, za které bezprostředně zodpovídáme.

Pokud tedy jde o mé osobní preference, tak já za důležité považuji právě zmiňované školství, zdravotnictví a dopravní infrastrukturu, spolu s bezpečností na ulicích a čistotou města. Těch důležitých věcí je ale mnohonásobně více, jde o to, aby byly ve vzájemné rovnováze a aby se lidem v Lounech dobře žilo. Uzavření akutních lůžek v nemocnici mě mrzí stejně jako Vás. Jsem rád, že na poliklinice dobře funguje dětská pohotovost (denně do 20 hodin, dětští lékaři se střídají) a že se také rozjela víkendová pohotovost praktických lékařů pro dospělé. Hledáme cesty, jak zorganizovat ještě chirurgickou pohotovost o víkendech a v mimopracovní době.

K Vašim dalším otázkám: musím bohužel potvrdit, že pan Beneš ve svém tvrzení ohledně úmrtí v sanitkách neuváděl pravdivé údaje, věřím informacím ředitele Zdravotnické záchranné služby. Infarkty se podle aktuálního rozhodnutí lékaře vozí do Mostu, Ústí nebo Prahy, tak tomu bylo vždy, omezení péče v lounské nemocnici s problémem infarktu nijak nesouvisí. A Váš 19 letý syn a jeho případná nehoda? Je správné, že se jako maminka o syna bojíte, tomu jako rodič dobře rozumím, ale raději nic nepřivolávejte. A nesměle poznamenávám: on už je plnoletý a je tedy za sebe odpovědný sám.

Přeji Vám pěkný den!

Jan Kerner

Osvětlení + nemocnice

Louňačka, 2010-05-27 10:13:12

Pane starosto,

plánujete v Prúmyslové zóně-Na Horizontu osvětlení? V zimě, kdy je brzy tma je cesta pěšky do a z práce v absolutné tmě.... Nevím jestli je v Lounech ještě místo, kde by chodci zápasili s absolutní tmou? Si myslím, že docela dost lidí je tu zaměstnáno - a situaci je proto potřeba řešit.

Také nemocnice mě trápi vedle v paneláku nedávno při převozu do nemocnice znovu zemřel nějaký pán. Tento scénář teď slýchám od známých nějak častěji.
Člověk zemře při převozu do některé z okolitých nemocnic. Jistě chápete, že si člověk pokládá otázku - co když se synovi stane nehoda...Stihneme to do Slanýho? V rámci Loun by to bylo přece jen rychlejší.

To mě pak nebude zajímat jaký bude kruhák u Suzdalu, nebo Ryneček i s celým Z.městem.

Děkuji za odpověď.

Louňačka

2010-05-27 10:13:12

Dobrý den,

v ulici Na Horizontu se výhledově s osvětlením počítá, dokonce tam v jednom místě už při stavbě byla položena chránička pro kabel. Nejprve bychom ale rádi dořešili změnu katastrální hranice (ta ulice vlastně není v Lounech, ale v Cítolibech). Také bude záležet na tom, jak to celé dopadne s průmyslovou zónou Agara, pokud by se postavila, tak tam bude světla víc než nám bude milé.

Mýtus o lidech umírajících v sanitkách je nejoblíbenější lounskou pohádkou.
Ne že by se taková věc nemohla přihodit, ale podle informací ze záchranky k tomu od ledna nedošlo (stav platný ke 14. květnu, kdy jsme měli poslední
poradu) - a za tu dobu já už jsem tuhle fámu slyšel nejmíň desetkrát. Můžete mi dodat nějaké konkrétní informace k tomu případu, o kterém píšete?

K Vaší obavě o syna musím navíc poznamenat, že dětské oddělení nemocnice už tu není od roku 2003 - ne že bych z toho jako otec tří dětí měl radost, ale tahle věc rozhodně není žádnou letošní novinkou. Máme kvalitní dětskou pohotovost, denně až do 20 hodin. Snažíme se, aby se také pohotovost pro dospělé protáhla až do večerních hodin.

Nedá mi to, abych ale nakonec nezdůraznil, že samospráva města má zákonem vymezený rozsah činností, které ve městě zajišťuje, a k tomu má také zdroje.
Zdravotnictví mezi ně nepatří. Pokud se věnujeme problematice zdravotnictví a dáváme na ni prostředky, je to vždy na úkor našich základních úkolů:
školství, dopravní infrastruktura města, veřejná zeleň, sociální péče atd.

Díky za dotazy a přeji hezký den

Jan Kerner
starosta

Lounské letní vábení 2010

Zlata Pavlicová, 2010-05-20 12:20:37

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se už ví, které kapely budou letos
vystupovat na Lounském letním vábení?

Děkuji Zlata Pavlicová

2010-05-20 12:20:37

Dobrý den,

v rámci 7. ročníku Letního lounského vábení vystoupí na hlavní hudební scéně např. Fate Magazine, Luboš Pospíšil & 5P, Nightwork, Kryštof, aj. Na country scéně se mimo jiné můžete těšit na Pavla Bobka či JUDr. Jahelku. Na rockové scéně je přichystáno vystoupení Hudby Praha, Vlasty Třešňáka a dalších.
Podrobný program slavností najdete na webových stránkách www.lounskevabeni.cz

S pozdravem

Michal O v š o n k a
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY
vedoucí odd. informačního střediska

Pro Ing. Renátu Čapkovou, tajemnici MÚ

Petr Srkal, 2010-05-05 13:14:50

Můžete mi prosím objasnit pí. Čapková, jakého jsem se dopustil výpadu či útoku vůči zaměstnancům Městského úřadu Louny. S úctou Petr Srkal
(Současně Vás chci upozornit na to, že jsem zodpovědná za zdraví a životy zaměstnanců Městského úřadu Louny a jakékoliv výpady a útoky vůči nim budou příště řešeny ve spolupráci s Policií ČR.)


2010-05-05 13:56:39

Pondělí 26. dubna 2010 mezi 8.00 a 9.00 h - odbor sociálních věcí Městského úřadu Louny. Byl jste vyveden ostrahou objektu. Škoda, že i toto nebylo zdokumentováno.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Pro skorostarostu

Petr Srkal, 2010-05-04 20:24:58

Honzo, jak je možné že dostávám takovéto maily:
Mimochodem, ten článek v novinách, který Kerner vydal proti Vám je dost ostrý a je v podstatě obviněním Vaší osoby jakožto lounského asociála a živla, kterého nikdo nemá rád a jste vlastně problémový skorokriminálník, který lže a nikdo mu nevěří. Celé video účelově otočil proti Vám od A do Z, už jste to četl, ty noviny? Vážně by to chtělo nějakou větší manifestaci s tlampačemi. Hodně ubohé je to mazání veškerých kritických příspěvků na MULOUNY, dnes dopoledne vymazal opět vše!!! Už to tam i lidé psali, proč je srab a vše kritické a jemu nemilé maže, tak to smazal také... Já tam měl dva příspěvky a vše pryč. Bohužel jsem to nestačil nascreenovat ani si to preventivně uložit v kopii pro sebe (v tu chvíli mě to hned nenapadlo a nečekal jsem, že někdo zajde tak daleko a bude cenzurovat i solidní nevulgární články), jinak bych to vše rozeslal známým v kopii a vytiskl si to. Jakékoliv další příspěvky je tedy dobré hned screenovat a dělat si záznamy a kopie. Divím se (tedy vlastně v jádru věci ani ne), že "novinář", který psal ten článek, se neobrátil i na Vás, každé seriozní médium by mělo vždy vyslechnout obě strany. Z toho plyne, že Kerner využívá velmi smrdutě své kontakty a nestydí se ani naprosto podlých a zbabělých akcí... Plus vidím v tom, že zde v Lounech mu to již většina lidí žrát nebude, znají podstatu věci a jeho skutky již dost dobře. Ta cenzura a mazání článků a příspěvků lidí s opozičními názory mě docela zvedla. To považuji za vrchol a omezování ba přímo potlačování svobodného projevu, navíc v prostoru webu, jehož provoz platí všichni daňoví poplatníci.

2010-05-05 11:43:43

Vážený pane Srkale,

chci Vás touto cesto upozornit na to, že toto jsou oficiální stránky Městského úřadu Louny což znamená, že nejsou v žádném případě určeny k osobní komunikaci a prezentaci korespondence mezi jinými osobami. Pokud máte potřebu komunikovat se starostou města, máte možnost využít e-mailovou adresu kerner@mulouny.cz a pokud se potřebujete mediálně zviditelňovat tak jsou k dispozici jiné servery a jiné odkazy, které jsou k tomuto přímo určeny.

Mazání korespondence je tedy mým přímým rozhodnutím a nadále v tom budeme pokračovat.

Současně Vás chci upozornit na to, že jsem zodpovědná za zdraví a životy zaměstnanců Městského úřadu Louny a jakékoliv výpady a útoky vůči nim budou příště řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

zdravotnictví

Švermová, 2010-05-04 19:37:55

Dobrý den,
přečetla jsem si všechny příspěvky,které jsou sice velmi zajímavé, ale mě by velice zajímalo, zda se dělají nějaké kroky k znovuobnovení zdravotní péče - konkrétně zavedení nemocnice. Myslím si, že je to prozatím nejdůležitější úkol současného vedení města o co by se mělo postarat. Alespoň zavedení malé nemocnice s několika lůžky pro ty nejhorší případy ( infarkt, zlomeniny, havárie, mozkové příhody apod...) by bylo pro město velikým přínosem. Nezlobte se, ale co si má člověk myslet když tu máme v současnosti 2 pohřební služby. Dejte si otázku, proč asi? Děkuji ua odpověď.

2010-05-06 14:03:12

Vážená paní Švermová,

chci Vás ubezpečit, že znovuobnovení poskytování pohotovostní péče pro dospělé určitě není posledním krokem, který město Louny ve věci zdravotnictví hodlá učinit. V nejbližší době se budeme ve spolupráci s chirurgickými ambulancemi snažit zabezpečit pohotovostní chirurgickou péči v odpoledních hodinách a o sobotách, nedělích a státních svátcích.

Zavedení některých oddělení nemocnice, která byla v minulosti uzavřena, není a nebude určitě snadnou záležitostí. Pokusíme se jednat se zástupcem Všeobecné zdravotní pojišťovny o tom, jaké existují možnosti, aby se alespoň některá lůžka v Lounech znovu otevřela a provozovala.

Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

příspěvek

J.Nový, 2010-05-03 13:36:39

Chtěl bych se zeptat, kde na radnici mám žádat o příspěvek na benzin, abych mohl navštěvovat příbuzné v okolních nemocnicích.Nemám bohužel ani průměrnou mzdu a peníza nám sotva stačí na jídlo.Děkuji.

2010-05-05 17:58:54

Vážený pane,

k Vašemu dotazu týkajícího se příspěvku na benzín z důvodu dojíždění za svými příbuznými do okolních nemocnic sděluji:
Příspěvek na provoz motorového vozidla je odborem sociálních věcí vyplácen pouze osobám zdravotně postiženým, kterým vzniká nárok za těchto níže uvedených podmínek:
1) žadatel (držitel motorového vozidla, který je zdravotně postižený) musí mít přiznány mimořádné výhody II. nebo III.stupně
2) držitel vozidla, který vozidlo využívá pro pravidelnou dopravu blízké osoby zdravotně postižené, které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně.
Všechny náležitosti a doklady, které je třeba předložit najdete na webových stránkách Města Loun, pod odborem sociálních věcí, informace pro žadatele sociálních dávek a sociálních služeb.

Ve svém dotazu též zmiňujete, že nemáte ani průměrnou mzdu. Zkuste se poradit na oddělení dávek hmotné nouze, odboru sociálních věcí, zda by s ohledem na malé příjmy nesplňovala Vaše rodina podmínky pro přiznání některé z dávek hmotné nouze( příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).


Eva Píchová
Vedoucí sociálního odboru
Městský úřad Louny

Proč tykání?

Petr Srkal, 2010-04-30 15:17:33

Skorostarosta Kerner, na jednom maturitním plese, vřele přijal mé pozvání na frťana a to bývá mezi námi MUŽI důvod k tykání. Je to tak Honzo?

2010-05-03 11:09:46

Pane Srkale,

doposud jste mi vždy vykal, viz Vaše slavné video...Obávám se, že po našich několika posledních setkáních a výměnách názorů už není důvod začínat s tykáním.

Jan Kerner

setkání s šílencem?

Petr Srkal, 2010-04-30 15:07:24

Honzo, starosto, ty jsi mě opravdu nazval šílencem? Tomu se mi opravdu nechce věřit. Jistě se mi za toto hanlivé označení řádně omluvíš a nebudeš mě nutit k velmi důrazným a pro tebe velmi nepříjemným krokům na ochranu své cti. Petr Srkal
P.S. Pro ostatní Louňáky přikládám zmiňované video. Můžete si udělat obrázek o pravdomluvnosti skorostarosty.
http://www.youtube.com/watch?v=G7mwhXBFU5w

2010-05-03 11:10:10

Pane Srkale,

ponechávám Vaši čest zcela ve Vašich rukách. Jenom konstatuji, že příslušný odkaz na YouTube poskytnul laskavým čtenářům již pan Pavlík o několik dnů dříve.

Jan Kerner

odpadkové koše

Renata Trubačová, 2010-04-26 09:17:04

Dobrý den,
správu odpadkových košů má na starosti patrně fa TSM Louny, nevím zda i jejich instalaci. Obracím se proto s prosbou přímo na vás. Nebylo by možné instalovat více odpadkových košů v sídlišti 17. listopadu - konkrétně v jeho "zadní" části, která ústí do ulice Na široké? Dosud se zde nachází pouze jeden u zdravotního střediska. Děkuji Trubačová R.

2010-04-27 10:50:17

Dobrý den paní Trubačová,

vyvážení odpadkových košů i jejich běžnou údržbu skutečně zajišťuje Technická správa města Loun, s.r.o. V rámci přípravy plánu oprav na tento rok bylo v měsíci březnu vytipováno několik desítek košů k provedení nátěrů, oprav a částečně i k výměně. Práce již byly odborem místního hospodářství v dohodnutém rozsahu objednány a Technickou správou města zahájeny. Nátěry začnou v příštím týdnu a během května by měly být natřeny.

V případě návrhu na doplnění košů (případné zabudování) a jejich zařazení do systému vyvážení v rámci uzavřené smlouvy musí OMH toto objednat u TSML - po určení nejvhodnějšího místa. Při vyčerpání zásob se může instalace pozdržet o 1 – 2 týdny. Váš návrh prověříme a doplnění v optimálním rozsahu zajistíme.

Děkuji Vám za Váš zájem o čistotu města, která je i naším cílem.


Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Husova ulice

V.Holubová, 2010-04-24 22:10:55

Dobrý den,
velice by mě zajímalo, kdy budou opraveny veškeré výtluky na silnici. Tato silnice je jako řešeto.
Děkuji za odpověď.

2010-04-26 13:23:59

Dobrý den paní Holubová,

lokální opravy místních komunikací v Lounech byly již zahájeny cca před 14 dny. Postupně budou v nejbližších dnech - podle povětrnostních podmínek – prováděny další opravy. Snažíme se po dohodě s TSML, která správu komunikací zajišťuje, objednávat opravy podle priorit – v návaznosti na intenzitu dopravy, aby byla zajištěna odpovídající sjízdnost vozovek i schůdnost chodníků. Žádáme o trpělivost, nelze bohužel všechny závady odstranit najednou. Děkuji Vám za pochopení a za Váš zájem.


Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Popelnice

Nájemníci domu 2280-2279, 2010-04-24 22:05:05

Dobrý den,
mohl by nám někdo kompetentní vysvětlit, jak je možné, že ani po měsíci a půl nás nebyl schopen pan Čáp informovat , zda odvoz odpadu platí i podnikatelé, kteří zde mají odkoupeny provozovny. Byty jsem si zde odkoupili za nemalé peníze a nebudeme dotovat podnikatele, kteří svůj odpad odhazují do kontejnérů, které si platíme.

Děkujeme za odpověď.

2010-04-30 11:37:46

Vážení nájemníci domů 2279 a 2280,

již několikrát pana Čápa navštívila Vaše zástupkyně s různými dotazy, mimo jiné i na zajištění odvozu odpadu u podnikatelů ve zmiňovaných domech, které zodpověděl. Další kontroly budou provedeny v rámci pravidelné kontroly nakládání s odpady u podnikatelských subjektů v Lounech. Záleží především na spoluvlastnících, jak se dohodnou na úhradách služeb spojených s provozem domu, tedy např. i odvozu odpadu. Pokud mají podnikatelé provozovny odkoupené, jsou jejich vlastníky tak mají stejná práva i povinnosti jako vlastníci ostatních jednotek, tedy např. bytů.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Louny

dotaz

Jiří Pavlík , 2010-04-23 14:47:06

Dobrý den,
dnes jsem dostal tento odkaz http://www.youtube.com/watch?v=G7mwhXBFU5w
.Pane starosto,velice mě mrzí a mrazí mě záda,že přihráváte protivníkům proti Vaší straně.Myslím si,že protivníci se před volbami koukají co se Vám nepovedlo a ne co se povedlo !!! nedávejte jim šanci aby vyhráli volby

2010-04-29 08:18:06

Dobrý den pane Pavlíku,

z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že Vás mohu počítat mezi své příznivce, za což Vám chci moc poděkovat. Pokud jde o to „video“, bylo to takhle:
Asi před měsícem mi do kanceláře na radnici nepozván vniknul pan Srkal, postavil kameru na trojnožku a začal agresivně klást otázky týkající se bioodpadu. Moc jsem nerozuměl, na co se vlastně ptá, a po krátké debatě jsem ho požádal, aby odešel. Místo toho svou postavou zablokoval dveře a došlo tak k tomu, že jsem poprvé za dvacet let své práce na radnici musel nechat vyvést nezvaného návštěvníka z kanceláře přivolanou hlídkou městské policie.
On ten člověk na první pohled vypadá docela normálně, snadno se však dostane do stavu, kdy sám sebe vůbec nekontroluje. O pár týdnů později se to potvrdilo, když při svém dalším záchvatu bezmála fyzicky napadnul úřednici na sociálním odboru.
Asi by to nebyla zas tak zajímavá historka, nebýt touhy pana Srkala celému světu ukázat křivdu, které se mu na radnici dostalo. A tak na YouTube nabízí šanci to celé vidět v přímém přenosu. Není to nejspíš moc hezké podívání, setkání s šílencem člověka přece jen vykolejí. Radši to ani nechci vidět.
Jinak pokud jde o volby, tam samozřejmě rozhodne Pan Volič. Pořád věřím, že i přes všechny problémy letošního roku budeme umět pro budoucí správu města nabídnout lepší řešení než jiné volební strany.
Ještě jednou děkuji a srdečně Vás zdravím!
Jan Kerner

vzkaz pro paní Hádkovou

A.Čistý, 2010-04-22 09:50:48

Paní Hádková běžte se někdy podívat na vaši zahradu u koníčků slejzaj se tam feťáci a bezdomovci asi tam choděj spát.

2010-05-03 11:46:20

Vážený pane Čistý,

dovolte mi moc poděkovat za Vaše upozornění. Celou věc jsem ihned prověřila s tím, že jsem na výše zmiňované zahradě nezaznamenala nic co by nasvědčovalo neoprávněnému vstupu nepovolaných osob na cizí pozemek, což ostatně potvrdili i nejbližší sousedé, kteří v nemovitosti sousedící se zahradou bydlí trvale. Velice si vážím Vašeho zájmu o tuto věc a bezesporu ocením i případné další informace, které mi můžete samozřejmě adresovat přímo na e-mailovou adresu hadkova@mulouny.cz.

S upřímným pozdravem Ivana Hádková

Úklid hřiště

Naďa Liebscherová, 2010-04-14 00:55:27

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo je zodpovědný za úklid dětského hřiště za domem v ulici Husova, mezi ulicemi Prokopova a Jeronýmova. Jelikož sem s dvouletou dcerou často chodíváme, nelíbí se mi už třetí týden přeplněný odpadkový koš. Pokaždé také sbírám plechovky a krabice od vína, jelikož nechci, aby na ně dcera sahala - nyní už je není kam dávat.
Dále bych se chtěla zeptat, kde jsou v Lounech instalovány koše na psí exkrementy a jestli by nebylo možné instalovat také jeden v této oblasti. Je zde NUTNÝ, jelikož jsem neviděla žádného pejskaře, že by si po svém psovi uklízel. Třeba by je toto inspirovalo a nemohli by si na mou výtku postesknout, že zrovna nemají pytlíček... Ze starších příspěvků jsem vyrozumněla, že tuto situaci mám řešit tím, že přivolám strážníka MP a udám viníka. To nemůžete myslet vážně, nedělala bych nic jiného a kromě toho neznám všechny občany Loun. Podle mě je nutné tuto situaci ošetřit a řešit lépe - inspiraci si mohou Louny vzít klidně z Prahy 4 - Krč, kde jsou pejskaři takřka vzorní.
Děkuji za odpověď.

2010-04-21 15:01:12

Vážená paní Liebscherová,
úklid hřiště a kontrolu stavu herních prvků zajišťuje správce hřiště - pan Jaroslav Bartoš, který na hřiště dochází 3x týdně.

Vývoz odpadkových košů pro Město Louny zajišťuje fy Technická správa města Loun, s.r.o. Dotyčná firma byla již na nevyvezený odpadkový koš v této lokalitě upozorněna a byla sjednána náprava. Věřím, že do budoucna se tato situace nebude opakovat. Všechny odpadkové koše mají být vyváženy každodenně! V případě zjištění, že není tento režim dodržován, budeme velice rádi, když tuto skutečnost oznámíte Městu Louny, odboru místního hospodářství, pověřený pracovník Petr Blahout, tel: 415 621 129 mail: blahout@mulouny.cz.

V Lounech je celkem 18 košů na psí exkrementy. V tabulce jsou uvedena místa, kde jsou koše instalovány. Do konce května 2010 budou tyto koše přemístěny k plochám na venčení psů (nový seznam bude také uveřejněn). Sáčky na psí exkrementy nejsou, jako dříve, věšeny na koše. Sáčky jsou k dostání v úředních hodinách na Městském úřadu Louny, Mírové nám. 35 a to při úhradě místního poplatku ze psa na ekonomickém odboru, nebo v městském informačním středisku (vstup do radnice). Tyto sáčky mohou být vhozeny i do obyčejného odpadkového koše. Z tohoto důvodu zatím neplánujeme instalovat koš na psí exkrementy do Vámi zmiňované lokality.

Název ulice Počet ks
Pěší zóna ulice Kosmonautů (Široká) 2
Slovenského národního povstání – Luna
(poblíž zastávky veřejné autobusové dopravy) 1
Mírové náměstí – nad vjezdem na parkoviště 1
Pražská u Základní školy J. A. Komenského 1
Šafaříkova – ( u křižovatky s ulicí Skupova) 1
Tyršovo nám. – (poblíž novinového stánku u parkoviště) 1
Školní – u prodejny (večerka) U Pramenu 1
Sídliště Čs. armády – u kontejnerového
stání č.p. 2167 1
Fügnerova (střední pás) 2
nám. Kpt. Nálepky 1
Pramen Luna 1
Lucemburků 1
Ryneček 4


S přáním pěkného dne a čistého města,

Ing. Kateřina Todtová
Městský úřad Louny
odbor místního hospodářství
sídliště Kosmonautů

Jaroslav Matějka, 2010-04-13 22:50:16

Dobrý den,
rád bych se zeptal na investiční akci města, která probíhá již od podzimu 2009 v sídlišti Kosmonautů. Kdy tato akce bude dokončena - celé sídliště je zde rozkopané již téměř půl roku a nic se neděje? Dále chci upozornit na povalující se značky na zemi. Ty byly vykopány, ale nebylo zajištěno jejich opětovné usazení. Myslím si, že by si to měla provádějící firma či město - rozvoj ohlídat. Děkuji za odpověď

Matějka

2010-04-23 09:10:18

Vážený pane Matějko,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že se akci bohužel v minulém roce nepodařilo dokončit zejména díky tomu, že si v lokalitě podél čp. 2087-2088 firma MACH3NET prováděla ve vzájemné koordinaci s naším dodavatelem pokládku optického kabelu, během realizace však měla problémy s dodržením ochranného pásma kolem stávajících sítí, kabel musela překládat do jiné trasy a pokládku kabelu v loňském roce vzhledem ke klimatickým podmínkám nedokončila. S ohledem na tuto skutečnost nebylo možné dokončit ani následně prováděnou úpravu povrchu chodníku. Další problém byl v místě nově rozšiřovaného parkoviště u čp. 2093, zde bylo nutné řešit překládku a ochranu kabelů společnosti Telefonika O2 u kterých bylo v rámci zemních prací zjištěno malé krytí a vzhledem k této skutečnosti se rovněž, s ohledem na klimatické podmínky, nepodařilo úpravy v této lokalitě dokončit.
V současné době jsou již výše uvedené problémy vyřešeny a práce v ul.Kosmonautů by měly být ze strany dodavatele tj. firmy Ekostavby Louny dokončeny do 30.4.


Jitka Bažantová
Městský úřad Louny
odbor rozvoje města

dotaz

Jiří Pavlík, 2010-04-12 20:09:48

Dobrý večer,
rád bych se zeptal jestli místo Lounského vábení by nešlo sponzorovat Lounské muže v házené ,když jsou stále první a mohli by lépe Louny reprezentovat

2010-04-16 10:32:45

Vážený pane Pavlíku,

dovolte mi reagovat na Váš dotaz a vysvětlit Vám, jakým způsobem funguje financování sportu a kultury ve městě Louny. V letošním roce město Louny vynaloží na sport celkovou částku ve výši necelých 20 mil. Kč a na kulturu necelých 15 mil. Kč.Jedná se o podporu sportovních a kulturní zařízení v majetku města, investiční akce, finanční prostředky sportovní komise, kulturní komise, finančního výboru a další. Už tento rozdíl svědčí o tom, že každoročně podporujeme sportovní aktivity vyšším objemem finančních prostředků než aktivity kulturní. Letní lounské vábení je jednou z největších masových společenských akcí, která v Lounech probíhá a rozhodně si nemyslím, že by se všichni občané tohoto města ztotožnili s Vaším názorem. Sponzorování profesionálního sportu nikdy nebylo záměrem města. Snažíme se podporovat sportovní aktivity zaměřené na podporu mládeže a dětí, kteří si rozhodně tuto podporu maximálně zaslouží. Pokud bude podána oficiální žádost o případný sponzoring mužské házeném, určitě se jí budou příslušné komise popř. výbory zabývat.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Hlídané Imperium Louny

A. Ticháčková, 2010-04-06 20:22:42

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, proč a z jakého důvodu se upřednostňuje hlídání jedné ulice ( Poděbradova ) na úkor jiných ulic města. Je totiž zajímavé, že v době provozu Imperia Louny může Městská policie stát část noci před diskotékou a nezajímá je co se děje v ostatních částech města. Domnívám se, že hlídání "ožralých dětí" není jejich pracovní povinností. Proto si myslím, že by tedy bylo tuto diskotéku uzavřít a policie se věnovala tomu čemu má.
Děkuji za odpověď.

2010-04-12 09:13:18

Vážená paní Ticháčková,

k Vašemu dotazu se vyjádřím velmi stručně, protože jsem přesvědčen, že problematika provozu Impéria je všeobecně občanům Loun známa. Poslední stanovisko ke stávajícímu stavu uvedl pan starosta v týdeníku Press 7. 4. 2010 v rubrice Otázka pro ... (doporučuji přečíst).

Je pravdou, že hlídka MP nepřetržitě monitoruje prostor před Impériem v Poděbradově ulici pravidelně v neděli cca od 01 do 05 hod. při provozu tohoto zařízení. Přítomnost strážníků si vynutilo chování některých občanů, kteří zde dlouhodobě narušují veřejný pořádek. Své by Vám mohli sdělit občané žijící v této lokalitě. Tento preventivní dohled (ve spolupráci s PČR) není však na úkor jiných lokalit ve městě. MP Louny má od konce roku 2009 navýšen početní stav o 4 strážníky, se kterými se počítá při vybudování nového dohlížecího kamerového systému. Po zprovoznění tohoto systému bude mj. i tento prostor monitorován kamerou. Předpokládá se, že nepřetržitý dohled nebude nutný. V současné době díky zvýšenému počtu strážníků obsáhnou dohled v jiných regionech města v nezměněné intenzitě. Potěšující je, že jsme nezaznamenali žádný případ, kdy by strážníci v případě potřeby občanů jim neposkytli okamžitý servis. Dále Vás chci požádat, aby v případě jakéhokoli podnětu nebo připomínky k činnosti MP Louny jste mě kontaktovala přímo na e-mail zdenek.vales@mplouny.cz nebo tel. 415 654 084 (k dispozici i záznamník). Děkuji.

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Pohřební služba Města Loun

Nezbedová, 2010-04-06 19:21:25

Chci vám poděkovát za možnost dústojného rozloučení s mrtvými.A převzetí pohřební služby pod Tsm Loun.Škoda jen toho že v době úmrtí mého otce provozoval Pohřební ústav Pan Žáček.Dnes jsem se byla podívat jen ze zvědavosti na obřad a vše bylo profesionálně a důstojně provedeno.S pozdravem Nezbedová

2010-04-12 07:09:17

trideny odpad

ludka beranova, 2010-04-05 12:35:01

NASTEHOVALI JSME SE DO ULICE HUSOVA643 A NIKDE NENACHAZIME NADOBY NA TRIDENY ODPAD.KDE JSOU V TETO ULICI?PRED DOMEM MAME VYHRAZ.MISTO NA PARK.PRO INVALIDY A NEUSTALE NA TOMTO ZNACENI DLOUHODOBE PARKUJI AUTA.PLATI TOTO ZNACENI?DEKUJI ZA ODPOVED.BERANOVA

2010-04-13 13:06:31

Vážená paní Beranová,

nejbližší kontejnery na separovaný sběr jsou umístěny v Husově ulici u domu č. p. 1081 (u autobusové zastávky mezi ulicemi Českých bratří a Jeronýmovou ulicí), další stanoviště kontejnerů na separovaný sběr je ve spojení ulic Svatopluka Čecha a Vladislavova.

Jiří Čáp
odbor životního prostředí Městského úřadu LounyVážená paní Beranová,

zmiňované dopravní značení v ul. Husova u č.p. 643 platné není, tj. mohou zde parkovat i řidiči bez povolení stání na vyhrazeném místě pro invalidy. Máte však pravdu, že vodorovné dopravní značení na vozovce je ještě patrné. Z tohoto důvodu zajistíme úplné odstranění do poloviny května 2010. Děkujeme Vám za upozornění.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Zajima nekoho vytkuky v kruhovem obj. u Penny??

Jozef Jozka, 2010-04-04 13:20:38

Zajima mne,zda nekdo z MU Louny jezdi smer Postoloprty. Na kruhovem objezdu jsou neoznacene vytluky takoveho razu, za tam jde o zivot, i kdyz tam jedete 1km/hod. To nejde přednostne opravit?? Dekuji.

2010-04-07 09:10:45

Dobrý den.

Vážený pane, uvedený kruhový objezd u Penny marketu je na silnici č. II/246, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Údržbu této komunikace zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Dubí, provoz Louny. Jako silniční správní úřad (MÚ Louny, OMH) jsme již vlastníka a správce vyzvali k provedení oprav výtluků na všech silnicích II. a III. třídy zdejšího silničního správního úřadu, u kterých SÚS vykonává správu a údržbu. Podle sdělení pracovníků této správy bude zahájena oprava výtluků silnice č. II/246, i kruhového objezdu u Penny v Lounech, během příštího, tj. 15. týdne (12. – 16.04.2010) .
Zároveň jsme již také zahájili opravy lokálních závad na místních komunikacích v majetku Města Louny.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Psí výkaly a problémoví občané

Jaroslava Nikodýmová, 2010-03-30 22:28:26

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou sdělit vedení města, jaké věci mohou trápit obyčejného občana v naší "perle na Ohři". Pominu situaci kolem lounské nemocnice a polikliniky, o tom bylo napsáno dost, a v tuto chvíli můžeme jen sledovat, co se stane, bohužel.
Konkrétně na sídlišti Hrnčířská:
1. psí výkaly úplně všude, včetně hřišť pro děti. Lidé zde běžně venčí psy kdekoli, málokdo výkaly po svém psovi uklidí, takže jsou všude, včetně travnatých ploch, na kterých si hrají děti. Někdy mám pocit, že zde máme víc psů než lidí. Docela by mě zajímalo, kolik psů je v Lounech registrováno.
2. nově opravené hřiště - možná dobře míněná investice, která obyvatelům v okolí život rozhodně neulehčila. Na hřišti se scházejí mladíci, kteří zaparkují auto přímo v obytné zóně kousek od hřiště, pustí hlasitou hudbu a do večerních hodin se při ní věnují "sportu". Děti ze sídliště často nemají šanci. Je škoda, že zde raději nebylo rozšířeno hřiště pro menší děti, kterých je tu hodně a stávající hřiště je často doslova přeplněno maminkami s batolaty a dospívající mládeží.
3. nedaleký Ryneček - měl se stát "prostorem pro setkávání lidí". Stačí tudy párkrát projít a zjistíte, že se zde scházejí hlavně narkomani. Sama tudy raději nechodím a dětem to také nedovoluji.
Bylo by možné, aby městští strážníci prováděli častější kontroly ve výše uvedených místech a na zmiňované jevy se zaměřili? Vím, že to netrápí zdaleka jen mě. Prosím, abyste mi neodpovídali tím, že mám na městskou policii zavolat. Konkrétně při venčení psa je to hloupost, neboť než hlídka dorazí, pes bude zřejmě už jinde i s majitelem.
Myslím, že byste měli zvážit priority města, aby z té "perly" na řece nebyla jen prázdná bublina.
Děkuji za odpověď.

2010-04-12 07:38:13

Vážená paní Nikodýmová,
velký výskyt psích exkrementů na území města je bohužel výsledkem bezohlednosti „pejskařů“ a jejich nezájmem respektovat jakákoliv pravidla při pobytu se psy na veřejném prostranství. Pravidla pro pohyb se psy na veřejném prostranství (venčení psů, vodění na vodítku, úklid znečištění po nich, zákaz vstupu se psy na určitá místa apod.) upravuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 „O pohybu psů na území města Loun“ ve znění OZV č. 7/2005. Nerespektování této vyhlášky je přestupkem a k dohlížení nad jejím dodržováním je kompetentní Městská policie Louny. Je tedy plně v její kompetenci aby ty, kteří vyhlášku porušují, postihovala.
K části, týkající se hřiště na míčové hry – rekonstrukce stávajícího hřiště byla nutná především z důvodu jeho velmi špatného technického stavu. Úprava hřiště byla provedena s maximálním ohledem na okolní zástavbu, např. vybavení zastřešovací sítí proti překopávání míčů z hřiště, sítí na kratších stranách z důvodu odhlučnění při nárazu míče do oplocení atd. U vstupu na hřiště je umístěn provozní řád, kterým by se měli návštěvníci hřiště řídit. V něm je mimo jiné i uvedena i provozní doba hřiště. Je opět v kompetenci městské policie, aby v případě nevhodného chování návštěvníků hřiště (obtěžováním hlukem apod.), zasáhla.

S pozdravem
Ing. Petr Čekal, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Louny
Vážená paní Nikodýmová,
souhlasím s Vámi, že uklízení psích výkalů po svých miláčcích je stále problém a nezodpovědní občané tak ztrpčují život ostatním lidem a to nejen na sídlišti Hrnčířská. Za volné pobíhání psů a neuklizení psích exkrementů udělila městská policie za I.Q 2010 celkem 61 pokut ve výši 13.200,-- Kč. Z toho je zřejmé, že strážníci městské policie se této problematice pečlivě věnují. Pro informaci uvádím, že na MÚ Louny je přihlášeno 1.460 psů. Nutno však konstatovat, že přibývá občanů, kteří po svých pejscích pečlivě exkrementy uklízejí, za což jim patří poděkování.

Městská policie se mimo jiné věnuje i dodržování dopravních předpisů v celém regionu města, včetně sídliště Hrnčířská. Právě porušování zákazů stání v obytných zónách patří mezi nejčastější přestupky. Za I.Q 2010 bylo řešeno 675 přestupků ve výši 283.100,-- Kč. Domnívám se, že tato statistika není zanedbatelná. Souhlasím s Vámi, že neukáznění řidiči však dokáží ztrpčovat život svému okolí a je potřeba jejich chování postihovat i nadále.

Městská policie již od 1. 4. 2010 intenzivně minimálně 4x denně monitoruje prostor Rynečku a to i v nočních hodinách. Do dnešního dne byla udělena 1 pokuta za znečištění veřejného prostranství ve výši 300,-- Kč. Souhlasím s Vámi, že se zde zdržují osoby, které mohou obtěžovat kolemjdoucí pod vlivem konzumace alkoholu a případně jiných návykových látek. MP podala na své pravidelné poradě dne 7. 4. 2010 prostřednictvím pana starosty podnět na rozšíření vyhlášky č. 2/2008 o tento prostor, kde bude zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Věřím, že radní a zastupitelé výše uvedenou situaci pochopí a vyhláška bude rozšířena. Slibujeme si od tohoto opatření zlepšení stávající situace v této lokalitě.

Z výše uvedeného vyplývá, že městská policie se problematikou veřejného pořádku v regionu města zodpovědně zabývá a snaží se v rámci svých oprávnění a povinností přispět k pohodě obyvatel žijících v tomto městě. Přesto bych Vám chtěl sdělit, že bez dobré spolupráce s občany není schopna MP Louny sama zabezpečit ideální stav vzhledem i k počtu strážníků, kteří denně vykonávají pochůzkovou činnost. Při denní a noční směně je maximálně k dispozici (pokud není směna posílena při jednorázové akci) 6 strážníků. Dovolím si s Vámi nesouhlasit, že například při zjištění, že majitel psa, který neuklidil exkrement je zbytečné volat MP. Naopak je potřeba, aby bylo více statečných lidí, kterým porušování veřejného pořádku není lhostejné a dokáží ukázat na toho, kdo tento pořádek porušuje, aby mohla MP tyto osoby řešit a rozhodně se nebude zlobit na oznamovatele, pokud se pachatele přestupku nepodaří zjistit. Dále bych Vás chtěl požádat, že pokud budete mít jakékoli připomínky nebo podněty související s činností MP, uvítám zaslání přímo na e-mailovou adresu: zdenek.vales@mplouny.cz a nebo na tel. 415 654 084 (k dispozici i záznamník).


Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Kabiny

Rodič, 2010-03-30 13:05:11

Děkuji za odpověd a někdy se přijdtě podívat na ty malý kluky jak to válej.

2010-04-12 07:39:09

Kabiny

Rodič, 2010-03-27 08:09:22

Dobrý den paní Čapková
Chtěl bych se zeptat jestli město nemá v plánu na Městském stadiounu FK Louny přístavbu nebo rekonstrukci nevyhovujících kabin a sociálního zařízení . FK Louny má nyní 9 mládežnických týmů z toho 5 týmů přípravek a na stadionu jsou 4 kabiny jedna velká je Á týmu mužů a 3 kabiny minimálních rozměrů cca 3m na 3m,když má každý tým přípravky cca 14 dětí tak si umíte představit jak to tam asi vypadá... Ještě tam jsou staré bunky z 80 tých let,bez sociálního zařízení,kde se taky bohužel děti musí převlékat a to si myslím,že je nedůstojné 21 století. Přijdte se někdy podívat,když je trénink úterý,čtvrtek od 16.15 jak to probíhá,rádi vás uvidíme.
Děkuji za odpověd Jiří Ch.

2010-03-30 11:48:09

Vážený pane,

děkuji za Váš dotaz a současně za pozvání. Problém malého počtu šaten a sociálních zařízení na městském fotbalovém stadionu je městu Louny a především odboru místního hospodářství, který zajišťuje péči o sportovní zařízení města Loun, dobře znám. Opravou stávajícího stavu kabin ovšem nelze docílit vhodného prostředí. Jako vhodné řešení se jeví přístavba stávajícího objektu kabin směrem ke kynologickému cvičišti. V současné době probíhají jednání ve věci nabytí pozemků potřebných pro realizaci přístavby do majetku města Loun. Realizace přístavby by mohla být, při pozitivním vývoji finanční situace města a majetkového vypořádání realizována nejdříve v roce 2014.

Běžná oprava kabin, v nutném rozsahu, je realizována pravidelně každoročně z příspěvku na opravy a údržbu, které město Louny fotbalovému klubu poskytuje v částce cca 110 tis. Kč ročně.

V minulých letech město Louny investovalo do městského fotbalového stadionu z investičního rozpočtu tyto finanční prostředky:
rok 2010 - 350.000 Kč (dokončení osvětlení umělého trávníku – západní strana),
rok 2009 - 400.000 Kč (osvětlení umělého trávníku - východní strana),
rok 2009 - 200.000 Kč (rekonstrukce vytápění – objekt šaten),
rok 2006 - 5.500.000 Kč (rekonstrukce škvárového hřiště kopané na umělý trávník III. generace) – částka 5,5 mil. Kč byla pouze spoluúčast města. Celkové náklady na akci činily 10,5 mil. Kč, akce byla spolufinancována z dotačního titulu MŠMT,
rok 2006 - 400.000 Kč (dokončení zateplení, výměna oken a dveří).

Vzhledem k tomu, že město Louny vlastní další sportovní zařízení jako např. zimní stadion, sportovní halu, plaveckou halu a koupaliště, nejsou toto v žádném případě investice malého rozsahu a je vždy potřeba najít kompromis, jak mezi ně účelně investiční prostředky rozdělit.

Jsem si vědoma toho, že Vás tato odpověď neuspokojí, ale věřte mi, že se snažíme pro naše sportovní zařízení dělat maximum v rámci aktuálních finančních možností.

Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Soušky urednice bojují za p. starostu

Kábrt, 2010-03-25 07:38:32

Je to opravdu poucne cist odpovedi lounskych byrokratu z radnice. Hlavne, jak rikaji DÁMY Vlčková a Čapková, nerikejte nam neprijemne veci, neni to dustojne techto stranek (nebo vam je zase zavreme !!). A pan Kerner po stopadesate musi rikat, ze nemocnici neprodal, ale take "zadnou nechtel prevzit" - to zapomina dodat. Ze mu v teto "politice" pomahalo dalsich 29 lemounů, to je taky pravda. Co s nimi? Hodit do Ohře? Ne, přátelé, pochybili bona fide a jistě se polepší, že?

2010-03-26 07:11:53

Vážený pane,

jen na upřesnění Vašeho příspěvku – žádná paní Vlčková na městském úřadu nepracuje a současně „Čapková“ nikdy nebyla, není a v žádném případě nebude „souška“.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Nemocnice v Lounech

Anonymus, 2010-03-24 19:40:33

Vážení,
sleduji již delší dobu situaci kolem Lounské nemocnice a musím s politováním konstatovat, že ze strany vedení města v čele s panem Ing. Kernerem je to naprostá katastrofa, jakým způsobem reprezentujete město Louny nejem v Ústeckém kraji. Kam se nemocní lidé v nouzi mají obrace. Kde jinde by to mělo být než právě v místě jejich bydlište. Kdysi bývala tato nemocnice vyhlášenou a v širokém okolí uznávanou.

Závěrem se dá říct, že mohu pouze konstatovat Vaší neschopnost a nezájem postavit se k celé věci čelem.

2010-03-26 07:10:59

Tento příspěvek je vyjádřením názoru autora a konstatováním.

Administrátor

Kde ohlasit zalozeni ohniste na zahrade?

jan hajek, 2010-03-23 08:28:24

Dobry den,
mam dotaz, jak je to s ohlasenim ohniste. Potrebuji spalit stare vetve a nevim, jak to nyni upravuje vyhlaska. Je to potreba nekde nahlasit a kde?
Dekuji za odpoved.

2010-03-29 07:19:41

Vážený pane Hájku,

spalování různých materiálů je řešeno v zákoně č. 86/2002 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V § 3 odst. 5 tohoto zákona je uvedeno, že v otevřených ohništích lze spalovat dřevo, tedy i např. větve, které není kontaminováno chemickými látkami.

Při pálení větví je třeba dbát dalších právních předpisů, např. podle občanského zákoníku nikdo nesmí obtěžovat své okolí, nebo předpisů v požární ochraně.

Ohlašovat založení ohniště na své zahradě tedy nemusíte.

S pozdravem
Jiří Čáp,
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Nemosnice

Nespokojený občan z Loun, 2010-03-20 11:01:32

Vážená paní tajemnice! Myslíte, že by nemocnici někdo koupil takhle zadluženou? Ani radnice by ji s dluhy nedostala. Nebyla to jedinná nemocnice, která byla při převodu na kraj oddlužena. S dluhy by se žádný kraj nemocnice nezbavil. Pan starosta bojoval na krajském úřadě v Ústí, aby město nemocnici nemělo. Divíme se, že se ani neozve a nechá psát tajemnici. Paní tajemnice je divné, že píšete o tom ,že si musíte obstarat přesné informace od zdravotního odboru kraje. Přesné informace už jste měli už tehdy, když byla nemocnice nabízena k privatizaci. Proto by bylo skutečně dobré říci pravdu, že jste se báli převzít nemocnici pod město Louny. Vidíte, že prognozy o tom co se stane s nemocnicí při prodeji se vyplnily a navíc byla prodána i poliklinika. Přihlásí se někdo k této odpovědnosti? Asi ne. Je lepší mlčet a ono to nějak dopadne. Nespokojený občan z Loun a ne jen on, ale i stovky dalších.

2010-03-26 07:10:21

Vážený pane,

to, že jsem si vyžádala informace z krajského úřadu neznamená, že je nemáme. Překrucujete to, co jsem napsala. Tyto informace potvrdí kdo má a kdo nemá pravdu. Rozhodování zastupitelstva města tehdy probíhalo na základě zpracovaných analýz tehdejšího stavu nemocnice. Pokud máte zájem jsou u mě k dispozici. Bylo to opravdu hodně smutné čtení.

Vzhledem k tomu, že jsem rovněž tiskovou mluvčí tohoto úřadu, budete se muset i nadále smířit s tím, že budu na některé dotazy a připomínky, které nespadají do kompetence jiných zaměstnanců tohoto úřadu, odpovídat já.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Ulice Parašutistů - připojení k pí.Kučerové

Jana Krátká, 2010-03-19 21:44:55

Dobrý den,
připojuji se k žádosti pí.Kučerové o jednorázový úklid posypového materiálu v ulici Parašutistů. Zametat zimní posypový materiál v květnu se mi zdá „trochu“ pozdě. Uliční těleso zde supluje chodník, protože chodník je ve špatném stavu, místy není ani zpevněn /dlažbu vyráběli a pokládali předci majitelů domů v ulici před více jak 50ti léty/. Slepá ulice slouží jako korzo pro seniory i maminky s kočárky, děti ze sídliště zde jezdí na odrážedle, tříkolce i na malém kole.
Předem děkuji za zlepšení ovzduší v ulici Parašutistů.
S pozdravem Jana Krátká

2010-03-29 08:43:03

Odpověď viz níže.

Úklid silnice

Hana Kučerová, 2010-03-19 09:14:38

Dobrý den,
chtěla bych poděkovat za úklid plochy pro venčení psů v ulici Parašutistů. Včera tu pracovník technických služeb měl co dělat celé dopoledne. Doufám, že tomu bude tak i nadále. Zároveň se chci zeptat zda mohu touto cestou požádat o jednorázový úklid silnice v ulici Parašutistů od posypového materiálu. Dne 23.3.2010 se bude provádět úklid ploch pro parkování v přilehlých ulicích kpt. Nálepky. Podle rozpisu úklidu je úklid pro ulici Parašutistů plánován na začátek května. Zdá se mi to docela dlouhá doba pro jízdu po posypané ulici štěrkem, když v okolí budou již dávno uklizeny plochy pod stojícími auty. V této ulici žádná auta před domy nestojí. Jde jen o to projed úklidovým vozem 150m tam a zpět. Pokud by to bylo možné ráda bych o to požádala. Předem děkuji. S pozdravem Hana Kučerová

2010-03-29 08:41:55

Dobrý den,

odbor MH prověřil stav komunikace v ul. Parašutistů. Vzhledem k již zahájenému pravidelnému čištění a omezeným finančním prostředkům na údržbu a opravy místních komunikací jsme nepřistoupili k objednání mimořádného čištění této komunikace. Vyčištění proběhne v běžném termínu dle smlouvy s TSML. Po letošním zimním období budou vyšší nároky na zajištění schůdnosti poškozených komunikací, proto bohužel nelze objednávat práce, které nejsou bezpodmínečně nutné. Děkuji za pochopení..

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Co teď a co potom?

Irena Klobásková, 2010-03-18 14:15:24

Polikllinika taky prodána, co k tomu řekne vedení města???

2010-03-19 07:48:11

Vážená paní Klobásková,

prodej Polikliniky v Lounech je pro nás velkým zklamáním, zvlášť, když starosta města na jednání dne 28. ledna 2010 řediteli odkoupení polikliniky městem Louny navrhoval. Tehdy se ředitel nemocnice vyjádřil tak, že by prodej polikliniky do budoucna mohl ohrozit chod nemocnice, protože lůžka následné péče jsou dotována především z příjmů za pronájmy prostor polikliniky.

Je nyní těžké to jakkoliv komentovat, starosta i místostarosta se již vyjadřovali pro tisk. Není ani snadné zhodnotit, co tento krok bude ve skutečnosti pro polikliniku znamenat. Zda obrat k lepšímu, tím mám na mysli, případné investice nového vlastníka do stavebního stavu polikliniky a její komplexnější využívání pro poskytování ambulantní zdravotní péče nebo k horšímu tzn. že přestane být poliklinikou.

Určitě se budeme touto situací dále zabývat a snad se nám podaří najít nějaké řešení.

Na našich stránkách jsou k dispozici všechny zápisy z jednání vedených s vedením Nemocnice Louny.

Ing. Renáta Čapková,
tajemnice MÚ

Nepravdy o nemocnici v Lounech

Nespokojený občan z Loun, 2010-03-14 11:35:18

13.3.2010 jsem se v novinách dočetl o špatné lékařské péči v Lounech. Pane starosto, děláte z občanů úplné pitomce. Uvádíte, že nemocnice byla zadlužená což je pravda. Zapomináte občanům řící, vláda tuto nemocnici oddlužila a pak ji teprve kraj dal do prodeje. To, že nemocnice není, tak za to můžete Vy pane starosto a zastupitelé za ODS, protože většinovým hlasováním jte to odmítli. Dnes se k tomu nechcete hlásít a kopete okolo sebe. Je potřeba si nasypat popel na hlavu a přiznat pravdu. To se asi od Vás asi nedočkáme. Těšíme se na volby. Občané se konečně probudí a půjdou k volbám. Věřím, se Vám tento článek nebude líbit a že to tajemnice zruší. Tím se alespoň ukáže pravda . V Žatci měli rozum a mají nemocnici i když s ní mají problémy. V Lounech byla nemocnice v daleko lepším stavu a Vaše partaj ji nechtěla.

2010-03-19 07:38:49

Vážený „nespokojený občane“,

dovoluji si tentokrát Váš názor okomentovat já, protože i já jsem v něm zmiňována. V žádném případě nemažeme příspěvky, které jsou dotazem nebo vyjádřením názoru a to ať je pro nás lichotivý či nikoliv. Mažeme pouze nevhodné a vulgární osočování jednotlivých diskutujících, protože k tomu naše stránky skutečně vytvořeny nejsou. Za celou dobu fungování tohoto odkazu, došlo ke smazání pouze několik takto zveřejněných diskusí a myslím si, že ti, kteří se na nás prostřednictvím těchto stránek obracejí, to mohou potvrdit. O to víc si ceníme těch, kteří se podepíší.

No a nyní k tomu, co je a co není pravda ve vztahu k Nemocnici Louny. Podle materiálů, které mám k dispozici mohu říci, že Ústecký kraj převzal nemocnici Louny ve stavu se závazky minulých let ve výši 194 mil. Kč, z toho závazky po lhůtě splatnosti ve výši 69 mil. Kč. Bezúplatný převod měl být tehdy proveden včetně veškerého majetku, závazků a pohledávek nemocnice. Už z tohoto textu je zřejmé, že když by byla tehdy nemocnice plně oddlužena, nebylo by takto formulováno usnesení Rady Ústeckého kraje.
Obrátila jsem se s žádostí o upřesnění a vyvrácení všech pochybností i na vedoucího odboru zdravotnictví Ústeckého kraje a po obdržení jeho reakce informace o dluzích nemocnice v roce 2003 obratem na těchto stránkách nechám zveřejnit.

Ing. Renáta Čapková
tajemnice MÚ

Ulice Parašutistů

Hana Kučerová, 2010-03-11 13:53:38

Dobrý den, Ráda bych se připojila panu Šípovi. Také nějakou chvíli (celý můj dosavadní život) bydlím u této ulici. Chápu, že letošní zima byla a zatím i je pro Technické služby dost náročná a pro město velice nákladná. To že se nám ucpávají okapy u domů z důvodu padajícího listí a následně při dešti nám trpí fasády domů jsme si zvykli. Ale zatím jsem nepotřehla nikoho kdo by čistil ulici od psích výkalů. Dle odpovědi pro pana Šípa jsem si uvědomila, že toto by mělo probíhat každých 14 dní??? Máte někoho kdo by práci Technických služeb kontroloval? Nebo nám prosím sdělte, kdy bude probíhat další úklid tohoto druhu, abychom se mohli pokochat uklizenou plochou pro venčení psů. Zdá se mi docela nefér aby město vynakládalo finanční prostředky za něco co není provedeno.S pozdravem a přáním hezkého dne Hana Kučerová

2010-03-19 11:22:14

Dobrý den paní Kučerová,

reaguji na Váš podnět, doručený Městskému úřadu, týkající se úklidu psích exkrementů v ulici Parašutistů. Odpovím Vám postupně na jednotlivé části dotazu.
- Město čistíme v rozsahu a s četností tak, jak si to od naší společnosti objednalo. Vybrané komunikace (chodníky, silnice) města uklízíme (včetně psích exkrementů) celoročně, pro Vaši informaci např. centrum města je uklízeno 3 krát týdně. Ulice Parašutistů není v tomto zahrnuta. Celkové čištění komunikací města pak zajišťujeme mimo zimní období formou tzv. blokového čištění, které je prováděno dle plánu. Toto čištění v ulici Parašutistů bude letos poprvé provedeno 6.5.2010 a v tento den se budete moci pokochat. Netuším, kde se vzala nepravdivá informace, že máme čistiti ulici Parašutistů každých 14 dní.
- Mimo výše uvedené je v zimních měsících prováděn sběr psích exkrementů z vybraných ploch veřejné zeleně, kde periodicita je v současnosti 6 týdnů. V ulici Parašutistů je to jen zelená plocha na začátku ulice. Tento způsob úklidu končí v březnu a nadále budou o zelené plochy pečovat městem vybrané zahradnické firmy, mezi nimiž Technická správa města není.
- Co se týče kontroly naší práce, tak tu si děláme jak sami, tak na nás dohlíží i odborné útvary městského úřadu. Nicméně i za tohoto stavu nemohu vyloučit dílčí nedostatky v námi provedených činnostech.
- I mně se zdá nefér, ba nezákonné, aby město vynakládalo finanční prostředky za něco co není provedeno. V našem případě se tak neděje.
- Ulice není plocha pro venčení psů, exkrementy po svých miláčcích jsou povinni si uklízet jejich majitelé.

Paní Kučerová, pokud budete mít ještě nějaký dotaz či připomínku na Technickou správu města Loun s.r.o., naváhejte a kontaktujte nás. E-mail: info@tsmlouny.cz, tel.: 415 652 186.

S pozdravem

Jaroslav Opat
ředitel
Technická správa města Loun s.r.o.

Stromy

Zdeněk Kostříž, 2010-03-09 10:36:02

Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč je nutné tolik prořezávat stromy v Rybalkově ulici, že ze stromů zbyde jen kmen? Pokud je to kvůli bezpečnosti, myslím, že mohlo být zkrácení menší. Každý strom dělá město krásnějším a tak je myslím škoda, pokud se tolik stromy řežou. Myslím, že stromy jsou stejně jako my živým organismem a tak zasluhují trochu lepší péči. Když už je nutné řezat, tak ořezaná místa je snad možné alespoň nějak ošetřit.

2010-03-16 09:27:55

Vážený pane Kostříži,

v Rybalkově ulici nedochází k prořezávání stromů, ale k zásadní rekonstrukci oboustranného stromořadí. Ke kácení stromů bylo bohužel nutné přikročit z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, kdy u některých jedinců hrozilo jejich statické selhání.

Namísto pokácených stromů zde budou na jaře vysázeny nové stromy vhodné do městských podmínek.

S pozdravem

Stanislava Jordánová
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Dotace na sport

Kamil Konečný, 2010-03-08 17:29:30

Dobrý den,rád bych se zeptal proč dáváte tak tak malé dotace na sport v Lounech ? Třeba město Příbram dalo FK Příbram na mládež 4 800 000 kč. Vy dáváte 800 000 pro všechny sportovní organizace v Lounech,rád bych se někdy podíval v Lounec na kvalitní sportovní utkání na vyšší úrovni at je to hokej,fotbal,házená..ale bohužel tímto vaším přístupem ke sportu se toho asi nikdy nedožiju. Měli by jste si vzít příklad z jiných měst a trochu pozvednout sportovní čest toho to města nebo spíš už vesnice.

2010-03-09 07:51:48

Vážený pane Konečný,

finanční prostředky pro sportovní komisi ve výši 850 tis. Kč pro rok 2010 nejsou jedinými prostředky, kterými město Louny přispívá na sport v Lounech. Město Louny vlastní sportovní zařízení jako je městská plavecká hala, městská sportovní hala, kuželna a volejbalové kurty, letní cvičiště, městský zimní stadion, městský fotbalový stadion a městské koupaliště. Do těchto zařízení putuje každoročně příspěvek města v celkové výši cca 10 mil. Kč. Tím, že město dotuje spotřebu energií, náklady na opravy a provoz přispívá k tomu, aby jednotlivé sportovní kluby mohly tato zařízení využívat a nemusely plně hradit náklady na jejich provoz. 850 tis. Kč, které má v letošním roce k dispozici sportovní komise je tedy jen malá kapka, která ke sportovním klubům z městského rozpočtu putuje. Pro srovnání v roce 2007 město Louny ze svého rozpočtu vyčlenilo 18.928 tis. Kč na výdaje související se sportem, v roce 2008 to bylo 19.247 tis. Kč, v roce 2009 – 27.292 tis. Kč a v roce 2010 to je 19.659 tis. Kč. Do těchto nákladů jsou započítány i finanční prostředky na údržbu dětských hřišť, investiční akce zahrnuté v investičním rozpočtu města a především výše uvedené příspěvky sportovním zařízením.

Pokud srovnáváte město Příbram s městem Louny, pak je třeba si uvědomit, že město Příbram má 2x více obyvatel než město Louny a to znamená, že i jeho příjmy jsou zhruba 2x větší než příjmy města Loun.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Strategické cíle rozvoje města pro rok 2008-2013

Martina Špeciánová, 2010-03-08 11:15:55

Dobrý den,
chtěla jsem Vás požádat o radu, kde naleznu strategické cíle rozvoje města Louny. Ráda bych využila informace pro Diplomovou práci. Pokud je možné zaslat odkaz, kde mohu nahlédnout budu velice potěšena. S pozdravem Martina Špeciánová

2010-03-09 07:02:27

Vážená paní Špeciánová,

základní rozvojovým dokumentem města Loun je Územní plán města Loun včetně jeho změn a doplňků z roku 1996. V současné době je připravován nový Územní plán města Loun, který by měl být schválen v září letošního roku. Oba tyto dokumenty najdete na našich www stránkách, v levé části obrazovky, pod odkazem Územní plán. Strategický plán rozvoje město Louny zpracovaný nemá. Investiční rozvoj města se řídí investičním výhledem, který byl zpočátku zpracováván na 4 roky, nyní pouze na 2. Obsahuje celkovou částku, která bude v následujících dvou letech v Lounech investována, která je následně rozdělena do jednotlivých kapitol: komunikace, zeleň, veřejné osvětlení, památky, příspěvkové organizace, Zahradní město, Ryneček apod. Pokud budete mít další dotazy obraťte se přímo na mne (e-mail capkova@mulouny.cz), ráda Vám pomohu popř. zašlu další dokumenty, o které byste měla zájem.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

pro ing.Kalivodovou a ing.Čekala

Jan Šíp, 2010-03-05 14:32:12

Promiňte, že jsem Vás obtěžoval. Asi jsem si spletl ulice a 15 let bydlím jinde, že jsem nikdy nikoho neviděl uklízet a vlastně za všechno může TS Louny. Přeji Vám hodně pracovních úspěchů ve Vaší záslužné činnosti.

2010-03-26 07:14:44

Označení parkovacích míst

Ing. Czyž Jiří, 2010-03-05 10:35:27

Dobrý den, prosím o zapracování do jarní údržby parkoviště v ulici Petra obrovce (za domy směrem k děckému ústavu) obnovu vodorovného označení parkovacích míst. Tyto jsou již v současnosti neviditelné.
V případě, že nejsou k dispozici finanční prostředky mám návrh - zrušte v plánu blokovéhočištění komunikací v dané lokalitě jeden termín a máme na to.
Děkuji

2010-03-12 14:48:55

Dobrý den pane inženýre,

úklid Vámi uváděného parkoviště je v plánu blokového čištění zahrnuto do bloku č. 3 jako nám. Petra Obrovce. První blokové čištění proběhne dne 23.3.2010.

Co se týče vyznačení parkovacích míst, odbor místního hospodářství připravuje každoročně obnovu vodorovného dopravního značení, jehož stav se většinou po zimě zhorší. Značení provedené barvou vydrželo max. 1 – 2 roky. Od minulého roku jsme zahájili v rámci plánu obnovy vodorovného DZ po etapách postupnou obnovu v trvanlivějším provedení a to v plastu. Tím se životnost tohoto značení prodlouží cca na 4 roky. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně bude část DZ obnovena ještě i v barvě tak, aby veškeré vodorovné značení bylo funkční. V současné době dokončujeme aktualizaci plánu na rok 2010 s harmonogramem, který zohledňuje letošní klimatické podmínky. První část obnovy DZ by měla proběhnout v dubnu – květnu a do tohoto bloku bude zahrnuto i parkoviště v ul. Petra Obrovce.

Na závěr si dovoluji ještě reakci na Váš návrh úspory finančních prostředků za blokové čištění. Na OMH naopak dostáváme i opačné návrhy – zvýšit frekvenci čistění v určitých ulicích. Všechny podněty od občanů prověřujeme a posuzujeme podle jejich obsahu buď v rámci odboru MH, případně v dopravní komisi a její zápis projednává rada města. Snažíme se, aby plán blokového čistění byl optimalizovaný, ale někdy se může stát, že v důsledku spadu listí nebo v návaznosti na povětrnostní podmínky jsou některé ulice znečištěny dříve a nebo naopak v době čištění v nich není nepořádek ještě tak znatelný. Děkuji Vám tedy za pochopení, že ne vždy lze veškeré činnosti načasovat ideálně podle potřeb a názorů všech občanů.

Děkuji Vám za Váš zájem a přeji Vám hezký den.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Čistota města

Petrlíková, 2010-03-03 18:55:06

I přesto, že jsme okresní město tak nyní průměrná větší vesnice kde není pomalu žádná továrna a nyní ani nemocnice, ale za to město plné exkrementů od psích miláčků. Myslím, že by bylo dobré vyhlásit brigádu pro majitelé pejsků ať to vše uklidí vždyť je to humus ani vesnice nejsou tak špinavé jako naše město, pokud by nešli tak bych poplatek zvýšila třeba o 1000 % jako všechno se zdražilo zauvažujte.

2010-03-08 16:19:50

Vážená paní Petrlíková,

děkujeme za Váš podnět jak řešit problematiku psích exkrementů v našem městě.

Maximální možná sazba poplatku ze psů dle zákona o místních poplatcích činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %.

Město Louny stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 základní sazbu místního poplatku ze psů ve výši 800 Kč s tím, že snížená sazba je stanovena ve výši 200 Kč a ta se vztahuje i na psy chované v rodinném domku. Je možné uvažovat o zvýšení základní sazby, ale už nyní se stává, že mnoho psů je hlášených na poživatele různých typů důchodů a zvýšení sazby může mít právě tento efekt.

Věřte mi, že se snažíme nejen chovatele psů vychovávat a informovat průběžně o jejich povinnostech, ale současně je nemalé úsilí věnováno i úklidu psích exkrementů. Bohužel po zimě je situace vždy horší a není v našich silách, ani v silách smluvních partnerů města vše zvládnout uklidit co nejrychleji. Sníh na chvilku zmizel a než se stačilo uklidit celé město už napadl znovu. Mějte prosím trpělivost a věřte, že se snažíme dělat maximum.

Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ

Výběrové řízení - koupaliště

Robert Malý, 2010-02-27 11:08:49

Dobrý den,
kdo je odpovědný za zpackanou přípravu výběrového řízení na pronájem koupaliště a jaké důsledky/opatření budou z této chyby vyvozeny?
Předem děkuji za odpověď.

2010-03-03 19:43:51

Vážený pane Malý,

výběrové řízení na nového nájemce Městského koupaliště bylo po zvážení všech dostupných informací radou města zrušeno, neboť bylo původně vypsáno dle pravidel Rady města Louny. V průběhu výběrového řízení jsme získali informaci, že nájem Městského koupaliště s příspěvkem pronajímatele by mohl být posuzován i jako poskytovaná služba a při tomto výkladu by se na výběr nájemce vztahoval zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu rada města rozhodla o vypsání nového výběrového řízení v režimu veřejné zakázky. Příprava veřejné zakázky je náročnější a do ukončení výběru nového nájemce v režimu zákona je vzhledem k nutnosti dodržení zákonem stanovených lhůt třeba několika měsíců. Z toho důvodu nebylo v současné situaci časově možné najít nového nájemce ke dni ukončení nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem. Proto bude do doby schválení vybraného nájemce Radou města, správcem Městského koupaliště Technická správa města Loun s.r.o., které může jako společnost se plnou majetkovou účastí města provozovat tyto služby v souladu se zákonem i bez výběrového řízení.

Situace, která nastala, mě osobně velmi mrzí a v žádném případě se nezříkám osobní odpovědnosti. Pro nás na odboru MH, kteří jsme se na přípravě výběrového řízení podíleli, to znamená další zkušenost. Z hlediska složitosti našeho právního systému a výše uvedených informací se přesto domnívám, že situace není zcela standardní a ani výklad právníků v tomto případě není jednoznačný. Nové výběrové řízení bude nyní zadáno v souladu s doporučením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který provádí dohled nad zadáním veřejných zakázek, tedy podle zákona o veřejných zakázkách.

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

blokové čištění 2010

Jan Šíp, 2010-02-23 14:08:01

Vážení představitelé města,
po prohlédnutí plánu blokového čištění na letošní rok jsem zjistil , že ulice Parašutistů se bude uklízet pouze 3x za rok. To nemůžete myslet vážně - běžte se tam někdy podívat! Tato ulice slouží celoročně jako psí záchody pro sídliště kpt.Nálepky a navíc zde jsou po desetiletí neudržované, nebezpečné a přerostlé lípy, ze kterých je celoroční binec. Kdyby tyto stromy byly na náměstí, tak jsou jistě již obměněny za nové, nebo alespoň řádně prořezané. Žádám zjednání nápravy, protože Louny "zatím" nekončí za radnicí.
Děkuji.

2010-03-03 13:26:42

Vážený pane Šípe,
blokové čištění je prováděno Technickou správou města Loun s.r.o. na základě smlouvy s městem bez jakékoliv redukce již zhruba 4 roky. Naopak jsem postupně některé ulice přidávali. Také jsme postupně mírně upravovali rozsah bloků a reagovali tím na připomínky občanů tak, abychom pokud možno co nejméně omezovali možnost parkování v jednotlivých lokalitách. Žádnou úpravou ale nedošlo ke snížení četnosti čištění místních komunikací. Za poslední 4 roky, kdy řídím odbor místního hospodářství, jsme naopak objednávali i mimořádné čistění v ulicích, kde to bylo nutné – a to jak odstraňování listí při podzimním spadu, nebo odkvetlých květů. V případě náhlých událostí – vichřice, které způsobily spad polámaných větví, jsme i s odborem životního prostředí zajišťovali mimořádný úklid – jak komunikací, tak OŽP úklid zelených ploch. Zároveň jsme také z důvodu přívalových dešťů zvyšovali rozsah a četnost čištění cca 40 kanalizačních vpustí.

Vámi připomínkovaný blok č. 14 obsahuje 24 ulic včetně mostu Veslařů. Ulice Parašutistů bude v r. 2010 čištěna spolu s celým blokem v rámci pravidelného čištění 3x a to 6.5., 1.7. a 30.9. S ohledem na finanční náročnost není v současné době možné plošně navyšovat rozsah čištění komunikací, i když bychom si samozřejmě všichni přáli mít město co nejčistší. Letošní zima si vyžádala vyšší náklady na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v majetku města, přesto je zatím pravděpodobné, že již schválené navýšení rozpočtu bude dostačující. A nadále nebudeme muset redukovat ostatní běžné činnosti týkající se úklidu a údržby komunikací. K Vaší připomínce Vám závěrem mohu pouze doporučit, aby v případě, že se čistota ve Vaší ulici výrazně zhorší, požádali o provedení mimořádného čištění. Po posouzení aktuálního stavu dle možností objednáme buď ruční nebo strojní mimořádné čištění.

Přeji Vám hezký den.
Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství


K úklidu ploch veřejné zeleně a ploch určených k venčení psů:

Úklid psích exkrementů ze zeleně a z ploch určených k venčení psů provádí pro Město Louny na základě smlouvy Technická správa města Loun. Zelené plochy jsou uklízeny 1x měsíčně, plochy určené k venčení psů jsou uklízeny 2x měsíčně, a to podle předem stanoveného harmonogramu.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

znovu čistota

Lukáš Valda, 2010-02-22 12:46:50

Vážení,
přišlo první tání sněhu a odkrývá neskutečné množství odpadků a psích exkrementů. Včerejší procházka se stala výkonem vpravdě olympijským... Stejný problém řešíme prakticky neustále. Město během sněhové nadílky - nejspíš z technických důvodů - nemůže zajistit úklid po našich nepořádných spoluobčanech, je tedy reálné zvýšení poplatků ze psů, abychom pokryli náklady s úklidem spojené, nebo snížili počet psů ve městě? Nebo má radnice jiné řešení? Domnívám se, že čistota a slušnost by mohly dostat přednost a zvýšení poplatků vidím jako jediný nástroj, který ještě použit nebyl.
Děkuji.

2010-03-03 14:31:21

Vážený pane,

z hlediska úklidu zpevněných komunikací, které má na starosti odbor místního hospodářství sděluji, že v měsících leden – únor byl podle stavu, které klimatické podmínky umožňovaly, prováděn ruční úklid odpadků i sběr psích exkrementů. Samozřejmě z důvodu sněhové nadílky byla větší část těchto odpadků zakryta. Ihned při začátku oblevy – a to v pondělí 22.2.2010 jsme situaci řešili s jednatelem TSML a úklid byl prakticky první možný den v plošném rozsahu intenzívně prováděn a pokračoval i v následujících dnech. Věřím, že už nyní je stav výrazně lepší, alespoň na zpevněných plochách, které jsou již zbavené sněhu. Za období, kdy nebyl ruční úklid z důvodu sněžení nebo souvislé sněhové pokrývky prováděn v běžném rozsahu, byly tyto činnosti odborem MH hrazeny Technické správě v omezeném rozsahu.
S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodáDobrý den,
úklid psích exkrementů ze zeleně a z ploch určených k venčení psů provádí pro Město Louny na základě smlouvy Technická správa města Loun. Zelené plochy jsou uklízeny 1x měsíčně, plochy určené k venčení psů jsou uklízeny 2x měsíčně, a to podle předem stanoveného harmonogramu.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

pro pana starostu

Miloš Šnebergr, 2010-02-21 14:32:53

Dobrý den, pane starosto

děkuji za odpovědi.

Víte pane starosto, na onom zasedání jsem byl a Vašim slovům jsem naslouchal velice pečlivě. Vaše, jak říkáte" vize", byla jedním ze tří návrhů řešení té špatné situace, která na zasedání padly a které jsem stačil zaznamenat.
Domnívám se však, že pokud by byly využity všechny příležitosti, které se již dříve nabízely k záchraně nemocnice, žádnou "vizi" by jste nyní nepotřeboval.
Nicméně uznávám, že po bitvě je každý generál.
Řekněme tedy, že Vaši "vizi" beru jako námět k diskuzi, která na toto téma doufám proběhne. A pokud svoji "vizi" rozšíříte nejen na pár lůžek pohotovosti, ale i na plně fungující oddělení interní a chirurgické, na porodnici, dětské oddělení a ostatní náležitosti, které k nemocnici patří, včetně samostatného zdroje tepla , pak se domnívám, že Vaše vize by mohla být úspěšná .
Já osobně bych takovou vizi určitě podporoval.

2010-02-22 10:09:40

Dobrý den,

díky za názor. Přiznám se, že v tuto chvíli se neodvážím snít tak daleko, jako vy – možná jsem příliš pod tlakem reality a nerad bych si maloval vzdušné zámky. Zaujala mě Vaše poznámka o samostatném zdroji tepla – v roce 2014 bude končit smlouva s KA Contracting (dříve Harpen) a lze každopádně očekávat instalaci samostatných zdrojů tepla na všech budovách, které jsou dnes z tohoto systému vytápěné. V tomto se tedy s Vámi zcela ztotožňuji.

Tak se mějte fajn!

Jan Kerner

Nemocnice

Martin Pulicar, 2010-02-19 22:20:47

Ještě abych nezapomněl: jeden opravdu úspěch se určitě nedá upřít. MÚ Roudnice n.L. se po vašem vzoru rozhodl prodat nemocnici ... potěš s Roudničáky za pět let...

2010-02-22 11:02:57

Nevěřím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou – pokud ovšem nebudeme líní pravdu znovu a znovu opakovat. Takže po sto padesáté: město Louny žádnou nemocnici nikdy nevlastnilo a tudíž ji zcela logicky ani nemohlo prodat. Moc Vás prosím, nepodílejte se na šíření nepravdivých informací!

Děkuji mnohokrát a srdečně zdravím

Jan Kerner

RE: Volební program

Martin Pulicar, 2010-02-19 22:11:24

Vážený pane starosto,
jsem rád za Vaši odpověď, kterou jste jen potvrdil naši domněnku, že volební program a předovlební sliby stejně tak jako jiné vize jsou jen hozenou snůškou nesmyslů, o kterých, ti kteří je předkládají, již dávno ví, že jsou nesmyslné. Je možné, že Vám házím bláto pod nohy, ale zapomněl jste si povšimnout, že my všichni jsme už dávno zablácení od Vás.

2010-02-22 11:03:31

Dobrý den,

prosím nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Jsem si vědom toho, že volební program nebude pravděpodobně nikdy možné splnit na 100%. To neznamená, že volební program je snůškou nesmyslů.

Jan Kerner

Nevhodné příspěvky

Renáta Čapková, 2010-02-19 07:25:19

Vážení uživatelé, chtěla bych Vás tímto upozornit, že pracujeme na tom, aby veškeré nevhodné vzkazy a reakce, které nesměřují přímo k úředníkům městského úřadu nebo vedení tohoto města, byly vymazávány. Toto prostředí má sloužit k tomu, aby Vám byla dána možnost zeptat se popř. vznést připomínku k tomu co byste chtěli ve městě změnit popř. co potřebujete vyřešit, nikoliv k tomu, abyste si tu vzájemně nadávali. To co se zde v posledních dnech odehrává je nedůstojné Vás všech i těchto stránek.

Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu

2010-02-19 09:01:22

pokuta

David Blšany, 2010-02-16 14:28:15

Dobrý den měl bych námitku k príspěvku ze dne 2010-02-11.Tam kde sem dostal pokutu je místní komunikace obce blšany a je zanesena v katastru obce tudiš si myslim že vaši strážníci NEJSOU oprávněni zde pokutovat..Děkuji

2010-02-17 09:49:46

Vážený pane.
Na základě naší komunikace prostřednictvím emailu nejsme schopni zjistit Vaší totožnost a následně tak určit o jaký přestupek se jedná a v kterém místě jste se ho dopustil. Žádám Vás, abyste se dostavil na MP Louny osobně, vzal sebou průkaz totožnosti a potom nebude problém Vaší připomínku projednat. Dovoluji si Vás upozornit, že v případě řešení Vašeho přestupku strážníkem, tzv. blokem na pokutu na místě nezaplacenou (složenkou), nemá naše emailová korespondence odkladný účinek pro termín zaplacení pokuty.

Zdeněk Valeš
ředitel MP Louny

Všem Louňákům

Petr Vlček , 2010-02-15 16:09:53

Nechci se zastávat pana starosty, ale je zajímavé jak většina Louňáků napadá za nemocnici jen jeho. Je vidět, že tito lidé nerozumí politice a chovají se jako tupci. Copak vy maloměšťáci nevíte, že zastupitelstvo, které o nemocnici tenkrát rozhodovalo má přes dvacet zastupitelů. Nadávejte laskavě všem. Socanům, komoušům i těm modrým ptákům! Už vás všechny vidím, jak byste řvali, kdyby tenkrát město koupilo nemocnici a celých pět let nic neopravilo. Pane starosto, jak to že nemáme opravené koupaliště. Pane starosto, jak to že nemáme nové chodníky. Kam ty peníze jdou? Nevidíte si na špičku nosu. Předháníte se ve fasádách na panelácích a plastových oknech. Jestli se někdy odstěhuji, tak ne kvůli vedení města a kvůli vám. Na vás opravdu sedí - Louny - město pro blbouny.

2010-02-16 11:22:46

Vážený pane Vlčku,
velké díky za Váš názor, pouze upřesním, že zastupitelstvo má 30 členů.
Lenka Rubešová, sekretariát starosty

Nemá to cenu

Ivo Kačer, 2010-02-15 14:25:12

Nemá to cenu a nebo má čert tový Pán starosta na dotazy neodpovídá,to odepíše kde jaká krasavice sjeho úřadu.Pán starosta se válí v Norsku nebo Holandsku atd. At se daří.

2010-02-16 11:21:12

Vážený pane,
na veškeré dotazy uveřejněné na webových stránkách města odpovídá pan starosta, pokud je dotaz mířený na jeho osobu, sám. Mýlíte se, pokud si myslíte, že za něj odpovědi píše kde jaká krasavice „sjeho“ úřadu. Z důvodu především časové tísně a mnoho mnoha jinými záležitostmi k řešení, není snadné odpovídat na dotazy ihned po jejich zveřejnění, proto prosím buďte trpělivý, systém je nastaven trochu jinak.
S přáním hezkého dne
Lenka Rubešová, sekretariát

Volební program

Pulicar Martin, 2010-02-15 11:07:10

Právě se mi náhodně dostal do rukou volební program ODS z roku 2006. Pominu vyhodnocení toho, jak se Vám podařilo se postarat o exkrementy, jsem rád, že tímto materiálem jsem se dozvěděl, že ve městě existují i nějaké prameny... Myslím si, že nejvíce očividným bodem je "Intenzivní oboustranné výhodná spolupráce s nemocnicí Sv.Alžběty"! Nebylo by již vhodné pane starosto, aby jste vyhodnotil jak pro Vás byla tato spolupráce výhodná?
Za zmínku jistě stojí Vize 2030. Máte pravdu... paměť je krátká a v roce 2030 již nikdo nebude vědět, že nějaký Kerner existoval, natož pak co sliboval.

2010-02-16 11:06:05

Dobrý den,
je zkrátka povinností politiků dělit se s voliči o své představy o budoucnosti. Věřte, že není lehké takové věci vymýšlet – člověk již dopředu ví, že stoprocentně se to nikdy splnit nemůže. Přesto je předkládání vizí a představ podle mého názoru tím správným způsobem předvolební kampaně, na rozdíl od házení bláta na soupeře.
Jan Kerner

pro pana Ing. Jana Kernera

Miloš Šnebergr, 2010-02-13 13:34:47

Dobrý den,
máte pravdu, pane starosto.Viníky opravdu není nutné hledat.

Všichni, kteří svým jednobarevným viděním světa a svým jednáním nebo vlastně nejednáním zapříčinili tuto tristní situaci v Lounech jsou známi.

V jedné věci si však s vámi dovolím polemizovat .

Nemocnice v Lounech SKONČILA.

Skončila pro všechny občany Loun a obyvatele širokého okolí, kteří v této chvíli potřebují nebo v blízké budoucnosti budou potřebovat akutní péči. Včetně všech žen a to zejména žen těhotných, pro ty nemocnice v Lounech skončila již dávno a tak jsou donuceny hledat pomoc v ostatních zdravotnických zařízeních, tam kde mají náhodou místo a to nejen v rámci kraje.

Domnívám se tedy, že pro všechny výše jmenované nemá takové, podle vašeho názoru tak významné zdravotnické zařízení jakýkoli smysl.

Lidé chtějí takovou nemocnici, která nemá jen lůžka pro dlouhodobě nemocné, ale která je plně funkční i po stránce akutní péče.To podle mého názoru dokazuje fakt, že na Facebooku se do skupiny " Louny chtějí nemocnici " přihlásilo ve velmi krátké době téměř dva tisíce lidí.

Co tedy konkrétně uděláte vy, jako občan tohoto města a hlavně jako jeho starosta pro to, aby se do Lounské nemocnice vrátila lůžka akutní péče a aby nemocnice byla plně funkční, tak jako byla do roku 1995?

A ještě jeden dotaz .

Co myslíte pane starosto, nebylo by vhodné s přihlédnutím k událostem posledních měsíců (a to se netýká jen nemocnice ) zaslat omluvný dopis redaktorům MF Dnes?

Předem děkuji za odpověď.

2010-02-16 11:05:04


Dobrý den,
díky za příspěvek. Dovolte mi oponovat Vašemu tvrzení, že nemocnice skončila – na jiném místě této diskuse si přečtete, co nemocnice v současné chvíli zajišťuje, a není toho málo. Nevěřím, že je reálné vrátit nemocnici do podoby z roku 1995. Mým cílem je vize, kterou jsem přednesl včera na zastupitelstvu – nemocnice, ve které se mimo jiné bude nacházet několik lůžek, která nabídnou 100% zajištění pohotovosti pro příchozí, 24 hodin, 7 dní v týdnu. K tomu je samozřejmostí zajištění kvalitního servisu pro veškeré ambulance, které jsou na nemocnici navázané. Pokud jde o MF DNES, zažalovali jsme je proto, že hodnotili MĚSTO Louny na základě dat pro OKRES Louny, neboli dali nálepku 20 tisícům občanů podle údajů pro 80 tisíc občanů. To je prostě věcně nesprávné.
Tak se mějte fajn!
Jan Kerner

Pokuta

DAvid, 2010-02-11 10:15:16

Dobry den.chtel sem se zaptat jestli mi muze mestsk policie louny dat pokutu v blsanech u loun na panelce pres vrch psanak..a pokud ano kam si muzu jit zazadat o splatkovy kalendar dekuji

2010-02-15 12:36:47

Dobrý den.
MP Louny je oprávněna udělovat pokuty i na této komunikaci v katastru města Loun. O splátkovém kalendáři doporučuji jednat na MÚ Louny - Odbor
ekonomický.

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech

Datová schránka

Bohumil Páník, 2010-02-10 09:18:38

Vyhledávač mi nenašel ID vaší datové schránky a na webu jsem jej také nenašel. Posílám tedy námět na jejho zviditelnění na webu. Děkuji.

2010-02-11 11:06:03

Dobrý den,
děkujeme za Váš námět. Datovou schránku jsme přidali na hlavní stránku našeho webu do sekce Kontaktní informace (levý sloupec).

Ing. Tomáš Novotný, vedoucí oddělení informatiky

Nemůže za to taky třebas Kraj?

Alena Musilová, 2010-02-10 08:11:31

Dobrý den,
Zajímalo by mne, zda si všichni jaksi uvědomili tu skutečnost, že nemocnice v Lounech nikdy nebyla majetkem města, jak už bylo řečeno níže. A jak jistě každý ví, tedy jestli ho zajímá dění ve městě, tak od roku 2002 byla nemocnice v majetku Krajského úřadu Ústeckého kraje, který ji převzal od okresního úřadu zadluženou až „po uši“, nicméně potom se absolutně nedivím tomu, že město když mělo možnost takto zadluženou nemocnici převzít, tak že ji nepřevzalo, hlavně jestliže rozpočet města by pravděpodobně spolkl chod nemocnice…takže opravdu nechápu, jak můžete z něčeho vinit vaše město? Pravděpodobně byste měli zadluženou nemocnici, její dluhy by se ještě více prohlubovali a město by nemělo peníze na jakékoliv jiné investiční akce…nicméně samozřejmě nemocnice je potřebná a to že v Lounech do budoucna zůstane zachována jen LDN, tak asi moc dobré není, protože opravdu kolikrát jde, jak už bylo níže řečeno o „minuty“. Ale spíše mi jde na mysl otázka, proč tedy si nemocnici v Lounech neponechal Krajský úřad?? Proč se z ní nestala krajská nemocnice? Proč ji zprivatizovali??? Ono je velice lehké všechno házet na město, ale nemůže za to taky třebas stát, kraj??? Starosta je od toho, aby se staral o město a jaksi mi přijde jako vyložený nerozum v této situaci přebírat, tak šíleně zadluženou nemocnici…

2010-02-12 14:05:50

Dobrý den,
díky za slova podpory, je jich v těchto dnech moc zapotřebí. Spíše než na hledání viníků se snažím soustředit na hledání řešení. V této souvislosti mi dovolte poznamenat, že nemocnice v Lounech NESKONČILA, přestože byl podstatně omezen její provoz. Stále se jedná o významné zdravotnické zařízení s dvěma sty zaměstanců! A ty případy, kdy jde o minuty, řeší rychlá záchranná služba – věřme, že sliby o jejím posílení dojdou svého naplnění.
Ještě jednou děkuji

Jan Kerner

matrika

Olga Spurná, 2010-02-09 16:16:11

Dobrý den, je možné nahlédnout ve vašich matrikách na záznamy mých předků (Louny,Panenský týnec)?
Děkuji.

2010-02-11 07:33:56

Vážená paní Spurná,

do matriky může nahlížet osoba jíž se zápis týká (nebo zplnomocněný zástupce), osoba přímo příbuzná (manžel, rodiče, prarodiče, vnuci) nebo též osoba, která prokáže, že nahlédnutí je nezbytné pro uplatnění jejích práv. Nahlížet do matriky lze po předchozí domluvě za přítomnosti matrikáře a je zpoplatněno. Správní poplatek činí 20,- Kč za každý matriční svazek.

S pozdravem
Ing.Eva Šafrová
Město Louny,
vedoucí kanceláře úřadu

Bude nemocnice?

Jana Rédlová, 2010-02-08 19:35:10

Dodrý den, velice by mě zajímalo, když je nyní nemocnice zavřená co s ní bude. Již dávno se prosakuje, že tam bude LDN pro zbohatlíci. Myslím si, že by nyní v této těžké chvíli měli radní a Vy zasednout a najít východisko, jak z toho ven. Proč nyní dělat další nové kruháky, vyhazovat peníze oknem ven, zvelebovat město, pro hezké žití .... jen ,aby bylo pro koho. Můj názor je, že by jste měli hodně rychle začít hledat nějaký vhodný objekt a zřídit tam alespoň nějakou malou nemocnici s pár lůžky pro ty nejzávažnější případy, které by nepřežili žádný převoz někam jinam. Vím, že by to stálo peníze, ale Vaše krédo je, že jsou Louny stále nejlepším městem na žití, tak se trochu snažte tento výrok uskutečnit. Jen, aby se nestalo za pár let to, že již nebudou Louny městem, ale pouze menší vesnicí jelikož tu nebude vůbec nic ( práce, kultura, zdravotnictví). Zabezpečení zdraví člověka je myslím to nejdůležitejší co pro nás obyčejné lidi můžete v tuto chvili udělat, abychom se v tomto městě a okolí cítili bezpečně. Děkuji.

2010-02-16 11:30:36

Vážená paní,
Na Váš dotaz, zaslaný na webové stránky Města Loun, co bude z lounskou nemocnicí odpovídám následující:
Od 01.02.2010 byla z důvodu odchodu lékařů uzavřena lůžková část interního a chirurgického oddělení, nikoliv celá nemocnice.
Nadále poskytuje v současné době lounská nemocnice péči na lůžkách následné péče, lůžkách dlouhodobé intenzivní péče a sociálních lůžkách
Oddělení lůžek následné péče, které mělo až dosud 47 lůžek bylo rozšířeno v současné době na 90 lůžek
Toto oddělení poskytuje léčebnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči pacientům, kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po poskytnutí péče na akutním lůžku interního či chirurgického oddělení, kterékoliv nemocnice. Znamená to, že po akutní péči, poskytnuté v okolních nemocnicích má pacient možnost vrátit se na tato lůžka do Loun. Toto oddělení bude přijímat rovněž pacienty, kteří nebudou dle vyjádření a doporučení specialistů a praktických lékařů potřebovat akutní péči.
Součástí oddělení následné péče je oddělení sociálních lůžek, které má kapacitu 30 lůžek. Sociální lůžka poskytují sociální služby na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a občanem požadující sociální službu do té doby, než-li může být pacient přemístěn do některého ze zařízení sociální péče.
Oddělení lůžek dlouhodobé intenzivní péče ( DIOP) disponuje s 10 lůžky a do budoucna počítá s jejich navýšením.
Lůžková stanice DIOP poskytuje péči pacientům s převážně neurologickými postiženími, kteří již nemusí pobývat na lůžku na jednotce intenzivní péče (JIP), ale je pro ně zároveň nadále nezbytná dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Toto specializované pracoviště pracuje v nepřetržitém 24 hodinovém režimu.
Nadále po uzavření lůžkové části interny a chirurgie zůstávají v provozu tato pracoviště:
RTG pracoviště, kde se provádějí klasická rentgenologická vyšetření.
Ultrazvuk (sonografie), kde jsou prováděna ultrazvuková vyšetření kromě ultrazvuku štítné žlázy, které zajišťují endokrinologové ve svých ordinacích.
Počítačový tomograf (CT)
Oddělení rehabilitační

Služeb rehabilitačního oddělení využívají soukromí ambulantní specialisté pro své pacienty.
Péče je poskytována denně od 7.20 do 15.00 hod., přičemž se její průběh řídí individuálními časovými rozpisy dle jednotlivých léčebných metod.

Na poliklinice, která je součástí nemocnice nadále zůstává poskytování ambulantní péče v tomto rozsahu:

• Chirurgická ambulance
• Interní ambulance
• Ambulance pro léčbu chronické bolesti
• Mammologická poradna
• Poradna pro léčbu žilních městků dolních
končetin (varixů)
• Urologická ambulance
• Alergologická ambulance
• EEG pracoviště
• APP - ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost

Nezávisle na Nemocnici Louny, a. s. pracuje v areálu nemocnice Záchranná zdravotnická služba, která je řízena z úrovně kraje. Tato zdravotnická služba poskytuje své služby v nezměněném rozsahu a občané ji mohou proto využívat tak jako dosud tj. v případech, kdy je ohrožen život pacienta.

Nedílnou součástí zdravotnické péče ve městě je pohotovostní služba pro děti a dorost a v nejbližších dnech se jí stává též pohotovostní služba pro dospělé pacienty (VPP).
Dětští lékaři slouží pohotovostní služby ve všední dny od 17 hod. do 20.00 hod. a o sobotách, nedělích a svátcích od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Praktičtí lékaři budou sloužit pohotovostní péči o sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Věřím, že i přes tyto problémy, které ve zdravotnictví v Lounech vznikly a které se snaží Město Louny společně s Nemocnicí Louny, a.s. řešit, zůstanou Louny městem takovým jakým jsou dosud.
Eva Píchová, vedoucí odboru sociálních věcí

Mateřské školy

E.Havelková, 2010-02-08 10:31:09

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda už je znám, nebo kdy bude znám, termín pro zápisy do mateřských školek. Děkuji Havelková

2010-02-09 09:19:56

Dobrý den,

přesný termín zápisu do mateřských škol zatím není znám. Obvykle se zápis koná v polovině dubna a přesné datum bude stanoveno v březnu po poradě s ředitelkami MŠ. Dny zápisu jsou pro všechny mateřské školy shodné a o termínu budeme informovat na internetových stránkách města a v místním tisku.

Ing. Romana Krameriusová
vedoucí ekonomického odboru

Hořetický kostel.

Hana Nováková, 2010-02-05 19:43:00

Několikrát jsme posílali dotaz na O.Ú.Žiželice,proč se ve zbytku vsi Hořetic,rozpadá kostel z 11.století-nikdy nám neodpověděli.Tak snad se to dozvíme od vás a nebo poradíte, kam se obrátit.Děkuji

2010-02-12 14:01:28

Vážená paní Nováková,
obec Žiželice nespadá pod správní obvod města Loun, proto se prosím obraťte se svým dotazem na Městský úřad v Žatci, www.mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 111.
S pozdravem
sekretariát starosty

Sanitka odpověď

Jan Čermák - místostarosta, 2010-02-05 19:16:53

Vážený pane Nováku, dnes po 1O hod. dopol. jsem reagoval na Vaše názory,přestože jste žádný dotaz nepoložil.Nyní jsem zjistil,že Vám žádná odpověď nepřišla.Bohužel nápravu mohu mohu zajistit až v pondělí.Za to se Vám omlouvám,protože hned po zodpovězení Vašeho dotazu jsem odjížděl mimo LN.Snad jen v předstihu své odpovědi Vám sděluji, že pokud budete hledat politickou odpovědnost,tak pátrejte, dostane se Vám zajímavých zjištění....... S přáním všeho dobrého místostarosta Čermák

2010-02-16 13:23:20

Sanitka

Miloš Novák, 2010-02-04 16:24:58

Ano, přesně tak, jen souhlasím s panem Vlčkem, ČSSD dokáže naprosto nesmyslně vyhodit z rozpočtu kraje desítky milionů korun na proplácení poplatků u lékaře, ale 5 mil. Kč už ochotna dát z rozpočtu není, jelikož by to bylo až do Loun a to paní hejtmanku už tolik nezajímá, ale kdyby to bylo v Chomutově, bylo by to zřejmě jinak. Ale to je celá politika ČSSD, co vy na to pane místostarosto?

2010-02-08 07:35:01

Vážený pane Nováku.

Vy osobně píšete, že souhlasíte s panem Vlčkem a proto si Vás dovoluji odkázat na věcnou odpověď, kterou jsem panu Vlčkovi dal.

Navíc Vás chci informovat, že hostem ZM dne 15.února od 16,3O bude také Ing. Severa, ved. odboru zdravotnictví KÚ.Na tomto veřejném zasedání mu můžete položit dotaz k posílení Záchranné služby ÚK.

No a k té politice ČSSD. Současná , neradostná situace v lounské nemocnici, která s sebou přináší další a další problémy nevznikla zásluhou ČSSD, ale je důsledkem rozhodnutí někoho úplně jiného…V důsledku těchto nevratných rozhodnutí může ÚK zasahovat pouze do organizace, kterou zřizuje a to je Záchranná služba…. Osobně si myslím, že ani posílení jednou sanitkou ty zásadní zdravotnické problémy v Lounech nevyřeší.V jednání je například zřízení pohotovosti pro dospělé, která v současné době také přestala fungovat s uzavřením interny.Na další problémy možná ukáže čas…

Závěrem k hrazení poplatků.Pokud souhlasíte s panem Vlčkem i v tom, že kraj platí nesmyslně poplatky za báby a dědky, to něco naznačuje, ale arbitra Vám dělat nehodlám pánové.

S pozdravem Jan Čermák – místostarosta města Louny

prodej bytů

Novotná M., 2010-02-04 14:00:00

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat na jaké investice budou použity peníze z prodeje bytů stávajícím nájemníkům.

Děkuji

2010-02-08 16:02:59

Dobrý den paní Novotná,

finanční prostředky získané z prodejů bytů nejsou plánovány k účelovému čerpání, ale v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města jsou využity v rámci schváleného rozpočtu města.

Považuji za vhodné doplnit, že zaplacené kupní ceny:
- za odkoupení bytových a nebytových jednotek současným nájemníkům,

- ale i několika domů, které jsou prodávány městem Louny do spoluvlastnictví,

- a dále kupní ceny uvolněných jednotek, stanovené na základě dražby

jsou příjmem rozpočtu města z této vlny privatizace bytových domů v Lounech. Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města vždy v závěru roku, naposledy ve 12/2009 - na kalendářní rok 2010. Součástí rozpočtu je i investiční rozpočet, který obsahuje jednotlivé konkrétní investiční akce. Návrhy předkládají nejen zastupitelé města, ale i jednotlivé odbory města na základě vlastního zjištění a zkušeností nebo na základě žádostí občanů. Zároveň zastupitelstvo schvaluje i rozpočtový výhled – předběžný investiční rozpočet na následující rok – nyní je schválen na rok 2011.

Děkuji Vám za Váš zájem. S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

RE: Návrh

Pulicar Martin, 2010-02-03 22:16:39

Vážený pane. Koukám, že potrefená husa se vždy ozve. Ušetřit peníze se dají několika způsoby .. třeba i tím, že je neinvestuji. Myslím si, že to moc dobře víte, a Vaše demagogie a arogance je poplatná členovi ODS. Mimochodem, nechcete taky někde postavit cyklostezku? Snad se nějaká vlečka najde.
Je na čase aby Vám odzvonilo .. kéžby na věčné časy.

2010-02-08 14:55:16

Dobrý den,
ano, připadalo mi jako starostovi správné reagovat na Váš vtipný návrh, abychom ušetřili peníze zrušením funkce starosty i rady města. Já jsem kus života prožil ve společnosti, která neměla parlamentní demokracii a k ní patřící orgány, moc dobře si na to pamatuji a proto si naší současnosti vážím, i se všemi jejími chybami. Omlouvám se, pokud jste mou reakci považoval za arogantní (každý si ji může o něco níže přečíst a sám posoudit), a přeji pěkný den!
Jan Kerner

starostovi

Pavel, 2010-02-03 16:31:32

Dobrý den, pane starosto. Rád bych vám vyjádřil své rozčarování. Ano, uzavření nemocnice je průšvih, nicméně nevěřím, že jsou pro město více důležité investice do dětských hřišť, koupaliště, pět nových ulic, divadla... Spíše se obávám, že bylo lepší, kdyby nemocnici tenkrát převzalo město.... Přeji vám, aby jste už nebyl zvolen jako zastánce privatizace zdravotnických zařízení, kterou jsme teď všichni pocítili. Hazardovat se zdravím totiž není fér vůči občanům.

2010-02-08 14:56:46

Dobrý den Pavle,
děkuji Vám za názor, inspirovaný včerejším dopisem pisatelky Marcely. Privatizaci jsem v té vypjaté době před sedmi lety považoval za nejlepší ze všech špatných řešení, která se nabízela. Bohužel se ukázalo, že nemocnice i v podobě privátní firmy pokročila v sestupné křivce klesající výkonnosti, kvality a finančního zdraví, nastartované ještě v době, kdy nemocnice patřila státu. Doufám, že v této chvíli už si sáhla na dno - chci upozornit, že nemocnice nebyla zavřena, pořád ještě tam pracuje kolem dvou set zaměstnanců! Tak držme palce jí i nám všem, aby už bylo jen líp.
Jan Kerner

Kontaktní adresa

Jiří , 2010-02-03 09:34:53

Dobrý den, tuším od roku 2006 mám zaregistrované trvalé bydliště na vašem úřadě. Rád bych, pokud je to možné, nahlásil kontaktní adresu, kam mi může chodit případná pošta. Jak mám postupovat?

2010-02-08 16:05:20

Dobrý den, stačí zajít na úřad a požádat o zapsání doručovací adresy. Vše vyřídíte v kanceláři č. 204 v budově MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379. Nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz.

S pozdravem
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru správního

starostovi

Marcela, 2010-02-02 16:08:38

Dobrý den, pane starosto. Ráda bych vám vyjádřila podporu. Ano, uzavření nemocnice je průšvih, nicméně nevěřím, že by ji spasilo to, že by ji tenkrát převzalo město. Spíše se obávám, že by nebyly peníze na investice do dětských hřišť, neměli bychom koupaliště, opravené ulice, divadlo... Přeji vám, aby jste si nenechal vzít chuť do práce.

2010-02-08 15:01:13

Dobrý den Marcelo,

děkuji za podporu a za přání chuti do práce, bez té by to samozřejmě nešlo. V době před sedmi lety, kdy se rozhodovalo o tom, jestli požádáme kraj aby nám nemocnici předal, byla strašlivě zadlužená. Já osobně (a se mnou dalších 20 zastupitelů) jsem pro ten návrh nehlasoval zejména z obavy, aby kraj neřekl „ale ovšem, tady ji máte, my se jí rádi zbavíme!“. Pro město by to bylo znamenalo finanční katastrofu – obrat nemocnice je srovnatelný s obratem městského rozpočtu a dlouhodobě není možné z městských peněz nemocnice významněji podporovat. Pořád jsem přesvědčen, že v daném okamžiku nebyla jiná volba.
Ještě jednou díky!
Jan Kerner

...proberte se už konečně!!!

Rozhořčený občan, 2010-02-02 08:43:26

Přeji Vám pane Kernere, aby jste Vy a všichni, co jsou zodpovědní za aktuální stav nemocnice, na vlastní kůži pocítili dopad omezení dostupnosti zdravotní péče, pak snad přestanete svádět vlastní neschopnost a ignoranci nad osudem občanů tohoto města na jiné. Začněte už konečně dělat něco pro rozvoj tohoto města, aby zde mladí lidé chtěli zakládat rodiny a ne utíkat jinam. Přestaňte myslet jen na svá korýtka a začněte už konečně dělat pořádně svojí práci!!! Záměrně jsem použil oslovení jménem, protože Vy nejste starostou tohoto města, ale jeho hrobníkem.

2010-02-02 13:48:49

Vážený pane rozhořčený občane,

děkuji Vám za upřímné přání. Zdá se mi, že někteří mladí lidé zde rodiny zakládat chtějí, jiní zase ne, to je jejich svaté právo. Pořád trvám na tom, že Louny jsou dobré místo pro život – i když mezi námi žijí i „hrdinové“, kterým je zatěžko se podepsat. Tak přeji pro příště více odvahy!

Jan Kerner

Proč

Vaclav Nosek, 2010-02-01 16:36:50

Proč se v Lounech přepadají ženy,kradou auta protože nejsou kamery-ktere jsou už všude jenom v Lounech NE. Proč není nemocnice atak dále.Proč tady vládnou Ekostavby pane starosto,nevíte to náhodou. Přemyšlejte budou volby.

2010-02-02 13:45:45

Vážený pane Nosku,
děkuji za kulometnou dávku otázek.
1) Loupežná přepadení ve dnech 28.1. (Prokopova ulice) a 29.1.(Šrámkova
ulice) byla obě vedena dvěma muži proti jedné starší ženě - něco takového je bezpochyby tou nejodpornější formou zločinnosti a pevně doufám, že pachatelé budou dopadeni. Kamery se o rok zpozdily kvůli zrušenému výběrovému řízení - chci ale upozornit, že ani kamery nejsou všelékem na zločinnost, ta bohužel byla a bude. Louny patří v rámci kraje mezi města s nejnižší trestnou činností.
2) Na téma "nemocnice" bylo v posledních dnech popsáno tolik papíru, že by to vydalo na román, na otázku "proč" má každý svou teorii. Já říkám že sestup nemocnice do druhé ligy byl zahájen serií chybných rozhodnutí jejího vedení už před deseti a více lety, ještě než ji stát předal kraji. Tento sestup se bohužel nepodařilo zastavit ani kraji, ani soukromému vlastníkovi.
3) Nevím, proč máte pocit, že zde vládnou Ekostavby - tato firma se o každou svou zakázku pro město musí poprat ve výběrovém řízení, které někdy vyhraje, někdy nikoli. Výsledky všech výběrových řízení jsou k nahlédnutí na městských webových stránkách. Určitě tady Ekostavby nevládnou, to je naprostý nesmysl.
4) Že budou volby už jsem zaslechl, díky za připomenutí.

Mějte se!

Jan Kerner
starosta města

Sanitka

Petr Vlček, 2010-01-29 18:26:17

Dobrý den. Chci se zeptat pana místostarosty Čermáka, jak vysvětlí to, že Kraj vedený lidovou ČSSD proplácí poplatky dědkům a bábám za miliony a sanitku do Loun za 5 milionů nepošle. Je vidět, jak to s námi ČSSD opravdu myslí.

2010-02-02 14:42:54

Dobrý den pane Vlčku.

Z formulace Vašeho dotazu jsem nenabyl dojmu, že by jste po mé odpovědi až tak toužil, protože pouze konstatujete své názory….

Ale k té sanitce :
Naposledy jsem situaci konzultoval s ved.odboru zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje Ing. Severou včera t.j 1. února 2O1O v dopoledních hodinách.
1/ Třetí sanitka s osádkou je v současné době jako záloha v Mostě.V případě výjezdu obou lounských sanitek Záchranné služby ÚK se bude okamžitě přemisťovat do Loun.Toto opatření bude KÚ vyhodnocováno.
2/ Dle dalšího sdělení Ing. Severy to není otázka peněz, ale náboru a vyškolení 3 osádek, včetně řidičů, pro 24 hod.provoz vozidla.
3/ Záchranná služba ÚK je jediný zdravotnický subjekt, který Ústecký kraj v Lounech zřizuje. Vše ostatní je privátní.
Děkuji Vám za Váš zájem hned v první den ukončení akutní lůžkové péče v akciové společnosti Nemocnice Louny.Kdyby vedení nemocnice oznámilo svůj záměr ve větším časovém předstihu, byla možnost vyřešit problém možná i k Vaší spokojenosti.Mgr.Jan Čermák
místostarosta města

Dotaz :pro Okresní Správu Sociálního Zabezpečení

Zdeňka Francková - Most, 2010-01-27 22:43:29

Dobrý den.Měla bych dotaz.Nedávno jsem si v Mostě žádala o částečný invalidní důchod a to zdůvodu častého marodění s krční páteří ( na kterou mi bylo přisouzeno v Praze 20% zdrav.omezení a teť sem 10 měsíců po bursitis subacromialis P ramene) a dnes jsem byla na ortopedii pro recidivu opětovné bolesti a na tu mi bylo Prahou přisouzeno 15% omezení zdrav.stavu,ale přesto všechno mi byl částečný důchod odmítnut.Chtěla sem se zeptat zda může to být i v důsledku toho,že při konzultaci s pracovnicí která sepisovala po předložení veškeré zdrav.dokumentace,mi řekla jakto že si žádám o důchod,když sem za posledních 5 let nepracovala.Byla jsem na mateřské dovolené a hned po skončení sem kvůli zdrav.problémům podávala 1.žádost.Pak sem si žádala o Osobu zdravotně znevýhodněnou,ale ani tentokrát sem neuspěla,ikdyž sem se proti rozhodnutí odvolala.Sem z toho stejně jako moje obvodní lékařka docela nejistá,proč když po různých operační zákrocích když se mi objevují recidívy,nemám stále nárok ani na tu Osobu zdravotně znevýhodněnou.Ráda bych nastoupila do pracovního poměru do chráněné dílny,kde by mě neohrožovala zima,kvůli ještě jedné bludné ledvině(jednu a to P mám již po operativním zákroku) a také abych byla chráněna před nadbytečným zvedáním těžších břemen s ohledem na mé klouby.Mohl(a) by mi někdo poradit jak dál.Jsem již z toho docela špatná.Předem Vám velice děkuji,za Vaši radu. Francková
P.S.:Velice se předem omlouvám,že Vás zatěžuji s vými problémy.Ještě jednou moc předem děkuji.

2010-02-09 08:03:39

Vážená paní Francková,
touto problematikou se odbor sociálních věcí Městského úřadu nezabývá, proto tento dotaz směřujte přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení, která se invaliditou i zdravotním znevýhodněním zabývá. Okresní správa sociálního zabezpečení sídlí v ulici Pod nemocnicí 2378 v Lounech, tel. spojení: 415 627 311.
S pozdravem
Eva Píchová, vedoucí odboru sociálních věcí

Nevyvezený odpad

Milan Vařák, 2010-01-19 10:04:00

Dne 19.1. nám nebyl vyvezen odpad, přeto, že popelářský vůz zde zastavil. Prý byl obměněn termín svozu (čtrnáctidenní) o týden. Zajímavé, že zde to NIKDO nevěděl, nevyvezena byla celá pravá strana ulice. Sprostota. Za co si tedy platíme? Naschvály vůči Kotěrově kolonii pokračují?

2010-01-20 08:31:00

Vážený pane,

na základě dotazu u společnosti Marius Pedersen a. s., která v Lounech provádí vývoz komunálního odpadu, Vám sdělujeme, že k žádným změnám a posunům v termínech odvozu odpadu nedošlo. Vývoz odpadu u nádob s vývozem 1x za 2 týdny zůstává stále v sudém týdnu. Tento týden (18. – 24. ledna 2010) je 3. týden. Vaše popelnice bude tedy v souladu s uzavřenou smlouvou vyvezena příští týden.

S pozdravem

Jiří Čáp

Odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Návrh

Martin Pulicar, 2010-01-17 22:28:00

Navrhuji v rámci dalších úspor rozpočtu města (po uspořených financích na obnovu nemocnice)vzdát se i ostatních agend okresního správcovství a přenechat je jinému dostupnému městu, doporučuji do 20km. V rámci úspor bych zrušil i funkci starosty, resp. i celou radu města. Navrhuji pronajmout kostel, s právem přednostního odkupu pronajímateli za 1 korunu. Hradby bych ještě ponechal, ať máme na co koukat z budoucí rozhledny.

2010-01-22 13:14:00

Vážený pane Pulicare,

děkujeme Vám za vtipné náměty organizačních změn ve způsobu vedení města.
Skutečná situace je podstatně složitější, než se Vám jeví na první pohled.
Město nikdy peníze za obnovu nemocnice neušetřilo, protože nemocnice mu nikdy nepatřila - bohužel se mezi lidmi rozšířil nepravdivý mýtus, že město "nemocnici prodalo". Věřte, že děláme všechno pro to, abychom minimalizovali dopady necitlivého rozhodnutí majitele nemocnice na zdravotní péči občanů města a jeho okolí.

Se srdečným pozdravem

Ing. Jan Kerner
starosta města

Male nemocnice jinde fungují !

havranek, 2010-01-17 12:51:00

Docela by me zajimalo, proc - jak rika p. starosta - nezaviraji nemocnice v Zatci a Slanem, kdyz se "teziste pece " presunuje do velkych center. Zvlaste Slany - Praha na dohled - je zajimavy pripad. Nebude pan Kerner rezignovat? Mel by !!

2010-01-22 14:36:00

Vážený pane Havránku,

k nemocnici ve Slaném opravdu nedokážu vůbec nic říci, nemám o ní vůbec žádné informace. Žatecká nemocnice má pokud vím trvale personální i finanční problémy, můžeme jí jen držet palce, aby ji nepotkal osud té naší. Rezignovat nehodlám, ani k tomu nevidím žádný důvod – uzavření nemocnice nebylo rozhodnuto městem ani nevyplývalo z žádného předchozího rozhodnutí našeho zastupitelstva. Pro Louny je tohle fakt těžký okamžik, a zrovna teď utéci jak malý kluk? To fakt neudělám.

Mějte se fajn!

Jan Kerner

Louny

Odklízení sněhu

Jitka Valdová, 2010-01-15 13:05:00

Dobrý den, měla bych připomínku ke způsobu odklízení sněhu ve městě. Je mi jasné, že není jednoduché zajistit důkladné odklizení hned a všude. Nyní je to již týden po začátku "sněhové kalamity". Přejít přes některé přechody s kočárkem je nadlidský výkon, nemluvě o vozíčkářích, kteří asi v této době musejí zůstat doma. U přechodů pro chodce je často hromada sněhu z odklizeného chodníku a z prohrnuté silnice. Přechod pod ZŠ Komenského při vjezdu do Hilbertovy ulice nemá dosud vůbec prohrnutou cestu od chodníku, takže spousta dětí (a nejen jich), které tudy denně chodí do školy, je nucena přecházet přímo v křižovatce. Bylo by možné s tím něco udělat? Navrhuji, aby si zodpovědní lidé zkusili projít město s dětským kočárkem, případně projet na invalidním vozíku. Děkuji za odpověď.

2010-01-20 08:11:00

Vážená paní Valdová,

upozornili jsme Technickou správu města Loun s.r.o. na Vámi uvedený přechod, který byl hned v ranních hodinách uklizen. Jsme si vědomi toho, že sníh občany města do značné míry obtěžuje. Jeho likvidace však probíhá podle Plánu zimní údržby. TSML podle kapacitních možností postupně odklízí sníh tak, aby schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací byla bezpečná a pro uživatele příjemnější.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Osud nemocnice

Ivana Pulicarová, 2010-01-15 12:02:00

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak to dopadne s nemocnicí, nic víc než prohlášení pana starosty jsem na stránkách nenašla. Je velká škoda, že město nemocnici prodalo, byla vystavěna z peněz daňových poplatníků a myslím, že by bylo dobré ji udržet. Vždyť je spousta situací ohledně zdraví a života lidí, kdy hraje čas tu nejdůležitější roli. Pak je každý kilometr navíc problémem. Nestačí jen napsat, že bude zajištěn příjem do okolních nemocnic, kde každá je přibližně 20km. To je půlhodina cesty, to je trošku moc, když při ohrožení života rozhodují minuty a vteřiny!!!!!!
Je sice hezké, že máme nové opravené divadlo, ale myslím, že když si tam půjdu sednout s infarktem, tak tam tak leda vydechnu naposledy, slepé střevo mi tam taky těžko odoperují...
Myslím, že prioritou v životě je právě ten život a zdraví. Město by se mělo postarat o zdraví svých občanů. Nebo to dopadne tak, jako v jedné pohádce o smutném královstí, kde král neuměl vládnout. Všichni se odstěhovali do sousedního království a král se svými rádci tam zůstal sám :-(

2010-01-19 11:32:00

Vážená paní Pulicarová,

město Louny nebylo nikdy vlastníkem nemocnice. Z okresního úřadu přešla od 1.1.2003 do vlastnictví Ústeckého kraje s obrovskými dluhy. V souvislosti s ekonomickou neudržitelností jejího provozu v roce 2003 kraj rozhodl nejprve o uzavření některých oddělení (porodnice, gynekologie), a následně o její privatizaci: v pololetí 2004 ji kraj prodal vítězi výběrového řízení.

V současné době nemocnice v Lounech přestala přijímat pacienty na lůžkové oddělení interny a chirurgie a od 1. února budou tato dvě oddělení úplně uzavřena. Důvodem pro uzavření obou výše uvedených oddělení je dle vyjádření vedení nemocnice především nedostatek lékařů, který je dlouhodobým problémem nejen lounské nemocnice, ale i nemocnic v blízkém okolí. Současně končí víkendová pohotovost pro dospělé.

Provoz bude zachován na lůžkách následné péče a na lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Snaha nemocnice je zachovat interní a chirurgickou ambulanci v budově polikliniky v rozsahu 8 hodin denně. Dále se uvažuje o tzv. jednodenní chirurgii, kdy by byly v Lounech prováděny zákroky, které nevyžadují následnou hospitalizaci.

Převážnou část akutní péče budou i nadále poskytovat stávající ambulantní lékaři sídlící nejen v budově polikliniky, ale i v ostatních částech města. Akutní pomoc v případě ohrožení života poskytuje i nadále Zdravotnická záchranná služba v Lounech, pro kterou bylo zástupci krajského úřadu přislíbeno posílení „záchranky“ o jeden sanitní vůz a posádku.

Pohotovost pro děti běží dále bez jakékoli změny. V jednání je zavedení systému pohotovosti pro dospělé, který by nahradil dosavadní systém víkendové pohotovosti.


Se srdečným pozdravem
Ing. Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu

Zimní stadion

Marie Zajíčková, 2010-01-13 21:43:00

Hezký den, ráda bych se zeptala, zda se plánuje rekonstrukce zimního stadionu v Lounech. Trestné lavice vypadají jako autobusové zastávky, o střídačkách radši ani nemluvím. Kabiny jsou přímo katastrofické. Není divu, že bruslení v Lounech upadá. Zdá se, že rekonstukce by tu byla na místě. Děkuji za odpověď.

2010-01-20 08:12:00

Vážená paní Zajíčková,

Město Louny se spolu s nájemcem.Městského zimního stadionu Ing. Slavíčkem, MZSL s.r.o. zabývalo možností modernizace MZS. Studie, která měla být podkladem k případné žádosti o dotaci prokázala vysokou finanční náročnost nutné spoluúčasti města, pravděpodobně převyšující 100 mil. Kč. Z toho důvodu byly další přípravy rozsáhlé modernizace zastaveny. Město Louny, odbor místního hospodářství zajistilo v minulých 2 letech tři rozsáhlé investiční akce. Jednou byla oprava střešního pláště na hospodářské části budovy, a další dvě zlepšily vnitřní prostředí zimního stadionu jeho návštěvníkům a zároveň prodloužilo životnost nosné konstrukce. Jedná se o zakoupení a instalaci odvlhčovacího zařízení v prostoru ledové plochy a dále otriskání a nátěr ocelové konstrukce. Jednalo se o náklady ve výši přes 7,6 mil. Kč. Mimo to nás čeká i nákladná oprava střešního pláště.

Mimo tyto velké investice, provádí nájemce areálu běžnou údržbu a větší opravy částečně z příspěvku města a zčásti z vlastních zdrojů, v souladu se smlouvou uzavřenou s Městem Louny. Těchto prostředků však není tolik, aby najednou pokryly veškeré potřeby k renovaci či modernizaci MZS. Sportovní využití MZS je v obdobném rozsahu jako v minulých letech. Účast na veřejném bruslení ovlivňují i další aspekty např. věková skladba zájemců, počasí – kdy je pobyt na horách pro někoho lákavější atd. Oproti minulým letům zde můžete nyní vidět mimo hokejové treninky a zápasy i první úspěchy dětského krasobruslení – např. na soutěži Lounská bruslička, konané 24.1.2010.

V uplynulých letech došlo postupně k řadě vylepšení, m.j. k rekonstrukci sociálního zařízení. Podrobněji o tom píše Ing. Slavíček, jednatel MZSL s.r.o., ve svém vyjádření k Vašim připomínkám:

1. prostor střídaček byl celý zrekonstruován v roce 2002, tj. ocelová konstrukce, dřevěné podlahy a opláštění a stříška z Al profilů a nerozbitého polykarbonátu, střídačka je plně funkční a není nutná její rekonstrukce, jen vždy před sezonou provádíme nutné opravy, před letošní sezonou byla vyměněna v prostoru ke střídačkám a na střídačkách samotných gumová podlahová krytina. Nevím, co si dotyčná paní představuje pod pojem střídačka, ale tento prostor je nejvíce namáhaný v době celé sezony, že musí být zhotoven takto masivně. Problém lounského ZS je ještě v tom, že ochozy stadionu jsou oproti ploše velmi nízko a aby bylo přes střídačky vidět, nemohou být vyšší.

2. Kabina časoměřičů a trestná lavice nemohou být přisunuty bezprostředně k ploše, protože nemáme ochranné sklo po celém obvodu kluziště, dalším problémem je skutečnost, že potřebná elektroinstalace je zabudována v kanále přímo pod kabinou časoměřičů a její přesuntí blíže k ploše by znamenalo zásah do betonové podlahy s poměrně značnými finančními náklady. Po skončení letošní sezony plánujeme obměnit opláštění tohoto prostoru, ale musíme hledat takové materiály, které snesou velkou zátěž, vzhledem k chování velké většiny návštěvníků. Také v tomto prostoru dojde k výměně gumové podlahové krytiny.

3. Nevím jaké kabiny měla dotyčná paní na mysli, ale v největší kabině pro veřejnost byla za poslední roky vyměněna podlahová krytina, zrekonstruovány sociální zařízení a provedena výměna oken. Letos plánujeme vyměnit podlahovou krytinu ve všech zbývajících kabinách určených pro veřejnost a dojde také k výměně všech dveří za plechové. Jinak jsem si vědom, že celá budova sociálních zařízení by potřebovala rekonstrukci elektrických rozvodů, kanalizace a vody, ale zatím jsme řešili důležitější problémy provozu jako strojovnu chlazení, střešní ocelovou konstrukci, atd. Je skutečností, že z budovy sociálních zařízení vybudované v r.1964, novou budovu odpovídající dnešním požadavkům těžko uděláme. Já jsem nechal zpracovat studii modernizace MZS, ale jak to s ní dopadlo víte. Bez potřebných investic to rozhodně nepůjde.

Závěrem Ing. Slavíček konstatuje, že si je vědom, že MZS neoplývá krásou, ale na druhé straně nestranný pozorovatel musí konstatovat, že oproti minulým letům se prostředí na stadionu výrazně změnilo k lepšímu, ovšem do ideálního stavu to má daleko.

Podle možností se budeme snažit, aby se stav areálu stále pomalu vylepšoval a věřím, že si příznivci ledu do MZS Louny cestu najdou. Děkuji Vám za Váš zájem.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová

vedoucí odboru místního hospodářství

konec nemocnice

Ladislav Bába, 2010-01-12 07:44:00

Úterý 12.ledna - dotaz na Radu města, popř zastupitelstvo města. V těchto minutách a hodinách je hlavní událostí města konec zdejší nemocnice. příčiny jsou na dlouhé diskutování, jen se ptám, jaký je názor radnice na přístroje, na které město darovalo nemalé tisíce korun. Mám jen obavu, aby je někdo "dobře" neprodal, pokud tam tedy ještě jsou...

2010-01-20 10:15:00

Vážený pane Bábo,
podle smlouvy o spolupráci, kterou město Louny s nemocnicí uzavřelo v roce 2007, přispívá město částkou 400 tis. Kč každoročně nemocnici jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů leasingových splátek lékařských přístrojů. Z posledního vyúčtování vyplývá, že tento dar pomáhá krýt náklady splátek na 7 různých přístrojů v celkové výši roční leasingové splátky 2,2 mil. Kč. Podle smlouvy se žádný z přístrojů nestává majetkem města, zejména z toho důvodu, že příspěvek města pokrývá pouze zlomek skutečných nákladů.
S pozdravem, Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odboru

Odklízení sněhu

Radka Černá, 2010-01-10 23:08:00

Chtěla bych se zeptat, kdy se konečně začnou uklízet silnice na náměstí Petra Obrovce. Sníh ze silnice nikdo neuklízí, sypač tady neprojel, je zde již silná vrstva rozbředlého sněhu. Zaparkovaná auta s obtížemi vyjíždějí a zpět do místního kopečku se již nelze pomalu dostat, je to o smyk a nabourání okolo stojících aut. Je zde sice málo místa, ale byla zakoupena technika na chodníky, tak by s tím snad šla protáhnout ta silnice? A údržba chodníků také není nic moc, jednou za den projet chodník a posypat ho při těchto přívalech nestačí, proč město nevyužije nezaměstnané, nebo jiné zdroje. Obyvatelé domu si sice chodník uklízí, ale kdyby to bylo dle zákona, tak ani nemůžeme vyjít ven. Děkuji za odpověď Černá

2010-01-13 15:53:00

Vážená paní Černá,

děkujeme Vám za Váš podnět k zimní údržbě místních komunikací. Závady ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti komunikace v této lokalitě mají být odstraněny nebo zmírněny do 48 hodin od skončení sněžení nebo po dosažení výšky sněhu 3 cm. Technická správa města Loun, s.r.o. (dále TSML) - firma zajišťující zimní údržbu komunikací nám sdělila, že např. během uplynulého víkendu byly v uváděné lokalitě čištěny komunikace 3x.

Situace byla ztížená tím, že největší příval sněhu přišel právě přes víkend, kdy většina obyvatel nevyjížděla do zaměstnání osobními auty a ta parkovala v přilehlých parkovacích pruzích. TSML podle možností využívá pro pomocné práce i pracovníky úřadu práce – toto je v jejich kompetenci. Váš podnět byl předán na TSML s doporučením provedení kontroly a případného zákroku. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků průběžně monitorujeme a TSML odstraňuje závady podle Plánu zimní údržby a získaných poznatků o aktuálním stavu. Rádi bychom, aby chodníky i vozovky byly mnohem dřív v lepším stavu, než je současný. Ale není to tak jednoduché, protože sněhu napadlo opravdu hodně a některá místa jsou díky parkujícím autům stále nepřístupná. V důsledku toho je následně opět sníh rozjížděn a přesouván zpět na již očištěné plochy. Jeho plošné odvážení by bylo velmi nákladné. Přesto, že jsme se snažili se na vše předem připravit, nikdy není možné docílit ideálního stavu v ideálním čase z hlediska potřeb všech uživatelů najednou.

Děkuji i Vám za pochopení a přeji hezký den.Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Bydlení

Marcela Schuldes, 2010-01-10 10:40:00

Dobrý den, plánuje se v dohledné době výstavba bytových domů nebo řadových domků atp.? Dějuji

2010-01-13 15:56:00

Vážená paní Schuldes, město Louny takovou výstavbu neplánuje. Jiná situace je v soukromém sektoru, stavební úřad povolil výstavbu bytových domů v území Zahradní město. Stavbu realizuje společnost M2 Sors, s.r.o., kontakt určitě najdete na internetu. V uvedeném území je realizována výstavba řadových domů Holandského typu, předpokládám, že se jedná o budoucí domky k prodeji nebo pronájmu, ale konkrétní informace získáte u stavebníků na místě stavby. Stavební úřad nemá informace o záměrech stavebníků. Zatím nerealizovaná plocha pro výstavbu řadových domů na území města Louny je náměstí Ryneček. Jedná se o pozemky k výstavbě nabízené městem Louny. Informace získáte na Odboru místního hospodářství MÚ Louny nebo na http://www.zahradni-mesto.cz .

Ing. Jiří Janíček, vedoucí stavebního úřadu MÚ Louny

Mám právo se dozvěďet co není tajné???

Vladimír Ullrich, 2010-01-05 12:13:00

Zajímal jsem se v září a v řijmu r 2009,o Fotovoltaické elektrárny na území OÚ Zbrašín.Jelikož jsem občan z Loun a do regionu Zbrašín občas zajedu.Nevěděl jsem,že něco bylo vyvěšeno na úředni desce OÚ Zbrašín. Proto jsem se obrátil na příslušné odbory MÚ Louny.Někde jsem byl úspěšný a s úsměvem jsem dostal vyrozumění a to hned a jinde.To jinde byl hlavě MÚ stavební Louny,konkrétně,vedoucí p.Janíček.Na potřetí,mne řekl abych si napsal co vůbec chci.To jsem učinil a za měsíc přišla na moji adresu odpověď. Nemohu s ní souhlasit.Na vše mám dokumenty.On při ústní návštěvě 5.1.2010,mne řekl:nejste účestník řízení a proto vám další věci nezdělím,nashledanou.Domnívám se,že nemá pravdu!!!To tu již bylo.On je také placen z mých daní i když je mne 70.r. Děkuji za odpověď. V.Ullrich

2010-01-08 10:57:00

Stavební úřad postupoval v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, správní řád.
§38 , zákona č. 500/2004 Sb. - Nahlížení do spisu
(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§73).
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem….
Protože žadatel neprokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebyl účastníkem řízení, poskytnul mu stavební úřad pouze informace, které byly zveřejněny na úřední desce dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, stavební zákon.
Vzhledem k výše uvedenému § 38 správního řádu stavební úřad k dotazu pana Ulricha ve znění
„Kdy, kdo , kde podal žádost o stavební povolení na FE t.z. Firma, jednatel nebo její zástupce. Datum kdy bylo vydáno jak 1 FE, tak 2FE.“

sdělil:

Městský úřad Louny, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vám na základě žádosti ze dne 18.11.2009 sděluje:

1. O stavební povolení na FVE Senkov pořádala právnická osoba PT Energetická spol. s r.o., IČ

27316351, dne 1.7.2009, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno dne

11.8.2009, právní moc ze dne 13.9.2009.

2. O stavební povolení na FVE Senkov 1,2 MWp a FVE Senkov 500 kWp pořádala právnická

osoba Energie PT s.r.o. , IČO 28670302 dne 28.7.2009, rozhodnutí o umístění stavby a

stavební povolení bylo vydáno dne 15.9.2009, právní moc ze dne 20.10.2009.

Zahájení a vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení bylo oznámeno veřejnými vyhláškami,

které byly vyvěšeny na úřední desce obce Zbrašín (http://www.zbrasin.cz/uredni-deska/) .

Ing. Jiří Janíček

vedoucí stavebního úřadu

nepořádek na B.Rejta – trafostanice - pokračování

Vlastimil Zlatohlávek, 2010-01-04 14:10:00

Navazuji na svůj dotaz z 21.10.2009 ohledně nepořádku u kontejnerů u trafostanice na náměstí B. Rejta. Ve Vaší odpovědi mě bylo slíbeno:
Společnosti ČEZ Distribuce, a. s. oslovíme s tím, aby zajistila úklid nashromážděných odpadů pod rampou trafostanice a zároveň aby zvážila možnost zajištění volného prostoru pod touto rampou. Zároveň provedeme kontrolu podnikatelů podnikajících v č. p. 2301, zda mají zajištěn odvoz odpadu.
Uběhlo zhruba 2,5 měsíce a situace v místě je stejná. Jakým způsobem se dozvím o výsledcích vašeho jednání podle výše uvedeného slibu?

2010-01-12 07:40:00

Vážený pane Zlatohlávku,
omlouváme se Vám za delší interval, který byl způsoben náročnou přípravou a realizací výběrového řízení na veřejnou zakázku. Podnět vlastníkovi (ČEZ Distribuce) jsme již odeslali a nyní čekáme na reakci. O jeho odpovědi Vás budeme informovat.
Dovolujeme si ještě připomenout, že udržování čistoty v okolí nádob na odpad je v první řadě povinností jejich uživatelů nádob na odpad, což se v případě okolí Vašich nádob na odpad pravděpodobně neděje. Uvedená povinnost je zakotvena v čl. 5 odst. 8 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu“.
S pozdravem
Jiří Čáp, Odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Demolice domu? (Oprava)

Antonín Hluštík, 2010-01-01 21:11:00

Dodatečně jsem si uvědomil, že jsem omylem uvedl čp.1. Ve skutečnosti se můj dotaz týká domu čp. 3 v České ulici, kdysi známého jako Judenhaus. Omlouvám se a děkuji za odpověď.A.H.

2010-01-12 07:54:00

Vážený pane Hluštíku,

budoucí osud domu čp. 3 v České ulici v Lounech nám není zatím znám. V prosinci loňského roku nás nový vlastník předmětného domue-mailem informoval, že dokončil odklizení suti a zabezpečil objekt a zahradu před vnikáním cizích osob (oprava oplocení a vrat z ulice Na Valích). V začátku t.r. plánuje pozvání statika v průběhu roku i zpracování projektové dokumentace stavebních prací. V 01-02/2010 by měla proběhnout na základě podnětu vlastníka konzultace zamýšlených stavebních prací se zástupci státní památkové péče a městským architektem. Po této schůzce budeme znát více.
S pozdravem
Petronila Kopřivová, odbor rozvoje města - úsek památkové péče a architekta města Městský úřad Louny
-
-
Vedoucí stavebního úřadu, Ing. Jiří Janíček, sdělil k dotazu následující:
Z veřejně přístupného výpisu registru katastru nemovitostí , adresa zde http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=1280056507 je zřejmý vlastník nemovitosti. SÚ souhlasil s opravou nemovitosti, která byla v havarijním stavu a ohrožovala okolní pozemky, mimo jiné se jednalo o zřícení části stavby ve dvorním traktu, destrukce krovu... Na záměry s nemovitostí je nutné se zeptat majitele nemovitosti viz výpis z LV.

Demolice domu?

Antonín Hluštík, 2010-01-01 20:55:00

Dobrý den a hodně úspěchů v novém roce! Můj dotaz zní: Jaký bude osud domu čp. 1 v České ulici? Zajímá mne především jako historická památka. Děkuji.

2010-01-12 07:57:00

odpověď "viz níže"

pěší a cyklistická stezka Cítoliby

Ondřej Čema, 2009-12-14 19:42:00

Dobrý den
Nedávno se objevila informační cedule na pěší a cyklistické stezce z Loun do Cítolib: tento úsek se v zimním období neudržuje.(do letošního roku řádně udržovaná!)
Mám to tedy brát že tato dost frekventovaná stezka nebude udržovaná a tím se jako cyklista ani pěší nedostanu domů???
Sníh a zde dost častá břečka je vždy nahrnuta právě na tuto stezku.
Bohužel ani nájezd na napojení mezi silnicí a mostem není moc vhodně napojen.
Neznalí cyklista si celkem dost zdevastuje kolo o ,,skutečný schod“ po pravé straně této stezky.

Na silnici mám jako cyklista zákaz vjezdu a po stezce se nebude dát jezdit natož chodit!.
Velice děkuji za informaci proč k tomuto rozhodnutí tak došlo.

2009-12-29 11:17:00

Vážený pane,

při výjezdu z Loun ve směru na Cítoliby, v jehož blízkosti začíná stezka na katastru Cítoliby, je umístěna dodatková tabulka k dopravnímu značení, jejíž přesný text je: „Vymezené úseky místních komunikací se v zimě neudržují“. Tato dodatková tabulka je umístěna pod dopravní značkou IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“, která upozorňuje řidiče na místo, kde končí „její platnost“. Tyto dodatkové tabulky byly umístěny na všech vjezdech do Loun (pod dopravní značkou IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“) a zároveň na všech výjezdech z Loun (pod IP 25b). Tato značka informuje řidiče, že vjíždějí a vyjíždějí z města, kde jsou vymezené úseky komunikací, na kterých není prováděna zimní údržba.

Pěší a cyklistická stezka, kterou máte na mysli, je již na katastrálním území ve vlastnictví a správě městyse Cítoliby. Na základě telefonického dotazu nás starosta městyse Cítoliby p. Jindřich ubezpečil, že údržbu stezky mají zajištěnou u firmy Technická správa města Loun, s.r.o.

S pozdravemIng. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

program - Vrchlické divadlo

Dana , 2009-12-08 10:04:00

Dnes je 8.12.2009, program divadla je z října a listopadu.

2009-12-16 10:45:00

Dobrý den,
programy divadla byly na hlavní webové stránky města umisťovány pouze v případě, že byly doručeny jako nevyžádaná mailová pošta. Tyto programy jsou ale pravidelně vyvěšovány na stránkách infocentra, které je pravidelně dostává. Proto byla provedena úprava odkazu, aby každý návštěvník byl přesměrován na aktuální program divadla umístěný právě na těchto stránkách inforcentra z hlavní webové nabídky. S pozdravem Ing. Tomáš Novotný, vedoucí oddělení informatiky

Daň z nemovitosti

Ladislav Novotný, 2009-11-27 09:53:00

Prosím o sdělení jaké platí od 1.1.2010 koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti pro KÚ Mradice.
Děkuji.
Ladislav Novotný

2009-12-03 14:43:00

Dobrý den pane Novotný,
město Louny může podat informace o koeficientech daně z nemovitosti na svém katastrálním území, tj. v částech Louny, Brloh a Nečichy. Se svým dotazem se obraťte na příslušný obecní úřad, pod který spadáte, nebo na Finanční úřad v Lounech.

S pozdravem

Ing. Maříková Alena

vedoucí ekonomického odboru

Městského úřadu Louny

Golf

Jaroslav Matějka, 2009-11-15 09:05:00

Dobrý den, rád bych se zeptal na jednu věc. Slyšel jsem, že poblíž Zahradního města (zóna Chlum) má být zřízeno golfové hřiště. Chci se zeptat, zda je to pravda a případně kdy je to plánováno. Děkuji za odpověď.

2009-11-24 09:10:00

Dobrý den,
bohužel o záměru zřízení golfového hřiště poblíž Zahradního města nám není nic známo. Proto Vám nemůžeme poskytnout žádné bližší informace.


Ing. Olga Salačová, vedoucí oddělení státní správy MěÚ Louny, OŽP

Poskytování informací - zákon 106

Marie Paťhová, 2009-11-04 21:03:00

Hezký den, ráda bych se zeptala, na koho se mám obrátit, abych mohla nahlédnout do smlouvy o pronájmu, kterou uzavřelo město se soukromou osobou k provozování městské haly. Děkuji
email: marie.pathova@rwe.cz

2009-11-13 13:40:00

Vážená paní Paťhová,

jestliže máte zájem o nahlédnutí do smlouvy o pronájmu majetku města Louny, kontaktujte prosím odbor místního hospodářství. Nejvhodnější bude telefonické domluvení si přímo osobní schůzky na čísle 415 621 151, s Ing. Kateřinou Todtovou, pracovnicí odboru místního hospodářství.
S pozdravem, odbor místního hospodářství Městského úřadu Louny

parkoviste

Strancova Katerina, 2009-11-02 10:35:00

Dobry den,rada bych vam podekovala,za rychle jednani ve veci parkovani na nasem sidlisti, ul.17.listopadu,kdy diky lajnovani,vzniklo vice mist pro auta a je vse prehlednejsi.Ale bohuzel,jak je videt,nekteri mezi nami to stale neberou na vedomi a s nejakymi pruhy a zakazy,si vubec nedelaji starosti,takze vlastne celkovy vysledek je na 0.Opet se stoji ,kde nema a spravne zaparkovana auta,diky tem to odvazlivcum,maji co delat,aby se z parkoviste dalo bezpecne vyjet.Mozna by to spravilo par zlutych car a obcasna kontrola strazniku.Predem dekuji Strancova.

2009-11-04 10:55:00

Dobrý den paní Strancová,

děkuji za Váši reakci na provedení vodorovného dopravního značení na sídlišti 17. listopadu. Máme bohužel podobnou zkušenost, že někteří řidiči vyznačení parkovacích stání nerespektují a díky tomu nelze některá stání v plné míře využívat. Bohužel vyznačení parkovacích míst je pouze orientační a jejich nedostatečné respektování nelze posuzovat jako přestupek. Samozřejmě jinou věcí je stání vozidel v blízkosti křižovatky apod. Odbor MH pravidelně předkládá návrhy na úpravy dopravního značení dopravní komisi města, která tyto návrhy posuzuje a doporučuje další postup. Vycházíme i z návrhů městské policie, která získává tyto poznatky ze své činnosti. Z hlediska přehlednosti i efektivnosti není však navyšování počtu dopravního značení jediným řešením k zajištění fungujícího dopravního režimu. Jak sama uvádíte, ne vždy účastníci silničního provozu respektují platné právní předpisy a dopravní značení. Doporučuji Vám v takovém případě přizvat na místo městskou policii a Policii České republiky. Pokud dojde k opakovaných problémů v určitém konkrétním místě nebo k porušení pravidel silničního provozu, budeme se po vyhodnocení zkušeností konkrétními místy zabývat a případně přistoupíme i k doplnění dopravního značení. O Vašem podnětu budu informovat i ředitele městské policie.

Děkuji Vám za Váš zájem a přeji Vám setkání pouze s ohleduplnými řidiči.
Ing. Miloslava Kalivodová
Městský úřad Louny
vedoucí odboru místního hospodářství

Vysoké ceny za odpad ??

jindrich sidlo, 2009-10-26 20:16:00

az bude zitra p. starosta mluvit se zastupci LIKORU, at jim sdeli, ze obcane Loun nejsou spokojeni s vysokymi cenami za odpad. Nektera z blizkych mest (Most, Teplice) to maji dokonce zadarmo, ale nam by stacilo, kdyby se kazdy rok cena nesmyslne nezvysovala. Kdyz je to tak drahe, at to svazej misto tech KORABU silnic mensimi dodavkami.

2009-11-03 07:15:00

Vážený pane,

ani v blízkých Vámi jmenovaných městech není odvoz odpadu zadarmo, dokonce ani jinde v republice. Vývoz odpadu pouze platí někdo jiný, tedy příslušná obec nebo město. Možná Vás potěší to, že pro příští rok se nepočítá s žádným výrazným nárůstem ceny za odvoz odpadu. Moderní vozidla, kterými společnost Marius Pedersen odpad sváží právě naopak přispívají k ekonomičnosti odvozu odpadu, protože stejná posádka obslouží a sveze více odpadu. Odvoz malými vozidly by byl výrazně dražší.

Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

nepořádek na B.Rejta - trafostanice

Vlastimil Zlatohlávek, 2009-10-21 14:05:00

Bydlím v domě č. 2266 na náměstí B. Rejta, který má umístěn kontejner na odpad u přilehlé trafostanice. Kontejnery máme uzamčené, každý byt má klíč a snažíme se zde udržovat pořádek. Bohužel se u trafostanice pod přístupovou lávkou neustále objevuje cizí odpad a je zde velký nepořádek. Nešlo by zde obezdít tento prostor a zamezit tak odhazování odpadu ? V souvislosti s tím se také ptám, zda v okolí tohoto stání mají všichni popelnice - odkud by se jinak odpad vzal?
Děkuji za odpověď

2009-11-02 14:36:00

Vážený pane Zlatohlávku,

objekt trafostanice na Náměstí Benedikta Rejta patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Tuto společnost oslovíme s tím, aby zajistila úklid nashromážděných odpadů pod rampou trafostanice a zároveň aby zvážila možnost zajištění volného prostoru pod touto rampou. Zároveň provedeme kontrolu podnikatelů podnikajících v č. p. 2301, zda mají zajištěn odvoz odpadu.

S pozdravem

Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Imperium v Poděbradově ulici

Jaroslava Keilová, 2009-10-19 23:57:00

Hezký den. Mám stručný dotaz zda tato restaurace má nějakou výjimku co se týče dodržování nočního klidu? Neboť vypadá, že zde je dovoleno asi vše! Přijďte se někdy podívat, jak to tu vypadá s nočním klidem!!!!!Neboť zde o víkendu není klid ani v pět hodin ráno! Vysvětlí mi někdo, jak je toto možné. A v období prázdni no hrůza o tom snad ani psát nebudu. Myslím, že to všichni vědí - jak Vedení města Loun, tak i Policie. Vím, že je v řešení kamerový systém, ale ruku na srdce nejsou to vyhozené peníze! Jsem přesvědčena o tom, že problémy se tím nevyřeší. Škoda jen, že tato historická část města je hyzděna tímto dlouhodobě (neřešitelným) problémem!!! Děkuji za odpověď.

2009-11-02 11:31:00

Vážená pani Keilová.

Souhlasím s Vámi, že situace kolem tanečního klubu Impérium / Ithaka je stále nepříjemná. Nemá smysl Vám se zpětnou platností sdělovat co bylo ze strany města a obou policií (MP a PČR) vykonáno. Souhlasím s Vámi, že ani kamerový systém tuto problematiku plně nevyřeší. Je to však jeden za způsobů jak protiprávní jednání odhalit, zdokumentovat a viníky usvědčit.
Dále Vám sděluji, že tento taneční klub nemá žádnou vyjímku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 o stanovení doby nočního klidu a o vymezení času, ve kterém se mohou konat sportovní, kulturní a společenské akce na veřejném prostranství ve městě Louny. Každý týden MP Louny toto porušení vyhlášky oznamuje na správní orgán, který činí další opatření. Za současného stavu legislativy problémy kolem tohoto tanečního klubu nelze úplně vyřešit (např. zakázat provoz v pozdních hodinách). Snažíme se dalšími opatřeními tyto škodlivé jevy minimalizovat. Z tohoto důvodu bude v blízkosti tanečního klubu od listopadu dohlížet na dodržování veřejného pořádku v kritickou dobu (ze soboty na neděli) nepřetržitě jedna hlídka MP. Spolupráci přislíbila v rámci možností i PČR. Toto opatření budeme průběžně vyhodnocovat. Každopádně je to běh na dlouhou trať. Za MP Louny Vám mohu slíbit, že od vytváření tlaku na dodržování nočního klidu a pořádku v rámci svých povinností a oprávnění v této lokalitě neustoupíme.

S úctou

Zdeněk Valeš
Městská policie v Lounech
ředitel

Dům čp3

Tomáš Valenta, 2009-10-11 14:44:00

Chci se zeptat, jak dlouho bude dům čp 3 v troskách. Divím se, jak mohl stavební úřad povolit demolici tak nesmírně cenného domu se srubovou místností z 16.století. Není to doslova zločin???

2009-10-16 09:34:00

Vážený pane Valento,
v případě stavby č.p. 3 postupoval stavební úřad podle platných zákonů, zejména podle zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění (stavební zákon). Délka rekonstrukce stavby je věcí vlastníka. V případě, že máte pocit, že byl spáchán trestný čin, obraťte se na PČR.
S pozdravem


Ing. Jiří Janíček

vedoucí stavebního úřadu MÚ Louny

Ovocné či zeleninové "války"

Kamila Szabová, 2009-10-07 16:59:00

Dobrý den, omlouvám se, že přicházím s takovou dá se říci hloupostí ale u nás na náměstí by se dalo 1 x ročně něco takového uspořádat. Nebo v zimě polít náměstí vodou a udělat tam kluziště. Nevím zda to sem patří ale pokud se tím bude chtít někdo zajímat a mělo by to další vývoj odepište mi laskavě na kajpa@centrum.cz Děkuji

2009-10-16 14:50:00

Vážená paní Szabová,
Váš podnět je zajímavý a víme, že se podobné akce v některých městech konají. Podobným návrhem se již zabývala také komise Letního lounského vábení, která by chtěla jeden z budoucích ročníků připravit jako „melounový“ kdy by byly dovezeny melouny, ze kterých by si zájemci mohli vyrobit různé výrobky, např. čepice atd.
V dnešní době má město Louny k dispozici pro pořádání různých reklamních, prodejních nebo kulturních akcí v historickém centru města k dispozici pouze část v ohraničeném prostoru Mírového náměstí pod Mariánským sloupem. Zbývající plochu náměstí spravuje Technická správa města Louny s.r.o. Až na krátkodobé akce (max. na víkend pro konání Lounského letního vábení nebo na rozsvěcení vánočního stromu, které zajišťuje Kancelář úřadu apod.) je plocha využívána pro parkování vozidel. Rovněž povrchová úprava Mírového náměstí (dlažba) není vhodná bez dalších technických úprav ke zřízení Vámi navrhované ledové plochy (náměstí je ve sklonu), neboť její příprava a následný úklid by si zřejmě vyžádal značné finanční prostředky. Dle vyjádření odboru rozvoje města – úseku památkové péče tvoří Mírové náměstí centrální část Městské památkové zóny Louny, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkovou zónu dne 10. září 1992. Na náměstí se nacházejí 2 chráněné kulturní památky – pomník Mistra Jana Husa z r. 1925 a barokní mariánský sloup se sochou P. Marie z r. 1673. Z hlediska zájmů státní památkové péče považuje pořádání takovéto akce v tomto prostoru za zcela nežádoucí. Doporučujeme Vám zvážit tyto souvislosti. Přejeme Vám hezký den, odbor místního hospodářství, odbor rozvoje města a kancelář úřadu.

Pořádek ve městě -sídl. nad tratí

Pavel Hnátek, 2009-10-04 11:08:00

Dobrý den.Jako občanu, který chce žít v čistém a bezpečném městě, mi není lhostejný narůstající nepořádek.Při svých procházkách se psem si všímám, a vidím věci, které z MÚ vidět nejsou.Především nechápu smysl ve vytváření nepřehledných a neprůhledných shlucích zeleně, ve kterých se skrývá spousta nepořádku a jsou výborným krytem feťákům a dětským kuřákům a alkoholikům. Nehledě na to, že se z těchto prostor nepořádek obtížně čistí. Proto navrhuji uváženě vybírat takové porosty, které toto neumožňují. Je třeba přidat odpadkové koše kolem frekventovaných pěších tras. Dále navrhuji vybrat z nezaměstnaných ty, kteří chtějí pracovat, vybrat ty zodpovědnější a přidělit jim "jejich" rajon, o který by se denně starali. Byli by vybaveni dvoukolákem s vyšší nádobou, třeba ve tvaru korby dvoukoláku,kovovými hrabičkami,lopatou a koštetem, aby mohli vysypávat koše a uklízet nepořádek v přiděleném rajonu. Poslední připomínka je k prostoru kolem transformační stanice nad TS. Plechové oplocení skrývá jen haraburdí a nepořádek a za oplocením se scházejí feťáci a odhazují tam nepořádek.Navrhuji plot zrušit a oplotit stejně jako je sousední stavba na plyn, s tím, že plot by zasahoval až ke zdi TS,aby se zabránilo za transformační stanicí procházet.
Věřím, že nejsem první s podobnými návrhy, ale snad se nad nimi někdo odpovědný zamyslí. Chceme mít hezké a čisté celé město ne jenom jeho střed a jeho nejbližší okolí. Díky za to, že si tyto připomínky a návrhy alespoň někdo přečte.

2009-10-12 10:00:00

Vážený pane Hnátku, úklid odpadků ve Vámi zmiňované lokalitě je prováděn 1x za 10 dní zahradnickou firmou, která má na starosti i údržbu zeleně v této části města. Od 1.3.2010 bude úklid odpadků ze zeleně prováděn intenzivněji a to 1x za 7dní. Co se týká nepořádku po problémových občanech města, bohužel není v naší kompetenci ani silách tuto záležitost řešit. To je plně v kompetenci Městské policie Louny. Váš návrh ohledně využití nezaměstnaných občanů, je již uplatňován technickými službami v rámci jejich činnosti pro město. S pozdravem Stanislava Jordánová, odbor životního prostředí.

dotace

Petr Cirok, 2009-09-30 23:11:00

Dobry den .chi se jen ve skratce zeptat,zda je možne ziskat nakou malou dotaci na náš nový fotbalový klub.Roi.Louny.

2009-10-09 15:00:00

Vážený pane Ciroku, sportovní komise při RM disponuje každý rok částkou, kterou rozděluje dle pravidel RM č. P11/2008. Jedním z kritérií pro přidělení finančního příspěvku je existence sportovní organizace minimálně 3 roky.

Z tohoto důvodu Vám příspěvek na následující rok nemůže být poskytnut. S pozdravem Andrea Kovaříková, tajemnice sportovní komise RM

Vysoka cena za odpad

Jan Halek, 2009-09-29 20:26:00

Kazdy rok platim firme v LN za odpad (popelak) a zda se mi, ze cena je prilis vysoka. Jsou mesta, kde to dokazi zadarmo. Proc ne Louny?

2009-10-05 11:31:00

Vážený pane Hálku,

cena za odvoz odpadu v Lounech je počítána podle dlouhodobé smlouvy, která obsahuje vzorec pro výpočet cen. Ve vzorci je zohledněna změna nákladů na skládkovné, vzdálenost skládky, výše mezd, náklady na palivo a inflace, přičemž každý koeficient má takovou váhu, v jakém poměru se příslušná položka průměrně podílí na nákladech na odvoz odpadu. Oproti cenám v r. 2008 došlo v roce 2009 k navýšení o 12 %.

Na celkovém nárůstu cen se největší měrou podílí nárůst cen za uložení odpadů na skládku, a to částečně nárůstem skládkovného (ze 435 Kč na 490 Kč) a větší měrou nárůstem poplatku za uložení ostatního odpadu na skládku (ze 400 Kč na 500 Kč) a poplatku za uložení nebezpečného odpadu o 1500 Kč za 1 t podle přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Cena za odvoz komunálního odpadu v Lounech je tedy ovlivňována výhradně faktory, které nemůže společnost LIKOR CZ s. r. o. ani město Louny ovlivnit. Chceme ještě připomenout další služby, které jsou pro občany města Louny bezplatné – jedná se o možnost třídění odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartóny), provoz sběrného dvora, kde je možné odkládat objemné a nebezpečné odpady, místo zpětného odběru použitých elektrozařízení, sběrové soboty apod.

Na závěr ještě podotýkáme, že ani v jiných městech se odpad nevyváží zadarmo, pouze jeho vývoz platí někdo jiný, tedy město. Vše je otázkou alokace prostředků, které má dané město k dispozici, tedy například zaplatí odvoz odpadu, ale na druhou stranu například neopraví dětská hřiště nebo chodníky a jiné věci.

S pozdravem

Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Prodeje bytů

Martina Spišáková, 2009-09-02 08:19:00

Dobrý den, chtěla bych se informovat na situaci ohledně prodeje bytů na Tyršově nám.Dostali jsme dopis kde se píše,že nabídka bude do konce srpna.A zatím se nic neděje.Radi bychom věděli co bude dál a kdy se konečně jako jinde dočkáme vlastního bydlení?Děkuji

2009-09-16 08:24:00

Dobrý den vážená paní Spišáková, Vaším dotazem jsem se zabývala následně po jeho doručení a věřím, že v současné době Vás již navštívil odhadce, který pro Město Louny zpracovává znalecké posudky pro stanovení ceny. Moje odpověď se opozdila z důvodu čerpání řádné dovolené, za což se Vám omlouvám. Po zpracování znaleckých posudků, které očekáváme ve Vašem případě max. do 1 měsíce, obdržíte v následujících dnech – po prověření bezdlužnosti vůči městu a zpracování souboru písemností - nabídku k odkoupení bytové jednotky od odboru místního hospodářství, pokud splňujete podmínky schválené zastupitelstvem města. V některých případech bylo zpracování znaleckého posudku zdrženo samotnými uživateli – nájemníky, kteří se v bytě - zvláště v letním období – dlouhodobě nezdržovali, nebo nereagovali na výzvu odhadce s navrženým termínem jeho návštěvy a nebyli v dané době doma. Předpokládám, že budou nabídky na prodej jednotek pro Tyršovo náměstí i Suzdalské náměstí odeslány v průběhu října – listopadu, v ojedinělých případech nejpozději do konce tohoto roku. Bližší informace obdržíte na tel. 415 621 154 – paní Kastnerová, nebo 415 621 180 - paní Budišová. S pozdravem Ing. Miloslava Kalivodová Městský úřad Louny vedoucí odboru místního hospodářství

Je proč děkovat?

Jaroslava Nikodýmová, 2009-09-01 20:35:00

Před nedávnem jsem se dotazovala na dohled nad dodržováním provozní doby na hřišti na sídlišti Hrnčířská. Máme nové pěkné hřiště, které přitáhlo spoustu neznámých lidí, kteří tráví na kdysi našem hřišti spoustu času, zejména večer. Pomíjím fakt, že se místo setkávání stalo místem, které zvyšuje anonymitu sídliště. Co mne a snad i jiné trápí mnohem víc, je bezohlednost těchto osob, které si zaparkují auta u hřiště, stáhnou okýnka a pustí si nahlas hudbu. Takhle vyhrávají do pozdního večera. V jednom z dotazů na absenci kontrol strážníků městské policie zde, jsem obdržela odpověď, která mne příliš neuspokojila, ale využiji nabídky, která zde byla vyřčena: uveďte tedy, kolikrát se zde v posledním týdnu během dne objevila hlídka městské policie. Ale mnohem konstruktivnější, než takové dohadování o číslech, bude vznést požadavek na pravidelné kontroly "našeho" sídliště. Děkuji.

2009-09-08 10:14:00

Vážená paní Nikodýmová,

strážníci Městské policie Louny provádějí mimo pravidelných kontrol kontroly , např. restaurací na podávání alkoholu osobám ml. 18 let, prostorů, kde je zakázáno kouření, kontrol záškoláků nebo bezpečnostních dohledů v ranních hodinách na přechodech pro chodce, kdy dohlíží především na školáky, také úkony – výjezdy na oznámení nebo upozornění spoluobčanů. A to také mimo jiné k dětským hřištím, pokud dochází k porušování provozní doby, poškozování majetku nebo i k narušování občanského soužití, např. také velmi hlasitou hudbou z přenosných rádií, z rádií zaparkovaných vozidel jak uvádíte, která by zjevně obtěžovala v okolí bydlící občany nebo uživatele hřiště. V posledním týdnu, tj. od 31.8.2009 do 6.9.2009, nebylo MP Louny telefonicky ani osobně během denní služby oznámeno porušení provozního řádu dětského hřiště na sídl. Hrnčířská, ani narušení občanského soužití hlukem nebo hlasitou hudbou. Dále Vám sděluji, že v měsíci srpnu bylo provedeno 7 kontrol sídliště Hrnčířská o sobotách a nedělích a nebylo shledáno žádných závad v dodržování provozního řádu hřiště.

Městská policie Louny na základě Vašeho podnětu bude od dnešního dne, tj. 7.9.2009 do 20.9.2009, provádět pravidelné kontroly hřiště v době od 18.00 – 21.00 hod. a to minimálně 3x. Kontroly pak budou pokračovat namátkově nebo na konkrétní upozornění občanů volajících na bezplatnou linku MP 156. Věřím, že tímto opatřením bude problém postupně minimalizován.
S úctou

Zdeněk Valeš
ředitel MP Louny

Dotaz na rekonstrukci

Vlasta Plicková, 2009-08-28 07:25:00

Dobrý den,chtěla bych se zaptat jako podílový spoluvlastník bytového domu v Lounech.Sousedka provádí rekonstrukci bytu, aniž by nás obeznámila s rozsahem rekonstrukce a neukázala nám ani stavební povolení,vlivem její rekonstrukce nám již praskla zeď a vzhledem k tomu, že si nedostatečně zabezpečila otvory, padá mi dobytu omítka,kamínky a ostatní odpad vzniklý rekonstruováním jejího bytu.I přes několikeré upozornění nezjednala nápravu, proto se chci zeptat, zda jsem povinna takové chování strpět nebo zda je prostředek, jakým se mohu proti ní bránit, aby neničila můj majetek.Děkuji za odpověď.

2009-09-04 09:15:00

Vážená paní Plicková, problém přestavby bytových jader je již dlouho diskutovaný a stávající stavební zákon tuto problematiku jasným způsobem neřeší. Dále uvádím stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k uvedené problematice:
Stavební úpravy definuje nový stavební zákon v § 2 odst. 5 jako změny dokončených staveb, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (mezi typické stavební úpravy patří tzv. „přestavby bytových jader“). Podle nového stavebního zákona ohlášení ani stavební povolení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Podmínkou je, že nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Podle povahy konkrétního případu může být taková stavební úprava provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení [§ 103 odst. 1 písm. h) SZ], může vyžadovat ohlášení [§ 104 odst. 2 písm. n) SZ] a jiné stavební úpravy (tzn. takové, které se „nevejdou“ do vymezení podle citovaných ustanovení) pak vyžadují stavební povolení. (Předpokládáme, že nejde o výměnu bytového jádra ve stavbě, která vyžaduje pouze ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.) Stavební úprava (přestavba) bytových jader posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, nepodléhá. Z hlediska požární bezpečnosti, pokud bylo možné ověřit, náhrada dosavadních umakartových bytových jader s použitím lehkých zdících materiálů (Ytong) nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Při provádění prací je však nutné zabezpečit utěsnění prostupů v instalačních šachtách nehořlavými materiály. Zda provedení stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení je podle § 152 odst. 1 SZ odpovědný stavebník. Výslovně se mu ukládá, aby dbal na řádnou přípravu a provádění prací, měl přitom na zřeteli podle okolností ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí i majetku a šetrnost k sousedství. Proto lze doporučit, aby si stavebník sám opatřil posudek odborníka o tom, že jím navrhovaná stavební úprava nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží je) způsobem, který by narušil nebo ohrozil stabilitu stavby. Za porušení této povinnosti může být stavebníkovi uložena pokuta až do výše 200 000 Kč. Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Může na nich provést kontrolní prohlídku a uložit opatření k nápravě jako na stavbách povolovaných (§ 132, 133 a 134 SZ).
-
Z uvedeného pro Vás vyplývají tyto možnosti:

- Stavebník Vám jako spoluvlastníkům bytového domu prokáže, že stavební úpravy, které provádí nejsou podmíněny svolením správního orgánu, tedy stavebního úřadu. Pokud Vám způsobil škodu nebo se domníváte, že svým zásahem porušil stávající stavební konstrukci stavby je povinný uvést stavbu do původního stavu nebo Vám (popř. spoluvlastníkům bytového domu) způsobené škody nahradit.

- Postupovat v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění – občanský zákoník - (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Postupy podle občanského zákoníku (občanskoprávní spory) řeší soud. Je nutné prokázat „nad míru přiměřenou poměrům…“, ve sporu doporučuji požádat o pomoc právníka.

- Požádat stavební úřad o provedení kontrolní prohlídky stavby, ten v případě zjištění závad uloží provést nápravu v souladu s § 132, 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění – stavební zákon. Pokud stavebník neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce ve stanovené lhůtě dopustí se tím přestupku dle § 178 odst. 2 stavebního zákona. Za tento přestupek mu může stavební úřad udělit pokutu do výše 200 000,- Kč v souladu s § 179 písm. a) stavebního zákona. Tato cesta se zdá být nejjednodušší, problém nastane v okamžiku, kdy stavebník nepovolí vstup stavebnímu úřadu do stavby, kterou je byt. Stavební úřad může v rámci úkonů prováděných podle stavebního zákona vstupovat na stavby s vědomím vlastníka stavby. To neplatí v případě, že se jedná o byt. V takovém případě je nutný souhlas vlastníka bytu a ten má právo souhlas nevydat v souladu s článkem 12 Listiny základních práv a svobod.

Čl.12

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Ing. Jiří Janíček

Vedoucí stavebního úřadu

psí exkrementy na dětském hřišti

Petra Nožinová, 2009-08-19 12:37:00

Dobrý den, bydlím v ulici Lipová 2469 a za domem máme hojně využívané dětské hřiště, kde nás neustále trápí psí exkrementy v travním porostu. Bylo by prosím možné, zde pro neposlušné „pejskaře“ umístit velké tabule se zákazem venčení psů?!! Bohužel je patrné, že jim nedochází, že dětská hřiště nejsou vhodným místem pro tuto činnost, byť zde denně vidí si tu hrát děti. Dále bych měla dotaz na úklid těchto prostor. Velmi často je zde nepořádek v podobě různých odpadků, zejména pet lahví. Kdo a jak často za úklid tohoto prostoru zodpovídá? Velice vám děkuji za odpověď a realizaci požadavku. Nožinová

2009-08-27 06:53:00

Dobrý den,

tabule se zákazem venčení psů na veřejná prostranství neumísťujeme, neboť na každém dětském hřišti je umístěna informační tabulka, kde je mimo jiné uvedeno, že na dětské hřiště je vstup se zvířaty (psy) zakázán. Dále je na celém území města Loun v platnosti obecně závazná vyhláška „O pohybu psů na území města Loun“, z níž kromě zákazu vstupu se psy na dětská hřiště vyplývá pro chovatele psů také povinnost uklidit znečištění po svém psu na veřejném prostranství. Každý kdo je svědkem porušení vyhlášky, může ihned volat Městskou policii Louny, stálá (bezplatná) linka 156.

K části dotazu, týkající se úklidu hřiště:

Správcem dětského hřiště v ulici Zahradní čp. 2462 – 2468 je paní Jaroslava Hudeková, která průběžně (min. 3x týdně) na hřiště dochází, stará se o pořádek na hřišti a zároveň kontroluje stav herního zařízení.
Eva Strasserová, odbor životního prostředí

Kněžice

Alena Tomanová, 2009-08-18 15:12:00

Dobrý den,chtěla bych vědět komu mám zaplatit poplatky za hrob ktery je v Kněžicích na hřbitově?Děkuji Tomanová

2009-09-01 12:57:00

Dobrý den,
paní Tomanová prosím obraťte se na městský úřad v Podbořanech, který zmíněný hřbitov spravuje.
S pozdravem, Ing. Vladimíra Dudová, odbor místního hospodářství

Kanály Nad tratí

Milada Trhlikova, 2009-08-11 10:16:00

Dobrý den, před více než rokem se řešily mříže přes nové odvodňovací kanály u samoobsluhy Nad tratí, a stále se nic neděje. Denně tam jezdím s kočárkem (ne krosovým) do spec. mat. školky.Toto je konečný stav, nebo už s tím konečně bude někdo něco dělat?Děkuji za odpověď Trhlíková

2009-08-18 06:54:00

Vážená paní Trhlíková,

děkujeme za Váš zájem o stav komunikací v našem městě. Ne vždy se podaří ideálně skloubit všechny požadavky, které jsou na dodatečné řešení určitého problému kladeny. Stavební úprava, která byla provedena zlepšila odtokové poměry na zpevněném prostranství v prostoru u samoobsluhy v ul. Školní. Zároveň vyvolala debatu o potřebě více přechodových míst, které by umožnily přecházet bez omezení nově vytvořený žlábek kdekoli – tak, jak byli občané zvyklí. Odbor místního hospodářství se požadavkem občanů zabýval, avšak technické řešení nebylo jednoznačné. Navíc některé varianty, které by splňovaly všechny požadavky (plné zakrytí roštěm) byly zase velmi finančně náročné. To bylo i důvodem odložení tohoto konečného řešení.

V současné době je objednána u Technické správy města Loun, s.r.o. instalace dvou desek o rozměrech cca 2 x 0,7 m, které doplní stávající přechodová místa o další, v místech větší frekvence chodců. Doufáme, že tato úprava bude prozatím dostačující (úprava proběhne do konce srpna 2009). OMH bude situaci nadále sledovat a v případě potřeby se budeme zabývat kompletní úpravou žlábku tak, aby vyhovoval všem občanům.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru místního hospodářství

Sekání trávy a hřiště

Kateřina Parkmanová, 2009-08-04 09:04:00

Dobrý den,
bydlím Lipová 2469. Za domem máme hřiště, kde je už několik týdnů neposekaná tráva. Není to jen na našem hřišti, ale na celém sídlišti. Děti si na trávníku ani nemohou hrát, protože se brodí po kolena trávou. Takto vysoká tráva je rájem pro klíšťata a jiný hmyz.
Dále bych chtěla upozornit na vybavení tohoto hřiště. Je mi jasné, že vzhledem k nákladům nelze všechny hřiště vybavit novými prvky. Do našeho hřiště však nebyla investována ani koruna několik let. Jen nám byl odvezen jeden kolotoč. Asi po třech letech byla jáma letos po něm zasypána hlínou a byla tam vyseta tráva. Nevím, zda jste někdy v poslední době tohle hřiště navštívili. Jsou zde pouze dvě koule a několik prolézaček a jedna houpačka. Je zde také klouzačka, která je prakticky nepoužitelná. Kolem ní je pouze dlažba, což je dost nevyhovující. Klouzačka je navíc celá prodřená, takže se naní nedá vůbec klouzat. V lepším případě si dítě pouze roztrhne kalhoty.
Děkuji za vaši odpověď

2009-08-05 15:04:00

Vážená paní Parkmanová,

travnaté porosty na plochách veřejné zeleně budou posekány do pátku 14. srpna 2009 v souladu s uzavřenými smlouvami na údržbu veřejné zeleně.

Město Louny vzhledem k vysokým finančním nákladům postupně provádí rekonstrukce všech nevyhovujících dětských hřišť na svém území. Provádí se jak kompletní rekonstrukce celých dětských hřišť, tak i výměny jednotlivých herních prvků (zničených, dožitých či nevyhovujících požadavkům) na dětských hřištích.

V roce 2010 bude v rámci investiční akce na dětském hřišti v Zahradní ulici provedena výměna nevyhovujících herních prvků za nové, tzn. že mimo jiné i Vámi zmiňovaná skluzavka bude odstraněna a nahrazena novým herním prvkem, eventuálně víceúčelovou herní sestavou. Zároveň bude vybudována vhodná dopadová plocha pod nově instalované herní prvky.

S pozdravem

Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Vjíždění aut do parku.

Jaroslava Němcová, 2009-07-30 20:50:00

Jak je možné, že vjíždějí do parku auta a parkují tam když je tam zákaz vjezdu a to hlavně v prostorách za tenisovými kurty.
Děkuji za odpověď.

2009-08-04 07:51:00

Vážená paní Němcová,
v prostorách parku T.G.M. od vjezdu směrem z ul. Kapitána Nálepky ( od koupaliště) jsou umístěny 3 dopravní značky (ZD) B1 “zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy a vystavovatelů“ a 1x DZ C9a „Stezka pro cyklisty a chodce“. Tato dopravní značení nijak neomezují parkování vozidel na parkovišti v prostorách za tenisovými kurty ani vjezd vozidel směrem k zahrádkám.
Žádné motorové vozidlo nesmí vjet za DZ C9a.
Pokud by však vozidlo vjelo za výše uvedené ostatní DZ, muselo by jít prokazatelně o zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské a podobné služby, dále tam může vjet vozidlo s označením O1, vozidla taxislužby a řidič, kteří mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. V opačném případě se řidič dopouští dopravní přestupku a může mu být strážníkem uložena bloková pokuta až do výše 2000,-Kč. Je pravděpodobné, že vozidla stojící za tímto dopravním značením a která jste v parku spatřila, splňují výše uvedené podmínky v souvislosti s dodatkovou tabulkou.
Děkuji za Váš podnět a provedeme v této lokalitě namátkové kontroly na dodržování těchto dopravních značení.
S úctou

Zdeněk Valeš
ředitel MP Louny

Restaurace

Iva Slavíčková, 2009-07-28 21:30:00

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se plánuje v našem městě otevřít nebo zrekonstruovat nějakou restauraci, cukrárnu nebo nějaké jiné posezení s dětským koutkem, pro rodiče s dětmi, myslím, že to nám v Lounech chybí.Děkuji za odpověď.

2009-07-31 12:53:00

Dobrý den,

Stavební úřad v současné době neeviduje žádnou žádost o rekonstrukci cukrárny, kavárny nebo jiné aktivity podle Vašeho návrhu. Město Louny nemá ze zákona možnost takovou aktivitu podnikatelskému subjektu nařizovat. V Lounech, stejně tak jako v celé ČR, jsou takovéto aktivity závislé na poptávce. Pokud existuje a je dostatečně silná,vyvolá vzápětí nabídku.

Stavební úřad MÚ Louny je schopen podnikateli, který by požádal o změnu stavby – vytvoření „dětského koutku“, např. ve stávajícím provozu cukrárny, poskytnout informace, dle kterých bude možné změnu snadno realizovat. Domnívám se, že se může jednat jen o úpravu organizace provozu cukrárny, kavárny apod., která vůbec nebude vyžadovat povolení stavebního úřadu.

Ing. Jiří Janíček

Vedoucí stavebního úřadu

noční klid

Ing. Kamila Odvárková, 2009-07-25 18:05:00

Dobrý den, chtěla bych, tentokrát již definitivně, vyřešit problém s rušením nočního klidu v České ulici. Městskou policií, na kterou se v této věci velmi často obracím, mi bylo sděleno, že si mám vždy zavolat a že přijedou a situaci na místě vyřeší. Mým cílem ovšem není být denně do dvou nebo tří hodin do rána vzhůru a opakovaně volat na linku 156 proto, aby následně přijela hlídka a více či méně úspěšně zasáhla. Mým jediným skutečným cílem je moci se v noci v klidu vyspat tak, abych mohla jít další den odpočinutá do práce. Vidíte, prosím, nějaké řešení této situace? Do Loun jsem se přistěhovala a přiznám se, že jsem se stále ještě nepřestala divit tomu, jak je možné, že v obytné zóně mohou po celou noc bez problému fungovat zařízení, jejichž provoz ruší noční klid? Děkuji za odpověď.

2009-07-31 07:16:00

Vážená paní inženýrko,

v regionu města Loun se nachází několik problematických lokalit, kde dochází často k rušení nočního klidu. K uklidnění situace kolem této problematiky by měla přispět také Obecně závazná vyhláška města Loun č.2/2009 platná od 1. června 2009, která mimo jiné omezuje provozní dobu veřejnosti dostupných kulturních podniků, zábav a diskoték, kam spadá také centrum města, avšak mimo ul. Česká. Kdyby ale byla i tato ulice do omezení zahrnuta, řešilo by to Vaši situaci a situaci občanů zde bydlících jen částečně, neboť ukončení produkce je v pracovních dnech nařízeno do 22.00 hod. a v pátek a sobotu do 02.00 hod.
Pokud dle občana je narušován noční klid, na místo vždy vyjíždí hlídka strážníků, která sama na místě samém posoudí, zda skutečně dochází k porušování veřejného pořádku. Strážník může řešit dle konkrétní situace rušení nočního klidu domluvou, uložením blokové pokuty nebo oznámením s následným postoupením ke správnímu řízení. Další z možností je, aby např. občané sami podali podnět hygienické stanici o měření hladiny hluku a na základě pozitivních výsledků by byly činěny další kroky k nápravě.
K řešení situace v ul. Česká Vám mohu sdělit, že strážníci, pokud skutečně zjistí, že se jedná o rušení nočního klidu, budou instruování k přísnějším postihům formou vyšší blokové pokuty nebo budou i nadále jednotlivé případy postupovány ke správnímu řízení. Není ale v pravomocí městské policie nařídit ukončení produkce, ať již soukromé nebo veřejné, právě z důvodu rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Mohu Vám slíbit, ze zajistím po 22.00 hod. častější směrováni hlídek do ul. Česká po dobu min.14 dnů.
Věřím, že tyto kontroly přispějí ke zklidnění Vámi popisovaného stavu.
S úctou
Zdeněk Valeš
ředitel MP Louny

finanční podpora ROI Louny

Jaromír Kadeřábek, 2009-07-20 12:59:00

Dobrý den, zajímala by mě výše finančního příspěvku opětovně založenému fotbalovému klubu ROI Louny. Dále důvod proč dostali příspěvěk a další podporu? Míníte takto podporovat i klub Dynamo Louny, kde si hráči platí vše od vybavení po pronájem hřiště?
Děkuji za odpověď

2009-07-21 13:42:00

Vážený pane Kadeřábku,

Odpověď na první část otázky - výše příspěvku fotbalovému klubu ROI Louny:

Upřesněte, prosím, název sportovní organizace, nebo Vám doporučuji podívat se na webové stránky města www.mulouny.cz, kde na úřední desce naleznete usnesení rady města za rok 2009. 71. schůze RM, která se konala 4. 3. 2009 usnesením č. 59 projednala zápis sportovní komise. Tam je přehled příspěvků poskytnutých sportovním klubům na rok 2009, dle jednotlivých kritérií.

Odpověď na druhou část otázky:

Město Louny má každoročně v rozpočtu vyčleněn určitý objem finančních prostředků, které jsou určeny na podporu sportovních aktivit. Prostředky rozděluje sportovní komise v souladu s Pravidly rady města č. P11/2008 pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací. Obecná kritéria:

příspěvek může žádat pouze občanské sdružení, které existuje nejméně 3 roky.
Žádost musí být vždy doložena, a to bez výjimky, nejpozději do 15. ledna příslušného roku
Žadatel musí mít vyúčtovány příspěvky za minulý rok dle smlouvy a nesmí mít žádné závazky vůči městu.
Organizace má trvalé sídlo v Lounech
Organizace je registrována u ministerstva vnitra jako občanské sdružení (Stanovy), nebo vlastní registrační list příslušnosti k ČSTV, nebo SSS (Sdružení sportovních svazů). Doložit vždy s první žádostí.
Organizace neprovozuje výkonnostní tělovýchovu jako podnikatelskou činnost ve sportu
Organizace, která nemá mládež, obdrží pouze 25 % z částky vypočítané dle B.
Uvedení jakýchkoliv nepravdivých údajů je důvodem k odmítnutí žádosti pro daný rok.
S pozdravem

Ing. Maříková
vedoucí ekonomického odboru

Nepořádek u kontejnerů

Němcová Jaroslava, 2009-07-18 17:32:00

Na sídlišti Kpt.Nálepky proti 7.z.škole je to někdy vypadá, že se tam sváží odpad z celých Loun.Kontroluje někdo zda mají podnikatelé zaplacené popelnice protože je tam odpad všeho druhu, rovněž se mi zdá málo kontejnerů na sběrném místě podle počtu vchodů platí vůbec všechny vchody domů? Všude je hrozný nepořádek protože rodiče posílají děti s odpadem, ty někdy nedosáhnou a pohodí to vedle,nedalo by se s tím něco dělat. Děkuji

2009-07-28 10:28:00

Vážená paní Němcová,

kontejnery v ulici Prokopa Holého u základní školy jsou určeny pro některé domy v ulici Kpt. Nálepky. Je zde umístěn velkoobjemový kontejner, 3 kontejnery o objemu 1100 l a 2 kontejnery o objemu 660 l. Prostřednictvím bytových správců se na jejich úhradě podílí příslušné domy, pro které jsou určeny. Na místě jsme prováděli kontroly a dle našich zjištění problém není v kapacitě nádob, ale v nekázni těch, kteří odkládají odpad mimo nádoby, případně mimo termíny sběrových sobot. Podnikatele rovněž pravidelně prověřujeme. S problémem odkládání odpadu mimo nádoby např. dětmi, které do kontejneru nedosáhnou se bohužel občas setkáváme. Nezbývá než apelovat na všechny občany, aby udržovali pořádek kolem svých nádob na odpad a chovali se zodpovědně.

Na odboru životního prostředí je k nahlédnutí fotodokumentace stavu provedená 11. května, 15. a 22. července letošního roku.


S pozdravem
Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Hřiště

Jaroslava Nikodýmová, 2009-07-16 21:32:00

Vážení, před pár dny bylo zpřístupněno zrekonstruované hřiště na sídlišti Hrnčířská. Jeho provozní doba je stanovena od 7. do 21.hodiny. Chtěla bych se zeptat, jak město zajistí dodržování tohoto ustanovení, kterým se pravděpodobně snažilo vyjít vstříc připomínkám sdělovaným v rámci petice místních obyvatel k jeho rekonstrukci. Bohužel toto omezení zatím nefunguje a jeho hlučnost je poměrně vysoká. Děkuji

2009-07-21 08:24:00

Vážená paní Nikodýmová,
město Louny nezajišťuje kontrolu dodržování provozní doby hřišť. V případě nedodržování provozní doby, nadměrné hlučnosti, stejně tak v případě ničení zařízení hřiště atd. lze zavolat Městskou policii Louny, bezplatnou stálou linku 156.
S pozdravem
Eva Strasserová
odbor životního prostředí

Noční klid

, 2009-07-11 00:00:00

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, od kdy do kdy je v Lounech noční klid. Když včera v jedenáct hodin ještě vyhrávaly kapely před Billou, tak mi bylo městskou policií sděleno, že je změněna vyhláška a doba nočního klidu se o víkendech posunuje až na druhou hodinu ranní. Toto ani nic podobného jsem na stránkách města nenašla, pouze, že Rada města musí měsíc předem schvalovat. Ale o dvou hodinách tam nic není. Kromě toho, kdybych toto věděla předem, tak odjedu na víkend jinam. Město ani neinformovalo obyvatele centra, že něco podobného bude probíhat, každý nečte noviny, nebrousí na internetu, ani to není povinností obyvatel. Myslím, že ale povinností města je zajistit informovanost obyvatel, ne jen pohodit letáčky do obchodu. Je takový problém centrum města obejít a vhodit letáčky do schránek obyvatel??

2009-07-17 11:56:00

Vážená paní Hrdličková, město Louny v roce 2008 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, která stanovuje dobu nočního klidu od 22.00 do 6.00 h. Takto vymezená doba nočního klidu platí pro každý den v týdnu a pro všechny akce pořádané na veřejném prostranství. Schválená vyhláška ovšem umožňuje, aby rada města v případě kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, udělila pořadateli výjimku. Ve dnech 10. – 11. července 2009 probíhala v Lounech velice významná sportovní akce „European Handbike Circuit“, kterou nepořádalo město Louny, ale ASK Elna Počerady, a na kterou byla Radou města Loun udělena výjimka s tím, že program měl být na Komenského nám. ukončen do 24 h. V tomto případě je ovšem výhradně věcí pořadatele, jakým způsobem zajistí prezentaci akce a bude občany o případných uzavírkách, omezeních a trvání programu informovat. Vaši stížnost pořadateli akce předáme a věřím, že v případě uskutečnění dalšího ročníku této akce, budou již obyvatelé lokality, které se tato akce dotkla nejvíce, v dostatečném časovém předstihu informováni. Se srdečným pozdravem a přáním hezkých prázdnin Renáta Čapková, tajemnice MÚ Louny

xxxxxxxxxx Vážená paní Hrdličková, jelikož jsme si plně vědomi našeho zásahu do života občanů města, pokusili jsme se v letošním roce připravit co nejširší mediální kampaň zaměřenou na tuto akci v historii našeho klubu. Celkem bylo vytištěno 500 ks plakátů A1 (distribuce Rengl a dobrovolníci), 250 ks plakátů A2, které jsme distribuovali za pomoci našich dobrovolníků po městě a okolí do obchodů, hotelů, továren, benzínových pump apod., dále jsme nechali vytisknout 8 000 letáčků, které informovaly nejen o programu, ale i o uzavírkách ulic v Lounech v průběhu soboty a neděle 11. a 12. 7. včetně hudebního programu, tyto jsme distribuovali pomocí České pošty, a.s. do domácností (4 000ks). Další cca 3 000 ks letáčků jsme roznesli do obchodů a po dohodě s majiteli, či vedoucími obchodů, byla zajištěna jejich distribuce občanům i návštěvníkům města. Dále osobně jsem ve čtvrtek 9. 7. obešel obchody v ulici Na Valích naproti parkovišti na Komenského náměstí, informoval obchodníky o omezení parkování v pátek i v sobotu a dal do těchto obchodů další letáčky pro případné návštěvníky. To samé jsem učinil osobně v ulici Vrchlického a v dolní části ulice Pražská, obchody naproti 1. ZŠ. O akci informovali s předstihem jak týdeníky Hlas i Press tak Žatecký a Lounsky deník, opakovaně. Informace byla kromě našich internetových stránek, též na stránkách Informačního centra města Loun a několika dalších internetových stránkách jak našeho regionu tak s celorepublikovou působností.
Jak jsem z Vašeho dopisu pochopil, v některém obchodě jste se s naším letáčkem setkala, ale asi jste mu nevěnovala pozornost nebo ho nedočetla do konce. Bohužel to již jako pořadatel nedokáži ovlivnit. Poslední věc je dodržení nočního klidu. Přesně dle pravidel, jsme požádali o prodloužení hudební produkce v pátek 10.7. do 23.00 hod. a v sobotu 11.7. do 24.00 hod. a rada města nám tuto výjimku udělila. Mohu sdělit, že po oba dny jsem byl do skončení hudební produkce osobně přítomen na Komenského náměstí. V pátek hudební produkce překročila o několik minut 23.00 hod. a na můj popud byla okamžitě ukončena kolem 23.10 hod. V sobotu byl čas hudební produkce ukončen přesně ve 24.00 hod.
Myslím si, že letošní ročník European Handbike Circuit mohu z pohledu hlavního organizátora považovat za nejzdařilejší nejen co do počtu účastníků, ale i z pohledu spolupráce s Policií ČR, která v letošním roce byla diametrálně na jiné úrovni než v letech minulých. Spolupráce s Městskou policií Louny je na všech akcích pořádaných naším klubem v Lounech na mimořádné úrovni již mnoho let a chtěl bych za to poděkovat.
Věřím, že všechny tyto informace Vás přesvědčí o tom, že z pohledu organizátorů jsme nemohli udělat pro informovanost občanů více. S hlubokou úctou Radovan Šabata, předseda ASK Elna Počerady

venkovní aquapark-

Lenka Holeschová, 2009-07-04 16:08:00

Přeji pěkný den, dnes jsem navštívila ve Vašem městě aquapark. Prostranství bylo pěkné, také je pěkně zařízen, pouze chování plavčíků mě zarazilo. Mám dvě děti, z toho jedno je miminkem.Po zaplacení u kasy(kde mne nikdo na nic neupozornil) jsem se šla cachat k děckému bazénku, kde mne velice netolerantně upozornila plavčice, že miminko nesmí mít čepici na hlavě a ramínka zakrytá tričkem.Samozřejmě tím dítěti hrozí úpal, spálení pokožky.Setkávám se s tímto poprvé, pouze chci upozornit maminky na nevstříctnost k matkám.Urgovali více maminek,tím Vám znepříjemní celý den.Z jejich strany je tohle jednání nesmyslné.Maminky, raději seďte doma s miminkama a do Loun nejezděte.Děkuji a nashledanou.

2009-07-08 08:36:00

Vážená paní,
jako provozovatel Městského koupaliště se musíme řídit Krajskou hygienickou stanicí schváleným provozním řádem, který
v bodě 5 (je k dispozici před vstupem do areálu) uvádí, že vstup na zpevněné plochy
kolem bazénů je možný jen v koupacím úboru. V žádném případě nechceme maminkám ani tatínkům
komplikovat život, ale předpis musíme dodržovat.

Plavčík napoprvé rodiče upozorní na nevhodné oblečení, ale v daném dni ho toleruje.

Proti slunci je možno děti chránit koupací čepičkou, rukávky nebo celotělovými plavkami.

Ustanovení v bodě 5 je především určeno mládeži, která za plavky vydává cokoli ze svého šatníku,

a my si ho nemůžeme vykládat tak, že platí jen pro někoho. Můžeme však s Krajskou hygienickou stanicí projednat, zda by pro malé děti

v péči rodičů (do 3 let), které neplatí vstupné, nebylo možno učinit výjimku.

S pozdravem

Josef Klesal, provozovatel Městského koupaliště v Lounech

Bezpečnost turistů v Lounech

Jana Kraftová, 2009-06-28 21:55:00

Jak je možné, že syn navštívil vaše město a byl zmlácen Romy. Domů přijel s prokopnutou nohou a modřinou u pusy. Tento měsíc maturoval a má mírumilovnou povahu. Pěkná vizitka vašeho města a vaší práce!!!

2009-07-02 10:03:00

Vážená paní Kraftová,
je mi nesmírně líto Vašeho syna, který byl jak uvádíte údajně zmlácen Romy při návštěvě našeho města. Je mi však divné, že se syn neobrátil o pomoc na PČR nebo
na naší MP. Určitě bychom mu pomohli a byla by i velká pravděpodobnos útočníky dopadnout. Přesto Vám doporučuji oznámit událost na Policii ČR, protože je zde důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin.

Zdeněk Valeš, ředitel Městské policie v Lounech

Jezírka + kašna

Petr Vlček, 2009-06-26 20:53:00

Dobrý den. Mám dva dotazy. Nejprve by mne zajímalo, proč nejsou letos napuštěna jezírka na Suzdalském náměstí. Dále se chci zeptat jestli město neuvažuje o instalaci dobové kašny i na Mírovém náměstí, jako na Náměstíčku. Bylo by to zpestření tohoto prostoru. Děkuji za odpověď.

2009-07-02 10:43:00

Vážená paní,

umělé nádrže (jezírka na Suzdalském náměst)í vykazovaly značné úbytky pitné vody. Bylo několika pokusy zjištěno, že úniky jsou způsobeny trhlinami v povrchu uvedených nádrží. V současné době se připravuje výběrové řízení na opravu povrchů. Akce bude finančně velmi náročná, ale únik pitné vody byl opravdu značný a finančně náročný. S pozdravem Jiří Parkman, odbor místního hospodářství

X X X Na Mírovém náměstí stávala Strašrybova kašna napájená vlastním pramenem. Po jejím odstranění byl poblíž jejího místa realizován pomník Mistra J. Husa a severní a jižní lipová alej. Prostor Mírového náměstí s Morovým sloupem jihovýchodní části je tím již uzavřený. Jižní alej doplňuje litinové pítko.
Ilona Hesounová, odbor rozvoje města - úsek památkové péče

Neradostné cestování

Evžen Veselý, 2009-06-14 22:14:00

Vážení.
Cestoval jsem autobusem od Okresního soudu v Lounech, kde jsem přísedícím ze soudního jednání, ale jaké bylo moje udivení, že takřka nikde nebylo na Autobusovém nádraží označení ba aní jízdní řády z jakého stanoviště jede přímý autobus do Žatce. Když jsem se ptal na Informacích bylo mě řečeno že buď ze stanoviště č.12 nebo 6 nebo 8 jinak že neví.
Domnívám se že by bylo vhodné, aby byl dán pokyn všem přepravcům, aby znovu vyvěsili jízdní řády na stanovištích, tak jak to bylo dříve /v r. 2008/.
Byl jsem svědkem toho jak někteří lidé/ i já/ běhají marně od vývěsky k vývěsce, ale ty jsou prázdné nebo jsou na nich ještě vyvěšeny staré neplatné jízdní řády.
Při změně jízdních řádů v prosinci 2008 došlo rovněž k tichému zdražení jízdného. Tak na př. jezdil jsem z Kryr do Loun bez přesedání za 59 Kč. Nyní musím přesedat v Podbořanech a v Žatci a celková cena jízdy z Kryr do Loun je nyní 80 Kč, tedy o 21 Kč vyšší.
Nevím proč jsme volili v posledních volbách takové zastupitele, kteří před volbami slibovali hory-doly ať kandidovali za jakoukoliv stranu. Asi při sestavování nových jízdních řádů nepochopili snahu přepravců více a více vydělávat a neby jim to bylo jedno protože veřejnou dopravou asi nejezdí nebo je jim to placeno.

Evžen Veselý
5.května 148
439 81 Kryry

2009-06-29 09:10:00

Reakce viz dotaz: "Autobusové jízdní řády"

Betonarka nebo asfaltovna?

Pavel Mládek, 2009-06-13 15:45:00

Dobrý den,koupil jsem byt "na porcelánce"a zaslechl jsem že v okolí má být postavena betonárka nebo asfaltovna,co je na tom pravdy?děkuji za vaši odpověd.

2009-06-16 13:52:00

Vážený pane Mládku,
zakoupil jste si byt v území, které je v územním plánu města Louny vedené jako průmyslová zóna, lze tedy předpokládat, že v tomto prostoru může být povolena jakákoliv stavba výrobního charakteru, která vyhoví příslušným platným zákonům. Tedy i výroba asfaltových směsí nebo výroba betonu. V současné době stavební úřad řeší stavební povolení stavby „Obalovna živičných směsí“, rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno a je v právní moci.
S pozdravem
Ing. Jiří Janíček, vedoucí stavebního úřadu

Speciální mateřská škola ve Školní ulici

Radka Černá, 2009-06-12 17:47:00

Vážený pane starosto,
chtěla bych Vás upozornit na tíživou situaci s kanalizací ve speciální mateřské škole. V měsíci květnu z důvodu havárie bylo nutno školku na jeden den uzavřít, od té doby již 2x došlo k dalším haváriím. Rodiče dětí zde umístěných platí nejvyšší školné ze všech školek v Lounech. Jsou zde umístěny děti s různými vadami, též děti, které vyžadují vyšší hygienické požadavky. Věřím, že Vám tato situace není lhostejná a že najdete v rozpočtu města dostatek prostředků na brzké odstranění závad.

2009-06-18 13:29:00

Dobrý den,
o problémech ve speciální MŠ dobře víme. První problémy se objevily již v roce 2007, na základě prověření situace a zpracování projektu byla následně v létě 2008 opravou vyřešena nejproblematičtější část systému kanalizace a potíže zdánlivě ustaly. Vedení MŠ následně žádné problémy neavizovalo a na jeho návrh byly plánované investice v MŠ na rok 2009 směřovány do výměny oken a dveří. Letošní přívalové deště ovšem ukázaly, že loňská oprava nebyla kompletním řešením problému. V současné době se tedy připravuje projekt a současně se předpokládá přesměrování části prostředků, určených na jiné investice v MŠ (celkem 500 tis. pro rok 2009, volných zbývá ještě 260 tis.
Kč) - tak, aby další oprava mohla proběhnout ještě letos. Doufejme, že tím bude kanalizace v MŠ vyřešena kompletně.
Jan Kerner

psi

Blanka Seifertová, 2009-06-10 11:01:00

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli je tu nějaký cvíčák pro pejsky

2009-06-12 14:13:00

Dobrý den paní Seifertová,

v Lounech je k dispozici pro pejsky kynologické cvičiště, které se nachází směrem na Lenešice, a spravuje jej Kynologický klub Louny. Kontakt: paní Eva Hrušková,
tel.: 739 265 305, paní Jitka Kržová, tel.: 777 880 337, paní Vlaďka Komůrková,
tel.: 602 204 752, pokud máte zájem o poslušnost, můžete kontaktovat
p. Weinerta tel. 603 893 471.
Veškeré informace naleznete také na www.agility-louny.wz.cz, e-mail: agility.louny@seznam.cz.
S pozdravem Eva Jirásková, Městské informační středisko Louny

Dětské hřiště v centru

Ivana Hrdličková, 2009-06-07 13:00:00

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli město plánuje zřízení dětského hřiště v centru města, třeba na Rynečku. Ono celkově je stav hřišť v Lounech dost žalostný. Nemyslíte??? Pro děti by se mělo dělat nejvíc, neboť jsou naší budoucností ne?

2009-06-12 14:44:00

Vážená paní Hrdličková, poblíž centra města se nachází dětská hřiště např. na pěší zóně Kosmonautů – zde se nachází dvě dětská hřiště, která byla v nedávné době zrekonstruována a odpovídají požadavkům evropských norem na dětská hřiště. V příštím roce bude poblíž centra realizována rekonstrukce dětského hřiště v ul. Prokopova. Ve Vámi zmíněné lokalitě Na Rynečku je plánována výstavba rodinných domků a park.

Nemyslím si, že město Louny v oblasti dětských hřišť dělá málo. Každým rokem se provádí rekonstrukce dětských hřišť v Lounech, na které je vynakládáno 2,5 mil. Kč ročně; v této částce není zahrnuta částka na drobné opravy herních prvků, údržbu dětských hřišť a výměny zničených herních prvků za nové.

S pozdravem

Eva Strasserová, odbor životního prostředí

Autobusové jízdní řády

Evžen Veselý, 2009-06-04 20:53:00

Byl jsem dne 3.6.na soudním jednání Okresního soudu Lounech, kde jsem přísedícím v trestním senátě. Po skončení jednání jsem šel na Autobusové nádražínádraží v Lounech a chtěl jsem jet přímým autobusem do Žatce. Šel jsem na stanoviště č.6,ale tam byly jízdní řády strhány. Vrátil jsem se do čekárny a v Informacích jsem se ptal odkud a kdy jede přímý autobus do Žatce. Bylo mě řečeno že buď ze zanoviště č. 6 nebo z č. 8 nebo 12, jinak že neví. Podivil jsem se, že informace dává paní z autobusové firmy z České Lípy.Po autobusovém nádraží bloudilo několik občanů jako já a hledali rovněž nějaký autobus kam chtěli jet.
Domnívám se že by bylo velmi vhodné aby byl dán pokyn všem přepravcům kteří užívají lounské autobusové nádraží aby znovu řádně vyvěsili jejich jízdní řády a rovněž aby v čekárně byly informace z kterých stanovišť a kam autobusy jezdí, tak jak to bylo před rokem 2009.
Rovněž podotýkám, že při změně jízdních řádů došlo k tichému zdražení jízdného. Tak na př. Jezdím z Kryr do Loun. Dříve přímý autobus stál 59 Kč. Nyní musím přestupovat v Podbořanech, pak v Žatci a jízdenky z Kryr do Loun nyní stojí 80 Kč, tedy o 21 Kč více Nevím proč zástupci, které jsme volili a před volbami slibovali hory-doly nejsou na straně občanů, ale jsou na straně podnikatelů nepochopili že tito chtějí více vydělávat a je jim to jedno že cestující musí stále více a více platit za veřejnou dopravu neboť většina z nich jezdí do práce buď služebním vozem a nebo soukromým a je jim to placeno Státem.
Evžen Veselý
5.května 148
439 81 Kryry

2009-06-11 12:31:00

Vážený pane Veselý,

vzhledem k obsáhlosti Vašich připomínek, Vám v současné době připravujeme písemnou odpověď, která Vám bude v nejbližších dnech zaslána prostřednictvím poštovní služby.
Děkuji Vám
Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství

Busmat

Martina Nováková, 2009-06-03 08:57:00

chci se zeptat zda je pravda,že společnost Busmat zajišťující spojení do Prahy (kam jezdí hodně lidí do práce) bude fungovat pouze do 13.6.? v případě, že ano bude za tuto společnost náhrada? v případě že funguje i nadále zda se řeší nespolehlivost tohoto doprace? děkuji za odpověď

2009-06-05 07:26:00

Vážená paní Nováková,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že o ukončení dopravního spojení linky č. 560001 Žatec-Louny-Slaný-Praha dopravce Karel Matyáš-BUSMAT není odboru místního hospodářství MÚ Louny nic známo a dosud jsme nebyli jako obec, kudy tato linka projíždí a má zastávky, Krajským úřadem informováni.

Jízdní řád je schválený pro období od 14.6.2009 do 12.12.2009, podle kterého by toto dopravní spojení mělo i nadále existovat. Doporučuji Vám obrátit se se svými dotazy na příslušný dopravní úřad pro veřejnou linkovou dopravu, kterým je dle zákona o silniční dopravě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 657111, e-mail: stankova.r@kr-ustecky.cz.

Na základě našeho dotazu nám pracovníci krajského úřadu informaci o ukončení této linky nepotvrdili, ale upozornili na jízdní řád, ve kterém došlo nejen k časovým úpravám, ale především k omezení spojů o letních prázdninách (jízdní řád naleznete na www.idos.cz). Tato linka je komerční záležitostí a v případě, že si dopravce podá návrh na změnu jízdního řádu, dopravní úřad s největší pravděpodobností dopravci vyhoví. Spolehlivost řeší, jak jsem již výše uvedla, krajský úřad – odbor dopravy a silničního hospodářství, na který se můžete obrátit se svými dotazy či případnými stížnostmi.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová,
vedoucí odboru místního hospodářství

parkovani

Katerina Strancova, 2009-06-01 12:01:00

Dobry den,obracim se na Vas s zadosti ohledne parkovani v ulici 17.listopadu.Bezte se nekdy podivat(je jedno v ktery den)okolo 19h. vecer, zda mate moznost zaparkovat na tom to sidlisi auto.Nemate.Jedine parkoviste a par mist okolo panelaku,je opravdu nedostacujici.Byla bych moc rada,kdyby se tim to problemem ,nekdo zacal zabyvat.Je zde spoustu jinych mist,ktere by se daly jako parkoviste vyuzit.Dekuji.

2009-06-05 16:47:00

Vážená paní Štrancová,
k Vaší připomínce ohledně problematiky parkování sdělujeme, že problematika nedostatku parkovacích míst se bohužel týká celého města a tuto situaci se snažíme v rámci možností řešit. V minulém roce byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření počtu parkovacích míst ve městě a realizace I. etapy navržených úprav byla zařazena do investičního rozpočtu na letošní rok. V rámci této etapy jsou mimo jiné plánovány i úpravy v lokalitě Louny – západ a to konkrétně v ul. 17. listopadu a v ul. Kosmonautů.

V ul. 17. listopadu (naproti čp. 2077-2080) bude v místě stávajícího zeleného pásu vybudováno 8 podélných parkovacích míst, úpravami v ul. Kosmonautů (kolem čp. 2088-2090) vznikne 35 nových parkovacích míst. Realizace proběhne v 2 polovině letošního roku. Projektová dokumentace navržených úprav je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

Rovněž bude v letošním roce provedena oprava povrchu (mikrokoberec) na parkovišti v ul. Mělecká včetně provedení nového dopravního značení, kterým se provoz na parkovišti lépe zorganizuje a uspořádá.

V rámci sestavování investičního rozpočtu na příští rok přivítáme případně vaše další konkrétní nápady, uzávěrka pro podání námětů na zařazení akcí do investičního rozpočtu na rok 2010 ze strany občanů končí 30.6.2009 s podání na sekretariát starosty města.
S pozdravem Bc. Ivana Hádková, vedoucí odboru rozvoje města

skolka

robert hencz, 2009-05-15 20:52:00

Dobrý´den, jsem slovak a uz 3 rok ziji prechodne i s mymi detmi v cechách. Navstevuji tu i skolku. Mame zde jeden problém. Mám 3 deti nejstarsí navstevuje posledni trídu skolky. dalsi 2 jsme museli z financních duvodu odhlásit . Ale problém je vtom ze kdyz jsme chteli znova prihlásit alespon tu prostredni dceru, která musi chodit do predskolské tridy tak nám ji v lounech do zadné skolky nevemou coz jsem se dozvedela u zápisu z té vasi vyhlásky nebot prednost maji lounské deti. ale i my zde bydlíme. To podle Vás mám ted kazdy den vozit díte na Slovensko nebot tam má trvalý pobyt pricemz tady zije 3 rok prechodne zde v Lounech a trvalý pobyt získáme az za 2 roky. Takze co máme delat ? Muzete nám nejak poradit

2009-05-22 07:07:00

Vážený pane,

odpovídáme tímto na Váš dotaz ohledně umístění dítěte předškolního věku do mateřské školy v Lounech.

Úvodem několik slov o povinnosti obce dle litery zákona:

Rozsah povinností uložených obci je nesporný – obec plní povinnosti vůči dětem s místem trvalého pobytu na jejím území, což také odpovídá pojetí obecní samosprávy podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které ukládá obci pečovat o potřeby svých občanů.

Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 1 věta první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povinen přednostně přijmout k předškolnímu vzdělávání děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Takové ustanovení vytržené z kontextu by ukládalo uvedenou povinnost řediteli kterékoli mateřské školy, a to vůči každému dítěti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Při výkladu § 34 odst. 4 školského zákona je nutné vycházet ze vzájemné souvislosti obou vět tohoto ustanovení, to znamená jednak oprávnění dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k přednostnímu přijetí a také povinnost obce zajistit odpovídající podmínky pro realizaci tohoto oprávnění. ve druhé větě § 34 odst. 4 se hovoří o „jiné mateřské škole“, kam má obec zajistit zařazení dítěte, pokud je nelze z kapacitních důvodů přednostně přijmout. Z použití výrazu „jiná mateřská škola“ lze dovodit, že se první věta týká určitým způsobem specifikované mateřské školy. Vzhledem k tomu, že ve větě druhé již přistupuje kritérium trvalého pobytu, a také vzhledem k povaze povinnosti obce zakotvené v § 179 odst. 2 školského zákona lze dovodit, že ustanovení § 34 odst. 4 věta první se týká pouze mateřských škol zřizovaných obcí. Právo na přednostní přijetí předškolnímu vzdělávání zde mají děti s místem trvalého pobytu na území obce, která mateřskou školu zřizuje (popřípadě děti, kterým je v mateřské škole jinou obcí zajištěno předškolní vzdělávání podle § 179 odst. 2 písm. b) školského zákona; v této souvislosti se povinnost podle § 34 odst. 4 věta první týká také mateřských škol zřizovaných svazkem obcí.

Obec má povinnost zajistit pro děti, s místem trvalého pobytu na jejím území, v posledním roce před nástupem školní docházky místo v mateřské škole. Pokud to umožňuje kapacita předškolního zařízení, může ředitelka mateřské školy přijmout i děti mladší, které mají s místo trvalého pobytu na jejím území nebo mimolounské předškoláky z obcí, které nemají zřízenu mateřskou školu a v poslední řadě ostatní mimolounské děti. Vzhledem k tomu, že docházka do mateřské školy není povinná, není v mateřských školách kapacita pro všechny předškolní děti. Ve Vašem případě doporučuji obrátit se na mateřské školy v okolních obcích (Cítoliby, Dobroměřice), zda nemají volnou kapacitu ve svých zařízeních. S pozdravem Ing. Alena Maříková, vedoucí ekonomického odboru

Proč neni v LN tržnice?

Jan Havelec, 2009-05-14 21:36:00

Prosim pekne, proc v Lounech neni nova tržnice? Dosavadní jste zrusili a nic noveho se pry neplanuje. Ptam se:Proč?

2009-05-21 07:31:00

Vážený pane, původní tržnice v prostoru současného Náměstíčka byla z důvodu jiného využití tohoto prostranství přemístěna z centra města na pozemek p. č. 2861/2 - prostranství u Luny. Tržnice na tomto místě nebyla ovšem, s ohledem na dostačující nabídku obchodních řetězců v Lounech, trhovci využívána, proto byla posléze zrušena. Do této doby město Louny neeviduje žádné požadavky provozovatelů nebo obyvatel na zřízení tržnice.
S pozdravem Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství

sběrný dvůr

Zuzana Mikolášová, 2009-05-08 21:55:00

Dobrý den, zajímalo by mne kdo zodpovídá za svos odpadu do sběrného dvora. Někdy se stane že na sběrném dvoře rachotí ještě v půl jedenácté večer.Přes den už to tak nevnímáme, ale večer už by mohl být klid.Vím, že je to potřebná věc, ale mělo by se hledět i na obyvatele kteří mají sběrný dvůr hned pod okny. Nehledě k tomu, že když fouká vítr tak je všude plno prachu prachu. Doufám, že v létě se k tomu nepřidá zápach. Děkuji za odpověd

2009-05-13 09:42:00

Vážená paní Mikolášková,
provoz sběrného dvora organizuje odbor životního prostředí Městského úřadu Louny a zajišťuje jej společnost LIKOR CZ s. r. o. Provozní doba sběrného dvora v Poděbradově ulici v Lounech je ve všední dny od 8.00 h do 18.00 h a o víkendech od 10.00 h do 17.00 h. Hluk v době, kterou uvádíte, by proto ze sběrného dvora neměl pocházet. V areálu Technické správy města Loun s. r. o. má zázemí více různých firem a nemůžeme proto určit, zda pochází ze sběrného dvora.

Sběrný dvůr je určený pro vybrané složky komunálního odpadu (objemný odpad – nábytek, koberce, pneumatiky apod.) a pro vyřazené elektrospotřebiče. Šíření zápachu proto v žádném případě nehrozí.

S pozdravem

Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Parkování v centru města

Irena Klobásková, 2009-05-05 15:27:00

Jak hodlá město řešit parkování v centru města ke spokojenosti obyvatel a ne ke spokojenosti MÚ, kdy místa k parkování nepostačují, kde by se parkovat dalo, tak tam se nesmí. Viz obytná zóna v ulicích Jakoubkova a Česká, kde projíždí denně zásobovací nákladní vozy, ne-li kaminony, vozidla zde překračují povolenou rychlost, tudíž tyto ulice neplní funkci obytné zóny. Tu si představuji trochu jinak. Připadá mi, že se tato zóna stala jen výběrním místem městské policie, která to má vlastně za rohem.

2009-05-07 07:07:00

Dobrý den paní Klobásová,
zvýšený nárůst dopravy a nároky na parkování je bohužel všeobecný jev. Je to dopad nárůstu počtu osobních vozidel. Město se v minulém období problematikou opakovaně zabývalo a přijalo řadu opatření ve snaze optimalizovat požadavky jak motoristů, tak chodců či podnikatelů. Co se týče situace v ul. Česká, mohu Vám přislíbit, že se Vaším podnětem bude zabývat dopravní komise se snahou zkvalitnit podmínky užívání této komunikace a zvolit nejvhodnější řešení při zohlednění Vašeho návrhu.
S pozdravem Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství


Vážená pani Klobásková,
k Vašemu popisu (názoru) na dopravní situaci v centru města mohu pouze konstatovat, že není v kompetenci MP Louny svévolně měnit jakékoli dopravní značení v regionu města a ani si ho nevymýšlíme. Pouze můžeme navrhovat případné drobné úpravy. Tyto návrhy schvaluje Dopravní komise, Rada města a rozhodující slovo má DI PČR Louny. Dále Vám sděluji, že dopravní značení v centru města se vyvíjelo mnoho let až do dnešní podoby. Chápu však, že každý občan může mít svůj názor. Sladit tyto představy a zájmy jednotlivých občanů je však nemožné. Pokud máte nějaké opravdu konstruktivní řešení, rozhodně ho předložte, a věřím, že nikdo z členů příslušných komisí se nebude bránit ho realizovat.
S pozdravem

Zdeněk Valeš, ředitel Městské policie v Lounech

Městská policie

Irena Klobásková, 2009-04-30 09:18:00

Dobrý den, ráda bych upozornila na to, že strážníci MP stojí u pošty u přechodu, vidí chodce přecházet na červenou a nic s tím nedělají. Také by mě ještě zajímalo, proč se MP pohybuje pouze v centru města, zejména ulice Jakoubkova a Česká, na okrajích města ji nepotkáte. Myslím, že právě okraje města jsou problémové (část zvaná Amerika)

2009-05-05 11:43:00

Vážená pani Klobásková, nejprve mi dovolte Vám poděkovat za podnět ke zlepšení práce strážníků MP Louny. Tato informace je pro mě však natolik všeobecná, že ji nemohu použít k vyřešení konkrétního problému. Pokud v budoucnu zjistíte, že strážník nereaguje při dohledu u přechodu na chodce, který přechází na červenou neprodleně informujte vedení MP
Louny osobně, příp. na tel.: 415 653 887, 415 654 084 nebo 156. Jedině tak můžeme včas vše prošetřit a přijmout potřebná opatření. Nemohu však s Vámi souhlasit, že strážníci se pohybují pouze v centru města a v okrajových částech nejsou vidět. Město Louny je rozděleno do několika regionů a ve všech strážníci provádějí pravidelnou preventivní (i mimořádnou) obchůzkovou činnost. Samozřejmě v denní době se centru města věnuje zvýšená pozornost. Toto mé tvrzení jsem ochoten Vám kdykoli dokázat při případné osobní návštěvě MP Louny.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji krásný den.

Zdeněk Valeš, ředitel Městské policie Louny

byty

M.Laznik, 2009-04-28 20:23:00

Chtěl bych vědět kdy se dozvíme za kolik nám budou prodány byty,na tyršově nám. protože smlouvy máme na dobu určitou a když na ně nebudem mít jestli nám potom smlouvy už neprodloužíte?

2009-05-05 11:46:00

Dobrý den, podle schválených podmínek prodeje bytů obdrží nájemce s platnou nájemní smlouvou, který nemá dluhy vůči městu, nabídku na odkoupení bytu. Nerozhoduje, zda se jedná o nájemní smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. O prodloužení nájemní smlouvy je nutné požádat správce nemovitostí – firmu Bytos.
S přípravou prodejů bytů souviselo zajištění řady administrativních úkonů – rozdělení na jednotky, změna zástavní smlouvy pro byty postavené s dotací atd. V současné době byly předány podklady soudnímu znalci ke zpracování znaleckých posudků na byty, určené k prodeji na Tyršově náměstí a Suzdalském náměstí. Po vyhotovení posudků budou rozesílány nabídky k prodeji (za 50% odhadní ceny) postupně v průběhu druhého pololetí tohoto roku.
Pokud se některý ze nájemců rozhodne nekoupit byt do vlastnictví, bude jeho byt po uplynutí zákonné lhůty vydražen s nájemníkem. Zároveň – v případě, že nebude nájemce dlužníkem, bude mu změněna nájemní smlouva na dobu neurčitou.
Veškeré podrobné informace obdržíte s nabídkou prodeje, případně se můžete informovat na tel. 415 621 180 – paní Budišová, nebo 415 621 119 pan Parkman.
S pozdravem Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství

Stěhování do ciziny

Milena Krecklenberg, 2009-04-26 17:13:00

Dobrý den, stěhuji se s dětmi za manželem do Německa a potřebovala bych vědět zda musím vyplnit nějaké formuláře nebo vyřídit nějaké papíry proto aby potom co se odstěhuji mi nenastaly nějaké problémy a měla bych zde vše v pořádku. Prodávám tady také dům a nevím jak to je s trvalým bydlištěm jestli se mi automaticky přehlásí tam nebo třeba tady na úřadě, v tomto směru nevím kde se jinde zeptat. Děkuji moc za odpověď.

2009-04-30 07:34:00

Vážená paní Krecklenberg,

místo trvalého pobytu (dále jen TP) se přestěhováním do zahraničí automaticky nemění. Občan, v případě, že se rozhodl ukončit TP na území ČR, sdělí duto skutečnost písemně ohlašovně podle místa TP (pro Vás by to byl MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, kancelář č. 204). Pokud by prohlášení o ukončení TP na území ČR chtěl občan poslat poštou, musí mít ověřený podpis.

Jestliže občan ukončil TP na území ČR, je povinen do 15 pracovních dnů odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu, který jej vydal.

Zrušení TP na území ČR bude mít jistě vliv i na platby zdravotního a sociálního pojištění, odvody daní apod. Podrobnější informace si však musíte zjistit na příslušných úřadech.

S pozdravem

Ing. Jana Dvořáková, vedoucí odboru správního

nedostatek odpadkových košů

Hana Vorálková, 2009-04-23 08:55:00

Vzhledem k tomu, že je po městě dosti odpadků a málo odpad. košů, přimlouvala bych se za rozmístění více odpad. košů, zejména v parku pod pramenem, skrz který chodí žáci ze školy a koše při cestě evidentně chybí. Kdyby tam byly, nebudou odpadky po zemi a nelítaly by po celém parku. A tak je tomu i v mnoha dalších částech našeho jinak krásného města! H. Vorálková

2009-05-05 11:47:00

Vážená paní Vorálková,
jsme si vědomi, že v některých lokalitách ve městě dochází k zvýšenému znečišťování veřejných ploch. Celou situaci ve spolupráci s odborem životního prostředí a Technickou správou města Loun, s.r.o. vyhodnocujeme a do konce května 2009 bude rozmístěno dalších min. 10 košů.
S pozdravem Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství

loutkové divadlo

Petr Vlček, 2009-04-17 19:16:00

Vážení, v aktuálních informacích na tento týden uvádíte, že loutkové divadlo v Lounech je nejstarší stavbou svého druhu ve středních čechách!!! To opravdu nemyslíte váženě. Celý život jsem si myslel, že žiji v severních čechách nebo v Ústeckém kraji. Člověk, který toto napsal a pracuje zároveň na Městském úřadě, be se měl propadnout hanbou. Někdy si říkám, jací lídé na radnici mohou také pracovat.

2009-04-28 09:51:00

Vážený pane Vlček,
tímto se Vám omlouvám za můj překlep. Ve větě jsem omylem zaměnila slovo Evropa za Čechy. Konstatuji, že takovéto překlepy se mi často nestávají. Děkuji za upozornění.
Eva Hejná, odbor místního hospodářství

Rostlinný odpad

Miloň Neubert, 2009-04-17 10:01:00

Dobrý den, uvažuje se letos s přistavením kontejnerů na zahradní odpad tak jak tomu bylo v loňském roce?

2009-04-27 07:33:00

Vážený pane Neuberte,
sběr biologicky rozložitelných odpadů v jarním období letošního roku již probíhal od 28. března 2009 do 18. dubna 2009. Další sběr bude probíhat na podzim, termíny budou opět oznámeny v místním tisku a na informačních letácích. Pro Vaši informaci dále uvádím, že celoročně je možné odkládat biologicky rozložitelné odpady ve sběrném dvoře v Poděbradově ulici v Lounech.
S pozdravem
Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Nová občanka

Josef Zahradník, 2009-04-16 17:10:00

Dobrý den,
chci se zeptat končí mi v červnu občanka a chci novou, ale se změnou trvalého bydliště z Výškova sem do Loun, co pro to musím udělat, kam mám zajít a podobně???Děkuji

2009-04-17 10:14:00

Vážený pane Zahradníku,
při změně trvalého pobytu je nutné tuto změnu ohlásit na pracovišti evidence obyvatel – ohlašovna v místě nového trvalého pobytu, což jsou dle Vašeho dotazu Louny (MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, kancelář č. 204). Na tomto pracovišti vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Nezapomeňte s sebou vzít Váš platný občanský průkaz a kupní nebo darovací smlouvu nebo jiný doklad prokazující oprávněnost užívání bytu nebo domu. Za změnu trvalého pobytu se platí správní poplatek 50,- Kč. Na tomto pracovišti dostanete Potvrzení o změně trvalého pobytu a bude vám ustřižen jeden roh na stávajícím občanském průkazu. S tímto potvrzením, platným občanským průkazem a 1 fotografií (se současnou podobou) přejdete na pracoviště občanských průkazů (kancelář č. 117) a požádáte o nový občanský průkaz. Zákonem stanovená lhůta pro podání žádosti o nový občanský průkaz při změně trvalého pobytu je do 15 pracovních dnů, ale je možné vše vyřídit v jeden den.

Informace o změně trvalého pobytu a podání žádosti o občanský průkaz naleznete také na webových stránkách Městského úřadu Louny, v odkazu důležité informace.

S pozdravem

Ing. Jana Dvořáková, vedoucí odboru správního

Nepořádek

Pavel Janoušek, 2009-04-14 12:45:00

Dobrý den.Chci upozornit na nepořádek u popelnic v ulici Pionýrů.Je tu centrální "skládka odpadu" pro celé sídliště.Vítr roznáší papír a igelity po celém okolí.Prosím o rychlé vyřešení nevyhovující situace.Děkuji.

2009-04-17 14:12:00

Vážený pane Janoušku,
situací kolem kontejnerů na komunální odpad v ulici Pionýrů se již ve spolupráci s OSBD intenzivně zabýváme. V letošním roce je zde naplánovaná rekonstrukce kontejnerového stání, při kterém dojde k rozdělení tohoto stanoviště a snížení koncentrace osob, které je budou využívat.
Dne 14. dubna 2009 zde odbor životního prostředí prováděl kontrolu stavu a čistoty a nebyly zjištěny žádné závady (fotodokumentaci můžeme na vyžádání zaslat).
S pozdravem
Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

Veřejné osvětlení

Jiří Zahradníček, mladší, 2009-04-12 23:20:00

Dobrý den. Zajímalo by mne, kdo zodpovídá za veřejné osvětlení v Lounech. Konkrétně se jedná o čas rozsvěcení a zhasínání osvětlení na přechodech pro chodce.
Za šera, tedy při snížené viditelnosti, je přechod pro chodce bez osvětlení velice nebezpečný.
Děkuji za odpověd.

2009-04-17 14:06:00

Vážený pane Zahradníčku,
veřejné osvětlení v Lounech má ve správě firma ELTODO-CITELUM, s.r.o. Z důvodu společného napájení přechodových svítidel s rozvody veřejného osvětlení nelze provést dřívější zapínání a pozdější vypínání osvětlení přechodů nebo nasvícení přechodů v době snížené viditelnosti.
S pozdravem
Zlatohlávek Václav, odbor místního hospodářství

Výsedky sběru BRO

Tomáš Záhrubský, 2009-04-08 23:24:00

Dobrý den,
rád bych se dozvěděl výsledky sběru bioodpadů na kompostárně a ve městě Louny za předešlé roky a v současnosti?
Jaký systém je zaveden v obci, zda nádobový či pytlový a případně kolik je instalováno sběrných nádob v obci.Informace se minepodařilo dohledat.
Předem děkuji za informace a přeji hezký den.
Záhrubský student ZČU v Plzni

2009-04-17 14:07:00

Vážený pane Zárubský,
město Louny jako původce odpadu odděleně sbírá mj. i biologicky rozložitelné komunální odpady. BRKO jsou celoročně sbírány ve sběrném dvoře odpadů města Loun a 4x na jaře a 4x na podzim v zahrádkářských koloniích na okrajích města. V roce 2008 se v Lounech sebralo celkem 104 t BRKO, v letošním roce (údaje leden, únor, březen) zatím 12,69 t. Nádobový nebo pytlový sběr v Lounech zaveden není.
S pozdravem
Jiří Čáp, odbor životního prostředí Městského úřadu Louny

poděkování

Jaroslava Nikodýmová, 2009-04-08 14:21:00

Dnes jsem si všimla úklidu psích exkrementů na našem sídlišti, velice děkuji. Nevěřím, že šlo o náhodu a tak kvituji s povděkem zřízení tohoto komunikačního prostoru. JN

2009-04-09 07:28:00

Vážená paní Nikodýmová, děkuji za vyslovené uznání. Psí exkrementy nás velice trápí a snažíme se prostřednictvím Technické správy města Loun zajišťovat jejich pravidelné odklízení, je zpracován harmonogram a vše je zajištěno smlouvou mezi městem a touto společností. Bohužel ne vždy se daří úklid provádět tak, jak bychom si přáli. To, že se někde uklízí by náhoda být neměla a doufám, že ani v budoucnu nebude a že úklid bude prováděn pravidelně. Děkuji Vám za námět a za to, že i Vám jde, stejně jako nám, aby Louny byly čisté a uklizené. Ing. Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu

psí exkrementy

Jaroslava Nikodýmová, 2009-04-02 23:09:00

Vážení, chybí mi aktivní přístup k problematice psích výkalů. Nárazové a ojedinělé akce MP se míjí účinkem. Venčení psů na volno v sídlištích, na prostorách, kde to vysloveně není dovoleno, neuklízení výkalů, je běžnou každodenní realitou. Konkrétně sídliště Hrnčířská je výkaly přímo poseto a strážníci se zde prakticky neobjevují!

2009-04-07 09:18:00

Vážená paní Nikodýmová,

k Vašemu konstatování o neaktivním přístupu k problematice úklidu psích výkalů v regionu města Louny ze strany MP bych mohl s Vámi polemizovat. Nemohu však s Vámi souhlasit s tvrzením, že strážníci se prakticky v této lokalitě neobjevují. Mohu Vám, v případě Vašeho zájmu, poskytnout přesné údaje, kdy strážníci byli na sídlišti Hrnčířská (ale i jinde v regionu města) a co zde vykonávali za činnost s takřka hodinovou přesností.

Souhlasím s Vámi, že nárazové akce (byť jsou úspěšné) ze strany MP nemohou vyřešit denní problém znečišťování veřejných prostranství psími výkaly. Přesto tyto akce budou i nadále pokračovat. V této oblasti je potřeba, aby pomohli samotní občané, které tento problém pálí stejně jako nás. Jsem si vědom, že je potřeba mít i trochu osobní odvahy, aby občané své netolerantní sousedy dokázali upozornit na to, že je jejich povinností uklidit po svém miláčkovi exkrement. Druhá možnost je přivolat hlídku MP, případně PČR, a nebát se označit osobu, která tuto povinnost úklidu zanedbá. Jedině touto vzájemnou spoluprací můžeme dosáhnout zlepšení současného stavu.

Jistě pochopíte, že 5 až 6 strážníků MP Louny, kteří jsou nepřetržitě v regionu města k dispozici a plní i řadu jiných úkolů, nemohou bez pomoci Vás občanů tento stav sami vyřešit.

S pozdravem


Zdeněk Valeš, ředitel Městské policie v Lounech

dotaz

Dagmar Weigertová, 2009-04-01 15:14:00

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na jaké účely se používají poplatky za psy. Platím již několik let, ale nikdy jsem neslyšela ani nečetla kam vlastně ty peníze investujeme. Děkuji a s pozdravem Damgar Weigertová

2009-04-03 09:32:00

Vážená paní Weigertová.

odpovídám tímto na Váš dotaz, na jaké účely se používají poplatky za psy.

Z vybraných poplatků ze psů je hrazen

Ø nákup sáčků na psí exkrementy,

Ø vývoz košů určených na tyto exkrementy,

Ø úklid veřejných ploch speciálním vysavačem,

Ø sekání a úklid ploch pro volný pohyb psů

Ø výroba označníků

Ø výměna písku v pískovištích

Dále by z tohoto poplatku měly být hrazeny i výdaje na psí útulek.

Objem ročního výběru poplatku se pohybuje mezi 550 – 600 tisíci Kč a tato částka zdaleka nestačí pokrýt výše uvedené výdaje.

S pozdravem

Ing. Maříková Alena, vedoucí ekonomického odboru

Rychlostní radar

Monika Parolková, 2009-03-26 14:31:00

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli se plánuje umístění radaru na měření rychlosti do ulice Husova v Lounech. Hlavně na část kolem malé pošty. Pravidelně zde auta jezdí vysokou rychlostí. Děkuji za odpověď.

2009-03-31 07:02:00

Vážená paní Parolková,

umístění radaru v ul. Husova je dle smlouvy, uzavřené s Technickou správou města Loun s. r. o., naplánováno na měsíc květen 2009. Tento harmonogram byl schválen dopravní komisí a Radou města Loun. Radar bude umístěn u závodu Praga a v druhé polovině měsíce bude přemístěn k Cukrovarské zahradě. Tato měření však probíhají pouze pro statistický výstup (např. denní nebo týdenní režim, kdy je měřena průměrná rychlost, maximální rychlost a počet vozidel). Pokud se Vám jedná o možný postih řidičů, kteří nedodržují povolenou rychlost, musím Vás bohužel informovat o skutečnosti, že nelze toto měření použít pro účely uložení sankce konkrétnímu řidiči za spáchání přestupku. Z hlediska možných opatření může takový případ v Lounech řešit pouze Policie ČR.

S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství

Kamera

Petr Vlček, 2009-03-22 18:06:00

Proč nebude instalována bezpečnostní kamera i v Korunní uličce? Tato ulička je nejvíce devastována z celého města sprejery.

2009-03-24 11:39:00

Vážený pane Vlčku,
k Vašemu dotazu sděluji:
Kamerové body byly pečlivě vytipovány ve spolupráci s Policií ČR. Není však v našich silách uspokojit všechny požadavky občanů na rozmístění kamer v regionu města.
Dále nesouhlasím s Vaším názorem, že Korunní ulička je nejvíce devastovanou ulicí sprejery ve městě. Mohl bych Vám uvést i jiné lokality. Přesto se domnívám, že sprejerství není v našem městě rozšířené tak jako v sousedních městech. Chtěl bych i touto cestou poděkovat těm rozumným sprejerům, kteří využívají ploch k této činnosti určených (např. zeď u Letního cvičiště) a neničí tak majetek občanů a majetek města.Ti druzí si musí uvědomit, že se vystavují nebezpečí trestního stíhání.
Přesto nevylučuji možnost, že v budoucnu bude Korunní ulička monitorována v celé její délce.

S úctou

Zdeněk Valeš
ředitel Městské policie Louny

Volnočasové aktivity

Jana Krotilová, 2009-03-22 07:56:00

Dobrý den,
nikde na těchto stránkách jsem se nedočetla jaké jsou v Lounech možnosti volnočasového vyžití dětí a mládeže. Existuje nějaký seznam sdružení pracujících s dětmi a mláděží v Lounech?

2009-03-25 08:33:00

Vážená paní Krotilová,
na webových stránkách www.mulouny.cz/infocentrum je pod záložkou „volný čas“ zveřejněn program divadla, kina, kalendář kulturních a sportovních akcí, program Městské knihovny a Základní umělecké školy, jsou zde uvedeny kontakty na sportovní a kulturní kluby a kontakty na různá společenská zařízení, ve kterých lze trávit volný čas. Přehled všech známých akcí na konkrétní měsíc je zveřejněn ve stejné záložce pod odkazem – „aktuálně“. Město také dále zvažuje podílet se na vydávání kulturního a sportovního přehledu akcí – tištěného měsíčníku s tím, že v současné době prověřuje možnosti jeho vydávání.
Se srdečným pozdravem
Ing. Eva Šafrová, vedoucí kanceláře úřadu

Cesty v parku

Renata Trubačová, trubacovarenata@seznam.cz, 2009-03-19 09:27:00

Dobrý den. Velice oceňuji nově upravené cesty ve "velkém parku" v prostorách výstaviště. Nejenom já je ráda využívám k jízdě na in-line bruslích(ač možná jako in-line stezky nebyly plánovány). Jízdu ale postupně znesnadňují opadané větévky či kamínky. Chtěla bych se zeptat, zda je ve vašem plánu či kompetenci údržba resp. čištění těchto cest? Děkuji a přeji hezký den

2009-03-25 08:17:00

Vážená paní Trubačová,
k Vašemu dotazu ohledně údržby a čištění cest v areálu výstaviště v Lounech uvádíme, že běžná provozní údržba komunikací v tomto areálu je smluvně zajištěna prostřednictvím nájemce tohoto areálu, což je firma Diamant Expo spol. s r. o. Tato firma byla na základě Vaší připomínky vyzvána k rychlé nápravě současné situace a k provedení úklidu zmíněných cest.
Jiný režim je u cyklostezky Pod Šancemi, která pokračuje přes most Veslařů a po navazující zpevněné komunikaci po pozemku bývalého zahradnictví na začátku Masarykových sadů, která je zčásti také využívána pro in-line bruslení . Tuto trasu čistí Technická správa města Loun s.r.o. na základě smlouvy s městem.
Doufám, že budou tyto trasy ve vhodném stavu pro provozování těchto sportů. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek k jejich stavu prosím kontaktujte pracovníky odboru místního hospodářství.

S pozdravem
Ing. Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru MH

opravy cest

Jan Novák, 2009-03-19 07:48:00

Dobrý den.
Kdy bude upravena cesta mezi sídlištěm 28. října a Vladislavovou ulicí (Za Pragovkou). Děkuji za odpověď.

2009-03-24 11:32:00

Vážený pane Nováku,
na základě Vašeho dotazu Vám sděluji, že úprava cesty mezi sídlištěm v ul. ČSA a ul. Vladislavova (tj. ul. Za Pragovkou) bude provedena do poloviny května 2009. Jedná se zatím pouze o provedení lokálních oprav (výspravy výtluků, opravy nerovností v místě bývalého překopu apod.).
Návrh na celkovou rekonstrukci této komunikace je zařazen v zásobníku akcí a při projednávání investičních rozpočtů na další období, bude dle priorit zváženo její zařazení k realizaci nejdříve v roce 2011 popř. ke zpracování projektové dokumentace.
Děkuji za Váš zájem o věci veřejné. S pozdravem

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru místního hospodářství

Ekostavby Louny AUTO ŠKODA MYSLIVEC CIE Automotive ČESKÁ SPOŘITELNA EPL ČEZ
;