Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Vytvoření koncepce pro plánování výsadby dřevin ve městě Louny

Rada města Loun schválila návrh komise pro životní prostředí na vytvoření koncepce pro plánování výsadby dřevin ve městě Louny. Základní myšlenkou projektu je, že výsadba by měla být prováděna systematicky s výhledem na několik nadcházejících let či desetiletí a opírat se o harmonogram postupné obnovy dřevin.

V prvním kroku bude zadáno zpracování pasportizace zeleně, ze které bude následně koncepce vycházet. Prvotní zaměření koncepce bude především na větší ozeleněné plochy z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Aktuálně byla zpracována projektová dokumentace týkající se revitalizace Masarykových sadů, která vychází z dendrologického posudku, zpracovaného v roce 2015. Součástí projektová dokumentace na revitalizaci Masarykových sadů je i návrh náhradní výsadby. Ve středu zájmu nové koncepce budou i místa s nevhodně vysazenými stromy v těsné blízkosti domů. Komise pro životní prostředí doporučila rozdělit vypracování koncepce na dílčí etapy (lokality) s postupným kácením a logicky navazující výsadbou tak, aby k obnově docházelo plynule a smysluplně. Cílem koncepce je předejít chybám v minulosti, kdy byly na území města nahodile vysazovány zcela nevhodné dřeviny, které se dnes musí odstraňovat. To je případ několika desítek dožitých topolů, jejichž kácení proběhlo nedávno nebo skupin jehličnanů vysázených v 70.letech v panelových sídlištích v těsné blízkosti domů.

Koncepce počítá se zavedením systému údajů týkajících se konkrétní dřeviny. Zpočátku bude koncepce obsahovat údaje získané na základě pasportizace, následně budou průběžně doplňována širší a konkrétnější zjištění na základě zpracovaných posudků odborníky z oblasti dendrologie. Bude se jednat například o informace, zdali bude v plánu dřevinu odstranit či se bude jednat o jiná opatření k zajištění provozní bezpečnosti. V případě odstraňování bude s dostatečným časovým předstihem doplněn návrh na náhradní výsadbu s ohledem na vhodnost dřevin pro daný prostor (velikost a tvar koruny, odolnost kultivaru vlivům městského prostředí, geologického složení půdy apod.). Ohled bude brán i na potřeby živočichů žijících ve městě, zejména ptactva. Současně se zavedením systému se předpokládá, že budou vytipovány vhodné plochy pro případy, že nelze provést náhradní výsadbu na původním místě.

V rámci koncepce je uvažována i možnost zpřístupnění informací o stavu dřevin veřejnosti prostřednictvím webových stránek města.
Zpracování návrhu ucelené koncepce pro plánování výsadby dřevin bude zadáno odborné firmě na základě výběrového řízení.


16.3.2017 12:21:29 | přečteno 225x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load